Municipaliteit 1795

Notulen van de Municipaliteit van Texel 1795-1813

Geschreven door Secretaris W. Romans. Na de notulen van elke vergadering volgden de brieven die naar aanleiding van de behandelde zaken moesten worden geschreven.

Willem Johannsz Romans (1753-1815) geboren op 21-5-1753, kwam in 1776 naar Den Hoorn. Vanaf zijn huwelijk met Beatrix Hondius in 1777 woonde hij in Den Burg als gerechtsbode en procureur voor de vierschaar. Hij was van augustus 1795 secretaris van Texel en griffier van het Committé van Justitie en van 1811 griffier by het Vredegerecht in het canton Texel te Den Burg.

Kinderen: Henderina (1777-1830), Maartje (1780), Paulina (1786) en Johannes (1797)

Boek GAT 4

De stukken over de inkwartiering, voedselvoorziening, schutterij, krijgsraad en de gereformeerde kerk had ik eerst overgeslagen.

Bij eerste lezing heb ik alleen foto's van in mijn ogen interessante bladzijden gemaakt en die overgetypt in combinatie met gemaakte aantekeningen.

Bij nader inzien toch maar van alles foto's gemaakt en alles overgetypt, want het bleek later van belang te zijn om van deze stukken af te weten voor een beter begrip van de lopende gebeurtenissen. Dat gaf veel extra werk.

De rest van de boeken heb ik intergraal gefotografeerd en pas thuis op het scherm van mijn Mac gekeken wat er stond.

Elke rechterpagina is genummerd. De nummers staan links in de tekst.

Afkortingen van namen zyn niet overgenomen, maar de naam voor de duidelijkheid voluit gezet. Dirk byvoorbeeld werd afgekort Dk, Gerrit naar Gt.

Merkwaardigheden in de spelling heb ik laten staan, Romans had het over naarlatigheid en naargegaan, naar eenige tyd, waar nu nalatigheid, nagegaan en na enige tyd zou staan.

In onze ogen verwisselde hij naar en na.

Er stonden vaak woorden aan elkaar geschreven. Waar die ook in die tijd los van elkaar hoorden heb ik gescheiden, maar losse lettergrepen niet samengevoegd, zoals waar meede en het geene. Ook te rug heb ik niet 'verbeterd'

Aantezetten en intevorderen horen eigenlijk aan elkaar, van aanzetten en invorderen, dat heb ik gelaten zoals het er stond.

Worden, werden, wierden

Hoofdletters

De i werd geschreven als een dunne e, wat soms verwarring gaf

Komma's toegevoegd

Denselve, dezelve, denselven, denzelven

Meervoud en enkelvoud verwisseld.

Zonder honden of zouden houden? Dat moest vaak blijken uit de rest van het verhaal.

Y of ij. In het begin by het overtypen niet precies gedaan wat er stond, maar meestal ij getypt.

Later overal y van gemaakt, ter hoogte van bld 97. Daardoor kan er voor die tijd kan er een enkele ij vervangen zijn door een y.

Waar staat de 3e van de maand Mey 'van het gepasseerden jaars 1797' heb ik er meestal gewoon 3 Mey 1797 van gemaakt.

Rare woorden uit het Frans

Handschrift van secretaris Willem Romans:

Maire Elout, Secretaris W. Romans

De Bataafsche Republiek ofwel de Fransche Tijd begon op Texel net als overal in januari 1795. Door de belemmering van het ijs kwam op 25 januari bericht hiervan over, waarop 'op de 27e door de alhier zijnde Fransche krijgsgevangen Officieren nevens de Burgerij met veel vrolijkheid de Vrijheidsboom geplant, bij welke gelegenheid de Burger Jan Ran een aanspraak deed tot aanmaning van Vrede en Eensgezindheid, waarna de Burgers, opgeroepen zijnde om in de Zwaan te komen tot het verkiezen van Commissarissen, aldaar bij meerderheid van stemmen 6 burgers werden gecommitteerd, zoo om de rust te helpen bevorderen als om de belangen der Burgerij waartenemen, namelijk Jan Bakker de jonge, Gerrit Bakker, Jan Reij, Dirk M. Boon en Sijbrand Keizer, met nog Jan Ran vorengenoemd'.

Op den 31e Januari werd dan de Eerste Algemeene Vergadering gehouden. Men hield vergaderingen en maakte notulen tot eind maart. Om wat voor reden dan ook liep er iets mis. In augustus begon men opnieuw met vergaderen, met andere raadsleden dan in januari.

In mei 1795 werd een Concept Eilands Reglement samengesteld.

2 17-8-1795 Notulen gehouden by het Committé van Algemeen Welzyn van Texel vergaderd op het Huys der Gemeente aan den Burg aldaar

Op Maandag den 17 Augustus 1795

den S'morgens om 10 Uuren present alle de Leden demto Pieter Albertsz Kikkert

Binnegestaan zynde Simon Kikkert, waarneemende de Vogelkooy in de nabyheid leggende van de Schans op Westergeest alhier, zig beklagende: dat de fransche Militairen denzelve Vogelkooy zeer beschadigde door en daar inne te lopen, niet alleen; maar zelfs onder de Kooy te Schieten, dat al het zelve hem niet alleen zeer benadeelde, maar ook tot totaal ruine van die Kooy verstrekte; dat hy van een en ander wel den franschen Commandant had kennis gegeven, die zulks wel wilde tegengaan, dog bewys vorderde, in hoe verre die Kooy regt had-

Waarop is geresolveerd: een kort uittreksel uit het Laatst geëmaneerde placaat op het Stuk van de Jagt, aan de fransche Commandant te doen geworden, met byvoeging, dat het aan niemand te jagen, of visschen gepermitteerd was, dan op zyn eigen grond.

2a Aanschryving gekomen zynde van het Committé tot besorging der behoeftens voor de fransche Militairen hier te lande dienstdoende, kennis gevende: dat aan de Makelaars Roos en Bel ordre was gesonden tot afzending naar Texel van een Last Tarw en ˝ Last Rog-

Is geresolveerd daar de voorhanden zynde Graanen byna geconsumeerd waaren, met de eerstvaarende Kaag van hier, aan dezelve Makelaars de afzending te versoeken-

Decreet ontfangen zynde van de representanten van Holland in dato 14 Aug: 1795

Idem aanschryving van het Committé tot de Militaire Zaken van den 11 Aug: 1795

Inhoudende de Eerste dat op het gerapporteerde door het Committé van Militaire Zaken, op de Klagten van het Committé van Algemeen Welzyn deezes Eilands, zo nopens de gedaane uitschotten voor de inquartiering der Troupes, het vervaardigen eener Battery op het Horntje, als hoe verder te handelen tot het nodig onderhoud der Amsterdamsche Cannonniers- met byvoeging dat f 3000- op reekening zou werden gegeven, als meede daar de Amsterdamsche cannonniers reeds door den Lande zyn voldaan- men zig tot restitutie aan de Commandeerende Officier van dezelve behoorde te adresseeren- wanneer men niet twyffelde of zou na genoegen werden voldaan.-

En ten opzigte van de tweede aanschryving: dat het Committé van finantie by decreet geauthoriseerd is by provisie ter goeder reekening aan de Muncipaliteit van Texel aftegeven f 3000- omme aan de behoeftens der Troupes eenigsints te kunnen voldoen.-

3 is goedgevonden: daar geene Ordonnantie voor die gelden ter Ontfangst ingekomen is, de afgevaardigde van wegens Texel aanteschryven, die afgave der Ordonnantie te besorgen, en verder by Hun Hoog Mog: aantedringen tot de voldoeningen der onkosten gemaakt door de

Engelsche Krygsgevangene Vrouwen-

Ingevolge Resolutie by voorgaande Vergadering op het decreet van 4 Aug: 1795 laatstleden, tot het in den Eed nemen der Bediendens van Algemeene Lands Middelen-

Hebben de volgende persoonen den Eed gearresteerd by de provisioneele Representatie van Holland in dato den 9 Maart 1795 in handen van dit Committé afgelegd- als

Jacob Karsman, Hoofdgaarder

Jan Schagen, Assistent

Matthys den Berger, Deurwaarder

Charlo Gravius, dito

Cornelis Karsman, Assistent deurwaarder

Pieter Vermeulen, Taxeerder van het Vee

Meiert Jansz Aller, Gaarder aan den Hoorn

Klaas Vermeulen, assistent van dito

Dirk Cornelisz Daalder, toeziender

Jacob Symonsz Smit, Gaarder aan de Waal

Cornelis Kwast, dito aan Oosterend

Klaas Smit, toeziender

Eenige Leeden van dit Committé kennis gevende, dat Kerkmeesteren van de Gereformeerde Kerk aan den Burg, voorneemens zynde de Zitbanken in de voorn: Kerk te verhuuren-

zy zulks hadde belet; daar zy van de illegale aanstellingen dier Kerkmeesteren waaren geinformeert met byvoeging: dat zy tegens de verhuuring niets hadde, zo wanneer de wettigheid hunner aanstelling maar konde produceeren-

Werd geresolveerd- Jacob Bremer, Harmen Zuydewind en den zelve Laurens Boon aanstaande Vergadering te doen Compareeren

Werd voorgesteld daar de geweezene Burgemeester van Oosterend Cornelis Isbrandsz Brouwer tot nog toe onder zig had behouden de Boeken, papieren en Gelden van het zelve dorp van Oosterend, zonder daar van verantwoording gedaan te hebben, op welke wyze men al het zelve en verantwoording konde bekomen-

Geresolveerd denzelve Cornelis Isbrandsz Brouwer door de Boode aanstaande maandag morgen voor dit Committé opteroepen & alles van hem aftevorderen-

Ingevolge publicatie van dato 7 Aug: 1795 aan alle de Herbergiers en Logementhouders te doen aanzeggen: dat zy alle avonden Schriftelyk aan den Municipaliteit op zyne plaats zullen hebben optegeeven, de Vreemdelingen van ieder dag by hun zynde komen Logeeren- dat zy die zullen afvraagen hunne Naamen, Beroep, Woonplaats, waar laatst van daan gekomen, waar zy na toe vermeenen te gaan, en by wien zy alhier bekend zyn-

Daar Commissarissen tot de inquartiering aan den Hoorn versogt hadde hunne demissie, en eene Commissie uit de Burgery aldaar ten eenemale onvermogen tot langer inquartiering der Militairen hadde opengelegd-

Werd deeze Zaak in serieuse overweeging genomen

Dan op voorstel der Maire werd eyndelyk daar op geene Conclusie genomen

4 terwyl waarschynlyk eene der Leeden uit het Committé Militair binnen weinige dagen op dit Eiland stond te komen, met wien men daarover de beste schikkingen kon maken- 't zy dan dat men voorsloeg die in eene daartoe geschikt Huys voortaan te houden, of dat van S' Lands wegen de nodige Lootsen werden opgeslagen ter plaatse waar zodanig detachement wagt doen moest- dat men zulks dan ook dadelyk aan de representanten van Holland zou voordragen, en al wederom ernstig op de betalinge der ingeleverde Reekeningen aandringen met byvoeging dat zulks ons verveelde, en wy dit ook van hun vertrouwde, waarom den volstrekte afdoening vroegen.

Een der Leeden steld het volgende voor: dat tot Heeden Hendrik Barendsz Blom, welke door het Committé als Brandmeester aan het Oude Schil was bedankt, zyne Acte niet had overgegeven, dewyl hy voorgeeft dat hy die niet vinden kan.

Insgelyks dat Jacob Veldhuys de andere Brandmeester, zwarigheid scheen te hebben met het door 't Committé aangestelde Brandmeesteren de directie te voeren, also volgens het Reglement der Brandspuit de fungeerende Brandmeester, alvorens een Nominatie moet formeeren, alwaar uit de Electie dan geschieden.

Dat er agter het Huys van Brans aan het Oude Schil eene opene Koker lag, welke het water uit de Agtersloot toeliet op de Landen van de Huysen aan het Schil te komen, dat door de Zoutheid van het water de Boomgewassen op de Erven en Thuynen stierven.

Dat daar voorheen vastgesteld was, dat het Vleesch en Brood, door de Commissarissen van het Oude Schil naar den Hoorn & het Horntje aan de Wagt doende Militairen zoude werden afgezonden wyl het dan met eene Wagenvragt die by den Hoorn omging konde geschieden- zulks ook also bepaald diende te blyven- of dat anders het door Commissarissen van den Hoorn diende te worden verrigt- maar niet door beide te gelyk, dewyl dit verwarring en meerder kosten veroorsaakte-

Is naar deliberatie geresolveerd nopens het Eerste:

Dat de Boode zal werden gelast andermaal Hendrik Barendsz Blom zyne Acte als geweesene Brandmeester van het Oude Schil aftevragen- zo hy die gevonden heeft overteneemen en by het Committé te brengen zo neen! den aanteekening van zyn antwoord te houden,

Dat dezelve Bode vervolgens by Jacob Veldhuys zal gaan, en hem aanzeggen: dat het Committé by hem tot mede Brandmeester van het Oude Schil had aangesteld de persoonen van Cornelis Jonker en Cornelis Huysman; en dat het hun aangenaam zou weesen, dat hy met die persoonen, in de volgende Maand September op de gewoone tyd de Brandspuit deed probeeren.

Van een en ander zal de Boode aanteekening moeten houden, en aanstaande vergadering rapport doen-

Ten opzigte van het tweede: werd den Burger Poulus Kikkert aangewezen

5 met Weesvoogden te spreeken, en te weeg te brengen, dat in die Koker een Schuyf werd gemaakt om het Zoutewater het doordringen te beletten.

En ten opzigte van het laatste: dat eens vooral tot eene vaste basis zal worden gehouden gelyk zulks reeds gesteld was, dat het Vleesch en Brood, voor de Militairen wagtdoende op 't Horntje en aan den Hoorn door de Commissarissen van het Oude Schil tot Menagement van Kosten, als niet eene wagen vragt kunnende weden geschieden, zal werden besorgt- en dat hier van Extract zal werden gegeven aan de Commissarissen van het Oude Schil en Hoorn, tot denselver informatie-

Differente reekeningen zo tot Justitie weesen als andersints, welke tot Lasten van het Eiland zyn, werd geresolveerd- dezelve te seponeren tot volgende Vergadering, wanneer daar over eene Conclusie zal werden genomen en te gelyk ook eene nadere dag zal werden bepaald tot de finale overzetting der nog resteerende verkogte vaste goederen-

Wegens de Turftonners, wie die voorheen betaalde en alhier besorgde?- heeft den Burger Keyzer op zig genomen, informatie van te neemen en op volgende Vergadering rapport te doen-

Nog zal eene uitnodigende advertentie aan de goede Burgery werden gedaan, omme meerder de wapenen te versoeken- en zig deswegens aan het Committé van Algemeen Welzyn te adresseeren op maandag morgen den 24e dezer

5a de Missive aan de Makelaars Roos en Bol tot afzending der afgestaande Graanen was van de volgende inhoude

Aan de Burgers Roos en Bal tot Amsterdam

MedeBurgers!

Het Committé tot besorging der behoeftens voor de fransche Militairen, dienstdoende in deeze Republicq; heeft ons aangeschreeven dat aan Ul order was gegeven, omme aan ons aftezenden 1 Last Tarw en ˝ Last Rogge-

Dierhalve versoeken wy spoedige Expeditie van dezelve Graanen, met Schipper brenger deezes-

Heyl en Broederschap,

de Municipaliteit van Texel

Ter ond. vandeselven

(wasgetekend) WRomans

Texel den 18 aug- 1795

NB deese met A. Koning mee gegeven-

6 Vergadering den 20 Aug: 1795

present alle de Leeden, demto de Maire Elout en Cornelis Hendriksz Bakker

Maandag morgen om 10 uuren

De Notulen van voorgaande Vergadering zyn geresumeerd en geapprobeerd.

De Commissarissen Jan Bakker dj. [de Jonge], Gerrit Bakker en Jan Star gequalificeerd tot de vrywillige Geld Negotiatie, stellen het Committé ter handen de gedrukten quitantien van de Ontfanger Buyskes tot Enchuysen, ter inwisseling gegeven van die, door Commissarissen uitgegeven

Waarop door het Committé dezelve Commissarissen, daartoe werden versogt, dewelke dit ook dadelyk op zig naamen.

De Burger Jan Bakker dj. gequalificeerd tot afhaling der provinciale Recepissen, steld het Committé ter handen, de volgende door hem van gemelde Ontfanger Buyskes bekoomen, als

waarover, als hebbende quitantie moeten passeeren, renversaal versoekt - hetgeene zyn Ed is geaccordeerd, gegeven en voor zyne moeite bedankt-

Binnen gestaan zynde een der Militairen van de Hollandsche Artillery, dienst doende op deesen Eilande, zeggende: van zyn Officier gelast te weesen, omme by het Committé te versoeken, meede als de voorgaande Militairen van Brood en Vleesch te werden voorzien; daar men hier toe geene Last, veel min speciale authorisatie had werd zyn versoek gewesen van de hand-

Nopens de gevraagde Satisfactie van Jacob Breemer als Commissaris tot de inquartiering van de Waal, wegens de hem aangedaane beleediging van Lourens Boon,

Is alvoorens hier opgehoord zyne medecommissaris Harme Zuydewind, als mede het Lid deeser Vergadering Gerrit Sluysman gelyk ook Lourens Boon zelve-

En dewyl uit alle de rapporten bleek dat Lourens Boon, zig zeer onvoorsigtig tegens Jacob Breemer had gedragen- is hem aangezegt: denzelve Jacob Breemer in byweezen deeser Vergadering Excuus te moeten vragen, met belofte omme zig voortaan stil en ordentelyk te zullen gedragen.

Waaraan gemelde Lourens Boon, dan eindelyk voldaan heeft-

Hebbende Jacob Breemer daarmeede genoegen genomen, en zyn post als Commissaris tot de inquartiering van de Waal wederom op zig genoomen-

De Commissarissen tot de inquartiering aan den Hoorn, het ten eenemale onvermogen der Burgery aldaar te kennen gevende, tot de verdere inquartiering, vragen van dezelve ten eenemaal ontslag; en te gelyk betaling van het geene het Dorp Oosterend tot den 17 April laastleden aan haar daar voor schuldig was, bedragende ruym f 200-

7 waarop naar Langdurige deliberatie; het naarvolgende is geresolveert.

