Martje van der Werf


Dochter van Dirk Harmensz van der Werf en Barber Siegerts Stuijfzak (1738-1817)

Sieger Hendriksz Stuijfsak, of Stuijvesak (1705-1780), een schoenmaker, en Tjeerd, zijn broer, een arbeider en veeschutter, werden in 1736 aangenomen als leden van de gereformeerde kerk te Den Hoorn; hun herkomst bleef onbekend.
Tjeerd stierf ongehuwd. Sieger werd in 1738 door schepenen veroordeeld een dochter van Antje Eiberts Stienstra (uit Friesland), genoemd Barber Siegers, te alimenteren, ook al ontkende hij het vaderschap hardnekkig.
Hij huwde in 1751 met Neeltje Barends Bakker. Zowel van zijn onechte dochter (gehuwd met Dirk van der Werff) als van zijn echte dochter, Antje, gehuwd met Dirk Gollenstein, stammen vele Texelaars af.

Bij haar overlijden was Barber 78 jaar; zij is overleden te Den Hoorn in huis nr. 22 om 19.00u; aangifte overlijden op 14 mei 1817 door Jan Jansz Bruin, 42 jaar, broodbakker, wonende in Den Burg en Simon Gerritsz Boon, 24 jaar, boerenknecht, wonende in Den Hoorn

WEDUWE
Vergadering 9 October 1805 present alle
Binnen gestaan Rijer Groof, Gemeene Armen Voogd aan den Burg, vragende hoedanig te handelen met de weduwe van Jacob Koorn aan de Koog, welke nergens Lidmaat en in bittere armoede met haar klyne Kind is, aan dewelke zy op Last van den precident eenige onderstand had gedaan-
Waarover zynde gedelibereerd, is op grond: dat voorheen ook de Collectens aan de Koog voor de Gemeene Armen geschieden en om dat aldaar geene Gemeene Armen Cas bestond, zullende de ArmeVoogden provisioneel den zelve Wed. van Jacob Koorn als anderen bedeelen-

ZWANGER
Vergadering 29 January 1806 Binnen gestaan Maartje van der Werf wed. Jacob P. Koorn wonende aan de Koog, zynde in eene hoogzwangere staat en bittere armoede en tot geenig godsdienstig genootschap op deese Eilande behoorende- verzoekende ter zaake voorschreeve onderstand uit de Gemeene Armen Cas aan den Burg- en is dezelve voor als nog 6 weeken onderstand geaccordeerd-
Op 3 aug 1806 begraven in De Koog een kind van Martje van der Werf.

VOOGD
Vergadering den 18e van Hooimaand 1810
Binnen gestaan Jan Gerritsz Spigt en Hendrik Maas Voogden, benevens Gerrit Sluisman toeziende Voogd over de Minderjarige Kinderen van Hendrik Nielen, verwekt by wijlen Tryntje Alders Spijkman- welke allen den Eed hebben afgelegd ingevolge de Wet-

Hendrik Nielen (1757-1830) was in 1789 getrouwd met Catharina Alderts Spijkman (1759-1808). Ze hadden 4 zonen, Aldert, Bernardus, Barend en Barend. De oudste was in 1810 20 jaar, de jongste 13.
Op 9 juli 1810 sloot Hendrik een tweede huwelijk met Martje Dirks van der Werf (1777-1860). Zij was weduwe van Jacob Pietersz Koorn, die op 19 december 1804 gestorven was.
Nu kwamen er als kinderen Grietje (1810-1888), Dirk (1813-1851) en Maria (1815-1886).
Getuigen bij de geboorte van deze kinderen: bij Grietje Joost Heijdenrijk en Naan Brouwer, Dirk Jan Keijzer en schoolmeester Jan Bakker en bij Maria Gerrit Keesje en Hendrik Maas. De vader kon niet schrijven.

