Het huisje van de weduwe Puijman


Jan Cornelisz Puijman was getrouwd met Antje Klaas Bakker (1742-1822) op 28-11-1766, zoon Cornelis (1767-1834) en Klaas (1770-xx).
Cornelis had een gezin, zijn echtgenote was Cornelisje Jacobs Schelvis. Ze hadden 5 kinderen, Jantje, Klaas, Jacob, Jannetje en Antje.
De weduwe was in 1800 al 58 jaar oud, in die tijd een hele leeftijd. Ze zou nog 22 jaar leven in bittere armoede.

Haar huisje stortte vanzelf in, door gebrek aan onderhoud of storm. Dat gebeurde vaker in Den Hoorn. De huisjes waren klein en oud, met een stenen onderpui, en verder van hout, met een rieten dak, nauwelijks verwarmd. Daar komt op den duur molm en worm in.
Het werd verkocht en afgebroken, de weduwe hield daaraan weinig aan over. Ze was verplicht voor de komende 6 jaar nog belasting te betalen voor het afgebroken huis- hoe zou ze dat kunnen opbrengen als het haar in de jaren ervoor ook al niet gelukt was?
Daarbij ze voortaan dakloos, misschien kon ze inwonen bij haar kinderen, misschien niet.
In 1802 gaf ze zich op voor de Armenkamer, maar kreeg die niet toegewezen.
De aangifte van haar overlijden werd gedaan door Cornelis Smit, voerman, wonende in den Hoorn. Dat was geen familielid, misschien woonde Antje in bij zijn familie, of moest hij toch naar Den Burg en kon hij de boodschap overbrengen naar het Secretarie.

Vergadering 16 December 1800
Binnen gestaan de Wed. Jan C. Puijman zig beklagende dat haar huijsje aan den Hoorn voor een groot gedeelte ingevallen is, en dreijgd op het naastgelegene neder te storten; verklaarende onvermogend te zijn het zelve huijsje optebouwen of eenige reparatie aan te doen- Versoekende de raad deser Vergadering hoe zig te moeten gedragen-
Waarover zynde gedelibereerd, is geresolveerd in dit speciaale geval den Wed. Puijman te qualificeeren het huijs in questie met voorkennis van deesen Vergadering tot afbraak te verkoopen, mits de penningen op het Secretarij te consigneeren, ten eijnde de verschuldigde Verponding daar uijt te betalen-
Zijn dan geresolveert, zo het provenu meerder bedroeg als verschuldigd aan Verponding- dat dan die penningen niet zullen kunnen worden geligt- zonder inne 6 Jaaren Cautiens te stellen-

Vergadering 13 Jan. 1801
De Secretaris geeft kennis dat hy ontfangen hebbende de Kooppenningen van het Huys van de wed. Jan C. Puyman aan den Hoorn ter Somma van f 50- als mede dat hij had gekreegen opgave van de Ontfanger van de Hoorn wegens de Verponding op dat Huis verschuldigd ter Zomma van f 37.1- als meede aan betaalde kosten by de Verkooping f 4.60, te zamen f 41.7- versoekende te mogen worden geauthoriseerd die gelden aan den Ontfanger voornoemd aftegeven- en is het zelve geaccordeerd-

Vergadering 10 Maart 1801
Binnen gestaan de wed. Jan C. Puyman versoekende dat het overschot der gelden van het haar toebehoord hebbende Huisje aan den Hoorn, hetwelk tot voorkoming van Ongelukken tot afbraak was verkogt, ten beloopen van f 3.15- welke penningen als nog ter Secretary zyn berustende, aan haar tegens quitantie in haar bittere en behoeftige staat, mag worden uitgereikt- en is het versoek aan haar geaccordeerd, zo ras zy maar tot genoegen deezer vergadering Borg zal hebben gesteld voor den tyd van 6 Jaare, dat de S' jaarlyksche Verpondingsgelden voor het Erf daar het Huysje op gestaan heeft, betaald zal worden-

Vergadering 16 November 1802
Binnen gestaan Cornelis P. Koger zo voor zig als zyne MedeKamerVoogden aan den Hoorn, kennis gevende: dat Rynoutje Wybrands, in eene der Kamers zynde overleeden, dezelve alzo Vacant is, en dat de navolgende Sollicitanten daartoe zig hebben opgedaan als
Anne Claes, wed. Jan Puijman
Antje Jacobs, wed Barend Bakker en
Tryntje Jacobs, wed. Christoffel Spalthoff
Waarover zynde gedelibereerd, en naar hem was gerecommandeerd, voortaan tydiger opgave van de Vacatuures te doen- is unaniem de Kamer begeeven aan Tryntje Jacobs, wed. Christoffel SpalthoffTerug naar de vorige bladzij