Arie Kikkert, Dijkgraaf van Texel 1796-1797
Notulen van de Municipaliteit van Texel


[Lees voor meer over het leven van Arie en zijn echtgenote Lysbeth het hoofdstuk Lysbeth Hendriks Dekker in de afdeling Verhalen]

Schout ad interim
Vergadering 21 february 1797

Aan het Committé van Reekening van Holland was aldus den inhoud
MedeBurgers!
Ter voldoeninge Uwer aanschryving van 24e der gepasseerde Maand January;
kunnen wy Ul melden: dat van 13 Maart tot 8 Mey 1789 alhier als Officier van Justitie gefungeerd heeft, Hercules de Vries van Alkmaar- dog van hier vertrokken zynde, weeten wy niet of leefd of dood is.
Vervolgens is op aanschryving van Gec- Raaden in Westvriesland, van Laastgenoemde datum tot den 31 July daaraan, denzelve ad interim opgevolgd den Precident Scheepen Arie Kikkert, wonende thans aan den Burg alhier.
Dat als toen aangekomen is, Jacobus Valk van Amsterdam, dog gedefungeerd in Augustus 1793 en in September 1794 tot Amsterdam overleeden, in wiens boedel door Scheepenen van die Stad in der tyd, tot Curator is aangesteld den advocaat van der Meersch tot Amsterdam voornoemd woonagtig.
Eyndelyk is van Augustus 1793 tot Officier der Crimineele Justitie voornoemt aangesteld den Burger Mr. C.J. Elout thans Raad van den Hove van Holland, welke zyne post heeft nedergelegd den 1 Junij 1796-
hier meede vertrouwende aan Ul versoek voldaan te hebben- zyn wij naar toewensching van
Heil & Broederschap
De Municipaliteit van Texel
Ter ord. van deselve (get) WRomans Texel 22 feb. 1797

Examinator
In 1794 verhuisde Arie met zijn gezin naar Buiksloot even ten noorden van Amsterdam. Daar werd hij examinator van stuurlieden bij de Kamer Amsterdam van de VOC.

Dijkgraaf van Texel
Na zijn verkiezing tot Dijkgraaf in 1796 vestigde Arie zich met Lysbeth weer op Texel. Meer staat in de Texelse geschiedenisboeken niet vermeld. Maar ze leefden niet lang en gelukkig, zonder dwarsliggerij en problemen van allerlei soort.
Arie heeft de post slechts kort vervuld- op 25 september 1797 legde hij die neer, schreef de Gemeentesecretaris aan de Rentmeester der Domeynen op 14 mei 1798.
Bij de Vergadering van 23 September 1797 was de Burger Gerrit Bakker echter al ‘als ad interim waarnemende de post van Dykgraaf’.

De Missive aan den Burger J. v.d. Meulen, waarneemende de post van Rentmeester der domeynen te Alkmaar, nopens de pagt op het Dykgraafschap, luide aldus
MedeBurger!
Wy hebben gemeend UEd te moeten informeeren dat naar het Vertrek van den Burger Elout, het Dykgraafschap alhier, is waargenomen by den Burger Arie Dyksen tot 24 Maart 1797, wanneer den verkoosen Burger Ari Kikkert is geapprobeerd- welke dien post wederom heeft neergelegd en daar van ontslagen 25 September daaraan volgende, en ad interim opgevolgd is door den Burger Gerrit Jansz Bakker de welke tot Heede nog fungeerd-
Het zal ons dus aangenaam weesen UEd zig ingevolge resolutie van het administratief bestuur des voormalige Gewest Holland, van 26 der voorgaande maand van welke wy meede voorzien zyn, omme wegens de verschuldige pagt van het Dykgraafschap, aan opgemelde Burger zig te addresseren.
Wy zyn naar toewensching van
Heil en Broederschap
De Municipaliteit van Texel
Ter ord. van deselve (get) WRomans Texel 14 Mey 1798

Verdachtmakingen
Er was een anonieme brief binnengekomen waarin Arie Kikkert verdacht gemaakt heeft. Daarover werd op 1 oktober 1796 vergaderd. Van een gedwongen ontslag is in de Notulen van de Bataafse Republiek niets te vinden- zijn ontslag kwam pas een jaar later, misschien was de brief daarop niet van invloed. Het kan ook zijn dat hij de eer uiteindelijk aan zichzelf heeft gehouden. Anonieme brieven zouden terzijde moeten worden gelegd, al is deze bewaard en nu nog te lezen in het Gemeentearchief van Texel.
In de Notulen van de Municipale Raad van Texel werd hij nadien nog slechts een enkele keer genoemd in het geval van borgstellingen.