Eerstelyk dat die van Oosterend zullen werden aangezegt: hunne verschuldigde Gelden tot de inkwartieringskosten aan die van den Hoorn en de Waal, tot den 17 April laastleden, belopende ruym f 200- binnen 8 dagen te moeten voldoen; of by faute van dien, dat het Committé tot haar Leedweezen zig anders genoodzaakt zou vinden, anderen middelen te gebruyken-

Ten tweeden: dat alle de Commissarissen over dit Eiland tot de inquartiering, op Maandag den 31 deeser de S' morgens om 11 uuren, voor deeze Vergadering zullen moeten Compareeren, omme van hunne Ontfangste en Uitgave tot goedmaking der Kosten van deze inquartiering behoorlyke reekening en verantwoording te doen-

Werd geproponeerd, daar het aan dit Committé gebleeken is, dat die van de Orange Parthy nog steeds voortgaan in haare tegenwerkingen aan de goede zaak- of men niet alle die tot behouding van Hendrik van der Merct in zyne positie getekend hebben, welke in eenige Ampt of bediening zyn, tot voorbeeld van anderen niet daar uit diende te ontzetten en te removeeren-

Werd zulks met meerderheid van stemmen geresolveerd-

Zullende hier over ter naaster Vergadering dispositie geschieden- wanneer alvoorens zommige instructien en reglementen zullen werden naargezien en de nodige veranderingen daarin gemaakt-

A.Wentel, Gaarder van het Oudeschild

De vroedvrouw aan den Burg overleeden zynde, werd den Secretaris verzogt advertentie te doen zetten in de Amsterdamsche Courant omme voor den 1 Oct. 1795 zig te adresseren aan het Committé van Algemeen Welzyn-

Het Tractement is S'jaars f 65- uit de binnelandsche Kosten- en Uit het dorp f 30- is f 95- en 25 Ton Turf

Aanstaande vergadering een dag te bepalen tot uitgeven van revepissen

Idem als dan finaal te concipeeren, tot het aanstellen van Commissarissen voor de geforceerde geld Negotiatie

Die van de Waal meegenomen 25 regleon van 't Salaris voor den Secretaris

Voorts is de advertentie tot het oproepen der Burgeren wegens de wapening goedgekeurd

Idem Missive aan het Committé van Voorligting by voorgaande Vergadering gearresteerd

Idem het berigt op het Request van Hendrik van der Merct, aan het Committé van Marine in S' Hage ingekomen zynde, is het zelve in deleberatie gebragt, en na de nodige daar in gemaakte veranderingen de Secretaris gelast het also te verzenden-

9 De brief aan het Committé van Voorligting was van deeze inhoud

Medeburgers!

den 25 der laastleeden maand mey verzogten wy reeds Ul. hulp in gevallen, waar in die der Oude Constitutie ons dwarsboomden-

en wy voldeeden met geen gering genoegen aan Ul aanschryving van 26 Mey daaraan, op de 3 Juny daarop volgende

Zedert op Hoop van Uwe overkomst wierden wy van tyd tot tyd door de onze thuyskomende afgevaardigden uit S' Hage toezegginge gedaan, en dat is dan ook de reeden, dat veele zaken hier op den oude voet gebleeven zyn-

daar het Volk dierhalven er meer en meer hun ongenoegen over begint te betoonen; zo vezoeken wy te mogen weeten, of wy op Ul overkomst kunnen staat maken ja, dan neen en welke tyd.

Dewyl men zig anders gedrongen vind, zelve het werk voortgang te doen hebben,

Wy zyn naar toewensching van Heyl en Broederschap,

Uw MedeBurgers, de Municipaliteit van Texel, Ter ond. vandeselven

(wasgetekend) WRomans

Texel den 22 aug- 1795

Het berigt op het Request van Van der Merct aan het Committé van de Marine in S' Hage was van de volgende inhoud

MedeBurgers!

Den Burger Poulus ons van Uwentwegen hebbende ter hand gesteld, zeker Request van de befaamde Hendrik van der Merct, benevens een declaratoir door een groot aantal inderteekend, om UL. daarop te dienen van berigt.

Kunnen wy by het inzien daarvan niet genoeg onze Verwondering betuigen, en niet begrypen, dat iemand die zo Melaatsch van Orange is, nog durft te hazardeeden, zo sterk het onderzoek naar zyne Conduite te commandeeren

Wy hebben onzes Oordeels by ene Missive aan het Committé van Voorligting van 3 e Juny laastleden, waar van wy Uw den 13 e daaraan Copie zonder, reeds zyne hatelyke demanches, na de verfoeyelyke omwenteling van 1787 aan den dag gelegd- en wisten wy, dat men Uwe veel gewigtiger aandagt niet zoude verveelen, dan konde wy er nog eene geheele reeks van Stukken by doen, welkers ophaling ons reeds lang deede walgen

Wy zullen evenwel dit nog zeggen: dat het voorgevallene op Bedendag van 1787 in de Kerk aan den Burg alhier, wanneer den

10 Vaderlandsche Leeraar Dozy het gebeurde met Hattem en Elburg ophaalde, nog veel te versch in ieders geheugen is om vergeeten te zyn-

Gezeeten in S' Lands Bank te anderen en de reedevoering als ieder aandagt was, stoof Van der Merct als een woest Mensch op, liep uit zyn Bank, gooide hem digt, sloeg tegens het doop Hek en verliet in eene oproerige en aanstotelyke houding voor een uur de Kerk.

Zedert verspreide hy allerlei kwellende gerugten, die hy dan eens zeide van de Oorlogscheepen dan eens van ergens elders te ontfangen, en na de Omwenteling ontzag hy niets meer, voegende zig op zekere tyd met zyn Vrouw en eene S' Lands Cap: Oorthuys bye ene gewapende hoop volk, die langs den Burg by de Huysen der beste Patriotten allerlye Vexatien bedreven, en deelde zelfs geld onder hun ter verteering uit

Zyn gesprek ter dien tyd met de toenmalige Secretaris van Texel, die eenig Verfraaying aan zyn Huys had laten doen, hebben hem altoos by al wat eerlyk was, en met veel grond verfagt, gehouden, dat hy niet onkundig was, ofte ook wel deel had, na het nader voorgvallene aan 63 Huysen aan den Burg; en dat zyne knegts by dat slegte werkje tegenswoordig rn Schout Buyskes deerlyk mee hielpen mishandelen, is by een ieder nog te over bekend.

Gelyk ook dat zyn Huys in die daagen bestendig de Raadzaal der Hoofden van de zoogenaamde Krygsraad van Oosterend was, die zo met wagens als te voet daar geduurig kwamen, of naar wien hy wederkeerig met de zyne ging.

De predicant aldaar, de ziel en Orakel van die fraaye 't Zamenkomst, wierd dan onderrigt, welke bedreigde egte tydingen men van S' Lands Scheepen, waar van zy dagelyks by meenigte ooverloopen, of van goeder hand opgezameld had, welken ten nadeelen der Arme Patriotten stonden te volgen; en maar te veel, wierden die ongelukkige de Slagtoffers dier geheyde Kunstenaryen.

Waar van de f 3000- zo onregtvaardig de Leeden van de Societyt afgeperst was ten voorbeelden van vele zal verstrekken.

Aan de Kaag, Ligter en Lootsschippers knegts en S' Lands bediendens die grootendeels van hem afhingen of onder hem stonden, uit hoofde van zyn Ampt als Commissaris Extra Ord:, of van wegens Scheeps en handel belangens als Commis ter Recherche, wierden in vollen maat alle die wisseltjes gedaan, en tegens hun de aanzettendste gesprekken gevoerd- zo dat ze dikwils van Rozenhout daar zyn Comptoir was te rug gekeerd, de beste Vaderlanders de Vrugten dier Samen spraken deede ondervinden-

In het begin van 1787 maakte hy zig schuldig aan Sluykery, van een vaatje Engelsch Bier, dat met den Schout Buykes vereffend zynde; even voor de Omwenteling haalde zyn Knegts nader het zelve geweldaig, uit het Huys van den Gaarder, versierde het met Orange en bragten het met groot gejuig thuys-

11 meenigte oproerige staaltjes door bewerking van hem en de zyne, of onder zyne hooge goedkeuring uitgevoerd, konde wy uw naar waarheid MedeBurgers, nog meededeelen: voorleedene Najaar tog, zond hy allerlye ontristende en ongelukkige tydingen ten nadeelen der Franschen af, na den Burg, by de eerste en ieverigste voorstanders van den Stadhouder, met die hield hy altoos alleen bestendige ommegang en gemeenzame verkeering, waaronder lieden gevonden wierden, die hy voorheen niet zoude aanzien-

en deeze zyn ook de principaalste teekenaaren van het declaratoir geweest, het meerendeel Hoofden, meedewerkers, uitvoerders of ondersteunders dier verfoejenswaarde hier voorengemelde Krygsraad; of zy stonden die by met Kragt en Magt.

Veele zyn naastbestaande of afhangelingen van hem, S' Lands bediendens S' Lands Schipper met zyn Knegts, dat ook zyn Knegts waaren, Kaag, Lootschippers met hunne Lootsen, die in S' Lands dienst door hem geholpen actueel daar nog in zyn, die liever wenschte S' Lands Vloot in S' Vyands handen geraakte, als behouden of tot nut van den Lande diende

Veelen zyn jongens, of Lieden in 1787 niet op Texel, die op Crediet van deese of geene niet eens geweeten hebben wat zy teekende, of ook wel eens tweemaal geteekend hebben- omme zo doende daar zy tog in eene en dezelfde Sentimenten staan met van der merct, daardoor het getal onderschryvers te vergrooten; zo als men meede toepasselyk kan maaken op de Laaste, die zyn Tafelvriend en mogelyk meerder is! in 1787 niet eens op Texel, evenwel geen moeite gespaard heeft zelve met verzaking der Waarheid volk daartoe oploopen-

Maar waartoe tog alle die Getuigenissen die hy van dat zoort nog veel meerder had kunnen bekoomen- immers geene verdienen het minste geloof niet!

Is van der Merct's volkomendste onzydigheid en strikste regulen van billykheid met inspanning van alle zyne Vermogens, omme de Patriotten in 1787 te bewaaren, zo duidelyk Manifest geweest

Wel dan, zullen immers de Patriotten de Waarheid niet weigeren hulde te doen, en hy behoefde geene andere te berde te brengen, zy konde zyne beste en geloofwaardigste borgen zyn- Maar neen! te wel by zyn zelve overtuigd schroomde hy ze!!

Even zo vertrouwen wy, dat het 'er mee gelegen zoude weesen; met dat volkomen genoegen, het geene hy aan de Commercieerende ingezeetenen gaf, zo in scheeps als handelbedryven ; wanneer het naar de sterkste waarheid onderzogt wierd, zonder ons daar verder in te willen begeeven.

Maar dat de Getuigenisse van een vernietigd Admiraliteits Collegie Leeden Ministers en zommige Officieren van dien, wel degelyk in zyn voordeel zoude weesen, dit gelooven wy voor vast.

12 bezield met dezelve denkwyze en gewoon met de volle hand in de Beurs van een ander te tasten, stemden zy van der Merct nimmer tegen, ter Contrarie: zy bevorderde alles van hem, en doe dikwils zyne ongematigde afpersingen wel gevoeld wierden, de zaak van hem had het zelve met hun gemeen, en op die grond bouwde hy gerust voort.

Of van der Merct de gunst der Patriotten nog eens meend nodig te hebben, weeten wy niet, maar wel dat het ons bedenkelyk voorkomt, hy de schuld zyner remotie, veel liever op de hals wil schuyven, van die geene welke hy ter bevordering van S' Lands Compagnie og Commercie belangens, in hunne Emolumenten verkort heeft- wy zullen die ontwikkeling welke in onze oogen tog niets ter Zaake doed daarlaten, genoeg dat het Kind een Naam heeft.

Wat verder MedeBurgers zyn zedelyk Caracter betreft, daar behoeven wy niets van te zeggen- men weete op hoe eene Wyze hy aan zyne post kwam, uit de Klaauw zal men het dier kennen- Wy vraagen maar voor het Laaste, is het gedrag van zodanige man met aanzienlyke S' Lands posten bekleed betaamelyk geweest? Is het vry te spreeken van Vervolgingen aan de Patriotten? Is het vry te spreeken van oproerige beweegingen?

Hier meede vermeenen wy genoeg aan het Versoek van Uw Meede Burgers voldaan te hebben- geene bewysen van deeze voor ons lang verveelende Zaak zyn 'er meerder nodig, nog zullen van ons gegeven worden-

Het woord en de Letters van eene eerlyke Municipaliteit bezield, met Cordaate Vaderlandsche gevoelens, moeten alles afdoen, en behoeven geene verdere waarborgen.

Heyl en Broederschap

De Municipaliteit van Texel

Ter Ordonn. Van dezelve

Texel 22 Aug. 1795 (wasgetekend) WRomans

13 Vergadering den 24 Augustus 1795

present alle de Leeden

Maandag morgen om 10 uuren

De voorgaande Notulen zyn geresumeerd en geaprobeerd

Eenig verschil tusschen de Commissarissen tot de inkwartiering aan Oosterend, en het Lid deezer Vergadering Cornelis Hendriksz Bakker, wegens door hem gedaane wagenvragten, welke hy gekent wilde hebben, aan zyne te betalene quota tot de inkwartieringskosten-

Werd het zelve tot wederzyds genoegen geapplaneerd-

En wegens zyne verhoogde quota van kosten als voren- werd gerecommandeerd, dit onderling te vinden.

Aan de Capiteyn der Gewapende Schuttery aan den Burg zig geadresseerd hebbende, eene der Artilleriste omme de Burgery te leeren Exerceeren- vraagt hoedanig zig daar omme te gedragen,

Werd ten deeze aangemerkt, dat, daar 'er geene Kas tot Heeden was, waaruit zoorgelyke betalinge diende te geschieden, wyl 'er eerst eene Organisatie van de Burger Corpsen diende te weesen, en men een bepaling moest gemaakt hebben ten opzigte den Contributie geen dienst doende Burgeren- men by provisie hier op bedagt moest weesen-

Is denzelve Artillerist binne gestaan en naar hem gevraagt te hebben hoe veel hy per week daar voor te moeten hebben- eyschte dezelve f 4- met aanneeming omme ook de Tambours te Leeren.

Daar deeze Eysch het Committé wat hoog voorkwam presenteerde dezelve f 2.10- per week

Dof hy zulks niet willende declareerde hy eyndelyk het voor f 3- te zullen doen-

Het Committé hier toe niet kunnende resolveeren, vertrok denzelve Artillerist- dan wierd beslooten zo hy niet terug keerde, hem, evenwel f 3- per week te presenteeren

Daar de Schaapdivery op het Eiland meer en meer toeneemt, dewyl binnen weinige dagen van Th. Kopjes 1 en van Jacob Keyser twee Schapen gestolen zyn, werd met overleg van het Committé en den precident van het Committé van Justitie geresolveerd, een sterke advertentie te doen aanzetten, met uitloving eener premie van f 100- die de dader of Daders weet te ontdekken zo dat in handen der Justitie geraken en des aanbrengers naam te secreteeren.

Ingekomen zynde de nadere Publicatie wegens de geforceerde Geldheffing van 6 pCt, waarby de eerste Termyn bepaald op den 15 Aug. verlengd werd tot 31 Aug. 1795

Dierhalven daartoe voorgesteld, de persoonen van Jan Star, Jacob Karsman, Jan Petten en Sybrand Koning

De drie eerstgemelde in de Vergadering versogt zynde, en aan hun het voorstel gedaan zynde, hebben het zelve geaccepteerd, zynde Sybrand Koning niet op Texel.

Voorts met die nu aangestelde Commissarissen, hunne te houdene Zitdagen voor den Eerste Termyn gereguleerd, zullende aanstaande donderdag, vrydag, zaturdag en maandag door hun werden gehouden,

en hier van Advertentie te doen.

Eene der Leeden van het Committé van de Vivres voor de fransche Troupes by het Bondgenootschap, by die van het Committé van Algemeen Welzyn deezes Eilands

14 alhier geweest zynde- met versoek dat de Municipaliteit voortaan zig wilde chargeeren met de besorging der Fransche Troupes zo in het fort als elders, van de nodige Vivres en verdere noodwendigheeden- ook dat men diende optegeven, of ter plaatse daar de detachementen lagen, geschikte Huysen toe waaren om te Logeeren- zo neen! dat 'er dan Barakken of Caserne ten kosten van den Lande zoude werden gemaakt also als nu alle inquartiering ten lasten der Burgeren ophield.

Met versoek alles te willen opneemen en daar van ten spoedigste opgaave te doen-

Waarop geproponeerd wierd, tot dit werk eene Generale Commissie te benoemen.

Dat die zullen opneemen ten opzigte van den Hoorn

Of ook aldaar een of 2 Huysen te Huur te bekomen zoude weesen, tot Logement van 22 a 23 Man. Zo Ja! voor hoe veel geld, per maand, ź of halfjaar, of zo als men best kon-

Welke noodwendigheeden in zoodanig Huys of Huysen, wel vereischt werden!

Berigt op 27 Augustus 1795

'er is een bekwaam Huys te bekomen, voorsien van 2 Vertrekken met een ruym agter Erf- tot Logement voor 22 a 23 Man geschikt

voor 2 gl. Pr. Week en by de week af

Het schoonmaken en opruymen van het Huys, het welk nu tot een pakhuys diend voor S' Lands reekening werd gecalculeerd op 20 Gl. Koste

6 krebbe of kooyen zoude kosten voor maakloon en Leverantie f 77.10-

2 bedsteede in Huys en eene Spyskamertje tot Bedsteede te maken f 12.5-, totaal f 89.15-

verder werden vereischt

11 Matrassen

11 Hoofdpeulings

22 wolle deekens

22 Bedlakens

2 Kookketels

2 waterketels

2 treeften

2 Tangen

1 asschop

6 Blakers

3 Tafels

6 Banken

2 Wateremmers

Zo 'er geen Huysen of Huys te bekomen was- om 'er dan eene Barak of Loots tot Logement als vooren opteslaan- hoe veel die Kosten zou, en welke behoeftens 'er in vereyscht wierden- dit alles met de kosten optegeven

Vervalt

Op het Horntje

Of daar ook eene bequaame plaats is, voor een Wagt van 10 a 12 Man?

'er is eene bequaame plaats voor

in den Engelsche Oorlog, is daar voor de Wagt, een gebouw opgerigt- is 'er dat nog?

Ja

Zo ja! is het in staat en van alles voorsien, of welk gebrek heeft 'er plaats?

