Dominee Hendrik Glasvoort van de Koog


OUDE PAPIEREN

Van Gerie Kok en Kees van der Werve

Papieren betreffende de Koog uit het oude Sint Jan. Bij de afbraak ± 1979 vond men een afgesloten kast met daarin een koffer met papieren. Men oordeelde dat die niet van waarde waren. Kees heeft wat meegenomen, de rest ging naar Dirk en Sjaan Bakker.

Handgeschreven uittreksel van Kerkeraadsnotulen van de Koog, betrekking hebbend op RK besognes.

Archief X Kerkeraadsboek beginnende met den Jare 1771, waarin het Getuigenwaardige der Kerkenraad en de Gemeente aan de Koog op Texel staat aangetekend.

Blz. 1 Alzoo door het vertrek van Zijn WelEerw. D. Joh. De Jong op den 13 Maij 1770 naar de Gemeente van Wel en Amerzode de Gemeente van Koog op Texel herderloos was geworden, hebben de Broederen van den Ouden en Nieuwen Kerkenraad deezer gemeente, na een voorafgaand verzocht en verkregen Consent van de Eerw. Classis van Alkmaar en Achtb. Burgemeesteren deezes Eilands, den 2 Decbr. des Jaars 1770 uit een gros van drie Proponenten, welke hunne gaven voorgesteld hadden, genomineert en op het tweetal gebragt:

Henricus Lambertus Glasvoort, Prediker te Volendam en Rector t' Edam en

Sebastianus Rienewerff, Prop. en Krankbezoeker t' Haarlem

Welke genoemde Heeren op verzoek der bovengenoemde Broederen den 16 Decbr. Daaraanvolgende op 't beroep gepreekt hebben, waarna ten zelven dage, ten overstaan van de WelEdelen Heeren D. Hondius en J. Volcmar, Predikanten aan de Burch en 't Schild, door de stemhebbende man ledematen met meerderheid van stemmen (16 tegen 6) beroepen is H.L. Glasvoort, dit beroep daarop geapprobeert zijnde van Schout en Burgemeesteren deezes Eilands, en van de E. Classis van Alkmaar den 2 Januari 1771 ben ik geëxamineerd door Zijn WelEerw. D.J. van Houten Pred. Aan de Helder den 9 April, die mij ook in den H. Dienst heeft ingezegend den 20 Mai 1771 met de woorden des H. tot Jeremia XV:19 gij zult voor mijn aangezicht staan, en zoo gij het kostelijke van het snoode uittrekt, zult gij als mijn mond zijn , en heb s' namiddags eenen aanvang genomen van mijnen dienst met de woorden van Paulus tot de Thessaloncensen 1 Thes. 11:8

Hieruit blijkt dan Hendrik Glasvoort in 1771 op Texel werd beroepen aan de Koog. Hij bleef daar tot zijn overlijden in 1808. Zijn weduwe leefde nog tot 1848. Zij kreeg pensioen.

In die tijd waren de Patriotten de baas van 1785-1787 en vanaf 1795. Dat was niet makkelijk. Niet alleen de tijden veranderden, maar ook de betaling van de predikanten. Omdat alle geloven gelijk werden behandeld onder de nieuwe orde, kon het niet meer zo zijn dat de Hervormde dominees door de Staat werden betaald. In de Notulen van de Texelse Gemeenteraad staat te lezen hoe Glasvoort zijn privileges verloor.

Hij had eerst niet begrepen wat dat inhield, maar dat wist men hem wel duidelijk te maken. Ook een koster en voorzanger moesten de kerkgenootschappen voortaan zelf regelen en betalen.