Verkiezing tot Dijkgraaf
Vergadering ten zelve dagen ( xx September 1796) van alle de 3 Committé’s
demto de Burgers Jan G. Spigt, Cornelis H. Bakker, A. Gorter, S. Bakker, Biem Dekker, Aris Sunderdorp, Jacob Schraag, C. List, G. Sluysman, G. Dyt, H. Dyt
S’ middags ten 3 uure
De Notulen van den 2 deeser zyn geleesen en goedgekeurd.
De Stembilletten, door de Land hebbende Stemgeregtigde Burgers, den 1 en 5e deeser in de respective Grondvergaderingen deeses Eilands wegens de verkiesing van een Dykgraav ingeleverd zynde, werden als nu deselve na voorgaande Klokgeluij met opene deuren ten bywoonen van een groot aantal Burgers, uit de Bossen gedaan en geopend-
Waaruit kwam te blyken, dat met eene groote meerderheid tot Dykgraav van Texel verkoosen was, den Burger Ari Kikkert, wonende tot Buyksloot.
Waarop den Secretaris gelast is, den zelve Burger daar van per Missive kennisse te geven, met byvoeging dat deselve conform het Regerings reglement verpligt is, alhier aan den Burg te moeten willen woonen. Versoekende ilico daarop te antwoorden; ten eynde men weete hoedanig verder te handelen-

De Missive aan den Burger Ari Kikkert tot Buyksloot was van deeze inhoude
De Municipaliteit van Texel
Aan den
Burger Ari Kikkert tot Buyksloot
MedeBurger!
Daar Stemgeregtigde en Landhebbende Burgers onzes Eilands, in de respective Grondvergaderingen den 1e en 5e deeser Maand gehouden, Uw Persoon tot Dykgraav
Van Texel zynde verkoosen-
Geeve wy UEd daarvan kennisse, als meede dat het Regeerings reglement vereyscht, dat dien Dykgraav alhier aan den Burg woonagtig moet zyn-
Het zal ons aangenaam weesen, dat UEd dien post aanneme, en ons ten spoedigste hier op Uw antwoord inzende.
Wy zyn naar toewensching van
Heil en Broederschap de Municipaliteit van Texel
Ter ordonnantie van deselve
(wasgetekend) WRomans
Texel den 7 Sept. 1796

Vergadering 13 September 1796
Present alle de Leeden demto den Burger Sybrand Keyser-
Den Secretaris brengt ter Tafel eene Missive- naar opening en Lectuure is deselve bevonden te zyn geschreven tot Buijksloot den 8e deeser, door den Burger Ari Kikkert, door de Ingelanden deeses Eilands verkoozen tot Dykgraav- waar by den zelve verklaarde de post als Dykgraav voorschreeve aanteneemen-
En is verder geresolveert, het Provinciaal bestuur van deeze Verkiesing kennisse te geven, met versoek om approbatie- dan zal den Secretaris alvoorens, deselve ingekomene Missive aanstaande Zaturdag brengen in het Dyks Collegie, als de naauwste betrekking tot den Dykgraav hebbende; die kennisse geven, van de op Heeden genome resolutie ten fine van approbatie, en daarmede afzending doen.