Het kindje ‘van Martje van der Werf’ dat zij in 1806 verwachtte was niet van Jacob. Het werd op 3 augustus begraven in de Koog. In 1805 was er sprake van ‘haar kleine kind’, dat was weer een ander kind, wel van Koorn.

De Koog in 1828
Reconstructie van de bewoners van De Koog door Miriam Klaassen
40
kadasternummer H 2, huis en erf
Het was het tweede huis vanaf het zuiden aan de westkant van het dorp, tussen de kerk en het eerste huis. Het was door Aldert Nielen gekocht van Cornelis Keesje.
In 1830 was het huis eigendom van Martje Jans Dijksen, inmiddels weduwe van Aldert Nielen. De ongetrouwde Barend Nielen woonde bij haar in.
Barend deed de boerderij, Martje was tapster. In 1835 verkochten ze huis en land aan het RK Armbestuur. Ze huurden het daarna. In 1873 werd het huis gesloopt.
Een paar huizen verder woonde schoonvader Hendrik.
37 kadasternummer H 6, huis en erf
In 1787 verkocht Antje Jans, de weduwe van Willem Mooij, het huis voor f 40,- aan Kors Jacobsz Bakker. Kors verkocht het op zijn beurt aan de boer Hendrik Nielen. Die woonde hier nog in 1830. Hij was afkomstig uit Gelderland (Dijt) en getrouwd met de Texelse Martje van der Werf. Ze hadden twee thuiswonende kinderen: Dirk (16) en Marrijtje (14).

Overlijden van Hendrik Nielen
Volgens zijn overlijdensakte was hij op Texel geboren uit ‘onbekende’ ouders. Het kan zijn dat hij als kind met die vreemdelingen op Texel kwam en dat niemand dat meer wist.
Hij is overleden om 20.00u; aangifte over op 22 sep 1830 door Cornelis Spreeuw, 63 jaar, zeeman en Gerrit List, 35 jaar, zaakwaarnemer; beide wonende in Den Burg

Werf

Hier staat dat Hendrik van Texel kwam- maar zijn ouders zeker niet. Dat kan ook.

Martje van der Werf leefde nog 30 jaar. Zij overleed in Den Burg.
Op de Bewonerslijsten van Wijk Koog komt de naam Nielen niet voor- Aldert en Hendrik overleden voordat die lijst werd opgesteld. Barend er kennelijk ook niet blijven wonen.

Drie zusjes met bijna dezelfde naam
BB over Hendrik Nielen en Martje van der Werf: Kors Jacobsz Bakker (1750-1808) verkocht dit huis in 1799 aan Hendrik Nielen (1757-1830) uit Gelderland. Hij kwam hier met zijn echtgenote Trijntje Alderts Spiekman (1762-1808) wonen. In 1810 hertrouwde hij met Martje Dirks van der Werf (1777-1860). Na de dood van Hendrik hertrouwde Martje in 1835 met Cornelis Pietersz Dijksen van Tienhoven. In 1839 lieten zij het boerderijtje slopen.
Op zich kan dat wel.

Maar bij Dirk van der Werf op de Genealogische Databank staat:
Marijtje (1769-1842) x 1799 weduwnaar Pieter Lubbertsz Bas (1761-1824) kind Martje Bas (1803-1860). Pieter had een zoon Albert (1785-1816) van zijn eerste vrouw. Marijtje van der Werf overleed in 1842 op Noorderbuurt, net als haar dochter Martje Bas in 1860.
Marijtje trouwde in 1835 Cornelis Pietersz Dijksen (1770-1850) van Tienhoven.
Martje Bas trouwde in 1824 met Aris Eelman uit De Koog, 10 kinderen.
Martje (1775)
Martje (1777-1860) zie boven.

Hier klopt iets niet.
Er waren 3 zusjes Van der Werf, Marijtje, Martje en Martje, geboren in Den Hoorn.
Vreemd om dezelfde naam te gebruiken als het eerste kind nog leeft. Niet vreemd dat daarover verwarring ontstaat.Terug naar de vorige bladzij