Internet over Glasvoort

Boekzaal der geleerde waerelt,

Deel 70 1770 Henricus Lambertus Glasvoort, Prediker te Volendam en Rector te Edam

deel 141 1785

Serooskerke, Glasvoort op de Nominatie, niet beroepen

Naamregister der predikanten

1776 Henricus Lambertus Glasvoort, Koog op Texel, 1771

1785 Henricus Lambertus Glasvoort, Koog op Texel, 1771

Hervormde Classis Alkmaar

102 Klachten van de ouderlingen van de gemeente Burg op Texel tegen Ds. H.L Glasvoort, predikant te KoogAardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 6

Vroegere welvaart- hoe het ook zij, dit alles is lang voorbij; zoowel door het afnemen der zeer van uitgestrekte gronden, ten NW van de Koog gelegen, als door het verplaatsen der visscherij en zeevaart naar andere kustdorpen, als eindelijk door nog andere oorzaken, is dit dorp bijna geheel verdwenen, en heeft alleen aan zijne overgebleven kerk te danken, dat het nog den naam van dorp blijft voeren, daar het, zoo als het thans is, na de belangrijke afneming in de laatste 50 jaren, naauwelijks op den naam van gehucht aanspraak zou kunnen maken.

Het kerkje is een vrij net, doch niet groot, steenen gebouw, met een klein houten koepeltorentje en uurwerk. Aan dit kerkje is opmerkelijk, dat de toren op het Oosten staat, zonder dat men eene bepaalde reden daarvoor kan geven [in het westen zijn slechts duinen, men woont oost van de kerk, zo vreemd is dit niet].

Vroeger had Koog een eigen Predikant; de eerst, aldaar beroepen, was Petrus Serooskerke, die er in 1637 overleed. Na den dood van Henricus Lambertus Glasvoort, op den 7 October 1808, behooren de Hervormden, ten getale van 30, tot de gem. Waal-en-Koog.

Eenige weinige Doopsgezinden worden tot de gem. van den Burg en de overige 30 RK ingezetenen worden tot de Statie van den Burg gerekend.

De weinige inwoners leven hoogst eenvoudig, en generen zich uitsluitend van de veeteelt, vooral van het aanfokken van schapen; doch de gronden zijn hier schraal en door gebrek aan waterleiding ongezond, hier ongans genoemd [leverbot]. Vooral Noordwaarts op het zoogenaamde Koogerveld vindt men zulke moergronden met pollen en spichtig gras.

50 kinderen op school, zoo van het dorpje zelf, als van het omliggende veld.

NOTULEN van de Texelse Municipaliteit

De eerste verkiezingen te Koog liepen op niets uit

15 Vergadering 19 January 1796

Koog 1 Grondvergadering

Voor de groote Kerk D. Glasvoort, Hertje Dogger, Aris Gerritsz Spigt

Alle welke Burgers hier van door de Boode aanzegging zullen worden gedaan, en aanstaande vrydag morgen om 11 uuren op 't Huys der Gemeente gerequireerd, omme hunderselver verpligting conform art. 14 van de publicatie der Provisioneele Representanten van het Volk van Holland vermeld voor te houden.

18a Vergadering 22 January 1796

Van de aangezegde Stemopneemers zyn alleen gecompareerd

Gereformeerde Kerk Burg Dirk M. Boon, Klaas Vermeulen, en dewyl Jan C. Petten bedankte is daar voor in plaatse aangesteld G. Kooyman

Gereformeerde Kerk aan de Koog D. Glasvoort, Hertje Dogger, dewelke eenen inwoonder zynde van Walenburg, voor ditmaal deeze post wel op zig heeft willen neemen. Onder protestatie van in geene meerdere Eilands posten te zullen worden betrokken,

Aris G. Spigt

22 Extra Vergadering den 27 January 1796 present alle de Leeden

Ingekomen Lyst van de Stemgeregtigden uit de Grondvergadering aan de Koog, te kennen gevende: dat uit hoofde der ziekte en dus absentie van den door de Municipaliteit benoemde Stemopneemer H.L. Glasvoort zy eenparig hadden begreepen, de stemming geen voortgang te kunnen hebben- aangenomen voor Notificatie.