Van alles wel voorsien, als

7 Matrassen

7 Hoofdpeulings

14 Bedlakens

1 klyn groen peul

14 wolle deekens

2 tafels

3 Banken

1 Kookketel

1 Emmer

1 haardyzer

2 Tangen

1 asschop

1 Blaker

1 Zoutvat

1 ZwavelBakje

eenige aarde pannen en potten

er ontbreekt 1 Bank

15 wegens de Schans

Hoe veele Barakken bekwaam tot Logement, daar in zyn, of met weinig kosten te repareeren?

59 Barakken behalve de Kamer voor de Officier die Commanddeerd. In ieder Barak kan 4 man logeeren-

Of voor alle die Barakken, de nodige behoeftens en fournitures zyn?

Zo neen! wat 'er aan ontbreekt?

Hoe veel Militairen 'er in zyn?

De volgende behoeftens in de Schans bevonden

130 wolle deekens

6 officiers deekens waarvan 4 Bonte

164 Lakens

4 officiers Matrassen

4 Peulings

82 Matrassen voor de gemeenen

81 Peulings

62 Tafels

45 banken

2 Menagie Tafels

5 yzere Kachels

3 Treeften

2 Tange } N 3 dit buiten de gebruykte

1 asschop}

2 Hangblakers

1 dito staande

er zou dus te kort komen

106 wolle deekens

72 Beddelakens

36 Matrassen

37 Peulings

er zoude 3 Tafels over zyn

73 Banken te kort

het getal Militairen kon men niet te weeten komen, maar 'er waaren Fransche Grenadiers en Hollandsche Artilleristen in

Wegens de Koog

Of daar ook een Ledig Huys te bekomen zou zyn, bekwaam om 14 Man te Logeeren- te Huur, voor de Maand, ź Jaar, /2 Jaar of zo men best kon-

Welke behoeftens 'er toe vereischt wierden?

Zo neen! om 'er dan een Barak of Loots tot Logement als vooren opteslaan- wat zo een gebouw wel zoude kosten?

De behoeftens van Tafels, Banken, Krebben en Matrassen daar in, wat die wel zoude kosten-

Idem ook Ketels, Tang, Asschop- ingelyks Slaaplakens

NB dit laatste Articul meede voor alle de Casernen

Geen Ledig of ook geen bekwaam Huys daar voor Handen-

Er moet een Loots of Caserne opgerigt worden

Groot 30 voet breed 17 ˝ a 18 Vt

Hoog 9 a 10 voet

Op eene steenen voeting- en de midden tot afschyding, voor twee vertrekken voorsien, van een half steens Muur met een Schoorsteen en bekwaame Vuurhaard en houten vloer en in een geploegde Zolder- Een der Vertrekken 8 Kooyen 2 hoog

Wyders met 4 Slagraamen, een Buiten en Binnen deur, met pannen gedekt-

Voor Materialen en Transport daar van f 640- aan Arbeidsloon f 175- dus te zamen f 815-

't meerendeel van 1 ˝ duims Hout

7 Matrassen

7 Hoofdpeulings

14 Wolle deekens

14 Beddelakens

2 Kookketels

1 Waterketel

1 Treeft

1 Tang

1 Asschop

3 Blakers

3 Tafels

4 Banken

2 Water Emmers

Aan Oosterend geen buitenpost aan Zee zynde, ook nooit voorheen Militairen gelegen hebbende- kon zeer wel werden ingetrokken- en behoefd daar van geene informatie werden genomen-

Als hier nevens zynde daar van geene informatie genomen

16 Wyders staat te letten: dat in de vorige Engelsche Oorlog geene inquartiering over Texel was-

Aan den Burg was een detachement Artilleristen van 12 man met een Bombardier, gelogeerd in een afgehuurd Huys

Aan de Koog lag een detachement van 25 Man- meede in een afgehuurd Huys-

In de Schans lag de overige Manschappen, deese bezetten ook de Wagt op 't Horntje- die gingen om de 2 a 3 dagen uit de Schans direct daarna toe

Tot deese Commissie benoemd de Burgers Simon Kwast, Sybrand Keyser, Poulus Kikkert, Pieter Alb. Kikkert-

Nog is door de afgevaardigde uit S' Hage gezonden, de ordonnantie van f 3000- ter goeder reekening door de representanten van Holland den 14 Aug. 1795 aan die van Texel verleend

Ter ontdekking van de meenigvuldige schape diveryen, is op voorstel van de Maire Elout en de precident van het Committé van Justitie geassisteerd de volgende

Advertentie!

Alzo niettegenstaande onlangs gedaane Exemplaire Strafoeffening, men zig evenwel niet ontziet op deeze Eilande nog voorttegaan, van zig Schuldig te maaken, aan de verregaande Misdaad van Schapen dievery, zo zelfs, dat wederom binnen weinige dagen 5 stuks Schaapbeesten van Theunis Kopjes en Jacob Keyser, op het Land zyn geslagt of vermist geworden- en het in eene Burgerlyke Maatschappy niet te dulden is, dat iemand zyne Vertrouwde Goederen niet veilig zoude weesen-

Waaromme 'er de Justitie zig ten hoogste aangelegen laat leggen, dat de dader of daders van zulke enorme faute werden ontdekt en ten rigoureuste naar verdienste werden gestraft-

Zo is het dat de Municipaliteit van Texel by deeze uitlooft eene premie van f 100- Carolus Guldens te betalen ter Secretary alhier, aan die geene, dewelke de dader of daders daarvan weete te ontdekken en aantewysen zodanig, dat in Handen der Justitie geraken en werden overtuigd, zullende des begeerende de aanbrengers naam werden verzwegen-

Actum opden Raadhuyze van Texel den 25 Augustus 1795

Ter ordonn- als bove (wasgetekend) WRomans

17 Vergadering den 27 Augustus 1795

Present alle de Leeden demto die van de Koog

Donderdag morgen om 10 uuren-

De Notulen van voorgaande Vergadering zyn geresumeerd en geapprobeerd-

Binnen gestaan zynde den Burger Pelletier, geweest zynde, onder het Legioen Batave op deezen Eilande in Guarnisoen gelegen-

Versoekende geduurende zyn Verblyf alhier, bewys van zyn goed gedrag- het welk hem werd geaccordeerd en den Secretaris in onze Naam gelast het zelve by forme van Extract te geeven-

De Maire Elout namens de fransche Commies Duchene zo dezelve binnen kort vertrekken mogt, het zelve verzogt hebbende, als ook dat de Troupes onder zyn ordres zig wel gedragen hebben; is zulks geaccordeerd als vooren

De Commissie by voorige Vergadering benoemd tot het neemen van de nodige informatie (zie vorige Notulen fol 14), nopens de gebouwen tot Logementen voor de Militairen doen rapport, zo als nevens de opgave aan hun vermeld staat

En is wyders geresolveerd hier van Copie aan het Committé tot de Vivres & fournitures voor de Fransche Troupes en soldy van deeze Republicq te zenden-

En daar by te doen eene Missive daar in te melden dat de Municipaliteit zig gaarne

18 met de besorging van alles Gratis ten dienste van den Lande wilde chargeeren, maar dan ook alleen de directie hebben moest, zonder daartoe de Commies van de Schans te gebruyken, die het tog maar alleen te doen is om zyne beurs te maken- dat men daar meermale over klaagde, dog geen gehoor konde verwerven.

Binnen gestaan den Burger Jan Willemse Gomes van het Oude Schil, opgevende eene aantal Burgers aldaar, welke om Geweeren versogten-

Idem eenige Burgers aan den Hoorn, meede overgevende Lysten van hunne mede Burgeren, om Geweeren versoekende als vooren-

Wyders zyn deese opgaaven en Lysten geseponeert tot de naaste Vergadering, wanneer hier over zal werden geconcludeert

'er zal alvorens nodig weesen de Lysten naukeurig naartegaan, welke Manschappen zig aanbieden, omme die welke het vertrouwen hebben goedtekeuren en de andere aftekeuren- Voorts moeten de goed gekeurde aangezegt worden, en te gelyk dat zy als nu dienen 't zamen te koomen, omme haare Officieren te verkiezen- dit verrigt zynde, zullen alle de Officieren vergaderen, omme gezamentlyk met overleg van de Municipaliteit een Reglement te formeeren, hoedanig de Bestiering over de Schuttery zal zyn-

Daar 'er ingevolge Placaat van 14 Mey 1795 nopens de Provincionele beleenbank en wel art. 9 eenige persoonen tot Taxateuren der vaste goederen, alhier op het Eiland nodig waaren- zyn daartoe aangesteld de Burgers

Cornelis Dirksz Dyt en Ryer Dyt voor den Burg

Jan P. Knaap en Cornelis Jansz Smit voor den Hoorn en Westen

Pieter Jac. Dyksen en Jan P. Eelman voor de Waal

Willem Boon en Ryer Koning voor Oosterend

En is de volgende Eed gearresteerd welke door hen gepresteerd moet worden

Eed van de Taxateuren

Ik belove en zweer in myne post als Taxateur op Texel, zodanige vaste goederen aldaar gelegen, welke my van tyd tot tyd zullen werden opgegeven, dat ter Beleening aan S' Lands Beleenbank ingevolge publicatie van de Provisionele Representanten van het Volk van Holland in dato 14 Mey 1795 zullen werden beleend, naar myne beste Kennis en Wetenschap zonder aanzien van persoon te zullen Taxeeren en begrooten-

Dat zweer ik

Voorts zullen alle die Burgers door de Eilands Bodens werden aangezget om te gelyk omme op Morgen ogtend ten ˝ 12 uuren alhier op het Huys de Gemeente te moeten compareeren tot het afleggen van bovenstaande Eed-

19 zynde tot afneeming daar van benoemd de volgende Commissie

als de Leeden Simon Kwast en Sybrand Keyser, benevens de Secretaris W. Romans

Nodig zynde dat opgenomen wierden de Kosten van Vleesch en Brood en Verteeringe gemaakt door de Amsterdamsche Cannonniers geduurende haar Verblyf alhier, omme van derselver Commandant daar voor betalinge te vragen,

Is tot de opneming daar van versogt den Burger Poulus Kikkert Alb, Lid deeser Vergadering- welke het zelve dan ook aangenomen heeft.

Ingekomen zynde twee Requesten, als 1 van de Gereformeerde Diaconie van Oosterend, en 1 van de Gemeene Armen Voogden aldaar, met versoek daar zy blyken hunner onvermogen gave- van de imposten verschoont te blyven-het welk hun is geaccordeerd.

Daar de Bode gezonden tot afvraag der Acte als Brandmeester aan Hendrik B. Blom, tot antwoord van dezelve brengt, dat hy die Acte als hem zelve betaald hebbende, weigerde over te geven- Zal gemelde Bode hem nog eens Serieus daar over aanmanen, met aanzegging, dat zo hy by zyne weigering blyft persiteeren, men tot de overgave hem onaangenaamheeden zal moeten aandoen-

Waarna men eene advertentie zal aanzetten dat zyne Acte ingetrokken is, en niemand hem nog als Brandmeester aan het Oude Schil zal hebben te erkennen,

Zullende wegens de wyze hoedanig zyne Acte te bekoomen, dan meede gewagt worden tot de Thuys komst van den Burger Schout Elout

Heden de dag gesteld zynde, dat de Commissarissen tot de inquartiering over Texel Reekening moesten doen

Is in de eerste plaats binnen gestaan, die van Oosterend

Overleggende eene specifique Reekening van alle de inquartierings kosten voor hun dorp van de beginnen af aan tot aan den 29 Augustus toe- waarby bleek dat hunne geheele onfang beliep f 1823.6.6 en den uitgaave f 1512.18.4, rest f 310.8.4

Zeggende bereid te zyn hier van verantwoording te doen, mits dat alle de Commissarissen tot inquartiering gelyke Verantwoording zullen doen des noods ieder onder bevestiging van Eede. Zeggende nog: dat zy het requireerde, omme dat zy by de laaste gedaane Reekening hadde ontdekt, dat die van den Burg met opgave der quota's niet ter goeder trouw gehandeld hadde, dewyl 'er meer Huysen waaren- en dewyl alle abuysen te remedeeren zyn- zo versoeken deselven revisie-

Die der andere dorpen leggen insgelyks hunne Reekeningen over, zeggende dat den 17 April laastleden finaale afreekening was gehouden en versogte als nu meede van die Tyd reekening te mogen doen-

Het Committé ingezien hebbende alle de aan hun overgelegde Reekeningen, gelasten aan die van Oosterend, hunne te moeten formeeren van den 17 April af zynde.

20 Voorts is den Secretaris gelast, aan het Committé van Algemeen Welzyn van Holland te schryven, dat de Eed van den 9 Maart 1795, zonder de minste aanmerkingen te maken, door alle de Bedienden der Gemeenelands Middelen alhier gepresteerd is-

Matthys den Berger by afwezen van zyne vader die Commies van de Schans is, opgave gedaan hebbende van de fournitures welke zig in de Schans bevonden, verzogt copie van de Authorisatie deswegens aan de Municipaliteit verleend-

't welk hem by meerderheid geaccordeerd werd-

Nopens de ingekomene Reekeningen van waakgelden by gevangenen, door de Boode A. Kalf en de Dienaars der Justitie; werd geresolveerd

voor ditmaal daar voor te betalen a 15 Stuyvers per Nagt

zonder Consequentie in het vervolg, als werdende verstaan, dat het waaken by gevangenen aan de post van Dienaar der Justitie behoord, dewyl in dienst der Justitie zynde Tractement geniet- zullende hen hier van werden kennis gegeven-

en ten opzigte der 8 Stuyvers voor gemelde Dienaars, waarmeede de Huysen op dit Eiland zyn belast, werden de respective Ontfangers geauthoriseerd die gelden voor zo verre die in Cas zyn aan hun van tyd tot tyd tegen quitantie aftegeven- zullende hier van aan dezelve Dienaars Extract werden gegeven om te kunnen strekken naar behooren.

Eindelyk steld de Maire Elout vóór: dat hy in de Nieuwspapieren gezien hebbende die van Leiden hunne Burgery welke assignaten zonder Bons van de fransche Militairen hadde ontfangen, uitnodigden zig aan hun te adresseren en hy niet regt wiste of zulks alhier ook niet toepasselyk konde gemaakt worden en veel nut voor de Burgery te weeg brengen, zo men te regt wist hoe zulks aanteleggen. Of het dierhalven niet best was, met de inwisseling der assignaten tegens recepisz nog eenige tyd te wagten, tot men in het zekere en op een egale voet te werken, van een en ander bewust was-

Belovende hy binnen wynig dagen buiten Texel zynde, zig daarop te informeeren, en dit ten spoedigste te zullen laten weeten-

Het welk dan conform zyn voorstel is geresolveerd.

20a de Maire Elout zeggende, de precident van het Committé van Justitie, eenige uitschotten by absentie van zyn Ed, voor Brieven en placaten voor het Eiland gedaan hebbende, versogte den precident voornoemt, zulks te willen opgeeven-

de Missive aan het Committé van de Vivres en besorging der Fournituures voor de fransche Troupes in Soldij van deese Republicq was van volgende inhoude

MedeBurgers

Ter voldoening van het versoek van Uwent weegen op den 22 deeser aan ons gedaan omme ons voortaan te Chargeren met de besorgingen der Vivres zo in het fort als omliggende plaatsen alhier op dit Eiland gecantonneerd zynde- als meede daar alle inquartiering by de Burgeren ophield, dat men zo doenlyk wilde opgeeven geschikte Huysen voor Logementen, of die niet voor handen zynde, optegven de kosten tot het oprigten van Houte Lootsen of Casernen, by de eerste, zullende wy van het Locale spreeken, met te zeggen, dat de hier Garnisoen houdende Militie ten allen tyden bescheiden zyn, en daartoe behoort in het fort of Schans alhier

21 dog dat daar uit detachementen gezonden worden, zo als nu 22 a 23 Man naar het dorp den Hoorn, van waar om de 24 Uuren 3 Man ter wagt gaan naar het Horntje, zynde een Buitenpost aan Zee, alwaar een Battery van 3 Stukken Canons ligt, dat een Wagt Artilleristen van 14 Man is, die om de 8 dagen uit het fort of Schans verwisseld worden-

Naar de Koog een detachement van 14 Man alwaar alleen een Seyn Battery legt, en naar Oosterend een detachement van 7 man, zijnde niet aan Zee gelegen-

Omme van alles in het zekere onderrigting te hebben, is door ons eene Commissie benoemd van 4 onser Leeden, en wy twyffelengeenzints of het rapport van dezelven uitgebragt, zal Ul de noodige ouvertuures van het begeerde kunnen geeven, waaromme wy het zelve Copielyk hier nevens voegen-

Wy zullen 'er dit nog van zeggen: dat het dorp Oosterend geen buiten post aan Zee zynde, veel min van daar eenig Volk gedetacheerd wordende, ook voorheen nooit Miliatiren gelegen hebbende, de 7 Man daar leggende zeer wel tot Menagement van Kosten konde ingetrokken worden, waaromme in verwagting dat dit niet langer benodigd zoude weesen, geen Notitie van genomen is.

Wyders had men geduurende de Engelsche Oorlog geen inquartiering xx eene Corps Artilleristen van 12 Man met 1 Bombardier, waaren aan den Burg insgelyks een detachement Soldaaten van 25 Man uit de Schans, aan de Koog meede in daartoe afgehuurde Huysen,

21a aan het fort of Schans gingen en de 8 dagen 10 a 12 Artilleristen ter afwisseling van een gelyk getal ter wagt, by den Battery op het Horntje, die aldaar gelogeerd waaren, in een Houte Caserne diestyds nieulings opgerigt, en nog in goede staat voor handen.-

En wanneer de Fransche Militairen ook zo haare wagt verdeelde, dan konde 'er vry wat kosten voor de Lande gemenageerd worden.

Wy neemen gaarne gratis voor het Land de moeite op ons, waarmede Ul ons wil chargeeren- maar dan met geen Commies in het fort of Schans, nog op de omliggende plaatsen in de Casernen daar Troupes liggen ten voordeelen van zyne Beurs waar over wy te meermaale ons beklaagden, zonder dat wy gehoord wierden bewind voeren, over de Vivres nog ook fournitures hoe genaamd, maar alles alleen aan de Municipaliteit gedemandeerd zyn-

Heyl en Broederschap

De Municipaliteit van Texel

Per ondonnantie van deselve

(getekend) WRomans Texel den 29 Aug. 1795

22 Vergadering van den 27 Aug. 1795

Present alle de Leeden, demto de Maire Elout, die van het Eiland was

Maandag s' morgens om 10 uure

De Commissie tot het afneemen der Eed van de aangestelde Taxateuren doen rapport: dat zy alle dezelve in den Eed hadde genomen, except den Burger Corn: D: Dyt- welke den Eed uit hoofde van pretense voorwendzels weigerde.