Anonieme ongedateerde brief
Burger President
Daar door ingelanden van het eyland Texel is voorgedraagen een man die syn grootheijd heeft gesogt, om gemeeneland geld te verspillen en onse dijkagie te ruweneeren en wat meer is ons ijland met Schulde te overlaaden toen men onder den dwingeland gebukt gingen en een burger die zijn Lasten op moest brengen niet mogt spreeken- zoo zoude ik aan dese vergadering voorstellen, dat zulke aristokraten, werden buyten enploij gesteld en het bestier aan ingelanden wierde overgelaaten, die daar toeversigte op hieuwen Neeringe wedden daar voor te genieten om dat weduwe en weesen niet langer woorde geplukt
en in dien der door dese vergadering niet dadelik maatregelen werden genoemen om die man buyten bewind te stellen op ons ijland, zoo moet ik zegge dat de huegelike omkeering van Zaake, die wij reijk halsing hebbe te gemoed gesien, wijnnig voor deel voor ons eyland zoude opleeveren en ik ook alteyd hel gedagt als een eerlik Vader Lander dat als wij het Juk van den dwingeland van ons schouders hadde geworpen, dat de aristokraten ook vervullen en het bestier ook aan ingezeetenen zoude werden overgelaten om hun lasten te nutten te besteeden

Vergadering van alle de 3 Committé’s op Zaturdag den 1 October 1796
present de [waarnemend] Maire Gerrit Kooyman, Pieter Alb. Kikkert, Jan Wilkes, Ryer Huysman,
Simon Bakker, Albert Gorter, Pieter Sluijs, Jacob Schraag
Arie Dyksen, Poulus Alb. Kikkert, Cornelis List, Cornelis Admiraal, Hendrik Dyt, Aris Gerritsz Eelman, Gerrit Sluysman
Zaturdag Morgen om 10 Uuren
De Precident van het Committé van Algemeen Welzyn Pieter Alb. Kikkert, zegt de reeden in de Eerste plaats waaromme hy deese Vergadering had belegt, was de beoordeeling te vraagen, over eene ingekomene aanschryving van het Provinciaal bestuur, gedateerd S’ Hage 20 Sept. 1796- waarby gezegt word, dat het niet der Zaak der Municipaliteit is, de verkoosene Dykgraaf ter approbatie te presenteeren, maar die der Ingelanden-
De precident zyn post aanvaard hebbende, werd eerstelyk geleezen, de hier vooren gemelde Missive van het Provintiaal bestuur,
Waarop by meerderheid geresolveerd werd: dat den Burger Arie Kikkert verkoosen tot Dykgraaf van Texel, zig alvorens zal hebben te zuyveren van de Blaam hem door C. Kalis opgelegd, en dat andermaal eene resolutie (door het Dijks Collegie aan wien dit gecondemneerd word) genomen zal worden, hoedanig die approbatie te versoeken.

Was deze Cornelis Kalis de schrijver van de anonieme brief? Wat er over dit onderwerp verhandeld is staat niet in de notulen van de Gemeenteraad- misschien was het verder een zaak voor het Dijks Collegie.
Het duurde nog bijna een jaar voordat Arie Kikkert zijn post neerlegde, 25 september 1797.