Tractement werd niet meer betaald door de gemeente

30a Vergadering 2 Februarij 1796

Idem decreet van de Prov. Representanten van Holland op het rapport op 't request van H.L. Glasvoort Predicant aan de Koog, in dato 21 January 1796

Is het zelve decreet alvoorens daarop te besluiten, in deliberatie gehouden ter naaster Vergadering.

35 Vergadering den 5 februarij 1796

Aan de Ordre van den dag zynde, eene resolutie te neemen, wegens het decreet van de Prov. Repres. Van 't Volk van Holland in dato 28 January 1796, strekkende ter betaling van het Tractement van H.L. Glasvoort predicant aan de Koog, uit de inkomsten van het Eiland, zo lang hy leeft, of predicant aan de Koog is.

Is naar deliberatie geresolveerd, aan het zelve decreet provisioneel te voldoen, onverminderd het doen van zodanige addressen deswegens, aan de Prov. Representatie voormeld, als men daar tegens vermeenen zal te behoren.

42a Vergadering gehouden den 29 february 1796

Ingekomen eene Missive van H.L. Glasvoort predicant aan de Koog, vragende daar op Morgen den 20 Febryary 1796 3/6 Jaar zyner Predicants Tractement verscheenen is; als nu ingevolge decreet van de prov. Repres. van 't Volk van Holland, om betaling.

Geaccordeerd daar voor Ordonnantie te geven op den Ontfanger van den Hoorn

81a Vergadering 26 April 1796

Binnen gestaan den Burger H. Glasvoort, predicant der Gereformeerde aan de Koog, benevens 2 zyner Kerkeraads Leeden- versoekende ook Tractement voor het Kosters Ampt zyner Gemeente- en dewyl het zelve reeds ½ Jaar is waargenomen geweest, dat by de bepaling van het Jaarlyks Tractement, hier op agt gegeven, en daar voor ook voldoening gedaan worden-

Is Zyn Ed aangezegt, dat de Vergadering daar aanstonds niet wel resolveeren kan, maar dat men het in deliberatie zoude neemen.

Vergadering den 14 July 1796

Vervolgens aan de Ordre van den dag zynde de Kerkelyke persoonen van allerlye gezindheeden, benevens de Schoolmeesteren en Gemeene Lands bediendens die in de Grondvergadering niet geweest zyn, in den Eed te neemen- ingevolge decreet van 5 April 1796, hebben de volgende persoonen gepresteerd

Ds. Glasvoort, Roomsch Cappellaan de Groot, Ds. Sas, Ds. Tenckinck, Ds. Horst

Gemeene lands deurwaarder den Berger, Schoolmeester Hofstee, dito J. Visser, dito & Collecteur Jacob Smit, Collecteur C. Kwast, Schoolmeester H. Bakker, dito Jan Pronk

Zynde Ds. Schutte niet op Texel- en Ds. Greidanus benevens de Mennonite Leeraar Hoekstra niet gecompareerd- dewelke tegens aanstaande dingsdag morgen ten 11 uuren zullen opgeroepen worden-

De predicant Glasvoort solliciteerd instantelyk: dat 'er van weges deeze Vergadering voorsieninge geschieden, tot het aanstellen en besoldigen van een Koster en Voorsanger in de gereformeerde Gemeente aan de Koog-

Vergadering 13 September 1796

Opde gedaane Klagten, dat de predikant van de Koog, de Klok en uurwerk stil doet staan, als voorgevende hem de klok te behooren, en daar de Municipaliteit tot nog toe weigerd de Koster der Gereformeerde Kerk te betalen, hy dus deselve ook verboden heeft, langer daarop te passen- te meer daar voor de Scheiding van de Kerk van de Staat, niemand buiten de Gereformeerde Gemeente regt tot deese Kerk heeft- nog daar over eenig gezag voeren-