Is geresolveerd denzelve C.D. Dyt te ontbieden en hem op het Vriendelykst, en zo dit niet hielp hem op het allerernstigste aantezeggen: van deeze post op zig te moeten neemen, opdat men by langer delay genoodzaakt zoude zyn, sterker middelen te moeten employeeren.

Dit alles geschied zynde heeft opgemelde zynde post opgenomen- en den Eed gepresenteerd, waarne den Secretaris versogt is, nu aanstonds over geheel Texel van het aanstellen der Taxateuren advertentie te doen-

Zynde inmiddels voor de Koog & Everste Koog meede tot Taxateurs aangesteld Klaas Keesje en Pieter Corn: Boon-

Waartoe deselve Commissie als voorheen verzogt is die in den Eed te willen neemen.

22a Heden den dag zynde dat de Commissarissen tot de inquartiering over Texel Reekening moeste doen is in de eerste plaats binnen gestaan die van Oosterend, overleggende eene specificque Reekening van alle de inquartierings Kosten voor hun dorp van de beginnen af aan tot aan den 29 Augustus po toe- waarby bleek dat hunne geheele ontfang beliep f 1823.6.6 en de uitgaave f 1512.18.4, rest f 310.8.2

Zeggende bereid te zyn hier van Verantwoording te doen, mits dat alle de Commissarissen tot de inquartiering gelyke Verantwoording zullen doen, des noods ieder onder bevestiging van Eede. Zeggende nog: dat zy dit requireererde, omme dat zy by de Laaste gedaane Reekening hadde ontdekt, dat die van den Burg met opgaave der quota's niet ter goeder Trouw gehandeld hadde, dewyl 'er meer Huysen waaren- en dewyl alle abuysen te rendeeren zyn, zo versoeken deselven revisie-

Die der andere dorpen leggen insgelyks haare Reekeningen over, zeggende dat den 17 April laastleeden finaale afreekening was gehouden en versogte als nu meede van die tyd reekening te mogen doen-

Het Committé ingezien hebbende alle de aan hun overgelegde Reekeningen, gelasten aan die van Oosterend hunne Reekening te moeten formeeren van den 17 April af, zynde

23 die welke voor die tyd gehouden is, voor verreekend te zyn-

evenwel daar het voorstel van Oosterend nopens de quota's niet vry van bedenkelykheid is- zal het Committé aangenaam weesen, dat de beste schikking hier op aan hun werd opgegeven-

de Commissarissen tot de inquartiering van het Oude Schil- over de aanslag by hun, die zo wel over de Huizen als Huisgezinnen is gedaan, vragende deswegens Voorziening-

aar de quota's door hun zelve vooraf reeds geschikt zyn, tot algemeene goed keuring kan het Committé voor als nog hier in geene Verandering maken- egter verlangd men dat deswegens, eene betere Schikking werden opgegeven- gelyk ook van hunne reekening, nadere opgave moet werden gedaan van 17 April af.

Dezelve Commissarissen beklaagen zig over Bloys van Treslong, van wien zy geen inkwartieringskosten kunnen bekomen, presenteerende daar telkens recepissen voor den Jaare 1794 welke zy Commissarissen niet kunnen ontfangen.

Daar aangemerkt werd dat die recepissen in geene betaling van dien aard gangbaar zyn, werd de Bode gelast denzelve Bloys van Treslong tot betaling aantemanen, zullende by naarlatigheid van dien het Committé genoodzaakt weezen, tegens hem andere Middelen te werk te stellen- en wyders is tot meede Commissaris tot Invordering der Geforceerde Negoliatie van 6 July aangesteld den Burger S. Koning welke hetzelve ook heeft aangenomen-

23a Binnen gestaan zynde de Commissarissen van den Geforceerde Negotiatie te kennen gevende: dat sommige Lieden, welke deel hadde genoomen aan de Vrywillige Negotiatie, hunne quitantien welke zy in de geforceerde Negotiatie konde gebruikenven genoemde Ontfanger nog biet te rug hadden: - dat zy Commissarissen dierhalven voorstelde: of het niet best zoude zyn, hunnen afgelopenen zitdagen met nog een Zitdag te vermeerderen, dat inmiddels om de quitantien kon gezonden worden en die gekomen zynde, zy versogte (zo het Committé hun voorstel appuyeerde) deswegens eene dag bepaalde.

Het voorstel dierhalven in overweeging zynde genoomen, is het zelve geapprobeerd en Commissarissen versogt, zo wanneer de quitantien gekomen waaren, zy zelve daar toe maar een dag geliefde te fixeeren en billetten aanzetten.

De precident van het Committé van Justitie vragende of het Committé van Welzyn dan een ander de directie in de Schans had! doordien uit hoofde der meenigvuldige schapendiveryen er presumptie viel of de Militairen in de Schans by nagt zig daar aan niet schuldig maakten, te meer: dat men daar in gesterkt werd uit hoofde van een Boot welke in de Schans gragt lag, dat hy dierhalven ten dienste der Justitie requireerde, dat die Boot uit de Schans gragt genomen wierd.

Met den precident hier over in Conferentie zynde getreeden, was de Conclusie dat de Commies van de Schans tot nog toe de directie daar had- aan welke dan ook de aanzegging gedaan moest worden.

24 Denzelve Precident als Cap. der gewapende Schuttery aan den Burg, opgeevende nog wel 80 vertrouwde Burgeren, welke onder de wapenen dienen te worden gebragt, ten minste hunne intentie werden afgevraagt-

is zulks geaccordeerd, en opgemelde Cap. versogt, dit door eene der Eilands Boode vergezeld van eene Onderofficier der Schuttery te Effectueeren.

Wyders is geresolveerd: aan het Committé Militair van Holland, of daar men geinformeerd was, het zelve in dat van Algemeene Bondgenootschap was ingetrokken te vraagen om nog 100 Stuks geweeren en Bajonetten, 100 Bandeliers waar van de patroontassen hier zyn, 100 pont epees waar voor men Houwers heeft- benevens de 2 kopere pyper bossen van het Eiland

Dat men nog boven dien zal Vragen 100 Bandeliers met de patroontassen, 100 ponte Epees met 100 Infantery Houwers- 300 & Kruyd en 2000 Snaphaan Kogels-

Voorts daar men nu niet regt de Titulatuure van het Committé Militaire wist- de afgevaardigde Buyskes te vragen dat hy dit maar invullen-

en daar te meermalen over het bezwaar der Brieveposten versogt was alle de paquetten der 6 dorpen in eene te doen, zulks nogmaals te herhalen-

Op de propositie nopens het in twee Spannen zetten der Rammen over Texel, werd geresolveerd: dat ieder zyne Rammen in twee Spannen zal moeten zetten en houden, van 15 September tot 15 October en na die tyd niet uit moge komen tot 20 Maart daar aan ten waare de Eigenaar of iemand Zynentwege daarby is-

24a Ingekomen zynde Missive van de Commissie tot opmaking der Lysten voor de fransche Requisitien is geresolveerd by provisie optevragen van 24 July tot den laaste Augustus, het geene voor de fransche Troupes gefourneerd is, zo van vleesch, azyn, zout, groentens, kaarssen en Turf

Zynde zulks opgenomen door de Lieden van het Oude Schil, Hoorn, Koog en Oosterend-

Zullende nopens de optegevene Lysten voor de fransche, mee gewagt worden tot de aanstaande Vergadering-

Kantlyn: Nb men zy verdagt op reekening te brengen vragt van 't zaad, accys, Bakloon, Maalloon, waagevragt, ook van na 29 July de Militie by de Burgers, zo aan den Koog, Hoorn & Oosterend zyn geinkwartierd geweest-

Daar er in alle Vergaderingen nodig is eene goede ordre werde gehouden, vooral dat ieder op zyn tour spreekt; zonder dit door elkander te doen, ook dat men zaak voor zaak afhandele, zonder over diversche Questien te gelyk te spreeken, werd geproponeerd tot dat eynde eene precident te benoemen, welke voorsit en alle 14 dagen veranderd word-

Dit conform het voorstel geaprobeerd en geresolveerd zynde met unanieme Stemmen gedurende den tyd van 14 dagen verkoozen den Burger Poulus Kikkert Albertsz.

25 Alle de Reekeningen nu in order wegens de in quartierings kosten zynde, werd geresolveerd die te seponeeren tot naaster vergadering.

De Commissarissen der inquartiering van Oosterend geeven nog te kennen; dat 'er voorheen door de Municipaliteit voor de Militaire Wagt van Oosterend een parthy Wrakhout gekogt zynde, het zelve hout van tyd tot tyd komt te verminderen-

Proponeerende of het niet goed was, zulks maar hoe eerder hoe beeter ten meeste voordeele wierden verkogt; Zulks geaccordeerd en Commissarissen voorn: tot dat eynde gequalificeerd-

De op voorige Vergadering ingekoomene Lysten der opgegevene Manschappen tot de Wapening- Naargezien en goedgekeurd-

Voorts zullen de opgegevene Burgers, by het Lid van de Muncipaliteit teekenen eenen declaratoir, waarna het gepermitteerd zullen weesen hunne Officieren te maken- welke Officieren, naar gedane Verkiezing zig aan dit Committé zullen moeten adresseren-

De precident heeft de Vergadering om 9 uuren des avonds gescheiden, en tot aanstaannde woensdag morgen om 10 uure geadjourneerd-

Vryheid, Gelykheid, Broederschap

Wy ondergeteekenden, alle Burgers en Ingezeetenen van Texel, verklaaren by deesen te eerbiedigen de onvervreembaare Regten van den Mensch en Burger, plegtig erkend door de provisioneele Representanten van het Volk van Holland, by hunne Publicatie de dato 31 January 1795 en te erkennen: dat de opperste magt of Souverainiteit berust in den Boesem van het Volk- wy beloven aan het zelve Volk en deszelfs wettige Vertegenwoordigers gehouw en getrouw te zullen zyn, en verbinden ons om de wapenen te zullen aangorden en te zullen dragen tot behoud van waare Vryheid en Gelykheid, tot weering van alle onderdrukking en heerschzugt, tot handhaving der goede ordre en Rust en tot stuiting van al 't geene daar tegen zoude kunnen worden ondernoomen

Verpandende daar voor ons Woord van Eer-

Ter Oirconde deese geteekend

26 Brief aan 't Committé van Algemeen Welzyn van Holland in S' Hage

MedeBurgers!

Ter voldoeninge van de aan ons opgedragene Last van 4 Aug. laastleden- kunnen wy Ulieden berigten, dat de Eed van den 9 Maart 1795 door de provisioneele Representanten van Holland gearresteerd, ook hier door alle Amptenaaren en Bedienders der Gemeene Lands Middelen is gepresteerd geworden-

Waarmeede blyve naar toewensching van Heyl en Broederschap

De Municipaliteit van Texel

Ter ord. van dezelve (was geteekend) WRomans

Texel den 1 September 1795

Die aan het Committé Militair van Holland, of aan zodanig ander daar behoorde-

MedeBurgers!

Daar onze weldenkende Burgery ook meer en meer de noodzakelykheid der wapening gevoelen, en zig tot dat eynde dagelyks aan ons addresseeren, zoude wy versoeken Uwl ordre gaf, dat van de Snaphaanen met Bajonets te Hoorn op ons Eiland in het Arsenaal zynde, ons nog 100 Stuks wierd gegeven-

Benevens 100 infantery Houwers- en daar 'er van ons ook nog gewis 100 Bandeliers, 100 port Epees en 2 koperen Pyperbosen aldaar voorhanden zullen weesen, dewyl wy die laatst niet bekoomen hebben

Zo versoeken wy daarby nog 100 Bandeliers, 100 Patroontassen benevens 100 port Epees, benevens de 2 pyperbossen

Dus in alles 200 Bandeliers, 200 port epees en 100 patroontassen

Ook daar onse Schuttery zonder Ammunitie aan de Geweeren niets heeft, dat wy van den Lande mogen ontfangen 300 st Snaphaankruyd en 2000 dito Kogels

Waarmeede Heyl en Broederschap

De Municipaliteit van Texel

Ter ord. van dezelve (was geteekend) WRomans

Texel den 1 September 1795

27 de Brief aan Buyskes in S' Hage was van volgende inhoude

MedeBurger!

Daar wy onderrigt zyn, dat het Committé Militair van Holland in dat van het Algemeen Bondschap overgegaan is, en wy dus nu niet regt weeten, aan wien wy ons om de afgaave der Geweeren moeten adresseeren, hebben wy het addres van inleggende opengelaten, met Versoek daar wy vertrouwen Ued zulks wel zal weeten, dit intevullen- te besorgen en te gelyk vragen, wanneer wy het een en ander kunnen afhalen.

Als meede by het Committé van Expeditie onderzoek te doen, waaromme tog voor alle onze 6 dorpen de pacquetten placaten niet in één pacquet met één envelope 'er om ons toegezonden wierd, dewyl dit niet half zo kostbaar van Brievenpost zoude zyn, als het thans te beswaarend voor ons Eiland is.

Wy hebben ook al lang van Uw verwagt de papieren van de Societeyt met het Cachet, en versoeken dierhalven die ons over Amsterdam per Caag alwaar altoos wel gelegenheid is, hoe eerder hoe beeter te willen toezenden, men vraagt 'er ons telkens om-

De Ordonnantie van f 3000- is wel ontfangen, maar wy moeten het al wederom herhalen MedeBurger, zo wy geen Onderstand krygen, zyn wy ten eerxxx geruineerd, waaromme wy versoeken Uw tegen HunHoog Mog. met alle indruk aandringen op de afgaave van het geene voor de Engelsche Vrouwen, en voor de Battery op het Horntje is betaald- en ook dat de importante Som van het Vleesch en Brood en andere Requisitien voor de fransche Militairen, ons word goedgedaan-

Het is verdrietig dat men ons dwingt van onze Armoede af, 6 pCt aan het Land te moeten betalen, daar dat zelve Land niet betaald, hetgeen hy denydelyk schuldig is-

Wy verwagten als nu op een en ander Uw antwoord en zyn naar toewensching

Heyl en Broederschap

De Municipaliteit van Texel

Ter ord. van dezelve (was geteekend) WRomans

Texel den 1 September 1795

Advertentie over het in Huys zetten der Rammen over Texel

Het Committé van Algemeen Welzyn op Texel adverteeren mits deezen, dat een ieder zyn Ram of Rammen over Texel, in twee Spannen zullen hebben te houden, van den 15 September af, tot 15 October

28 toe, wanneer alle dezelven in Huis moeten zyn en gehouden worden- ten waare de Eygenaars ofte iemand zynentwege tegenswoordig waaren-

Alles op de Boetens by Eilands keure welke tot nog toe in zyn geheel en onverminderd blyft- breeder gestatueerd

Actum op 't Huis der Gemeente aan den Burg op Texel den 31 Augustus 1795

Ter ord. als bove by my Secretaris (wasgeteekend) WRomans

Voor de Eerste Troupes nog twee Zitdagen te houden namentlyk: den 11 e en 12e deeser maand-

De Commissie tot de inquartiering aan het Oude Schil te kennen gevende: dat 'er op het ogenblik wederom andere Fransche Troupes gekomen zyn welke te tegenwoordige moesten vervangen, en die absoluut by de Burgers geinquartierd wilde zynde.

Daar de inquartiering cesseert, zal den Commandant op het ogenblik, per Missive door den Secretaris te doen schryven, werden versogt de Militaire in de Schans te doen Logeeren, alwaar voor hun alle noodwendigheeden zyn, en die ontbreekende, dat 'er dan eene Commies voor de Schans is van S' Lands weege werdende betaald; en dat die voor de behoeftens moet zorgen.

Wyders daar de op Reekening gezondene f 3000- hier kan ontfangen worden, zal men daar van betalen zo verre kan strekken aan de Bakkers & Veehouders en verdere requisitien voor den 29 July laastleden- tot dat eynde aan het Oude Schil alwaar wel het meeste is Billetten aanzetten om voor aanstaande Zaturdag aan het Lid der Municipaliteit optegeven.

Wyders is geresolveerd by volgende Vergadering de Tractementen zo van de Vroedvrouw, Schoolmeester en van de Turf aftedoen

28a Vergadering den 7 September 1795

present alle de Leeden demto de Maire die van het Eiland was

Maandag S' morgens om 10 uuren

De voorgaande Notulen naargezien en goedgekeurd

De Commissie tot het in Eed neemen der Taxateuren van de Koog doen rapport, dat zy den Eed gepresteerd hebben-

Pieter C. Boon en Klaas Keesje, beide PutHeer vande Middelpet aan de Koog: dat de beide publique Putten aan de Koog voornoemt niet gemeen zynde, hier uit veel onaangenaamheeden onder de Burgery van tyd tot tyd gebooren te worden- waaromme proponeeren: beide de putten voor het gezamentlyke dorp de Koog te hebben in gemeenschap-

Alsmeede dat de predicant en Schoolmeester weigeragtig waaren te contribueren aan de kosten van opmaking der Middelput-

Naar eenige deliberatie over dit Subject, werd unaniem vastgesteld, dat de beide publique Petten aan de Koog voor de geheele Burgery aldaar gemeen zullen zyn, en dus ook onderhouden moeten worden,

En ten opzigte van het Laatste: werd geconcludeerd daar de Publique Petten aan de Koog, zo wel tot gerief der Eigenaars van de Huyzen, als derzelvers bewooners en wel ten meerendeele voor die laatste zyn-

En eenen ieder Verpligt is de gemeene Last te moeten helpen dragen-

29 Zo zal den Bode werden gelast den predicant en Schoolmeester uit Naam van dit Committé aantezeggen: hunne Aandeel tot de opmakings kosten van de publique Middelput aan de Koog te moeten betalen uit hunne privé Beurs-

En te gelyk hun kennis geeven: dat de publ. Petten aan de Koog nu voortaan gemeen voor het geheele dorp zullen zyn-

Voorts zullen als nu de gezamentlyke PetHeeren Pieter Corn. Boon, Klaas Keesje, Jan Gerrit Spigt en Cornelis Jansz Keesje aan de Koog, eene qualificatie werden gegeven-

Daar in te zetten: dat die het dekzel op laat staan, en de pet moedwillens steen of Vuiligheid gooyd, of andere kwaadwilligheedens bedryft telkens zal verbeuren 3 stuyvers-

Binnen gestaan zynde de Brandmeesteren van het Oude Schil opgeevende hunne bezwaaren over Art. 2, 7 en 18 van het Brandreglement aan het Oude Schil, versoeken daaromtrent de nodige veranderingen werden gemaakt- als meede dat er van wegens het Committé onderzoek werden gedaan, in hoe verre reeds de Brandspuit betaald is-

Is daar op naar gehoudene over & wederspraak genomen de volgende resolutie.

