Concept Eilands Regeerings Reglement 1795  GAT 55


Vryheid, Gelijkheid, Broederschap

De Commissarissen, door de Burgerij van Texel provisioneel verkoozen, zoo tot het aanstellen eener provisioneele Regeering, als om met deselven des Eilands belangen te behartigen, met gemelde regeering in overweeging genomen hebbende, dat de tijd van 3 Maanden waar voor Burgemeesteren en Scheepenen zyn aangesteld, haast ten einde zullen zyn, en zy dan alle te saamen hunne Commissien in de Schoot der Burgery willende neederleggen, hebben geordeeld, eenige Maatreegelen te moeten neemen, op dat de Nieuw te doene verkiezing, op eene reegelmatige wyse ter Uitvoer werde gebragt.
En hebben mitsdien goed gevonden, een plan te formeeren, en hetzelve op alle dorpen op eene geschikte plaats voor den tyd van 8 dagen, ter Visie van de geheele Burgery te leggen, in Verwagting, en met verzoek, dat deskundige hunne gegronde aanmerkingen, en verbeeteringen op eene bescheidene Wyse Schriftelyk binne den tyd van 8 dagen bovengemeld ter Secretarie zullen inleeveren & opgeeven, ten einde na Examinatie van dezelve de Burgery zal kunnen opgeroepen worden, tot eene gereegelde verkiezinge eener Municipaliteit of Eilands Regeering

Concept Eilands Reglement

Art 1 Er zal bij de gezamentlijke Burgerij deezes Eilands, voor den tijd van een Jaar, of van Mey 1795 tot Mey 1796, worden benoemd, eene Eilands Regeering of Municipaliteit, dewelke (zonder eenige Wedde te genieten) de belangen voor Burgerij, Eiland en Vaderland, gegrond op de gearresteerde Souverainiteit des Volks mitsgaders de Rechten van den Mensch en Burger, zullen moeten behartigen.

2 Dezelve Eilands Regeering zal bestaan, in een Committé van algemeen Welzyn, bestaande buiten de reeds door het Volk verkoozen Maire in 5 persoonen, als 1 voor den Burg, 1 voor den Hoorn, 1 voor Oosterend, 1 voor de Waal en 1 voor ’t Oude Schil.
Voorts een Collegie van Justitie, bestaande buiten den Schout, als publicque aanklager, in 7 Scheepenen, als 2 van den Burg (om dat aldaar het Secretarie is, met het doen van Transporten als andersints) en voorts van ieder dorp, zoo als het thans gereguleerd is, 1
welke beide Scheepenen zullen geadsisteerd zyn, door den reeds bij het volk verkoozen Secretaris deezes Eilande.
Zullende aan gemelde Committees van Algemeen Welzyn en Justitie te saamen, het maaken van de noodige Eilands Keuren werden opgedragen.

3 Het Committé van algemeen Welzyn zal gequalificeerd zijn, om ter hunner meede werking en verligting in het bezorgen der Inquartiering, als andere Noodwendigheeden voor de fransche Militairen, zoo lange deselve zich op dit Eiland zullen bevinden, waar moest zulks op ieder dorp zal noodig zyn, 2, 3 of 4 Commissarissen aante stellen, om hen daar in de behulpzaame hand te bieden.

4 De verkiezing der respective Committees, gegrond op Vryheid en gelykheid, zal volkoomen vry, en onbelemmerd moeten geschieden, zonder aan eenige bepaalingen gebonden te zyn, dan alleenlyk aan Kundigheid & Braafheid.
Waarom de Burgery alleen zal hebben te zien op zulke Mannen welke den ouderdom van 25 Jaaren bereikt hebbende, de Naam van Volks Representant waardig zyn.
Echter zal deeze keus niet mogen vallen op eenige Eilands bedeeldens & zoodanige andere ambtenaaren welkers Instructie hen verbied, de post van Regent te bekleeden onder welke de Collecteurs der gemeene Middelen gesteld worden.
Ook zal geen Vader & Zoon, grootvader & kleinzoon, als ook twee heele of halve broeders te gelijk in ’t bestier moogen zyn.

