Jannetje Moojen


Wil Braam: Jannetje Moojen werd op 20-12-1825 geb. te Den Burg
Dochter van Johannes Gerardus Moojen en Trijntje Disper.

10-3-1849 Aan de Burgemeester van Hoorn betrekkelijk de krankzinnige Jannetje Moy
In alle gevallen moeten wij egter opmerken dat wij tot de restitutie van f 60,- nimmer genegen zijn, daar toch bijaldien Jannetje Mooy krankzinnig blijkt te zijn, en werkelijk ten laste dezer gemeente is, het ons stellig voornemen is haar uit Deventer naar Velzen te transporteren.

24-7-1849 Aan de Burgemeester van Helder
Dat door mij hierbij gevoegd worden de f 52,- verplegingskosten voor Jannetje Mooje in het krankzinnige gesticht te Deventer. Tevens ons voornemen mede te deelen voornoemde Jannetje Mooje als nu te doen transporteren naar het Provinciaal gesticht Meerenberg bij Haarlem. Het zou mij alzoo aangenaam zijn van voornoemde Heeren Bestuurders te mogen vernemen, met de toezending van de kwitantie, welke de meest geschikte tijd en tevens minst kostbaarst zou zijn waarop zoodanige verpligtingen zou kunnen geschieden.

6-8-1849 Burgemeester van Alkmaar
Dat Jannetje Mooijen in het najaar van 1848 wegens ziekte en zinsverbijstering in geheele verpleging was opgenomen. Aldaar Jannetje Mooijen is geboren op Texel, doch ter zake van hare Onderstand gedomilieerd aan den Helder, terwijl aangezien de volslagene krankzinnigheid in dat Meisje meer en meer bleef, het voor genoemd Gemeentebestuur na haar bekomen magtiging, haar opneming had bewerkstelligd in het Krankzinnigengesticht te Deventer, waar zij zich dan ook nog heden bevindt.
Ingevolge van het Koninklijk Besluit van den 19 Januarij El N 59 (Provinciaal blad N 16) is de verpleging dier krankzinnige thans overgegaan op hare geboorteplaats zoo als dan ook reeds sints dien tijd voor dat bestuur de kosten in dat Gesticht zijn betaald geweest. Nu echter is dit Gemeentebestuur van Texel, thans na de opening van het Krankzinnigengesticht Meerenberg te volgen, te rade geworden den voorzeide krankzinnige naar het zelve te verplaatsen en is daartoe dan ook reeds tot dat einde in overleg gehouden met de Directie van het Krankzinnigengesticht te Deventer, welke laatste echter zoodanige overplaatsing niet vermag te doen plaatshebben tenzij met bewilliging der daarbij betrokken Regtbank.
Ik geef mij alzoo de eer mij tot UEdAcht te wenden met beleefd verzoek om door xxx van UEdA te mogen bekomen de vergunning tot overplaatsing der krankzinnige Jannetje Mooije uit het Gesticht voor zoodanige lijders naar dat te Bloemendaal, onder geleide van een geschikt persoon met de gewonen beurtman in Deventer op Haarlem.

18-3-1850 Aan de Officier van Justitie over de positie van Jannetje Moojen.
Dat nog steeds het voornemen bestaat Jannetje Moojen naar het Gesticht Meerenberg overteplaatsen, echter wordt de opname in genoemd Gesticht, de wijze van overbrenging enz dient te worden geregeld

15-4-1860 Aan B&W van Helder
Dat op de 10e dezer alhier is overleden Jannetje Moojen, ongehuwd, met achterlating van een kind genaamd Trijntje, geboren aan den Helder den 7-2-1857, zodat zij haar Onderstandsdomicilie aan den Helder heeft.
Gerrit de Wijn heeft aan B&W van Helder en Texel over dit kind geschreven. Het kind was veeltijds door de vrouw van G. de Wijn, haar tante, die geene kinderen heeft, verzorgd, welke daardoor eenigzints aan dat kind gehecht is. Burgemeester Keyser heeft G. de Wijn gevraagd wat zij voor kostgeld voor dat kind verlangde, dat was f 1,- per week zonder meer, hetwelk naar mijn bescheiden oordeel niet veel is, temeer ik aan de goede verpleging niet twijfel.

23-5-1860 Aan B&W van Helder
Dat het kind van Jannetje Moojen voor rekening van het Weeshuis Uwer gemeente, voor de tijd van een jaar is uitbesteed bij G. de Wijn, winkelier, wonende aan den Burg, en welke de Hervormde godsdienst beleid, en oom van het kind is, voor f 1,- per week.

12-6-1863 Aan B&W van Helder
Gerrit de Wijn en Leentje Moojen Echtelieden zonder kinderen alhier, hebben mij hun verlangen te kennen gegeven, het bedoelde kind van haar nicht Jannetje Moojen te mogen behouden zonder bezwaar uit het Weeshuis Uwer Gemeente en willen hetzelve als eigen kind voor hare rekening aannemen.
Trijntje Moojen is nu in het Weeshuis te Helder
[Trijntje Moojen was geboren op 7 februari 1857 in Den Helder. Haar moeder Jannetje, dochter van Johannes Gerardus Moojen (Purmerend) en Trijntje Disper (Spanbroek) overleed op 10 april 1860 in Den Burg, terwijl haar ouders in Den Helder waren gestorven]
[Gerrit de Wijn leefde van 1816-1899. Hij was in 1848 getrouwd met Magdalena Moojen (1822-1897). In 1863 waren ze al op middelbare leeftijd]

20-7-1868 Aan den Heer Officier van Justitie te Alkmaar
Proces verbaal opgemaakt door Rijksveldwachter Roerdinkholder contra Jan Moojen, Gerrit de Wijn en Jan Willemsz Moojen aan den Burg.Terug naar de vorige bladzij