Dat er eene advertentie zal werden aangezet aan het Oude Schil, met vermelding dat Hend: Barendsz Blom, als Brandmeester aldaar is bedankt geworden en niemand hem daar meerder voor erkennen moet- dat Jacob Veldhuys zyne demissie als Brandmeester versogt en bekomen heeft, in wiens plaatse aangesteld is Ryer Gomes-

Dat de gezamentlyke Brandmeesters nu Cornelis Huysman, Cornelis Jonker en Ryer Gomes op zaterdag de 12 Spt. 1795 S' nademiddags ten 2 uren de Brandspuit zullen doen probeeren, versoekende alle aan de Brandspuit behoorende denzelve Burgers als Brandmeesteren te erkennen, en onder hunne ordre optekomen-

Zullende by provisie het Brandreglement moeten stand houden, tot zo lange door het Committé naar de belangen der Burgeren gehoord te hebben, daar inne de begeerde Veranderingen zullen en zyn gemaakt,

29a Versoekende alle aan de Brandspuit behoorende denzelve Burgers als Brandmeesteren te erkennen, en onder hunne Ordres optekomen-

Zullende by provisie het Brandregelement moeten stand houden, tot zo lange door het Committé naar de belangens der Burgeren gehoord te hebben, daar inne de begeerde Veranderingen zullen zyn gemaakt.

Commissarissen der inquartiering zo van de Waal als Oosterend geeven op de reekeningen, de eersten nadere opgave der inquartierings kosten, en de Laatste wegens de Requisitien voor de Fransche van 29 July tot 30 Augustus toe-

Versoekende denzelve als nu, ook van verder inquartiering ontheven te zyn-

'er zal aan de Fransche Commandant eene Missive werden geschreeven, met verzoek daar tog nu de inquartiering by de Burgeren ophield, dan dieswegens, geene Miliaire meer naar Oosterend gezonden wierden-

Cornelia Rotteveel wed. J. Westman, zonder kinderen, wonende op de Overtoomsche Weg te Amsterdam in de Goude Haring ten Huyze van Gerritje Godo, wed. Bart Rotteveel- vroedvrouw aldaar-

Solliciteerd als Vroedvrouw aan den Burg- zeggende zedert lange haar moeder als noodhulp ook zelve wel vrouwen te hebben bediend; en ook nog geduurig de Lessen waarneemende van den Professor Bon te Amsterdam, van wien zy vertrouwde de voldoenendste bewysen te kunnen produceeren van haar bekwaamheid, ook van haar goed gedrag in staat is alles ten genoegen te brengen-

daar men ingevolge de gedaane advertentie

30 verpligt is tot den 1 October 1795 aanstaande te wagten

Kan deselve Sollicitant inmiddels haar attestatien zo van bekwaamheid als goed gedrag onder de Municipaliteit consigneeren-

Waarna men haar na den 1 October nader zoude schryven- dat haar aangezegt

Ingevolge resolutie genomen by voorgaande Vergadering is ter Verantwoording de kist van de geweesene Burgemeester van Oosterend door den Boode alhier op het Huys der Gemeente gebragt

Waarna hy Burgemeester Cornelis Isbrantsz Brouwer de Kist zelve opende- en is daar in bevonden een groot aantal papieren-

1 Huurceel ten Lasten Maarten Blaauw en Jan Jansz Bakker, zynde het Eerste van Huur wegens 200 roede Lands en het andere van 400 Roe, bedragende te zamen f 25-

op het Eerste nog twee Jaar en het tweede nog 1 Jaar Huur schuldig

Idem notitie der Huur van eenige perceelen, zo van het Snobbeland als andersints bedragende te zamen f 16.10-

Nog in een Zakje f 28.19.8 onder de Benaming van Regenten Kas-

in het zelve Zakje een quitantie voor het verwen van het Schoolhuijs bedragende f 5.5-

Voorts daar dezelve Cornelis Isb. Brouwer aan Huur schuldig was f 7- wegens het Snobbeland, heeft deselve zulks betaald-

Eene der Commissarissen tot de Vrywillige geldnegotiatie te kennen gevende: dat nu de quitantien ingekomen zynde, reeds uitgegeven zyn; waardoor als nu door de gefourneerde gebruyk daar van zou kunne gemaakt worden-

Werd ingevolge afspraak met de Commissarissen tot de geforceerde Negotiatie geresolveerd

30a voor de Eerste Termyn nog twee Zitdagen te houden, namentlyk: den 11 & 12 deezer maand-

De Commissarissen tot de inquartiering aan het Oude Schil te kennen gevende: dat 'er op het oogenblik wederom andere Fransche Troupes gekomen zyn welke de tegenwoordige moesten vervangen, en die absoluut by de Burgers geinqaurtieerd wilde zynde.

Daar de inquartiering Cesseert, zal de Commandant op het Ogenblik, per Missive door den Sectretaris te doen schryven, werden versogt de Militaire in de Schans te doen Logieren, alwaar voor hun alle noodwendigheeden zyn, en die ontbreekende, dat 'er dan eene Commies van de Schans is van S' Lands weege werdende betaald; en dat die voor de behoeftens moet zorgen.

Ingekomen zynde eene Missive van Buyskes, dezelve voor Notificatie aangenomen

Wyders de op Reekening gezondene f 3000- niet kan ontfangen worden, zal men daar om betalen zo verre kan strekken aan de Bakkers en Vleeshouwers en verdere requisanten voor den 29 July laastleden- tot dat eynde aan het Oude Schil, alwaar wel het meeste is, Billetten aanzetten om voor aanstaande Zaturdag aan het Lid der Municipaliteit optegeven

Wyders is geresolveerd by volgende Vergadering de Tractementen zo van de Vroedvrouwen, Schoolmeester en van de Turf aftedoen.

31 Laastelyk is aangesteld eene Commissie tot het naarzien en opmaken der Reekeningen van de inquartierings kosten by de Burgery te reekenen na den 17 April af

daartoe aangesteld, de volgende Burgers aan het Oude Schil Klaas Roelofsz Smit

Burg Willem Dyker, Hoorn Jan P. Knaap, Waal Jacob Breemer, Oosterend Leendert Pruyt,

Koog Dirk Mulder-

Aan die Commissie ter hand stellen, alle de Reekeningen van inquartieringskosten- met Verzoek die als nu spoedig optemaken en een Rapport uittebrengen, met zodanige verdere aanmerkingen als zy daar by vermeenen zullen te behooren-

Zullende gehouden weesen aanstaande Zaturdag den 12 deezer des S'morgens om 10 uuren te vergaderen.

Dit alles hun door de Bodens doen aanzeggen.

De precident heeft de vergadering des S'avonds om 7 uuren gescheiden, en tot aanstaande Maandag Morgen den 14e geadjourneerd te 10 uuren-

31a Vergadering 14 September 1795

present alle de Leeden demto de Maire die van het Eiland was

Maandag 'S morgen om 10 uuren

De Notulen zyn geresumeerd en geapprobeerd

Den Predicant van de Koog versogt hebbende binnen te staan,

Werd alvorens dat werd geaccordeerd ter overweeging genomen, dat denzelve Predicant zekerlyk Continuatie zyner Tractement zoude vragen,

Dewyl hoe zeer denzelve Predicant altoos uit het Eiland zyne betaling genoten heeft, en daar ook op beroepen is, evenwel niets eigenaartiger kan gezegd werden te zyn dan dat ieder gezinte zyne eigene Leeraar moet onderhouden-

Werd als nu deeze Conclusie genoomen; dat het Eiland geen Tractement langer van de Predicant van de Koog kan betalen, en dat het zelve Tractement dierhalven van S'Eilands weegen ophoud- evenwel zo het beweesen kan worden, dat de zoogenaamde Kerkelyke Goederen van de Koog, tot nog toe onder Administratie van het Eiland, aan de Kerk van de Koog behooren, zullen die aan dezelve werden gerestitueerd.

32 Hier op binnen gestaan zynde de genoemde Predicant van de Koog, om de voldoening zynder ź Jaar Tractement in Augustus reeds verscheenen vroeg;

Is hem de voorenstaande restitutie nopens de ophouding van zyn Tractement als Predicant van de Koog aangezegt

Welke alleen daarop te kennen gaf: dat hy beroepen zynde, zyn Tractement hem van Eilandswege zoude werden betaald, hy zich dan daarook aan moest houden-

En dat deeze aanzegging hem Leed deed, maar wat het bewys der Eigendom van de Kerkelyke goederen van de Koog aanging, zy die onheugelyke Jaaren lang de administratie dier goederen gehad hadden, zulks beter wisten te bewyzen dan hy.

De Commissarissen tot de inquartiering van de Waal en de Koog, beklagen zig op nieuw wegens de aanhoudende inquartiering voor de Burgery, daar dezelve tog alom ophoud en verzoeken reddrers.

Daar ofschoon 'er tot Heeden geen antwoord op de Missive aan 't Comm: van het Bondgenootschap tot de vivres en besorging der fournitures voor de fransche Troupes ingekomen is.

Werd geresolveerd tot Logement aan de Koog, Hoorn en Oosterend zelve geschikte plaatsen aanteschaffen- daartoe aan de Koog in requisitie te neemen: het leeg staande Huys van de Schoolmeester, onder toezegging van hem daar voor in redelykheid vergoeding te doen- en dat van dit Huys absoluut mogte

32a hebben, dewyl er geene andere plaats aldaar voorhande was, en het tog ledig stond

aande Hoorn zoude men daartoe neemen het huys door Jan P. Knaap aangepresenteerd

en aan Oosterend heeft men daartoe een Huys gehuurd van de Erve Maarten H. Dekker voor f 1.10- per week en f 20- eens vooral voor het schoonmaken en weder in order brengen van dat Huys-

dat men voorts in die Huysen, de nodige fournituures zo van Krebben en Stroo zoude doen brengen, en het verdere ontbreekende aan de Commies van de Schans door de Boode zou doen afvragen- om die daar in te doen besorgen of aan de Municipaliteit overgeeven.

Tot de uitvoering van dit alles benoemd eene Commissie uit de Leeden, bestaande in Pieter Alb. Kikkert, Cornelis Hendriksz Bakker, Jan G. Spigt en Gerrit Sluysman, zullende gehouden zyn dit met alle spoed te effectueeren.

Binnen gestaand zynde de Cap: der Gewapende Schuttery Gerrit Kooyman te kennen gevende: dat de noodzakelykheid vorderde tot het in order houden en repareeren der Geweeren van de Schuttery

33 iemand tegens behoorlyke betalinge daartoe wierden aangesteld- proponeerende deswegens, de Burgers Ryndert Dirksz en Joh. Ad. Kukulus.

Als meede: daar de schuttery noodwendig van Kruyd en Kogels diende te werden voorzien, of men alvoorens antwoord van het Committé Militair te hebben, niet goedvond den Commandant van de Schans alier, daarom te versoeken.

En eyndelyk: daar de Exercitie noodzaakelyk zo wel by slegt als goed weer moet kunnen werden gedaan, dat de publicque Kerk tot gebruyk mogt werden afgestaan, zo ras het weer niet toeliet het zelve in de open lugt te doen.

Nopens het eerste binne gestaan zynde, de Burgers Johannes Adamsz Kukulus en Ryndert Dirksz, is met dezelve geaccordeerd, dat zy voor ieder Snaphaan zo van reparatie voor yzer als koperwerk (zynde de Houte La en de Kolf daar van uitgezonderd) zoude genieten f 1- per stuk.

En ten opzigte van het tweede: werd gemelde Cap: tot het te doene versoek aan de Commandant, van wegens de Municipaliteit gequalificeerd-

En nopens de Kerk tot de Exercitie is zulks meede geaccordeerd, mits zorg dragende er geene schade aan de Zerken of Kerk werden toegebragt- zynde de Bode direct afgezonden aan den Oppasser van de Kerk om hem daarvan kennis te geeven-

33a Voorgesteld zynde of het niet nodig zoude weesen, men hoe eerder hoe beeter aan de Burgery de recepissen voor de ingewisselde assignaten uitgaf

Is zulks geresolveerd, op aanstaande Vrydag voordemiddag te doen, en hier van advertentien aantezetten; egter aan geen anderen, dan die by deselve Assignaten Bons hebben overgegeven, zullende hier van in de advertentie melding werden gemaakt.

Voorts zal 'er naar de gedaane uitgaave van de recepissen, de oproeping van die assignaten werden gedaan, by dewelke geen Bons zyn.

Ingekomen zynde eene Missive van het Committé Militair, tot de opgave der gewapende Manschappen en hunne Officieren, voorts dat men als dan meerdere geweeren bekomen kon.

Is geresolveerd: dat zo ras het getal Manschappen aan het Oude Schil hunne Officieren gemaakt zullen hebben men de uitgave zoude doen- met versoek als nu de Geweeren aftegeeven- met byvoeging dat 'er nog dagelyks volk zig aandient.

Buyskes aanteschryven van te zorgen dat 'er rapport by HHMog. inkomt nopens de Reekening der Engelsche Vrouwen

34 idem aan dezelve nopens de gezondene Reekeningen van requisitien, Vleesch en Brood- & Battery op 't Horntje

De precident heeft de Vergadering ten 8 uuren gescheiden en tot Maandag aanstaande s' morgens om 10 uuren geadjourneerd-

De Brief aan 't Committé van het Bondgenootschap tot de Vivres en fournitures voor de fransche Troupes en Soldy van deese Republicq, was van deeze inhoud

MedeBurgers!

Toen wy op UL versoek op ons namen de fransche Troupes op ons Eiland, van het nodige te voorsien; en daar alle inquartiering ophield, verlangd men te weeten: of op die plaatsen daar detachementen moeste zyn, geschikte gebouwen tot Logies of die ontbrekende, bekwaame gelegenheid zou te vinden zyn, tot oprigten van Casernen, met opgave van de Kosten zo tot de gebouwen, als behoeftens daartoe vereischt ten eynde daar in spoedige voorziening geschiede, hebben wy ter voldoening aan een en ander alle spoed gemaakt, en zelfs binnen den bepaalden tyd opgave gedaan- in het vast vertrouwen van om eyndelyk eene verligting te zullen bekomen, van een Last, waar onde de arme Burger gedrukt ging-

Maar ten spyt van onze xxx moeten wy ondervinden, dat men ons geen antwoord waardig agt, nog orders afvaardigd die de drukkende inquartiering een eynde deed neemen- of ons gerust steld voor de schulden, waarin men zig op nieuwe steeken voor Vivres en fournituures-

In Waarheid Burgers wy vroegen UL immers om dien last niet! en wy declareeren voor de Vrugst/Vruyst dat wy die niet willen nog hunnen dragen.

Wy versoeken dierhalven directe betaling op onze reekening die hier nevens gaat, voor de maand Augustus laastleden- en voegen 'er by dat zo deese betaling niet promt geschied, wy de maand September met de verdere besorging niet kunnen uithouden, als hebbende nog Crediet nog Geld meer.

Onze Burgery heeft reeds zulke importante Somme van gedaane Requisitien, Vleesch, Brood als anderzints te vorderen, zonder dat men die te rug geeft, maar ter Contrarie onder allerlye protesten verschuyft, dat wy niet gezind zyn, ons Eiland in meerder Schulden te steeken- maar dan veel liever moge lyden, zoortgelyke Commissies worden opgedragen aan die geen welke 'er voordeel van heeft.

Heyl & Broederschap de Municipaliteit van Texel

Ter ord. van dezelve (wasgeteekend) WRomans

Texel 19 Sept. 1795

35 de Brief aan den Heer G. Buyskes 's Hage [over de nog niet betaalde Reekening der Engelsche Vrouwen] was van volgende inhoude

MedeBurger!

Bygaande aan 't Committé van Vivres en fournitures voor de Fransche Troupes verzoeken te besorgen en om betaling te vragen? Want het is nu zo verre met ons gekomen, dat wy geen Crediet langer hebben, zo dat de Slager en Winkelier niet meerder willen leveren, zo wy het voorige haar niet betalen-

Het is daarom ook dat op het ernstigste wy Uw versoeken, by de Committé's van H.HMog daar aan onze Reekening der Engelsche Vrouwen verzonden zyn, de meest Kragtigste middelen te bezigen, om zonder langer uitstel te berigten, ten eynde wy betaling bekomen- gelyk ook voor de Battery die op het Horntje gemaakt is, het geene schreeuwend is, men ons dat niet afdoed.-

Voorts wat onze andere reekeningen betreft UEd heeft ze immers zelve overgegeven, hoe zoude het mogelyk kunnen weesen, dat die weggeraakt zyn- wy zyn in de uitterste nood, zorg ook daar betaling voor.

Aan 't Oude Schil is het de Schuttery het onderling niet eens, over de verkiesing van Officieren, zo ras dit gedecideerd zal weesen, zullen wy Uw de opgave der Manschappen doen

Heyl & Broederschap

De Municipaliteit van Texel Ter ord. van deselve (was get) WRomans

Texel 19 Sept 1795

35a de Brief aan Mr: C.T. Elout thans in Haarlem, ten gelyde van de Reekening der Amsterdamsche Cannonniers, was van volgende inhoude

Medeburger!

Bygaande Reekening der Amsterdamsche Cannonniers, verhoope wy UEd spoedige afdoening voor zal krygen.

Daar zy die Bons by haare Assignaten gegeven hadde, ons van tyd tot tyd om afdoening vroegen, hebben wy aan die recepissen gegeven, dog de andere niet.