5 Tot het doen der verkiezing zullen alle burgers zonder onderscheid geregtigd zijn, die den ouderdom van 18 Jaaren bereikt, en het nate meldene declaratoir geteekend hebben.

6 Op den dag bij nadere publicatie te bepaalen zal men in de gereformeerde Kerken, op ieder dorp, een beslooten doos of Bos stellen, alwaar ieder Burger, aan de daar bij present zynde Commissarissen zal overgeeven het door hem geteekend declaratoir waar na hy zal toegelaaten werden zyn Stem billet in gemelde Bos of doos te werpen-

7 Het gemelde declaratoir (door het teekenen van welke, ieder bovengemeld Burger Stem gerechtigd wordt) zal gedrukt, en by Commissarissen op ieder Dorp, door hen die begeeren te stemmen afgehaald kunnen werden, of op Zoodanige andere plaatsen te bekoomen zyn, als op ieder Dorp zal werden geadverteerd, zullende van deezen inhoud zijn:
Ik beloove, als een Man van Eer, te zullen handhaven, de Rechten van den Mensch en Burger, zoo als dezelve door de provisioneele repreezentanten des Volks van Holland verklaard zyn, by publicatie, de dato 31 January 1795, en overzulks in deeze Verklaring te zullen omzien, na zulke Mannen, die ter goeder naam en faam staan, naar de kundigste en braafste, zonder daar in andere te bedoelen, dan alleen het wel zyn van ’t Vaderland en Eiland.
Texel aan den

8 De Stem billetten meede gedrukt zynde, zullen neffens de declaratoiren afgegeeven worden, en dus danig ingerigt zyn
Ik onderget. verkieze tot lid van het Committé van algemeen Welzyn op Texel de persoon van
En tot lid van het College van Justitie
Texel den
De naamteekening

9 De Commissarissen van ieder dorp, zullen de Stemlijsten formeeren, en dit gedaan zynde de lijsten onderteekenen, en vervolgens nadat de nieuw benoemde Municipaliteit in Eed genoomen zal zyn, de Stem ceduls verbranden.
Zullende naukeurig letten, dat er geene Stemmen opgeschreeven, of meegeteld worden, als van hen, die het declaratoir geteekend hebben.

10 De lijsten zullen vervolgens, de volgende dag, door Commissarissen op ’t Raadhuis overgebragt werden, waar na bij klokgelui van ’t Raadhuis, en Publicatie aan de Burgery, de verkoozene leeden der Municipaliteit zullen werden bekend gemaakt
terwyl de verkoozene persoonen, door het Eilands bodens, teegens de volgende dag zullen worden geconvoceerd, op het Raadhuis, om aldaar, door den Schout ten overstaan van een Commissie uit de teegenswoordige Municipaliteit den Eed door de Volksrepresentanten van Holland van alle amptenaaren gerequireerd, als meede op de handhaving van dit Regelement opleggen.

11 De leeden van het Collegie van Justitie zullen op hunne verantwoordelykheid moeten zorgen, dat de Justitie volkoomen worde gehandhaaft, en heuren dagelyksche loop behoude, allesints ingericht op zulk een voet, als overeenkomstig der Burger Rechten en plichten, gegrond op waare Vryheid en gelykheid behoorlijk zij, zullende daarbij provisioneel de gewoone Manier van procedeeren plaats vinden, tot zoo lange desweegens nadere Schikkingen zullen zyn gemaakt.

12 Het Committé van algemeen Welzyn zal op derselver verantwoordelykheid, het op en toevorzicht hebben, over de politie deezer Eilands, de finantien, Weeshuis, en andere gestigten en administratien, waar van bevoorens de oude regeering, het op en toeverzicht gehad heeft.

13 Het zelve Committé zal ook de aanstelling hebben van de Ontfangers der Verponding en de binnenlandsche Kosten, als Meede van Weesmeesteren, Armevoogden, bodens, dienaars en van verdere kleine Eilands of dorps ambtjes, en van de Vragt, om de zoodanige derzelver, welke zich aan wanbedryven, verzuim of ontrouw in hunne posten schuldig maaken of gemaakt hebben, daar van te ontzetten- doch anders niet.