Waar over gedelibereerd zynde is eerstens de Schoolmeester van de Koog aangesteld op het uurwerk te passen, dat het zelve tot gerief der Burgery aan de gang blyft,

ten anderen: werd de Boode Kalf gelast, denzelve predicant van de Koog, de Sleutel der Kerk door welke men naar de Tooren moet gaan, aftevragen, met byvoeging of 'er twee sleutels van zyn. Zo Neen! dat 'er dan een tweede Sleutel zal worden bygemaakt; - en zal zulks dadelyk ook alzo moeten geschieden, als wanneer een Sleutel aan deselve Predikant en een aan de Schoolmeester worden gegeven,

Dominee Glasvoort begreep nog niet goed dat de tijden veranderd waren. De burgerlijke overheid was niet meer verantwoordelijk voor kerkelijke zaken. Voor een koster moest de kerk voortaan zelf zorgen.

56 Vergadering den 19 September 1796

Ingekomen Missive van H.S. Glasvoort gereformeerde predicant aan de Koog, weigerende de Klok en Uurwerk aan de Koog aftestaan, of van wegens dit Committé daarover directie te voeren-

Idem ingekomen schriftelyk antwoord van den Schoolmeester Jan Pronk aangesteld door deese Vergadering omme op derselve Klok en Uurwerk te passen-

Eindelyk schriftelyk rapport van de Boode A. Kalf gezonden aan deselve H.S. Glasvoort tot afgaave der Sleutel van de Kerk zo 'er twee waaren, of anders omme daar na een te doen maken,

Waarop naar deliberatie in aanmerking genomen eerstelyk: dat de Klok behoord aan het Volk als zynde voormaals door de Burgery van de Koog betaald-

Ten tweede: dat het uurwerk voorheen gestaan hebbende op het School, en onderhouden altoos door de selver de Koog, dus meede aan het Volk behoort-

Eindelyk ten derde: dat de Tooren is gemaakt en onderhouden van S' Lands weegen, als ook de Kerk- dus die al nieuw behoord aan het Volk-

En daar het nog niet geaccordeerd is, of de Kerk Nationaal of domesticq zal blyven- dan hoedanig het begreepen word, de Kerken altoos de Eigendom des Volks zullen blyven-

Is geresolveerd: den zelve H.L. Glasvoort predicant der Gereformeerde Gemeente te doen aanzeggen "Dat de Klok en Uurwerk aan de Koog het Eigendom zyn van het Volk van Texel en de Tooren en Kerk van het Volk van Holland- dat het Committé van Algemeen Welzyn, als representeerende het Volk van Texel, hem hier van geregtelyke kennis doen geven-

dat zy Jan Pronk hebben aangesteld omme ten dienste van het Volk van de Koog op de Klok en Uurwerk te passen, gelastende aan hem Ds. Glasvoort denzelve als zodanig te erkennen, daar meede onverhinderd te doen geworden en tot dat eynde de Sleutel van de Kerk overtegeven, omme daar na eene tweede te doen maken,

ofte by faute van dien, dat het Committé hem in Naam van het Volk doen aanzeggen: dat zyn Tractement niet meer zal betaald worden, dat hy zig daar over dan kan addresseren, daar hy het goedvind"

60 Vergadering 24 September 1796

Ingekomen eene Missive van de gereformeerde predicant aan de Koog H.L. Glasvoort, zeggende: geen magt bezeten te hebben, zonder voorkennisse van de Opzigter Leendert den Berger de Sleutel van de Kerk ten gebruyke van de Kerk aan iemand over te kunnen geven, dog dat hy als nu de Sleutel aan Jan Pronk tot oppassing der Klok en Uurwerk van dit Committé aangesteld had besorgd- versoekende als nog dat dit Committé ook een Tractement gelieve te bepalen voor de Voorsanger in dienst van deselve Kerk-

het eerste aangenomen voor Notificatie, en het tweede in deliberatie gehouden.

