Ondertekenaars 4-2-1795


Na de Omwenteling van januari 1795, het ontstaan van de Bataafsche Republiek, was het een breed draagvlak voor de veranderingen nodig.
In den Burg gingen stemmen op om de Oude Regenten te ontslaan en in hun plaats nieuwe bestuurders te verkiezen.
Men besloot de Burgerij der dorpen te vragen ‘of zij een gelijke qualificatie begeerden te teekenen, welke voordracht met oproeping der Burgers, hetzij in de kerken of scholen naar de gelegenheid van ieder dorp, op Woensdag den 4e Februari zou moeten geschieden’.
Het formulier werd ondertekend door 146 Burgers van den Burg, 190 van Oudeschild, 122 van den Hoorn, 116 van Oosterend, 75 van de Waal en 37 van de Koog, samen 686 Burgers van Texel. Dat was een derde van de mannelijke bevolking, dus een ruim mandaat.

Formulier:
De ondergeteekenden, allen Burgers van het Eiland Texel, qualificeeren bij deesen, den door hun gekoosene Commissarissen omme met de Commissarissen van de verdere dorpen, als gezamentlijke representanten van Texel, ten einde alle hunnen belangens waar te neemen, de Oude Regeering van Burgemeesteren en Scheepenen uit hoofde van de tydsomstandigheeden, van hunne posten te ontzetten, daar voor anderen in plaats aan te stellen, en wyders omme als dan met den Burger Bailliuw Elout, de nieuw aangestelde Regenten te admitteeren en als Representanten des Volks met hunne goeden Raad te dienen- en daar meede te concludeeren wat tot Nut & Heil van dit Eiland zal nodig geoordeeld worden-
Actum aan de Koog op Texel den 4 february 1795

KOOG

1795

1795

OUDESCHILD

1795

1795

1795

1795

BURG

1795

1795

1795

1795

WAAL

1795

1795

OOSTEREND

1795

1795

1795

HOORN

1795

1795

1795

1795

1795

1795Terug naar de vorige bladzij