14 Ofschoon het ieder Burger volkoomen vry staat, zijne gedagten, tot heil van Vaderland, Eiland of Burgery strekkende, aan zyne verteegenwooordigers voor te draagen, zal zulks echter altoos schriftelyk, en behoorlyk door de Voorsteller geteekend, moeten geschieden, en ingevalle zy zulks uit Naam van eenige Burgeren doen, met overlegging hunner Schriftelyk geteekende Qualificatie
Zullende ingevalle diergelyke verzoeken of voorstellen het geheelen Eiland, en deszelfs Inwoondere betreffen, en maar door een gedeelte geteekend zyn, alvoorens daar op te delibereeren, op alle dorpen publicq bekend gemaakt moeten werden met byvoegend verzoek, de Burgers der andere dorpen, en de Zoodanige welk een dusdanig verzoek of voorstel niet mogte behaagen, daar op binnen 8 dagen desweegens hunne schriftelyke Consideratien zullen inleeveren, om alzoo van de Intentie der geheele Burgery geinformeerd te kunnen werden.

15 Daar ook behalven de opgenoemde Committees tot algemeen Welzyn en Justitie noch vereischt werd dat er een behoorlyk op en toeverzicht op de dykagien, weegen en wateringen gehouden werd, zal er ook een Committé ten dien einde geformeerd werden- tgeen bestaan zou uit een Dykgraaf, 5 Hoofd Ingelanden en 5 Heemraden, namentlyk voor den Burg, Hoorn, Waal, Oosterend en Oudeschil van ieder een.

16 De Burgers welke eenig Land in eigendom bezitten en aan in vereischten van art 5 en 6 beantwoorden, zullen alleen tot het verkiezen van het Laastgemelde Committé gerechtigd zijn.

17 De in deezen Stemgerechtigde Burgers, moeten bedacht zijn in het geeven hunner Stemmen te moeten letten, dat de door hen verkoozene leeden zoo veele Landeryen in Eigendom moeten bezitten, als by het laast gearresteerde Reglement voor ’t dykscollegie bepaald is.
Welk Reglement by zoo verre het hier in niet veranderd werd, voor als Noch in zyn volle kragt blyft, en nagekoomen moet werden tot het zelve, door het Nieuw aante stellen Committé veranderd en verbeterd zal zym.

18 Ten dien einde zal gemelde Committé voorn. Reglement naukeurig moeten nagaan, en daar in Zoodanige veranderingen maaken, als zy ten besten van het Eiland zullen vermeenen te behooren, ende als dan dit verbeeterd Reglement aan de Ingelanden voor een zeekere bepaalde tijd ter Visie te leggen, om daar op hunne Consideratien te kunnen inleeveren, waar na hetzelve als de algemeene Wil der Ingelanden bevattende, gearresteerd, en vastgesteld zal worden.

19 Aan dit Committé zal de aanstelling hunner eigen Secretaris, penningmeester, Boode, Poldermeesteren als ook Kroos Heemraaden over de Binnen Wateren en Weegen, als meede de Poldermeesters voor de dykagie werden overgelaaten.

20 Dito de beide voorzyde Committees, zullen de Noodige Instructien van de door hun aangestelde persoonen moeten formeeren, zodanig als dezelve tot de behoorlyke waarneeming van ieders pligt zullen nodig oordeelen.

21 S’Jaarlyks zullen de 3 Committees aan en voor Malkander van den Staat der Zaaken van’t algemeene Eiland verslag doen, en zy die eenige administratie van gelden hebben, gelyk het Committé tot algemeen Welzyn en dykagie, zullen gehouden zyn, aan den anderen behoorlyke Reekening en verantwoording te doen, welke echter met opene deuren zal moeten geschieden, terwyl van den Staat der Zaaken der gedaane reekeningen een Summier bericht by publicatie aan de Burgery gegeeven zal werden, die teevens het recht behouden om ten hunnen Costen Copien, of Extracten uit de gedaane Reekeningen te kunnen Eisschen, en welke niet geweigerd zullen moogen werden.