Wy verwagten dus over de Herbergiers en anderen zonder Bons Uwe gedagten te weeten en zyn naar toewensching van

Heyl & Broederschap

De Municipaliteit van Texel

Ter ord. van deselve (was get) WRomans

Texel 19 Sept 1795

36 Vergadering 21 September 1795

present alle de Leeden demto de Maire die van het Eiland was, dog in de nademiddag present was-

de Notulen zyn geresumeerd en geapprobeerd

de 14 dagen van het Presidium geeindigd zynde, legt den Burger Poulus Kikkert deselve zyne post neder en werd daartoe unaniem verkoozen den Burger Sybrand Keyser

Den Burger Jan Gerritsz Spigt eene der Leeden tot de Commissie van besorging der Logementen Krebben en Stroo, tot de inquartiering der fransche Militie, geeft te kennen:

Dat hy ingevolge den afspraak by voorgaande vergadering het ledig staande Huys des Schoolmeesters aan de Koog, als geen andere plaats voorhanden zynde, en requisitie genomen hebbende tot voortaan Logies der Militairen tot dat eynde den sleutel op den 18 dezer van de Schoolmeester, onder toezegging van redelyke vergoeding aan hem, had gevraagd; dienzelve avond overwagts op nieuws 20 Man Militairen gekomen waaren- dat 'er nergens geene plaats aan de Koog zynde, en den Burger 'er niet meede kon belast worden, de Militairen van hem de sleutel des Schoolmeesters Huys hebben afgevraagd, omme daar in te kunnen zyn- hy deselve Sleutel aan hem had moeten geeven,

Dat vervolgens den Schoolmeester uit Naam van eenen Hend: den Berger, van hem te rug geeyscht had die Sleutel, zeggende hy van dien daar toe order had, dat de Militairen er dadelyk uit moesten- hy goedgevonden had denselve Schoolmeester de Sleutel te weigeren

Dat derselve Schoolmeester zyne uitdrukkingen tegens het tegenswoordig Systtiema, verre van prysselyk in tegendeel zeer aanstotelyk by deeze gelegenheid zyn geweest- waaromme hy goed gevonden hebbende met de Lieden van den Burg Waal en Oosterend te spreeken, dezelve met hem van Oordeel waaren, opgemelde Schoolmeester by provisie in Zyne post als Schoolmeester en Ontfanger te bedanken- hetgeene dan ook door hem also was verrigt geworden.

Welk rapport gehoord zynde, is Pieter Alb: Kikkert van oordeel: dat wat het in requisitie neeme, van dat Huys des Schoolmeesters aan de Koog betreft, zulks unaniem was geresolveert; dog ten opzigte van de demissie, dit in de Vergadering moest werden gebragt, omme daarover een besluit te neemen,

Dit zelve was Paulus Alb: Kikkert van advies-

Daar de Schoolmeester van de Koog tegenwoordig aan den Burg is, werd geresolveert, alvorens eene Conclusie te neemen, hem zelve te spreeken

Commissarissen van Oosterend geven te kennen: daar het Huys by voorgaande Vergadering van de Erve Maarten H. Dekker tot de inquartiering gehuurd, ten eenemaal daarvoor onbekwaam gevonden is; zy een ander Huys daar toe gevonden hadden,

37 gehuurd van G. Bar. Busselman voor f 1.15.- per week; zo zulks de goedkeuring van dit Committé wegdroeg- dat dit Huys aanstaande Maandag van alles gereed kon zyn, zo daar omme de nodige fournitures werden besorgd-

Daar de Commissie ter besorging der Logementen en verdere fournitures in de Casernen berigten dat: de Commies van de Schans weigerd die fournitures te geeven: en het evenwel allernodigst is, dat den Burger van inquartiering ontlast en de Militie in de casernes zyn-

Werd deselve Commissie by deese versogt en gequalificeert alle de betreffens van fournituures als andersints, voor Rekening van den Lande aantekoopen en in de Logementen te doen besorgen-

En daar deese Commissie dus direct Werkzaam zal zyn- werden Commissarissen van Oosterend versogt, tot behulp van dit alles voor zo verre hun plaats betreft, met die Commissie de convert te gaan-

En vervolgens de dagelykse behoeftens en noodzakelykheden, ter versorging van de Militie, zoo ras zy gecaserneerd zullen zyn, op zig te willen neemen- waar van hun de specifiquen Lyst zal werden ter hand gesteld-

Idem het zelve geresolveerd, met de Commissarissen van de Koog-

Binnen gestaan zynde Jan Scheepers, verzoekende betaling op zeekere reekening van oppassing by zieke fransche Militaires

Werd die reekening als behoorende tot de inquartierings kosten gerenvoyeerd aan de Commissarissen van den Burg-

Daar 'er geinstineerd werd, 'er nog overschot van de deekens, gebezigd door de Engelsche Vrouwen in het Weeshuys zoude zyn, werd hier over by de Regenten van het Weeshuys recherche gedaan- dan het bleek uit de informatie, dat die Vrouwen ze allemaal mee gevoerd hadden.

De Schoolmeester van de Koog als nu binnen gestaan zynde, zegt geene hatelyke uitdrukkingen zo verre hy weet te hebben gebezigd- dat het wel is waar: hy moejelyk wordende, men hem zyn Huys ontnam, het wel kan zyn, hy zig het een of ander ontrollen laten had.

Den Schoolmeester vervolgens afgegaan zynde: werd geresolveerd: daar zyne eigene bekentenisse zyn gehoudene gedrag confirmeerd, als welke zyne tegenstreving aan de goede zaak en de ordres van dit Committé ten duidelykste blykbaar zyn- zonder eenige verdere handelingen hier meer over te houden, den zelve Schoolmeester ook tegelyk Ontfanger aan de Koog, van zyne posten te dimitteeren zo als geconcludeerd word by deesen-

38 Moetende zyn Reekening en Verantwoording doen heeden over 14 dagen-

De Schoolmeester binnen gestaan zynde, werd hem alleen aangezegt: dat men hem verder de intentie van het Committé wel zoude laten weeten.

Voorts is direct geresolveerd het Bondgenootschap te schryven, dat men het Ledig staande Schoolmeesters Huys behoorende aan den Lande, in requisitie genomen had- en gereed zou doen maken-

Nader op voordragt van de Maire geresolveerd: dit te schryven aan het Committé van Algemeen Welzyn van Holland- om reeden het Schoolmeesters Huys, een provinciale Eigendom was-

Met Commissarissen tot de inquartiering aan de Koog afgesproken- tweemaal S' weeks Vleesch en Brood te geeven- namentlyk des dingsdags en vrydags- zullende het Brood van de Bakker van het Oude Schil gezonde worden, door de Kruyer by de Slager aan den Burg, van waar het zal werden afgehaald- tegens overgave van de Bons geteekend door de Commissarissen van de Koog.

De gaarder van het Oude Schil weigerende weer de Billetten tot het malen van Graanen te geeven ten waare de impost wierde betaald-

Werd dit in serieuze overweging genomen en daar deeze Betaling zelve voor het Land geschieden en men geene Cas had waar uit dit voorschot kon gedaan, ook daar het

38a Bondgenootschap de maandelyksche betaling aangenomen had, werd geresolveerd die impostien uit S' Lands Verpondingen zo lang te neemen en den Ontfanger van den Burg hier toe te qualificeeren-

Waar van den Gaarder aan het Oude Schil ook zal werden kennis gegeven-

De Secretaris deeses Eilands herinnerende en eene nadere dag tot de te doene overzetting der vaste goederen zoude werden bepaald-

Is hier over den Secretaris verzogt omme met de Scheepenen eene dag, tot de nog te doene Transporten alvoorens te bepalen; en dit verrigt zynde, zal 'er eene generale dag van de overzetting gehouden worden-

Den Bode A. Kalf, doende afvraging uit Naam van den Predicant van de Koog, van zyn ź Jaar Tractement verscheenen geweest 20 Augustus 1795- werd geantwoord: dat men zig refereerd aan de resolutien van 14 September 1795 aan hem mondeling gezegt.

Daar de straaten en de dorpen diende te werden beraamd, en vervolgens schouw over dezelve gedaan-

Werd geresolveerd voor ditmaal hem overtelaten aan ieder Lid op zyn plaats welke hier van ter naader Vergadering berigt zullen doen, als wanneer dag tot beschouwing zal worden bepaald-

39 de precident heeft de Vergadering te 7 uuren gescheiden en tot vrydag aanstaande S' morgens om 10 uuren geadjourneerd-

de Brief aan 't Committé van Algemeen Welzyn van Holland, was van deezen inhoud

MedeBurgers!

Wy zyn in de noodzakelykheid geweest, voor de fransche Troupes in requisitie te neemen het SchoolmeesterHuys staande aan de Koog alhier, aan den Lande behoorende ne leeg staande- de Meester voorlang aldaar een ander Huys gehad hebbende en daarin woonende, konde wy geene geschikter plaats vinden- en daar tog alle inquartiering ophoud vonde wy geene Vryheid, den arme Burger daar langer onder te laten zugten-

Heyl en Broederschap

Texel 22 September 1795

De Brief aan den Burger Buyskes was van volgende inhoud-

MedeBurger Buyskes!

Daar wy den arme Burgers van de Koog met de drukkende inquartiering niet langer konde belasten- hebben wy gebruik gemaakt van het leedig staande Huys des Schoolmeesters, deeze bewoonde het tog niet, er was geene andere plaats en wy konde de aankomende Militie nergens anders Huysen.

Inliggende zal UEd zien, is de Kennisgeving daar van aan het Committé van Welzyn

Heyl en Broederschap

Texel 22 September 1795

39a Vergadering 25 September 1795

present alle de Leeden demto Poulus Alb. Kikkert en Pieter Kikkert Alb. dog welke Laaste in den agtermiddag present was-

Vrijdag morgen om 10 uuren

De Notulen zyn geresumeerd, en dezelve tot ampliatie nopens de Schoolmeester van de Koog by voorige Vergadering genotuleerd gevoegd.

Dat dezelve in bijweesen van dit Committé wel degelyk bekend had, tegens den Burger Jan Gerritsz Spigt te hebben gezegt: dat hy volgens zyn geweeten, met het tegenswoordige bestier niet kon instemmen-

Zynde verders de Notulen geapprobeerd.

De Maire geeft te kennen: de gehoudene Conferentie met de Commandant der Fransche Troupes, waarvan de Conclusie was; dat deselve Troupes niet in de Caserne zoude gaan, te waare punctuelyk aan de Articulen van de Conventie was voldaan

En dat den Commies van de Schans zig had gedeclareerd de Boodschap aan hem van wegens de Municipaliteit kwalyk begreepen te hebben- waaromme hy in overweeging gaf daar het dorp de Koog allereerst de verligting der inquartiering nodig had, omme nog eens de Boode aan de gemelde Commies te zenden, met versoek dat de noodige Matrassen en peulings voor de Koog in zo verre die gemist konde worden, uit de Schans te willen afgeeven. Dit geresolveert, en de Bode deswegens aan de Commies gesonden-

40 Cornelis Boersse Erfgenaam van Cornelisje Boersse vraagt voor wien dat de voogden van denzelve Cornelisje Boersse reekening moesten doen?

Werd hem aangezegt zo hy dit in het Vriendelyke met die Voogden niet kon vinden, zy den reekening voor dit Committé moeten doen-

Daar wegens de geforceerde Negotiatie de 2 Termyn tot betaling zo naar by is, werd geproponeert de rondbrenging der Billetten, welke telkens naar afloop van ieder Termyn moet geschieden, niet hoe eerder hoe beter zoude doen-

Is zulks geresolveerd en de Boodens tot dat eynde de Billetten gegeven-

Voorts daar men nog zulke aanzienlyke Somme wegens requisitien te vorderen had, en de precident dezer Vergadering van den representanten van Holland tegenswoordig den Burger Buyskes afgevaardigde deezes Eilands was- werd geresolveerd op nieuw wegens die Betaling request aan de representanten van Holland te presenteeren, met melding van de hooge nood waar inne de ingezeetenen verkeeren, en zig te refereeren aan voorgaande request- met verder Verzoek dat niet op afreekening maar de geheele som mag werden afgegeven-

Wyders zou Pr. Misse aan de representanten van Holland over de Begraafplaatsen werden gezegt: dat ons Eiland hoog & droog gesitueerd leggende rondom in Zee, de frissche Lugt dagelyks van alle Kanten hebbende- de schaarsheid der Casse- en de moeyelykheid om Land in de nabyheid tot Begraafplaats te bekomen dan ook reedenen zyn, waaromme ten opzigte van ons Eiland versogte geexcuseerd te zyn-

40a Algemeene Arme Voogden van den Burg zig beklagende over inkomende vreemdelingen welke haar Burgerregt met 't geene zeer hunne Casse tot nadeel verstrekte- werden den zelve Arme Voogden gequalificeert alle die Vreemdelingen aan den Burg geen Burgers zynde aan te zeggen: dat zo zy wilde Jouisseeren van de Voordeelen des Burgerregts, zy zig daarover aan dit Committé met de noodige bescheiden moeste addresseren- ofte anders dat het Committé genoodzaakt zoude zyn, daarentegens gepaste middelen van Constraante te gebruiken-

En zal hier van aan opgemelde Arme Voogden Extract werden gegeven, om te kunnen dienen naar behooren.

Daar het noodzakelyk was, over het kind van Martje Sybrands [Kok] verwekt by Cornelis Wessel voogden wierden aangesteld; zyn daartoe benoemd Jan Cornelisz Petten en Dirk Nanningsz Koorn-

Nopens de dorps Casse van de Waal, Hoorn en Westen, is geresolveerd, daar over ter naaster Vergadering als wanneer alle de Leeden present zyn, te delibereeren.

De Commissarissen ter reguleering der inquartieringskosten over Texel gequalificeerd; by geschrifte versogt hebbende, uit hoofde van voorgewende onkunde in dat werk buiten staat te worden verklaard uit hoofde van onbekwaamheid-

Werd Contrarie geconcludeerd en geresolveerd daar men aan deeze Commissie tot dat werk genoegzaame kunde toekend, by de genomene qualificatie te persisteeren, en hun andermaal de uitoeffening daar van opteleggen.

41 de Maire zig beklagende dat de Ingezettenen deeses Eilands zeer agterlyk zyn in de Contributie voor hunne Huysen, nopens de opbrenging der Lasten tot onderhoud der dienaars van Justitie, werd geresolveerd advertentie te doen aanzetten, omme binnen 6 weeken, dat geld by de respective Ontfangers te betalen-

De Commissaris tot de inquartiering aan het Oude Schil Benjamin Visser, versogt hebbende uithoofde zyner post als Commies der binnekomende Scheepen verpligt te weesen, aan de Helder te moeten woonen, hy dierhalven zynen post als Commissaris tot de Inquartiering nederlag- en dat dierhalven eenen ander in zyne plaats mogt worden aangesteld.

De Boode naar de Commies der Schans gezonden, rapport brengende, dat hy met dezelve Commies naar de Schans geweest zynde ter naarziening van hetgeene voorhanden was, aldaar niet meerder was bevonden, dan 7 Matrassen, hy Commies daar 'er 4 Officieren ter logies in de Schans stonde te koomen, deselve niet ontbeeren kon-

Werd geresolveerd daar men tog absoluut de fournituures hebben moest deswegens aan den Burger L'Heureux Koopman tot Amsterdam te schryven-

Met opgaave van 30 Matrassen en 30 peuluws, groot genoeg voor 2 Man, en gevuld, zo als ordinair voor gemeene Militaire gebruikt wierd- en daar men die spoedig nodig had die voor Reekening van het Land ten menageeste te kopen en direct te zenden- met de Reekening van Kosten-

41a De Cap: der Schuttery aan den Burg, te kennen gegeven hebbende: dat hy geexamineerd hebbende de zogenaamde KruydKelder van het Raadhuys alhier, aldaar geen voorraad van Kruyd en slegts eenige Snaphaan kogels in gevonden had, hy dierhalven versogt ter voortsetting der Evolutien van de Schutters met eenige ponden Buskruyd voorsien te mogen worden

Daar men geen Buskruyd voorhanden had en er nog wel eeige tyd zal aanloopen, eer men deswegens van het Committé van Bondgenootschap zal voorsien zyn, werd den Cap: gequalificeerd 50 Pond Buskruyd aantekoopen.

Eindelyk wegens de Kogerschoolmeester werd geresolveerd, hier meede te wagten, tot dat over alle zodanige amptenaaren, finaal en dadelyk zal worden geresolveerd-

De precident heeft de Vergadering om 5 uure gescheiden en tot Heeden 8 dagen des S' morgens om 10 uuren geadjourneerd-

42 de Brief aan den Burger L. Heureux was van de volgende inhoud

MedeBurger!

De verlegenheid waarin wy ons bevinden- de weinige Kennis in Uwe Stad, en den Yver omme de Arme Burger van de drukkende inquartierings Last te ontheffen, en de Fransche Militaire van het nodige te voorzien; doen ons op voordragt van den Burger Sybrand Keyser Lid onser Vergadering den toevlugt tot Uw neemen-

In het vaste vertrouwen, dat gy door het op Uw neemen deeser natemeldene Commissie ons deese Vrienschappelyke dienst wel zal willen brengen-

Zy bestaat hier in, omme van een of ander vertrouwd Leverancier ten minste kosten, voor Reekening van het Bondgenootschap tot de Vivres en fournituures voor de fransche Armee in dienst deeser Republicq, op onse ordre naar Texel, aan ons addres te willen afzenden

30 stuks Matrassen en 30 Hoofdpeuluws groot genoeg voor 2 Man, en gevuld zo als ordinair, voor gemeene Militairen gebruikelyk is-

en daar men die in de Caserne spoedig hebben moest, dat die ons per Eerste Caag, immers zo veel als gereed konde weesen, wierden toegezoonden, met de Reekening van Kosten daar nevens- Met deese dienst zal Ued ons zeer verpligten- wy zyn naar toewensching van

Heil en Broederschap

De Municipaliteit van Texel ter ord, van deselve (get) WRomans

Texel 26 Sept. 1795

42a berigt aan de repres. van Holland tot afbetaling, was van deesen inhoud

Aan de prov- repres. van 't Volk van Holland

Geven met achting te kennen: de Municipaliteit van Texel-

Dat de Ingezettenen deeses Eilands voor menigvuldige requisitien, Fournituures, Vleesch, Brood, Levensmiddelen, en verder onderhoud zedert haaren aamkomst alhier, tot 20 Junij deeses Jaars 1795 te vorderen hadde, eene Somma van f 12645.2.12

De requestranten de pretensien daar van hadde doen invorderen; pertinente Lysten formeeren en aan het Committé van finantie gezonden naar reeds bevoorens en daarna van tyd tot tyd met aanhaling van hun lieden verarmde Staat, de sterkste instantien om betaling te hebben gedaan, zo by monde hunner afgevaardigde, als by schriftelyke addressen blykens onder andere by die tot 20 Junij 1795 ter tafel uwer Vergadering gebragt, aan welker ampele extensie men zig ook refereerd

Als eyndelijk ook by herhaalde Conferentien met zommige Uwer Leeden, op ons Eiland geweest zynde-

Dat hoe zeer men den deplorabele Staat der Burgerij scheen te bevatten, al het zelve tot de reële afdoening weinig heeft geholpen en by decreet van 15 Aug: 1795 het Eerste als eene byzondere gratie, en het tweede ter goeder reekening te zamen f 6000- ontfangen, omme daar meede eenigsints aan de behoeftens der Troupes te kunnen voldoen-

Dan dat deeze Zomme zo weinig heeft

43 hebben toegebragt aan het geene men te vorderen had en zederd 20 Juny nog bygekomen zyn, dat men al het zelve als weinig beduidend mag aanmerken.