Klachten over kuiperijen
Het duurde even, voordat een Commissie naar het eiland kwam om onderzoek te doen naar de gang van zaken met de verkiezingen en de gekozen personen.
Vergadering den 28 October 1796
De Secretaris geeft al verder kennisse: dat alhier van het Provinciaal bestuur was gekomen een Commissie bestaande uit de Burgers Rogge en Reynen verseld van eene Staatse Boode, zynde den Burger Temminck, meede tot deselve Commissie behoorende, ziek geworden te Alkmaar- welke Commissie alleen ten oogmerk had, te ondersoeken de gedane Stemming van den Burger H. Tigman tot Schout en den Burger Ari Kikkert tot Dykgraav deeses Eilands- en dat dus de reedenen waaromme dat deese Vergadering te zamen gekomen was, de komst van deese Commissie was, welke daartoe ordre had gegeven-
Vervolgens is S’ Middags om 4 uuren voornoemde Commissie uit het Provinciaal bestuur, op het Raadhuys in deese Vergadering verscheenen-
Naar hun van wegens deese Vergadering met haar komst op het Eiland gecomplimenteerd te hebben- zeggen deselve Burgers ingevolge hunne Last van het Provinciaal Bestuur de dato 1 October 1796 alhier gekomen te zyn, omme informatie te neemen, nopens de gedaane Stemming en hetgene daarby plaats gehad heeft, van den Burger Hendrik Tigman tot Schout van Texel en Bailluw van het Eierland- mitsgaders Arie Kikkert tot Dykgraav- dat daarop klagte waaren gedaan van verregaande kuyperyen.
Naar hier met de commissie in discours getreden [twee zinnen onleesbaar doorgehaald] en de ongelukkige staat van Tweedragt waar in dit Eiland thans verkeerde, aan deselve opengelegt was- en daar hoofdzakelyk in te bestaan, de gevoelens der Burgeren over het Stemregt- is hun ook voorgeleezen Missive van 5 Mey ll deswegens met de Sustenie van de Krygsraad, aan het Provintiaal Committé- met het antwoord van dat zelve Committé van dato 30 Mey daaraan- waarby wel expresselyk vermyd was, te beantwoorden: het tweede punt van sustenie der Krygsraad, namentlyk dat die geene ook niet Stemgeregtigd zoude weesen, welke zy de wapens niet konde vertrouwen.
Het welk ten gevolge had gehad, dat men die by het gearresteerde Regeerings Reglement ook uitgesloten had even als die welke tot de wapenen bevoegd [waren] maar die geweigerd hadde, dat dit de voornaamste Bron der Tweedragt was, die zo jammerlyk dit Eiland folterde, en zodanig eene algemeene Verwarring te weeg bragt, dat het zelve eyndelyk regeringsloosheid zoude te gevolge hebben-
Dat deese Vergadering dus verheugd, op haare Eiland eene Commissie te hebben, uit de hoogstgeconstitueerde Magt deeser Provincie, als nu ook verhoopte de goede officie daar van te ondervinden, door een Harmonie onder de Burgery te weeg te brengen, hoogstnoodzakelyk en waartoe de Zwakke pogingen, der Municipaliteit verklaarde buiten staat te zyn-
Eyndelyk wat de verkiesing der Burger Tigman betrof, dat de meerderheid der presente Stemgeregtigde Burgers hem hadde verkoosen- en dat de Dykgraaf Arie Kikkert door de meerderheid der Ingelanden meede op eene wettige wyze verkoosen was- ofschoon men de verkiessing niet had kunnen laten doen ingevolge publicatie van 7 October 1795 by Morgetalen, dewyl Texel in geene Morgentalen was leggende, maar in roede- en eene byzondere maat deswegens had- ook dat ‘er oneyndig veel slegt Land op Texel was- en zo men het by Morgens moest verdeelen, ‘er dan eene groote ongelykheid zoude plaats hebben in de Stemming;
Voorts was ‘er aan de Municipaliteit geene speciale beschuldiging tegens de kuyperyen van stemmen voor Tigman ingekomen, nog ook eenig Legaal bewys-
De Commissie antwoorde: dat haare Last alleenig inhield zo als zy vermeld hadde, onderzoek te doen- zo lang alles in Statu te laten, en daar van rapporteeren moesten by de Vertegenwoordigende Vergadering in het Provinciaal bestuur- zonder zig ergens in te kunnen emisceeren, houdende hun Last dit niet in.

De verkiezingen werden geannuleerd
Decreeten van de vergadering van het provinciaal bestuur van Holland
16 DECEMBER 1796
Aan de orde van den dag zynde, het rapport door de Burgers Rogge en Reine, den 12 dezer ter Vergadering gedaan, tot voldoening aan het Decreet van den 1 October ll, om informatie te neemen, omtrent de verkiezingen van Hendrik Tigmans tot Bailluw van Texel en het Eyerland; en van Arie Kikkert, tot Dykgraaf van Texel; mitsgaders of gemelde Arie Kikkert de bevoegdheid heeft, om, schoon op Texel niet woonagtig, aldaar tot Dykgraaf te worden verkooren-
Is, na deliberatie, goedgevonden, de verrigtingen der voorsz. Commissie te approbeeren; met opheffing der surcheance van den 1 October ll, verleend; voorts te annulleeren het verandert Plan en Regerings-Reglement [van Texel], gearresteerd den 6 Augustus ll; als mede de verkiezing van Hebdrik Tigmans, tot Bailluw van Texel en het Eyerland; gelyk ook de verkiezing van Arie Kikkert tot Dykgraaf van Texel, als zynde het voorsz. veranderd Regerings-Reglement gearresteerd, en de verkiezing van voorsz. Baillluw gedaan, strydig aan de aanschryving van deze Vergadering van den 9 Maart ll, en de verkiezing van gemelde Dykgraaf, als niet geschied, conform het voorschrift der Publicatie van de provisioneele Representanten van het Volk van Holland, van den 7 October 1796.