172a Vergadering 25 April 1797

De Boode brengt ter Tafel Missive van H.L. Glasvoort zig teekenende Pastor Texel Cogensis- vragende de reedenen te mogen weeten, waaromme dat Kamervoogden gerequireerd werden- naar deselve Missive geseponeerd was-

werd geresolveerd Kamervoogden van de Koog door de Boode te doen requireeren met aanzegging; zo deselven niet goedvonden aanstonds Heede middag te compareeren, dat men dan ten opzigten van haar middelen van Constrainte zoude te werk stellen

179a Vergadering 16 Mey 1797

Ingekomen Missive van H.L. Glasvoort zig noemende Pastor van de Koog, geschreeven aldaar den 2 Mey 1797- en is dezelve Missive geoordeeld geen point van deliberatie te zyn- maar als nu geresolveert de Kamervoogden van de Koog ter naaster Ordinaire Vergadering S' nademiddags 3 uure opteroepen, tot het doen hunner reekening en verantwoording- en de Scheepen van de Koog te versoeken daarby te willen assisteeren.

5a Vergadering den 1 e Juny 1797

Aan de ordre zynde omme de Nieuw verkoosene ArmeVoogden van de Kamers aan de Koog Arie Veenboer en Arien Gerritsz Spigt ter handen te stellen, de gelden en papieren van gemelde ArmeKamers, zyn deselve Voogden binnen gestaan en is zulks hun ter handen gesteld- zynde de Boode Ryndert Dirksz voorts gelast de Armekist te doen afhalen by de geweesene Kamervoogd Poulus Klyenburg en de Sleutel by den Predicant Glasvoort en het een en ander by de aangestelde Voogden te besorgen.

123a Vergadering 17 April 1798

Lyst der Stemgeregten Burgers op Texel

Aan de Koog Jan Gerritsz Spigt, Jan Ariesz Spigt, Hendrik Glasvoort, Arie D. Eelman, Aris D. Eelman, Arie Veenboer, Jan Pronk, Klaas Keesje, Cornelis J. Keesje, Cornelis J. Keesje d'Oude, Arie Spigt, Pieter H. Keesje, Pieter C. Boon, Cornelis C. Keesje d'oude, Isbrand Wuijs, Willem Zoetelief

84 Vergadering 9 April 1799

Ingekomen Missive van H.L. Glasvoort predicant bij de Gereformeerde Gemeente aan de Koog, namens de Kerkenraad dier Gemeente aldaar geschreeven, dato 10 April 1799, verzoekende daar thans by de vacature der Schoolmeester die voor de Jaare 1795 ook te gelyk by hunne Gemeente Koster en Voorsanger was, uit hoofde hunner behoefte wederom te gelyk als Koster en Voorsanger mag worden beroepen-

Daar het zelve versoek strydig is, tegens de aangenoomene principes, is dezelve Missive gehouden buiten deliberatie-

254 Vergadering 29 October 1799

Binne gestaan H.L. Glasvoort als Commissaris van inquartiering aan de Koog

Precident zegt, voornoemt Burger alhier versogt te hebben, ten einde deselve geinformeerd was, dat op gisteren door opgemelde H.L. Glasvoort per wagen was getransporteerd geworden-

4 Matrassen, 4 peulings, 10 Dekens en 10 Lakens naar 't Oudeschil ten huijs van Jan Stolte in de Moriaan-

Waar op door voorn. Glasvoort werd te kenne geven, dat zulks conform de waarheijd is, dat hij zulks op schriftelijk ordre van de hier aan de Koog gecommandeerd hebbende officier Bijzier van Voss geschied is, dat hij wel is waar thans niet in staat is de Missive te kummem toonen, vermits deselve aan zijn huijs is-

En is deselve zijne onvoorsigtige handelwijs te deese opzigte onder 't oog gebragt met aanzegging dat deselve voor de nadeelige gevolge hier van 't Eyland voor komende, voor zijn rekening moeten neemen, indien bovengemelde Goederen niet weder ter zijner plaatse worde gebragt

Brief van Glasvoort aan het gemeentebestuur 1800

Het gereformeerde Kerkgenootschap van de Koog aan De Municipaliteit van Texel

Medeburgers!