22 Zij welke door hunne Godsdienstige begrippen Zwarigheid mogten maaken, om de aan hen opgedragene positie te aanvaarden, zullen zich daar van Vrijelyk moogen Excuseeren, zullende in dien gevalle de Naastvolgende in Stemme voor hen in plaatse koomen, waarin die geene welke zich kan Excuseeren zulks dadelijk by de aanzegging, door de bode behoort te declareeren op dat dezelve ilico de Naast volgende kan convoceeren en de voortgang daar door niet verhinderd word.

23 Na verloop van t Jaar, zal de Burgery even als hier Vooren gesteld is, moeten worden op geroepen, om op dezelve voet wederom verkiezing der Municipaliteit te doen, ten zij door een tusschen koomend Regerings Reglement, door den Wil des Gantschen Nederlandschen Volks hier in eenige verandering zoude moeten gemaakt werden.


Ander handschrift (toegevoegd in 1797 na de eerste Staatsgreep?)
Eindelijk zal de goede burgerij indagtig moeten zijn, dat ingevolge nevengaande Decreet van de representanten van Holland, de te stemmen Persoonen moeten zijn, van vorige dagen altoos het tegenswoordig Systema te zijn toegedaan geweest, zullende integendeele worden bevonden, niet adminibel zijn.


Reglement voor het Gemeente Bestuur over den Eilande Texel 27 januari 1804

Van de Inrichting van het Gemeente Bestuur
1
Het Gemeente of Eilands Bestuur van Texel, zal uit 7 Leden bestaan, als 2 aan den Burg (waar van het presidium door een Lid by toerbeurten zal worden waargenomen)
1 van ’t Oude Schild, 1 aan Oosterend, 1 aan den Hoorn, 1 aan de Waal en 1 aan de Koog welke aldaar of in de bannen vandien zullen moeten woonen.

2 De wijze van keuze der Leden, gelyk ook de gegoedheid der Kiezers, zal door de Wet bepaald worden.

3 De Leden van ‘t Gemeente Bestuur zullen 25 Jaaren oud moeten zijn, en ten minsten 5 Jaaren op het Eiland gewoond hebben, geene posten aan de gemeente zelve Comptabel mogen bekleeden, en elkanderen niet mogen bestaand, in den derden graad van bloedverwant- of zwagerschap- Zoo echter dat opkomende zwagerschap niet hinderlijk zal zijn.

4 Leeraars van eenige Godsdienstige gezindheid en onderwijzers der jeugd in de Schoolen zullen niet verkiesbaar zijn.

5 De Leden van ‘t Gemeente Bestuur zullen geen aandeel mogen hebben, in eenige Leverantien het Bestuur concerneerende en geen werken onder de beheering van het Zelve mogen aanneemen.

6 De Leden van ‘t Gemeente Bestuur, zitting in het zelve neemende, zullen op de wijze by het Godsdienstig Genootschap, waar toe dezelve behooren gebruikelijk, in handen van den President den navolgenden Eed afleggen:
Ik beloove en Zweere, dat ik als Lid van het Gemeente Bestuur van Texel achtervolgens de Staatregeling, het Reglement voor het Departemnt Holland, mitsgaders het Reglement van Bestuur dezer Gemeente, de belangen van dezelve Gemeente, met al myn vermogen zal helpen bevorderen, en mij oprechtelijk en naarstiglyk zal kwijten van alle pligten, my in mijne betrekking opgelegd, zonder mij daar van immer te laten weerhouden, om lief of Leed, gunst of ongunst, beloften of geschenken, nog eenige andere Zaken,
dat ik voorts om mijne benoeming en verkiezing te bekomen, niet beloofd of gegeeven hebbe, nog beloven of geeven zal, eenige giften, gaven of geschenken, aan eenige Perzoonen directelyk of indirectelijk in eenige manier, en dat wanneer zulx buiten mijn weeten door iemand anders mogt zijn geschied, en het zelve ter mijner kennis mogt komen, ik zulx terstond aan het Gemeente Bestuur dezer plaatse zal openbaren,
en dat ik al mede tot het begeeven van eenige Ambten of bedieningen, ofte om iets hoegenaamd, in voorsz: mijne betrekking te doen, van niemand eenige beloften of geschenken zal aanneemen of ontvangen, directelijk of indirectelijk in eeniger maniere.