Ad interim en geapprobeerd
Hoe het gegaan is blijkt uit de volgende notulen:
Arie Kikkert heeft de post ad interim waargenomen tot hij op 24 maart 1797 werd aangesteld, waarna hij per 25 september ontslag nam of kreeg.

Vergadering den 23 September 1797
Alvorens die Commissie vertrok, wierd den Burger Dyksen gecommitteerd, omme zig na den Burger Gerrit Bakker als ad interim waarnemende de post van Dykgraaf te begeven, met versoek om het Magazyn van het Dyks Collegie beoosten de Have te willen cedeeren, tot berging der goederen van zadels, Toomen &z thans in S’ Lands Pakhuys-
De Burger Dijksen rapporteerd, dat den Burger G. Bakker provisioneel het versoek heeft geaccordeerd; onder die mits, dat het Dyks Collegie dat die middag vergaderde hier meede genoegen nam, en de goederen die ‘er nog in waare voor Eilands Reekening naar het bygelegene Magazyn transporteerde en ook zo weder te rug gedaan wierd-

Vergadering 8 Meij 1798
Die aan den Burger J. v.d. Meulen waarneemende de post van Rentmeester der domeynen te Alkmaar, nopens de pagt op het Dykgraafschap, luide aldus
MedeBurger!
Wy hebben gemeend UEd te moeten informeeren dat naar het Vertrek van den Burger Elout, het Dykgraafschap alhier, is waargenomen by den Burger Arie Dyksz tot 24 Maart 1797, wanneer den verkoosen Burger Ari Kikkert is geapprobeerd- welke dien post wederom heeft neergelegd en daar van ontslagen 25 September daaraan volgende, en ad interim opgevolgd is, door den Burger Gerrit Jansz Bakker de welke tot Heede nog fungeerd-
Het zal ons dus aangenaam weesen UEd zig ingevolge resolutie van het administratief bestuur des voormalige Gewest Holland, van 26 der voorgaande maand van welke wy meede voorzien zyn, omme wegens de verschuldige pagt van het Dykgraafschap, aan opgemelde Burger zig te addresseren.
Wy zyn naar toewensching van
Heil en Broederschap
De Municipaliteit van Texel
Ter ord. van deselve (get) WRomans Texel 14 Mey 1798

Verdere vermeldingen van Arie Kikkert in de Notulen:

Lening van de Armekamers aan de schoonvader van Arie Kikkert
Vergadering 4 September 1798
Binnen gestaand Cornelis Calis d’Oude, zig recommandeerende tot meedeVoogd by de ArmeKamers van het Kerkhof aan den Burg te worden aangesteld- dewyl de Voogden daaromtrent non Chalant zyn, tot invordering zekere pretensie ten lasten Arie Lammertsz Kikkert- in advys tot Heeden naardemiddag, wanneer met de Armevoogden daarover zal gesprooken zyn-
Heede naardemiddag met de Armevoogden daar over gesprooken hebbende, verklaarden de zelven zulks niet te weeten: maar aangenomen ter naaster Vergadering daar van rapport te doen-
Vergadering 18 September 1798
Binnen gestaan de Voogden over de ArmeKamers van het Kerkhof, overleggende hunne Boeken van Ontfang en Uitgave ten einde daar uit de pretensie ten laste A. Kikkert volgens opgave van C. Calis te ontdekken- zyn dezelve Boeken geexamineerd en hun gelast daar de Procureur Star in vroegere Jaaren deeze zaaken hadde behandeld, denzelve daarover te onderhouden, en ter naaster vergadering berigt te doen-
Vergadering 12 Maart 1799
Binnen gestaan Cornelis Calis de oude, opgevende dat de Obligatie ten behoeve van de Armen Kamers aan het Kerkhof en ten Lasten wyle Hendrik Klaasz Dekker is gepasseerd voor den Notaris Dirk Vuyk en Getuigen alhier op den 21 Maart 1751- in advys gehouden
[Hendrik Dekker was de schoonvader van Arie Kikkert]