Ter beantwoording van het aangeschrevene door ZEd op last van het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republicq van dato 6 September deezes jaars 1800 diendt:

Dat, door het gereformeerde Kerkgenootschap van de Koog op den Ylande Texel zeer wel overtuigd is, dat de arme en behoeftige Leden van hare Gemeente altijd van al het Nodige zoo wel voorzien en verzorgd is geworden en noch onophoudelijk al het benodigde, waarom verzocht wordt, aan de zelve word uitgedeeld, en, zedert de Revoluti gelijk een Burger, voor het geen Impost subject is, de accys voor dezelve betaald is, uit de gelden n Fondzen, die de gereformeerde gemeente van de Koog boven vermeld, zedert derzelver stichting of oprichting zonder eenige bijdragen van andere, tot onderstand van hare armen en behoeftige Leden van tijd tot tijd heeft bij eengebragt en aangekogt, zoodat 't gereformeerde Kerkgenootschap van de Koog boven vermeld, daar zij zich in staat bevind, bereidwillig is en besluit, aan de noodlijdende en behoeftige Leden van hare gemeente, en die zich in 't toekomende als zodanig mogten komen op en aantegeven als hare Broeders en Susters, die als een Regt van wettig Eigendom op dezelve armgoederen voor hare personen en voor hare Huisgezinnen in hare ouderen en voorouderen aanspraak hebben op gelijke wijze van al het Nodige van hare Behoefte te voorzien en te verzorgen.-

In Toewensching van Heil & Broederschap verblijve UEd DW D

In naam van het gereformeerde Kerkgenootschap van de Koog

HL Glasvoort

Koog op den Ylande Texel den 29 October 1800

79 Vergadering 27 Junij 1803

Ingekomen eene Missive van Ds. Glasvoort aan de Koog, waar by deselve kennis geevt, dat hy opgisteren by de aankomst der Militairen als Oud Commissaris had gezorgd voor Kaarsen en Stroo voor de Wagt in het KogerHuisje, vragende hoe zich verder te moeten gedragen-

Waar over zynde gedelibereerd is geresolveerd denzelve Glasvoort op Nieuw als Commissaris tot de Militaire Zaaken aan de Koog te continueeren en voorts verzogt in het verzorgen der Wagt tot nader ordre te continueeren-

293a Vergadering 15 Mey 1804

Wyders is geresolveerd: uit hoofde van de noodzakelykheid in deeze tydsomstandigheeden, daar men alle ogenblikken in het onzekere is, wegens den aanmarsch van meerdere Militairen, voor geheel Texel aantestellen Commissarissen tot de Militaire zaken, en zulks voor den tyd van 3, 6 en 9 maanden, door onderlinge Loting te doen beslissen, welke de eerst, tweede en derde 3 maanden zal moeten afgaan; waar van naar gedane Loting door de afgaande telkens by deese Vergadering zal moeten worden kennis gegeven, en een ander in plaats benoemd te worden, zynde alzo aangesteld

Burg Geert Michielsz, Cornelis Keyser, H. van Heerwaarden

Hoorn continueeren P.K. Daalder, Pieter Spigt, Gerrit Abbenes

Koog ds Glasvoort, P.C. Boon, Klaas Keesje

Oudeschil Jan Stolte, Meiert Vlas, Cornelis Koger

Oosterend Klaas Goukes, P.A. Keyser, Joh. Hopman

Waal Pieter Jansz Boon, Jan P. Eelman, C.P. Koorn

372 Vergadering 16 November 1804

Tot Commissaris voor Militaire zaken aan den Burg, in plaats van Geert Michielsz is aangesteld Willem Rab-