7 Het Gemeente Bestuur houd deszelfs zitting op het Raadhuis aan den Burg.

8 Zij vergaderen gewoonlijk om de 14 dagen en voorts zoo menigmalen, als de Zaken zulx vereischen, waar van de voorzitter de Leden naar mate der omstandigheden, tydig zal moeten adverteeren.

9 ’S jaarlijks op den eersten dingsdag in February treeden twee jaren aan een, twee en in het derde Jaar drie der Leden af.
Deeze aftreeding zal voor de eerste maal plaats hebben op den eersten dingsdag in february 1805. De volgorde en jaren van aftreeding der eerstbenoemde werd door het Bestuur in hun 4e ordinaire vergadering by Loting beslist, zullende nogtans de Leden van den Burg, niet te gelyk mogen afgaan.

10 De tusschentijds openvallende plaatsen, zoo door afsterven als verhuizen uit de ban, zullen zoo de ontbreekende Leden nog eenen langeren tyd dan 3 maanden zitting in het Bestuur zouden hebben gehad, dadelijk vervuld moeten worden, dog binnen de 3 laatste maanden voorvallende, onvervuld kunnen gelaten worden.

11 Ieder jaar by de afwisseling van het Gemeente Bestuur zal het zelve aan de nieuw aankomende (na tydige voorafgaande advertentien op alle de Dorpen, op het Raadhuis, met opene deuren, en ten aanhooren van alle en een iegelijk die er tegenwoordig wil zyn) de Eilands Rekening van 1 January tot Ultimo December van het afgelopene jaar behoorlyk moeten doen.
Waarvan ieder Burger ten zijnen kosten, copie zal mogen ligten, en zonder tegenspraak gegeeven moeten werden.

12 Ingevalle bij ’t opneemen der Rekening, eenige bedenkingen vallen, welke in den minne niet vereffend kunnen worden, zullen de geschillen hier over ontstaande, ter beslissing van het Departementaal Bestuur gebragt worden.

13 Het Gemeente Bestuur zal altoos geadsisteerd moeten worden, door den Bailliuw, als Schout van ’t Eiland, om de goede policie te helpen bevorderen, gelyk ook door de Eilands secretaris, zoo als tot heden toe gebruikelijk is geweest, zullende de Bailliuw een adviseerende stem hebben.

14 De Leeden van het Gemeente Bestuur zullen ’s jaarlyks ieder 50 guldens voor Tractement genieten zonder meer, en zullen geenerlei verteeringen (kleine uitgaven op het Raadhuis uitgezonderd) ten kosten van het Eiland mogen maaken, tenzij dezelve in hunne qualiteit, van wegens de vergadering buiten het Eiland in eenige Commissien werden gesteld. In welk geval hunne redelijke reis en Teerkosten uit ’s Eilands kas vergoed zullen werden en een daggeld van 2 gulden genieten.

Van het gezag van het Gemeente Bestuur in ’t algemeen, en voor desselfs Leden in ’t bijzonder

15 Het Gemeente Bestuur in ’t algemeen heeft de vrije beschikking over deszelfs huishoudelyke belangen, en maakt daar omtrent, en ’t geen een goede policie betreft, alle de vereischte plaatselijke bepalingen, keuren, Ordonnantien en Reglementen, mits zig gedragende na het geene by het 75 art: der Staatsregeling, en het 119 art: van het Reglement voor het Departement Holland is bepaald en voorgeschreeven.

16 Zij neemen alle verzoeken en addressen aan, overeenkomstig het 10 art: der Staatsregeling.

17 Wanneer zulx vereischt werd, benoemen zy op de onderscheidene Dorpen Commissarissen, tot Inquartiering, Hospitaalen, vivres en diergelijken.