De stranding van de Negotie en de plundering van het wrak
Vergadering 18 October 1798
Ingekomen Missive van het Commmitté tot de Zaken van de Oostindische Handel en bezittingen, geschreeven in Amsterdam dato 16 October 1798
Inhoudende daar zy met den Burger Arie Kikkert hadde gecontracteerd tot opvissching en Berging der goederen gelden als andersints uit het verongelukte Oostind. Compagnie Schip de Negotie in de Jaare 1790 agter de Koog gestrand- versoekende daar zulks ten dienste van den Lande geschied, en zommige zig qualificeeren, omme eigendunkelyk zonder Consent van den Burger Arie Kikkert te visschen op het zelve Wrak, dat de Municipaliteit den zelve Arie Kikkert gelieve te mainteneeren-
Is geresolveerd denzelve Missive te stellen in handen van den Burger Martinus Langeveld, als Schout deeses Eilands, omme het regt des Bataafsche Volks tegens alle de niet gequalificeerden waarteneemen-

Borg voor nieuwe dokter
Vergadering 15 December 1801
Binnen gestaan A. Dubert aan wien de inwooning als genees en Heelmeester is geaccordeerd- overleggende acte van Cautie in Cas van Opkomende Armoede geteekend door de Burgers
Jan Symon Ran en Arie Kikkert van dato 12: deeser Maand December
Idem overleggende diverse diploma’s zo van zyne genees en Heelkundige bekwaamheid onder andere van het Collegium Medicum te Utrecht van dato 8 feb. 1785 , van de voormalige Admiraliteits Collegie te Amsterdam en eindelyk acte van Civisme van Abcou dato 10 Junij 1798, al het zelve geapprobeerd en provisioneel meede genoegen genomen- zynde hem wyders aangezegt: dat zo ras het Collegie van geneeskundig toeversigt in dit departement bestaat, zig daar aan ter nader Examen verpligt zullende zyn als nu dadelyk ter Secretary te voldoen de f 25- voor de Gemeene Armen alhier- waarna de Secretaris gelast werd, als dan de acte van inwooning hem aftegeven-