Dat het Eiland Texel alleenlyk ven de Zeevaaerd en Commercie levende, door het ten eenemaale stilstaan daarvan, ook aldaar alle beroepen werkeloos zyn, bovendien nog buiten alle plaatsen in ons Vaderland circa 2 maanden langer, Ja zelfs nog tot Heeden beswaard blyven, met de drukkende inquartiering van de Fransche Militairen Leverantien van dagelyksche Vivres en fournituures voor dezelve- als kunnende zo het schynt daar niet van ontslagen worden, daar de genoemde Militaires niet in Casernen willen, ten waare punctueelyk aan de overeengekomene Articulen voldeede-

Hetgeene om de afgelegenheid en ten eenemaale onvermogen voor de requestranten ondoenlyk is-

Dat zy hier over wel met opgave van noodwendigheeden en aandrang zig aan het Committé van Bondgenootschap tot de Vivres en Fournituures voor de fransche Troupes binnen deeze Republicq, een en andermaal geadresseerd hadde dog te vergeefs, daar de requestranten nog zonder antwoord, veel min ondersteuning gelaten worden.

Hetgeene de nood dus tot dat uitterste heeft doen klimmen, dat men de deerniswaarde Staat der Burgeren naulyks kan zien- daar zy met schulden bezeaard, zonder vermogen of Crediet, of uitkomst zyn- eene op henden zynde Winter met Schrik zien naderen die (is te vreesen) de misdadigste excessen zal opleveren-

Dat de requestranten ook in deese noodlottige tyden, omme het zo lang gaande te houden als doenlyk was, hunne geringe vermogens ook daaraan opgeofferd, of, daar zy de goede ordre beminde, door hun Crediet gestaafd hebben, zonder te rug gaave daar van, heel spoedig hun ruine zien gebooren worden -

43a dat 'er evenwel aan de Lydende staat deezes Eilands een merkelyk soulaas kon werden toegebragt, zo wanneer het Uw Burgers behaagde dat men de resteerende Somma tot 20 Juny 1795, welke nu nog beloopende zyn f 5629.19.4 van den Lande ontfing- waar door daar een groot deel Burgers het zyne tot de requisitie Vivres als andersints heeft toegebragt, deeze penningen onder de ingezetenen wierden verspreid

Weshalven de requestranten in de billykste verwagting van in haare hooge nood gehord te zullen worden, zig zyn wendende tot uw Burgers vriendelyk versoekende, dat het uw behagen het Committé van Finantie te Authoriseeren en qualificeeren, de opgemelde Gelden tot 20 Junij 1795 per resto nog bedragende f 5629.19.4 (boven en behalve hetgeene men nog te vorderen had van H Hoog Mog: voor de Engelsche Krygsgevangene Vrouwen, en welk montant alleen eene Somma van f 1873.19- beloopt, waar van de declaratie zedert 20 Juny ll meede ingeleverd is, zonder dat men daar van tot Heede nog afdoening ziet, geaugimenteerd, met hetgeene men zederd tot op Heeden nog aan de fransche Militairen heeft moeten doen) aan de requestranten aftegeven-

Presenteerende daar van ten allen tyden aan Uwe Vergadering zodanige Justificatiaire Reekening en Verantwoording te doen, als dezelve zullen vermeenen te behooren-

Heil en Broederschap

De Municipaliteit van Texel ter ord, van deselve (get) WRomans

44 de brief aan den Burger Buyskes was van de volgende inhoud

MedeBurger

Daar de Nood ons deese laatste beproeving doed onderneemen, gelieven UEd bygaande request inteleveren, en op absolute afdoening aantedringen-

Gelyk wy uw ook versoeken bij het Committé van Bondgenootschap tot de Vivres en fournitures tot voldoening haarer belofte en betaling van hetgeene ons toekomt

Want zonder afdoening hier van kunnen wy het niet verder soutineeren

Wy wagten ook eindelyk eens berigt van uw op een en ander te hooren-

Den afspraak die UEd met ons hield, van eens om de week of uitterlyk om de 14 dagen te zullen schryven, hebben wy nog niet eenmaal beantwoord gezien, of niet uit Uwe zending bekomen-

Heil en Broederschap

De Municipaliteit van Texel ter ord, van deselve (get) WRomans

Texel 10 Oct. 1795

44a Vergadering den 2 October 1795

present alle de Leeden Vrydag S' morgens om 10 uuren

tot amprobatie by de Notulen der voorgaande Vergadering diend

dat ofschoon Cornelis Boerse reekening van de Voogden over wyle Cornelisje Boerse ontfing dezelve nogthans gehouden zou weezen, voor dit Committé reekening te moeten doen

wyders zyn de Notulen geresumeerd en geapprobeerd-

Een fransche Vrouw wiens Man te Zutphen overleeden zynde, behoorende tot dit Guarnisoen en willende wederom naar Vrankryk keeren, versoekt voor haare Assignaten verwisseling in provinciale recepissen-

haar werd geantwoord: daar de recepissen alleen gegeven worden in verwisselingen van die Assignaten, ontfangen voor noodwendigheeden van de fransche Militairen, ook daar die militaire thans in spetie betaald wordende, de uitgaven van Assignaten kwamen optehouden, men haar zulks niet kon accordeeren

Christoffel Pierre als vader en voogd over zyne minderjarige kinderen by wylen Antje Pieters Schaap binnen gestaan zynde, geeft te kennen: dat de voogden over opgemelde zyne kinderen, in geen vyf Jaaren Reekening nog verantwoording gedaan hebbende, verzoekt dat het zelve als nu eens in zyn bywezen mag plaats hebben-

Hetgeene aanstonds werd geaccordeerd

45 en desweegens benoemd eene Commissie uit de Leeden de Maire Elout en de Burgers Poulus Kikkert Alb. en Pieter Alb. Kikkert met adjunctie van den Secretaris dezes Eilands

Welke Commissie naar afloop van dien, daar van zullen rapport doen-

Binnen gestaan de Burgers Jan en Gerrit Bakker te kennen gevende: dat zy benevens Arie Dyksen en A. Wentel in Commissie gesteld zynde tot het uitbrengen van een Rapport op de requeste van Harmanus en Cornelis Kikkert, de Laaste geweest zynde Regeerend en de eerste Oud Burgemeester van het voorige bestier, ter zaake dat zy Committentie hadden uitgebragt rapport over de Reekeningen van Burgemeesteren van Texel- dat zy het zelve request en bylage geexamineerd hadde, en daarby de Eer hadde overtegeven-

Zyn gemelde Consideratien overgenomen en deselve Burgers provisioneel voor hunne moeite bedankt.

Ingekomen zynde zeker request van de Herbergiers van Texel, versoekende voor hunne assignaten recepissen

Idem requeste van verscheidene Winkeliers meede versoekende recepissen voor hunne assignaten, ofschoon by dezelve geen Bons geweest-

[assignat= papiergeld (tydens de 1e Republiek), récépissé= ontvangbewys, reçu of recepis]

Naardat beide requesten in overweeging was genomen en op de omstandigheeden waar in deese Eilande voor de Alliantie met Vrankryk verseerde gelet hebbende, ook bewust de behandelingen der Bons, daar veele iets anders inhielden als permissie om Goederen te kopen, zyn beide de versoeken der requesten

45a Geaccordeerd- onder die mits dat de requestranten speciale declaratoiren onder aanbieding van Eede zullen passeeren, zodanig als deswegens zal nodig geoordeeld worden.

welke declaratoiren den Secretaris versogt werd gereed te hebben tegens volgende Vergadering, als wanneer dadelyk eene dag zal bepaald worden, tot oproeping der Assignatien en verdere inwisseling der recepissen.

Cornelia Rotteveel wed. Joh. Westman sollicitant na de Vroedvrouwplaats van den Burg versoekende daar nu de tyd tot de oproeping met den 1e deezer Maand October geeyndigd is, dat aanmerking op haar mag werden gemaakt, te meer daar er geene meerdere sollicitanten waren- leggende nog ten bewyze haarer bekwaamheden over, het door haar gedaan Examen voor Professor Bon te Amsterdam.

Daar by de door haar overgelegde bewyzen geene gevonden werd, van haar goed gedrag, zo als haar aanvangkelyk was aangezegd, dat vereischt wierd-

Als ook daar het Committé aanmerkte 'er bewyzen van daadzaken niet onder het opzigt van haare moeder, maar van andere deskundige Neutrale nodig waaren, omme daar het een Zaak van Consequentie is, zo veel te geruster in de begeering van de post van vroedvrouw te kunnen overgaan-

Werd haar zulks aangezegt, met byvoeging: zo zy dit na genoegen van het Committé kon doceeren, dat zy dan tot Vroedvrouw van den Burg zou worden aangesteld

Welk een en ander zy aangenomen heeft te produceeren

46 De Beraaming der Straaten aan den Burg alsnu gedaan zynde, en aan deeze Vergadering overgelegd-

Werd geresolveerd, alle de verstoelinge te doen aanzeggen: dat ieder daar aan gehouden, die zal hebben te maaken

Voorts zal de straat hier aan de Vismarkt en voor het Huys de Gemeente publicq te maken werden besteed

En hier over gelyk ook over de Schouw over de Straaten op Texel, ter naasten vergadering te spreeken-

de Maire aanschryving gekregen hebbende van het Committé Militair in dato 29 Sept. 1795, waar by wederom aan alle Schuyten gepermitteerd word, naar Zee te gaan- zal hier van

Aanstonds advertentie geschieden.

Missive gekomen zynde van den Burger S' Heureux met 16 Matrassen en 16 Hoofdpeuluws, met berigt dat de resteerende spoedig stonden te volgen- zyn 'er aanstonds 7 van ieder naar de Koog afgezonden, voor de Militairen aldaar

De Burgers Jan Corn: Petten en Dirk Nann. Koorn aangesteld zynde als Voogden Cornelis Hin, zoon van Lodewyk Hin, verwekt by Aaltje Wessels, vraagen hoedanig te handelen met gelden ter Zomma van f 170- hunne pupil van haare Grootvader op en aan bestorven, en door gemelde Lodewyk Hin de Vader ontfangen en gebruikt, volgens zyn zeggen: met voorkennis van de toenmalige Burgemeester Harm: Kikkert

Daar van dit Consent geen bewys voor handen zyn, werd voorgesteld, of men geene verseekering voor dat geld, op het Huys van Lodewyk Hin, zoude kunnen bekoomen- dit

46a goedgekeurd zynde; zal hier van ter Secretary onderzoek gedaan werden.

De Vroedvrouw van den Burg den 18 Aug- 1795 overleden en deszelves Tractement verscheenen zynde den 11 Juny te vooren, vraagt haaren Man van die tyd af betaling, gelyk ook de aan haar verschuldigde Turf.

Dit geaccordeert

Daar reflectie gemaakt word over de Kerkelyke Accyzen, en 'er wel eene belasting kan exteeren over particuliere Corpora's dog niet over het algemeen- werd geproponeerd aan de prov. Representanten van Holland zig te addresseren, met afvraging of de Octroyen niet moeten ophouden daar veele die belasting niet zullen betalen- dit geaccordeerd.

Werd in overweeging gegeven de Slegte Staat der Modderkuylen aan de Burg-

Tot opneming daarvan en de nodige voorsiening, opgedragen een de Leeden van den Burg

Daar door het Vertrek van de Burgers Benj- Visser en Klaas Raet Smit aan het Oude Schil, de posten van Commissarissen tot de inquartiering aan het Oude Schil vaceeren, ook daar door de gedurige absentie van den Burger Hendrik Burger, oneede Commissaris als vooren, men dikwerf aldaar verlegen is- werd geproponeerd 3 andere Commissarissen voor de inquartiering by de nog fungeerende

47 Burger Lucas Wentel aantestellen- is zulks geaccordeerd, en daartoe de Burgers Tiede Christiaansz, Pieter Visman en Johannes Brans

en de Boode gelast hier van aanzegging te doen

De secretaris deeses Eilands, vraagende of een Lid van de Municipaliteit regt heeft, van hem aftevorderen Copie uit de Notulen? en of hy verpligt is die te geeven?

Als meede ieder Burger buiten het Committé of Municipaliteit zynde?

Werd geresolveerd, dat wat het eerste aangaat, de Secretaris aan de Leeden der Municipaliteit de Notulen niet mag weigeren te geeven, mits daar voor recief passeerende,

en wat het tweede aanbelangd: dat daar de Burgery ook alle de handelingen der Municipaliteit behoorde te weeten: men om de 2 maanden op zekere vasttestellene dag, alle de in die tusschen tyd gehoudene Notulen ten aanhooren van eenen ieder, opentlyk zal doen voorleesen- dat daar omme eene Vaste Synosure te houden, altoos de Laaste Vrydag in de maand, en dus om de 2 maanden zal werden gebezigd, en om hier meede een begin te maaken, de laaste Vrydag van deese maand, dit zal worden verrigt

Waarvan publique advertentie zal geschieden

Aan de order van den dag zynde eene resolutie te neemen, wegens de Casse van de Waal en Hoorn & Westen- proponeert de Maire, die beide Casse op zekere te bepalene dag alhier op het Huys der Gemeente te doen overbrengen en de

47a en de voorige Commissarissen ofte wel de provisioneele Burgemeesteren Jacob Breemer en Cornelis Klaasz Swart te versoeken daarvan de Sleutels van die Casse alhier by de overbrenging en naarzien te willen assisteeren

Alle de Leeden concludeerde ingevolge het voorstel- dog den Burger Pieter Albertsz Kikkert was 'er tegen-

En werd dienvolgende den Boode conform de Conclusie gelast, tegens de naaste Vergadering de overbrenging te doen en de Burgers Jacob Breemer en Cornelis Klaasz Swart, met de Sleutels te versoeken, op die dag te compareeren.

De Maand September geeindigd zynde en noodzakelyke vereyscht wordende uithoofde van de armoedige Staat der Inwoonderen; dat hoe eerder hoe beeter alle Reekeningen van Leverantie voor de fransche Militairen werden opgevraagd, en de generale Reekening daar van geformeerd, en ten spoedigste gezonden aan het Bondgenootschap-

Dan, daar 't noodig was eene meer dringende wyse tot bekominge der Gelden wierden bepaald, als mede ter verkryging eene vaste Synosure hoedanig de Leverantien voor de Fransche Troupes te doen, eens werde daargesteld, ten eynde men weete hoe te handelen

Werd tot dat eynde geproponeerd eene Commissie naar S' Hage te benoemen, voorzien deswegens met eene ampele Last

Is daar toe geconcludeerd en gequalificeerd den Maire Elout en Burger Keyser

48 nopens de opvraging der Leverantien als anderzints heeft ieder Lid op zyn plaats aangenoomen zulks te doen-

De aannaderende winter vereyschende, dat de Turf zo wel voor de Casernen, als voor de Eilands VroedVrouwen werd ingekogt

is geresolveert nopens het Eerste te wagten tot men een finaal besluit wist van de hier voorengenoemde Commissie en nopens het tweede: zal ieder Lid op zyne plaats de Commissie van besorging der Turf op zig nemen.

De dienaar der Justitie Hendrik de Groot versoekende om zyn verscheene Tractement ter Somma van f 72-

Werd hem zulks geaccordeerd

Aan de order van den dag zynde de zaak des Schoolmeesters van de Koog die daar ook te gelyk ontfanger is-

Werd by meerderheid geconcludeerd, denzelve dadelyk van zyn post te ontzetten, en dit aan de Boode optegeven om hem aantezeggen- en te gelyk dat hy heeden 8 dage reekening en verantwoording van zyn post als Ontfanger zal hebben te doen, des morgens om 11 uuren-

De predident heeft de Vergadering des avonds te 17 uuren gescheiden, en tot Heeden over 8 dagen geadjourneerd.

48a Vergadering den 9 October 1795

Present alle de Leeden demto de Maire die van 't Eiland was als meede Pieter Alb. Kikkert

Vrydag morgen om 10 uure

De Notulen van voorgaande Vergadering zyn geresummeerd en geapprobeerd

Ingevolge voorgaande Vergadering de burger Jacob Breemer geweest zynde Burgemeester provisioneel zederd revolutie aan de Waal, versogt zynde de Zogenaamde Dorps Kist van de Waal overtegeven, heeft het zelve gedaan met de papieren voor zo verre die daar in voor handen waaren-

Zynde geene penningen door hem ontfangen- De Burger Breemer bedankt zynde, is de Kist van de Waal met papieren overgenomen, voor Notificatie.

De Burger Cornelis Klaasz Kwast meede geweest zynde provisioneele Burgemeester van den Hoorn, tot dat zelve eynde versogt zynde te Compareeren, geeft te kennen: die Kas van den Hoorn onder zig te hebben nog die te weeten. Dat hy die wel had overgenoomen, dog nooit had geweeten wat in dezelve was-

Dat hy by het afgaan van zyne post die had overgegeven, aan het Lid van dit Committé van den Hoorn, de Sleutel van de Kist of Kas wel was hebbende, dog die weigerde overtegeven voor en al eer de Kist of Kas wierd overgegeven-

Daar ingevolge de gehoudene Notulen van den 2 februarij 1795, unaniem beslooten was-

"dat het Eiland Texel over het geheel en ondeelbaar zal gerepresenteerd worden, als een Lighaam, waar van de onderscheidene dorpen de deelen zyn

49 "Dat dierhalven in alle Conclusien, het besluit der meerderheid zonder eenige betrekkingen van, of tot wat dorp zal gevolgd worden"

werd geconcludeerd den Burger Zwart aantezeggen: daar hy in zyne voormalige qualiteit als Burgemeeester van den Hoorn de dorpskas aldaar overgenomen had, hy ook voor dezelve aansprakelyk was, en dan ook aan niemand anders de overgave daar van had vermogen te doen, dan aan dit Committé.-

daar hy dierhalven zulks verpligt zal weesen, of dat men anders strengere middelen tegens hem bezigen moet ten zynen kosten.