18 Zy hebben het Bestuur over de Eilandsfinancien en gezag over ’t algemeen Weeshuis, gemeene armen, arme Kamers en andere gestigten, waar van ouds het op en toeverzigt aan het voormalig Eilands Bestuur is gedemandeerd of opgedragen geweest, egter gehouden zijnde om tot de administratie dier gestigten en armen provisioneel uit ieder der drie onderscheidene Religien even veel perzoonen te moeten aanstellen en daar mede bij de verwisseling of aftreeding te continueeren.

19 Hen competeerd dierhalven de aanstelling van de ontvangers der verpondingen en binnenlandsche kosten, als mede van weesmeesteren, voogden over minderjarigen, Rooijmeesters, Brandmeestereren, kamervoogden, Boodens, schoolmeesters en matressen, vroedvrouwen, en verdere Eilands of Dorps Amptjes-
De Dienaars der Justitie zullen door den Bailliuw aangesteld werden uit een dubbeld getal door ‘t Gemeente Bestuur en ’t Collegie van Schepenen geformeerd.
Voorts zorgt het Gemeente Bestuur dat de Dienaars der Justitie door de Bailliuw op de onderscheidene Dorpen van het Eiland werden rondgezonden, ten eindeer op gelet werd dat de publicatien, ordonnantien, en de Eilands keuren worden geobserveerd, als mede dat ze voor niemand, zoo in als buiten de Regeering, eenige werkzaamheden met haar post geen gemeenschap hebbende, verrigten.

20 Voor alle de Eilands amptenaaren van hen depardeerende, formeeren zy de nodige Reglementen en Instructiene, maaken een behoorlyke ordonnantie voor de Weeskamer en zorgen vooral, dat de penningen des wees- en arme en andere piblicque kassen behoorlyk geadministreerd, en geen gelden, door derzelver bestuurdereb uitgezet werden onder particulieren- maar de in cas zijnde gelden, welke geplaatst of gemist kunnen werden enkel en alleen geemploijeerd tot aankoop van Nationale Schuldbrieven, Losrenten of redepissen.

21 Zy zorgen, dat door alle Ambtenaren en bedienden des Eilands de Eed van Zuivering afgelegd, en daar en boven door die geenen, welke eenige behandeling van penningen hebben, behoorlijk, en naar den aart des ambten en bedieningen zelve, geevenreedigde Cautien gesteld worden.
Zy bepalen insgelijks, voor de Zodanigen welke uit ’s Eilands Kas worden betaald, derzelver wedden of bezoldigingen.

22 Het Gemeente Bestuur draagt zorge voor het onderhoud, der Eilands gebouwen, mitsgaders verbeeteringen aan alles wat op de respective Dorpen, en bannen van dien door ’t Eiland, of door particulieren in dit opzigt, onderhouden werdt of behoord te werden; als mede voor de nuttige betaling wegens het onderhoud van de Heeren wegen, Bruggen, togten en sluizen binnen den omring van de Zeedyken gelegen, tot zoo lang de binnenlandsche Kosten geheeven worden op de tegenwoordige voet: zullende het Gemeente Bestuur met en benevens het Collegie van weegen en wateringen daar over de beheering hebben, en gehouden zijn om jaarlijks de beraaming en besteeding te laten verrigten door een Commissie van 2 Leden uit het Gemeente Bestuur, 2 Hoofd ingelanden met de Kroosheemraden, geadsisteerd door de Dijkgraaf en de Secretaris van het Collegie van weegen en wateringen, welke Commissie van hunne bevinding aan beide Collegien schriftelyk rapport zullen moeten doen, ten einde de gedaane beraaming door het Gemeente Bestuur en Hoofd Ingelanden van het Dykscollegie kan worden gearresteerd: Latende verder de beschouwing van de aanbesteede werken en Togten aan de Dykgraaf en Kroosheemraden over.

23 Ten einde op ieder Dorp alles op een eenparigen voet, en behoorlijk onderhouden zal werden, zal ieder Lid verpligt zijn ’s maandelijks schriftelijk ter kennisse van de vergadering te brengen, alle de feiten welke aan publicque werken, uitwateringen, straten en was dies meer zij, in den omtrek hunner bannen of dorpen gevonden worden, zoo veel doenlijk met een ciering van kosten- waar op door de gantsche vergadering bij meerderheid van Stemmen zal werden besloten.