En in de Koog in plaatse van H.L. Glasvoort- Poulus Kleyenburg

375 Vergadering den 3 Mey 1808

aan de Drost van Kwartier Departement Amstelland te Hoorn- declaratoiren ambtenaaren

aan deselve- dat zig hier geene Leeraaren enz worden gevonden- welke ter bekostiging van eenige Objecten van de Hervormde Eeredienst worden betaald uit de plaatselyke Eilands Kasse- Dan de Hervormde Predikant aan de Koog Henricus Lambertus Glasvoort genaamd, welke S' jaarlyks aan Tractement uit S' Eilands Kasse voorschreeve geniet f 512-

76a Extra Vergadering 17 February 1809

aan dezelve Land Drost

…. Hebben wy de eer UEd te presenteeren een naukeurige en specificque Lyst met by voeging van een duplikaat quitantie zonder zegel van het uit ons Eilands kasse aan H. Glasvoort betaalde ¼ Jaars Predikant Tractement by de Gereformeerde Gemeente aan de Koog alhier verscheenen 30 Sept. 1808 ter Somma van f 128-

alsmeede nog een dito quitantie van betaalde ¼ Jaars Tractement van het Annus Gratia aan de wed. van Gedagte Predikant H.L. Glasvoort inmiddels overleeden, van 1 October tot de Laaste December 1808, meede ter Somma van f 128- Texel 24 feb. 1809

96 Vergadering 4 Grasmaand 1809

Land Drost- Tractement Glasvoort

238a Vergadering 31 Wynmaand 1809

aan den Heer Landdrost- betalinge der geestelyke-

derde of laatse quartaal annus Gratia toekomende de Weduwe van H.L. Glasvoort in Leven Ger. Predikant aan de Koog, ten belope van f 128-

Brievenboeken over de weduwe van Glasvoort

Zij was een meisje van het eiland, een Bakkertje uit de Koog. Na de dood van haar man kreeg zij een pensioen van 100 gulden. Dat was erg weinig.

N 278 Culte 26-10-1813 Aan den Heer Onderprefect

Ik heb de Eer gehad by UHoogEdgestr circulaire missive van den 19 e dezer N 1956 te ontvangen 6 mandaten ter betaling der Tractementen voor de predikanten van deze Gemeente, maar daarbij niet gevonden de mandatie voor pensioen voor de weduwe Bolte en weduwe Glasvoort, maar wel voor de weduwe Kruysinga.

Deze arme weduwen hebben aan mij geklaagd, dat zij zeer ter agteren waren met het ontvangen van het pensioen, vooral de weduwe Glasvoort die nu in meer dan anderhalf Jaar niets heeft ontvangen.

Mag ik UHoogEdgestr verzoeken mij toch eens te willen melden of dit ook zomtijds aan het inzenden van het een of ander stuk manqueert, en zo niet, dat UEdHoogEdgestr dan de goedheid gelieve te hebben deze weduwen in het verkrijgen van hare pensioen de behulpzame hand te bieden.-

De weduwe Kruysinga's mandaat is nu ook van 50 fr op 35 fr 70 Centimes gereduceerd, wat hiervan de reden is, weet zij niet en verzoekt dierhalven ook zeer instandig om HoogEdgestr medewerking. Zij is door het verlies van hare eenige dogter en schoonzoon zeer ongelukkig en verdient alle medelijdende ondersteuning.-

[Bolte]

[Glasvoort (17xx-1808)]

[Rindert Meinus Kruizinga, hervormd predikant, getrouwd met Eelje Grevylink, dochter Adriaantje, geboren 1796 te Noordhorn, die in 1822 trouwde met Pieter Bindervoet (1797-1866) uit Midlaren].

N 244 Gouverneur 3-9-1833 rekest Aaltje Keijzer wed. Hendrik Schutte

Dat derzelver overleden echtgenoot gedurende eene lange reeks van Jaren op eene allezins Verdienstelijke Wijze het predikantsambt bij de Hervormde Gemeente van den Hoorn alhier heeft uitgeoefend.