Bouwvallig huis in de Weverstraat
Vergadering 3 April 1804
Binnen gestaan Th. H. de Wyn als met en benevens Klaas PLavier Voogden over de minderjarige Kinderen van Maarten de Wyn verwekt by Martje Abrahams Plavier- welke Martje Abrahams Plavier, eene der dogters en alzo natuurlyke Erffgename was geweest van wyle haare Vader Abraham Klaasz Plavier- te kennen gevende: dat hoe zeer zy wel geen Legaal bewys kunnen produceeren, dat deselve minderjarige Kinderen haar Moeder niets uit de Boedel van genoemde Abraham Klaasz Plavier genooten heeft, zy nogthans hetzelve zeer wel weeten, waaromme zy van oordeel zyn, aan het op de val staande Huys van Abraham Klaasz Plavier staande alhier aan den Burg in de Weverstraat, niets te hebben, veel min tot den opbouw gehouden te weesen- dan versogten de intercessie deezer Vergadering opzigtelyk de Houders der Hypothecquen op het zelve Huys, de wed. Leendert den Berger en Ari Kikkert, de eerste groot f 100-, de tweede f 125-
En is hun zulks geaccordeerd, wanneer zy aannaamen door geloofwaardige getuigen te zullen bewysen, dat huns pupillen ouders, uit de nalatenschap en den Boedel haare Grootvader niet het geringste genoten heeft, nog ook zig als Erffgenaame gedragen hadde-
Zynde alzo geresolveert tegens de naaste Vergadering zullende zyn aanstaande Vrydag nademiddags 4 uure, de wed. Leendert den Berger en den Burger Ari Kikkert opteroepen-
Vergadering 6 April 1804
Binnen gestaan de Voogden over de minderjarige Kinderen van Wyle Maarten de Wyn en Marretje Abrams Plavier- overleggende eene verklaring onder presentatie van Eede, waar bij gecontesteerd word: dat Marretje Abrams Plavier uit de Nalatenschap haare Vader niets genoten had, zo ook een advys deswegens van de Notaris A. Wentel inhoudende: betoog, dat deselve Kinderen niet gehouden kunnen worden voor Erffgenaamen haarer Grootvader en diensvolgende voor de schulden niet aansprakelyk zyn-
Naardat de Voogden buiten waren gegaan, zyn binnen gekomen Ari Kikkert voor zig zelve en Matthys den Berger voor zyn Moeder de wed. Leendert den Berger, de eerste hebbende een Hypotheecq van f 125- en de andere van f 100- gevestigd op het Huys van wyle Abraham Klaasz Plavier, staande in een zeer bouvallige staat aan den Burg in de Weverstraat- met wie daar over de staat en toestand van het zelve Huys gesprooken te hebben, eyndelyk gearresteerd: dat uit hoofde van de hoogst gevaarlyke stand van het zelve op de Val staande Huys, ter vermyding van te vreesen ongelukken- zy eenparig verklaarde van gevoelen te zyn, dat het afbreeken van het zelve niet te schielyk kon geschieden- waaromme zy zulks aan de goede directie deezer Vergadering overlieten, zo ook de Verkoping van de afbraak, met de betaling van de Kosten daartoe geimpendeerd, benevens het zetten van een suffisante Muur aan de Straat met een deur en deurcozyn, en eindelyk al meede de betaling der Verponding gelden en binnenlandsche Kosten- alles te vinden uit het provenu der afbraak, zullende voorts het resteerende dier afbraak zyn en blyven geconsigneert ter Secretary alhier, ter tyd en wyle ‘er afschryving van Verponding voor dat zelve Huys komt, wanneer naar aanzuyvering der verponding het resteerende aan de oudste Hypotheecq kan werden afegeven
Zynde wyders naardat de Voogden voornoemt wederom waaren binnengestaan, aan hun de resolutie voorschreeve gecommuniceert, en hun de overlegde bewysen wederom ter handen gesteld, met last die zorgvuldig tot tyd en wyle te bewaaren-

Bank van Leening
Vergadering 17 July 1804
Thans aan de ordre zynde eene resolutie te neemen op de begeeving der Bank van Leening waarna geene andere Sollicitanten zyn gekomen dan Simon Kikkert, is deselve Bank van Leening begeeven aan de genoemde S. Kikkert- dog daar deselve naarlatig is gebleeven in het opgeeven zyner Borgen, is hy daarover onderhouden, wanneer hy opgeeft Jan Symonsz Ran en Ari Kikkert-
Waar over zynde gedelibereert, is hem het reglement waar op hij als houder van de bank zal worden aangesteld overgegeven, met Last deswegens met zyne Borgen te handelen, zullende Heede 14 dagen gehouden zyn behoorlyke acte van Borgtogt agtervolgens art. 8 van het reglement inteleveren, ten waare eenige bedenkingen hadde, die men als dan ook verlangde te weeten-
Vergadering 7 Augustus 1804
Ingekomen de aanmerkingen van de aanstaande houder van den bank S. Kikkert benevens zyne Borgen Jan S. Ran en Arie Kikkert, zyn deselve in overweging genomen, en de nodige Reflectien ‘er op aangetekend, en hem weder ter handen gesteld- voorts hem aangesegt dat den 11e September de eerste aanstaande Vergadering, zo hij geen verdere reflectien heeft- met zyn borgtogt gereed moet weesen, ten einde de Bank van Leening in werking te kunnen brengen-
Extra Vergadering 11 September 1804
Binnen gestaan Simon Kikkert overleggende eene acte van Borgtogt voor de aan hem gaccordeerde Bank van Leening gepasseert door Arie Kikkert en Jan Ran, versoekende als geen aanmerking meerder op het Reglement dienaangaande vervaardigt hebbende, dat het zelve nu met Primo October aanstaande mag worden in werking gebragt;
de acte in behoorlijke order bevonden zijnde, wierd geresolveert het Reglement met den 1e October aanstaande in werking te brengen-

Arie Kikkert had in 1806 patent [vergunning] als Koopman in wolle f 5- en in Haarpoeder f 5-Terug naar de vorige bladzij