24 Daar het egter kan gebeuren, dat op de respective dorpen zich kleine gebreeken openbaren, welke door een dadelijk herstel, met weinig kosten gemaakt, en anders tot grootere aanleiding konden geven, zal ieder Lid van ‘t Gemeente Bestuur, op deszelfs Dorp, de magt hebben, en verpligt zijn om Zodanige gebreeken dadelijk te doen herstellen, mits niet te boven gaande eene somme van f 10.- en gehouden zijn, van desselfs verrigtingen totaal het algemeene vergadering kennisse te geeven.

25 Geene Leden van ‘t Gemeente Bestuur oeffenen op hunne woonplaatsen een bijzonder gezag (dan ’t geene by aet 24 bepaald is) en zullen dierhalven alle Resolutien ordres ordonnantien en wat dies meer zij, collegialiter genomen, besloten en gegeeven moeten worden.

26 Voor zoo verre eenige Zaken tot de huishoudelijke policie, of aeconomie van ’t Eiland behorende hier voren niet uitdrukkelijk genoemd, nog deswegens eenige byzondere voorschriften, daar omtrent aan het Gemeente Bestuur gegeven mogt zijn, zal het zelve bevoegd en gehouden wezen, daar omtrent zodanig te beschikken als bevonden zal werden te behooren.

Van de Finantien

27 Het Gemeente Bestuur regeld de kosten van desselfs Bestuur, zoo tot de administratie van Policie als van Justitie, voor zoo verre het laaste uit het Eiland word betaald.

28 Zij geeven, voor alle betalingen, ordonnatien op de ontvangers der binnenlandsche Kosten, welke altoos door 3 der Leeden moeten getekend zyn of niet gerespecteerd of betaald mogen werden.

29 Zy zorgen, dat ’s Lands verpondingen, en binnenlandsche Kosten of Eilands omslagen ’s jaarlyks stiptelijk ingevorderd en wel voor ’t einde van het volgende jaar, gezuiverd en betaald zijn.

30 Ten dien einde geeven zij aan de respective ontvangers, een generale ordre en volmagt om uit naam van ‘t Gemeente Bestuur volgens de 29 en 30 artikel van dit Reglement de gebreekige voor zoo verre de verpondingen aangaat dadelyk na voornoemde tijd van ieder jaar, bij parate executie en omtrent de binnenlandsche Kosten (zoo lange het Bestuur deswegens gelyk recht niet verkregen heeft) ordenario modo tot betaling te constringeren.

31 Omtrent de Invordering der reeds agterstallige verpondingen en binnenlandsche Costen zal insgelyks alle mogelijke Spoed gemaakt worden en zal daar omtrent geen meerder discretie verleend mogen werden als dat de Ingezeetenen, ten ware, de spoediger afbetalingen, van hoger hand gevorderd wierden, meede met een algemeene last aan de Ontfangers om zonder verzuim tegens de nalatige te procedeeren als by art. 30 bepaald is.

32 Tot goedmaking der Eilands uitgaven, door het Gemeente Bestuur eene omslag over alle de huizen en Landerijen op Texel gelegen op een gelyken voet.

33 Extra ordinaire plaatselyke belastingen worden ingevolge art 75 der Staatsregeling in art 117 van ’t departementaal Reglement, niet dan met overleg en concurrentie van Gecommitteerden uit de Gemeente bepaald en daar na ter goed off afkeuring aan ’t Departementaal Bestuur ingezonden.

34 De wijze van verkiezing der Gecommitteerden derzelver getal en hoedanigheid zal nader door het Gemeente Bestuur onder approbatie van ’t depart: Bestuur worden bepaald.

35 Eindelijk, ingevalle over dit Reglement eenige geschillen mogten ontstaan, of duisterheden in gevonden werden, zal de uitlegging en beslissing daar van door het Departementaal Bestuur geschieden.

Accord: met het origineele Reglement by het Departementaal Bestuur van Holland op den 27 january 1804 gearresteerdTerug naar de vorige bladzij