Dat voorts wat nu bepaaldelijk haar verzoek om een jaarlijks pensioen aangaat, het mij, na mij hierop geinformeerd te hebben, toeschijnt, dat zij op zoodanig pensioen aanspraak kan maken, even als andere predikantsweduwen, zooals hier bv de wed. Bolt en de wed. Glasvoort die ieder een jaarlijks pensioen van f 100.- genieten en hetwelk gegeven schijnt te zijn naar aanleiding van een KB van 24-10-1814 N 117 volgens den aan mij vertoonden pensioen brief; Terwijl ik met grond meen te mogen vaststellen (zoo de mij gegeven inlichtingen niet ten eenmale valsch zijn) dat dezelfde Stap die de rekestrante ten deze gedaan heeft, hoofdzakelijk naar aanleiding van raadgevende missive van den Heer Secretaris en Adviseur bij het departement voor de Zaken der hervormde Kerk dd 6-8 ll geschied is, welk laatste mij echter confidenteel zijnde medegedeeld, ik de vrijheid neem op dienzelfden voet aan Uwe Ex: mede te deelen, alleen met het oogmerk Uwe Ex: te beter in staat te stellen ten deze haar oordeel te bepalen.-

[Hendrik Hendriksz Schutte (1760-1828) van Amsterdam, gestorven te Den Hoorn, getrouwd met Aaltje Willems Keijzer (1762-1839) van den Hoorn] Zij heeft in 1839, als weduwe, een huis en tuin in Den Hoorn vermaakt om tot predikantswoning te dienen.

N 323 Gouverneur 15-7-1848 pensioenen

Kennis te geven van het overlijden van Bakker Sanderijntje Jans (weduwe Glasvoort, zijnde gedoopt den 28 Nov 1762) ingeschreven in het grootboek der pensioenen ad 100.- blijkens acte van pensioenering dd 21 Juny 1815 N 116 hoofdafd. kerkelijke pensioenen.

N 348 Gouverneur 8-8-1848 rekest Diaconen HV Gem Waal

Dat de bij voornoemd rekest vermelde Sanderijntje Bakker weduwe HL Glasvoort tot naaste betrekkingen heeft nagelaten haren achterneef en Nicht Pieter Cornelis Bakker en Aagje Smit, beide alhier woonachtig.

Dat dezelve nu overledene Sanderijntje Bakker reeds sedert verscheidenen jaren in vrij kommerlijken omstandigheden heeft geleefd, zoo zeer dat de thans door haar tot erfgenaam gestelde diaconie haar gedurende al die tijd heeft ondersteund.

Dat daaruit van zelve volgt dat de onderwerpelijke erfenis niet heeft te beduiden en welligt naauwlijks zal toereikend om de schulden en bereddingkosten te bestrijden, de voren genoemde familie der overledene, door mij op dat punt gehoord is dan ook van al deze omstandigheden ten volle overtuigd, zoodat die, ofschoon niet bemiddeld, mij heeft verklaard in die beschikking genoegen te neemen.

Mogt intusschen bij de afloop diens boedels blijken dat er nog eenig beduidend overschot ware, zou altoos de voorwaarde aan de gevraagde authorisatie kunnen worden gehecht, dat zoodanig batig saldo in inschrijving op grootboek wierde overgebragt, zooals dan ook het betrokken diaconie bestuur mij verklaard heeft daartoe genegen te zijn.

Sanderijntje Jans Bakker, dochter van Jan Bakker en Grietje Gerrits (1762-1848)

Misschien een zus van Jacob Jansz Bakker (1745-1823), van wie afstammen

Pieter Cornelisz Bakker (1815-1893) zoon van Cornelis Jacobsz Bakker, zoon van Jacob Jansz Bakker en

Aagje Jans Smit (1816-voor 1892) dochter van Trijntje Jacobs Bakker, die weer dochter was van Jacob Jans Bakker (1745-1823)


Home