Dit hem aangezegt zynde: heeft dezelve by zyne Weigering gepersisteerd, en is vervolgens besloten: deeze zaak nog te seponeeren, tot de volgende Vergadering- wanneer 'er een finaal besluit met de middelen hoedanig te handelen over het zelve zal werden genomen.

De Vrouw van Jan Kikkert vraagt om een Ledigstaande Kamer in de Mulderstraat

Is niet op gedisponeerd

Binnen gestaan Albert Gorter Luitenant en Ryer Kikkert uit de Schuttery zeggende gequalificeerd te weesen, van de Krygsraad der Schuttery aan den Burg, te kennen gevende

Eerstelyk: dat den Burger Sym: Dekker tot de Schuttery behoorende, weigerende zyne Boete van non Comparitie op de Exercitiedagen te betalen, en vervolgens zyn geweer te rug gezonden had- denzelve voor de Krygsraad geroepen zynde, niet had willen Compareeren.

Daar zodanige handel zeer obsteerd aan alle de Schutters niet alleen, maar ook tegens denzelve Krygsraad, versoekende deswegens voorziening-

49a Het Committé gaarne alle disputen tusschen den Burger willende attermineeren en vereffenen, zal den Burger Schutter Dekker, voor dit Committé versogt worden, en aangemaand de zaak met die Krygsraad aftedoen-

Vervolgens vraagt deselve Commissie, daar 'er nu officieren van de Schuttery aam het Oudeschil verkoosen zyn, of men niet ingevolge resolutie van 27 Aug. ll tot de byeenkomst der Officieren omme gezamentlyk een vast reglement formeeren, zoude vaststellen

Dit geconcludeerd: de byeenkomst der gesamentlyke officieren van den Burg en Oude chil een reglement tot bestiering formeeren, en daarna gesamentlyk met de Municipaliteit het zelve arresteeren, als wanneer het de Kragt van een Wet zal hebben-

Nog vraagt dezelve Commissie, in naam als vooren, vernietiging van zodanig declaratoir als by den aanvang der Wapening door hun is geteekend-

Daar de Schuttery van het Oude Schil meede zodanig declaratoir getekend hebben kan deeze vernietiging in de vastgestelde byeenkomst werden bepaald

Den Burger Albert Gorter zeggende, aangesteld te zyn, door het voorig bestier met en benevens Cornelis Hendriksz van Heerwaarden als Voogden over de minderjarige Kinderen van wyle Theunis Smit en Tryntje Pieters- dat by Testamentaire dispositie van wyle Cornelis Smit, oom dier genoemde Kinderen, aan deselven was gelegateerd en besprooken aan ieder f 50-

50 uittekeeren, door zyne Erffgenaam Abel Smit- dat zy die Legaten van denzelve Abel Smit niet kunnende bekomen, eyndelyk daar zy van de Slegte Situatie zyns boedels waaren geinformeerd, met hem overeengekoomen waaren, dat hy daarvoor Obligatie met de noodige Cautie zoude passeeren-

dan dat hy hier in nalatig blyvende, zij Voogden niet anders konde doen dan de weg van Regten inteslaan, dat zy alvorens dit te doen vermeend hadde deese Vergadering daar van kennis te geven-

Naar hier over gehoudene deliberatie is geresolveerd Abel Smit tegens eene volgende Vergadering voor het Committé te roepen, en hem ernstig aantemaanen tot voldoening der gelegateerde penningen, ofte dat dit Committé de Voogden zoude magtigen, omme tegens hem sterker middelen te werk te leggen.

Aan de Ordre van den dag zynde de Ontfanger van de Koog, die daar ook Schoolmeester was, zyne Reekening en Verantwoording, zo voor het aandeel van de Koog in de Binnelandsche Kosten, als ook voor het zelve dorp, moeste doen; heeft zyne Verantwoording zo verre men kon zien in ordre gedaan-

En bleek dat by Cas was van den Jaare 1793 wegens de binnelandsche Kosten f 92.5.8

Uit de zogenaamde Kerkemiddelen wegens Huurceel en reekening Boek over 1791, 1792, 1793, en 1794 f 128.9.3

In de zogenaamde dorps Cas f 16.-.12, tezamen f 238.15.12

Naar afloop en ontfangst hier van is hem gegeven deese naarvolgende quitantie

50a Ontfangen by ons ondergeteekende Leeden van het Committé van Algemeen Welzyn op Texel, van Hendrik Smit als geweesene Ontfanger van de Koog alhier eene Somma van twee Honderd agt en dertig guldens vyftien stuyvers twaalf penningen, zynde volgens ontfangstboek en overgelegd restant Lysten van de Koog

Als meede quitantien zynde het Saldo der reekening van Ontfangst en uitgave over 1793 ter Somma van f 94.5.8

Idem uit de zogenaamde Kerkemiddelen volgens Huurceel en Reekening boek over 1791, 1792, 1793 en 1794 blykens by Saldo f 128.9.3

Idem uit de zogenaamde dorps Cas lopende de Ontfang tot 21 Maart 1795 en de uitgave tot 12 feb. 1795 f 16.-.12 te zamen f 238.15.12

Nog eenig geld, Ontfangen by ons ondergeteekende Leeden van het Committé van algemeen Welzyn op Texel, van Hendrik Smit als geweesene Ontfanger van de Koog alhier eene Somma van twee Honderd Agt en dertig Guldens Vyftien Stuyvers twaalf penningen, zynde volgens Ontfangboek en overgelegde restant Lysten van de Koog als meede quitantien zynde het Saldo der Reekening van Ontfangst en uitgave over 1793 ter Somma van f 94.5.8

Idem uit de zoogenaamde Kerkemiddelen volgens Huurceel en Reekening boek over 1791, 1792, 1793 en 1794 blykens by Saldo 128.9.1

Idem uit de zoogenaamde dorpsCas lopende de ontfang tot 21 Maart 1795 en de uitgave tot 12 feb: 1795 16-:-12

Te Zamen f 235.15.12

Nog eenig geld door hem ontfangen van Kors Jac: Bakker, zynde door het vuur zwaar beschadigd, en zo verre als het zigtbaar was, bestaande in 24 Schellingen 42 Sesthalven, 68 dubbeltjes 1 stuyver en 12 duyten

Jan Kley voorlang opgezegt hebbende, zyn restant gelden hem competeerende uit den Obligatie lopende op de binnelandsche Kosten is hem zulks toegezegt voor zo verre 'er geld voor handen was, ten eerste gedaan zoude worden-

De Secretaris der Dykagie, van wegens het Dykscollegie deezes Eilands gelast zynde ter deezer Vergadering te brengen, dat het

51 Dykscollegie op het door de Ingelanden gearresteerde voor den Penningmeester tot Penningmeester der Dykagie van Texel hadde aangesteld den Burger Jan van Keere, deselve ingevolge genoemde Instructie gehouden was ten genoegen en meerdere Securiteit van het Zelve Dykscollegie ter Somma van f 10.000- te moeten stellen twee goede en Suffisante Borgen- hy daartoe had opgegeven de Burgers Jan Pietersz Verberne en Jan Cornelisz Smit-

Dat het Dykscollegie deselve Borgen wel hadde geapprobeerd, dog dat de Municipaliteit deeses Eilands, dezelve moest legaliseeren en goedkeuren-

Versoekende dierhalven deswegens, het oordeel deeses Vergadering te mogen weeten.

Het Committé denzelve twee Borgen goedkeurende, versoekt den Secretaris deezes Eilands, zo ras hem de Acte van Borgtogt in forma zal zyn gepresenteerd, de Acte van Legaliteit daarop te schryven, als wanneer het door dit Committé getekend zal worden-

De predikant van de Koog met zyn Kerkeraad binnen gestaan zynde, geven te kennen: dat de Schoolmeester van de Koog ook tegelyk hunne koster zynde, zy door de demissie van denzelve Meester ook van hunne Koster verstooken waaren; versogten dierhalven handopening tot beroeping eene andere Schoolmeester en Koster.

Daar de post van Koster aan de Gereformeerde Gemeente van de Koog behoord, dog die van Schoolmeester aan deese Vergadering staat, verklaard zig het Committé zig niet met de beroeping eener Koster te willen inlaten.

51a de Commissarissen ter inquartiering van de Koog beklagen zig over de aanhoudende last van inquartiering van de fransche Militairen onder den Burgers, versoeken tog instantelyk 'er van ontheven te zyn, kunnende het niet langer soutineeren, zynde de Caserne lang gereed, dog de Militaire wilde 'er niet in, dan op Ordre van hun Commandant-

de fransche Commandant aangenomen hebbende de Caserne zelve in persoon te zullen gaan visiteeren; werd versogt dat de Burgerey nog een wyl geduld wilde hebben.

Ingekomen eene Missive van den Burger L.C. Vonk zig qualificeerde Directeur General der Geemployeerden by de Vivres, fourages &z voor de fransche Troupes

Werd geresolveerd denzelve reekening zo als die is, andermaal aan het Committé tot de Vivres te versenden; bijdoende eene Narré hoedanig men aan de continuatie der Vivres en fournituures gekomen is, en te gelyk een Copie van het aan de Municipaliteit gedaan versoek door den Burger A. Lamme, Lid van het Committé voornoemt.

Zeggende al verder, dat men dus de Modus van Reekening, niet geweeten had, maar dat het Committé wel zou doen deese post aan de Commies van de Schans optedragen, die tog rykelyk daar voor geloond werd, of anders dat men een Zoortgelyke zond die alles wist zo als den Burger Vonk. Maar daar wy de taal niet

Ingeplakt briefje begroting bestrating voor het Raadhuis door Klaas M. Graaf, borg P. Vlaming en Frederik Gordyn f 65 en de straat voor de stal van Binkhorst tot de eerste Boom voorby de Vismarkt Jan T. Koger f 29.40 (borgen idem)

52 verstaan ook geen Kennis van de ons voorgeschreeven inrigting te hebben- en het lang genoeg is, dat men ons Schaade doet Lyden, wy declareren met de maand October, van onze zyde ook de verder fournitures en vivres voor de fransche Troupes zullen ophouden en men hier van kennis geeft-

dit ook te zeggen aan onze Representant Buyskes in S' Hage, welke hier van aan de Provisioneele Representanten van 't Volk van Holland, ook zal kennis geeven- ten eynde het Committé van Algemeen Welzyn deeses Eilands onverantvoordelyk zy, voor de gevolgen-

Ingekomen zynde een decreet van de Prov: repres: van Holland, in dato 2 October 1795, tot de telling van alle Levendige persoonen-

Werd zulks aan de Booden gelast en zullende Heden 8 dagen het getal door hun opgenomeme persoonen moeten leveren- te gelyk kunnen de Bodens de door hun uitgebragte Billetten, van de geforceerde Registratie voor zo verre die uitgegeven zyn wederom ophaalen.

Aan de ordre van den dag zynde, het naarzien der Declaratoiren, voor de Herbergiers en Winkeliers verkogt voor Assignatie zonder Bons, werden dezelve goedgekeurd, en als nu betaald aanstaande dingsdag tot de inwisseling voor recepissen,- daartoe benoemt de Leeden S. Keyser en Gt. Sluysman-

De assignaten moeten alvoorens maandag op het Secretary werden gebragt-

Dingsdag aanstaande zal ook het maken van de Straat voor het Huys der Gemeente en langs de Vischmarkt werde aanbesteed-

Verschil van mening met Raad en burgers L.C. Vonk en Lamme, met terugzending van het request

52a de Voogden over de persoon van de nu meerderjarig geworden Corn: Mulder, gaarne willende Reekening doen, werden daar toe benoemd de Burgers Quast en Ran, Leeden deezer Vergadering, omme zulks op Maandag morgen voor hun Exfect te doen hebben; zullende daarvan gehouden werden Verslag te doen-

De Commissie gestaan hebbende om de Reekening der Voogden van de Kinderen wyle Aaltje P. Schaap verwekt by Ch: Pierre, rapporteeren dat de reekening voor hun was gedaan naar behooren door opgemelde Voogden op den 6 October en dat 'er bleek dat by Cas bleef f 55.1.2 behalven f 600- staande op Intrest by Hertje Dogger.

De Burger Sym: Dekker by deeze Vergadering versogt zynde, geeft de reden zyner Weigering te zyn; eensdeels: dat hy te bejaard zynde, geen Sin in de Exercitie meer had by zo veele jongelieden- ook dat 'er veele geen geweer gegeven was, die het even goed moeste werden gegeven als hem evenwel: daar hy zig vermeende onder dit beste Burgers te mogen tellen en een benstemaler van goede ordre was, ook dat hy gaarne alles ten genoegen van dit Committé doe wilde, naar de Krygsraad zoude gaan en daar zyne belangens in bragt zo ras hy maar tydig genoeg geadverteerd wierd.

53 den Burger Ryer Kikkert is van wegens de Krygsraad, zynde den Burger Albert Gorter absent, dit gecommunceerd zynde, heeft aangenomen hier van kennis te geven.

De precident der Vergadering uit naam van deselve versoekende, dat geduurende de Godsdienst des Zondags, door de Tambours van de Schuttery de Trom niet geroerd werden, nog geweer afgetrokken- werd zulks mede door den Burger R. Kikkert aangenomen aan de Krygsraad voortedragen.

Denzelve Burger te vorderen hebbende eene pretentie door de Commissarissen Revolutionair voor verteering ten zyne huyze gemaakt, van 28 Jan: tit 20 Mt: 1795 bevragende f 90.12.- is dezelve by provisie geseponeerd

Klagten gekomen zynde door den Kooyman Sym: Kikkert, dat 'er wederom Militaire in zyn Kooy hadde geweest, en alles opgevangen was-

Is den Secretaris versogt de Kommandant hier van Kennis te geven

Cornelis Sluysman zig aanmeldende tot den post van Dienaar der Justitie in plaats van Jacob Garstiker is zulks genomen voor Notificatie-

Over alle de Vreemdelingen geen Burgerregt hebbende, zal ter naaster Vergadering finaale resolutie genomen werden

De voogden over het minderjarig Kind van Lodewyk Hin, ingevolge resolutie by deeze Vergadering zig ter Secretary geinformeerd hebbende, of deszelfs Huys ook onder eene of andere Wyze was beswaard

53a en daar van niets bevonden hebbende- versoeken als nu het Committé hem daartoe gelieven te contringeeren-

geresolveerd Lodewyk Hin tegens de naaste Vergadering opteroepen

En zal meede ter naaster Vergadering beslooten worden, over de aanstelling eener Schoolmeester aan de Koog-

Daar de Lijst de Schutterij met de Verkiesing van Officieren voor het Oude Schild gereed is, werd den Secretaris versogt tegens volgende Vergadering eene Concept Missive gereed te hebben, aan het Committé Militair-

De precident Keyser zyn post naar 14 dagen waarneeming neergelegd hebbende werd denzelve bedankt, en wederom voor den tyd van 14 dagen tot precident verkoosen, den Burger S. Kwast-

De precident heeft de Vergadering ten 7 uuren gescheiden en tot vrydag morgen aanstaande om 10 uuren geadjourneerd.

54 de Brief aan 't Committé tot de Vivres en fournitures voor de fransche Troupes in Soldy van deese Republicq, was van deezen inhoud

MedeBurgers!

Niets kan ons smertelyker weesen, dan de wyze waarop men ons handeld.

Gy weet Burgers dat Uw Medelid A. Lamme den 22 Aug. ll op ons Eiland zynde, ons in de allergrootste haast uit Uw Naam dit bygaand Copielyk Versoek deed, die wy volgens zyn zeggen op eene veel ampeler wyse en voorschrift met eene Nederduitsche Vertaling van de Articles Convenues van Uw Burgers zoude bekomen- 'er byvoegende daar alle inquartiering reeds den 29 July te vooren opgehouden had, de Militairen by de Burgeren ten eersten van daar moesten, daar vor ledige Huijsen aanteschaffen, dog die ontbreekende, zou men ten Kosten van den Lande, Houte Casernen opslaan- en van dit alles, moest men binnen 8 dagen met de Ciering van kosten aan Uw Burgers opgaave doen- wyders moest al het geene men aan de fransche Militaired zedert 29 July had te kosten gelegt, in Reekening voor de maand Augustus werden gebragt, als wanneer het zelve promt zoude betaald worden.

Met welk een spoed Burgers, wy uw alles opgaave zal niet nodig zyn te herhalen, wy refereeren ons des aangaande, aan de onze van 29 Augustus ll waarby wel preciselyk uw ordres vraagen!

De Maand Augustus eindige, en wy maakte anse gedaane verschotten op, zonde die uw den 19 Sept daaraan, en declareerde te gelyk, zo

54a 'er geene spoedige betaling volgde, men deese maand niet kon uithouden, uit hoofde van het ten eenemaale onvermogen.

Dat zelve berigttede wy, ook onse afgevaardigde in S' Hage, en dat die op de absolute afdoning moest staan.

Eindelyk ontfingen wy de 5 Oct. Uw missive van den Burger L.C. Vonk, zig qualificeerende Directeur Generaal der Geemplyeerde by de Vivres, fourages &z voor de fransche Troupes, met te rug zending van onze Reekening voor de maand Augustus.-

Wy vergeven het dien Burger gaarne daar hy het Locaale onses Eilands nog de handelingen tusschen Uw en ons niet weet, den Toon op welke hy de wyse van inrigting onser Reekening voorschryft,- maar zullen eenvoudig remarqueeren, dat wy te vergeefs eene Synosure, en daar men de taal niet verstond, de Convenueles Articles in het Nederduitsch van Uw Burgers gewagt hebben, de Modus van onze Reekening niet anders kunnen inrigten, als wy die gedaan hebben.

Aan den Burger Lamme versogten wy instantelyk op Texel, van eenen Last ontheeven te zyn, die beter aan de Commies van 't Fort voegde (reeds onder het Oude Bestier ruym gesalarieerd, 'er tog van S' Lands weegen voor betaald werd) dan aan ons.

Maar dat help niet, men versogt er ons toe, en wy moesten 'er maar mee gechargeerd zyn! Wy refereeren ons aldus ten overvloede, aan onse beide Missives hier vooren gemeld.

55 op ons Eiland legt maar een detachement in de Schans of 't fort, daar uit worden klynere detachementen op de omliggende dorpen langs de Zeekust een uur 4 a 5 van elkanderen gezonden- 'er is by ons geen Commissaris de uere, of Conseil d' administration; daarby verstaat men geen fransch en mogelyk geen 2 Lieden op Texel-

Den Burger Vonk geeft ons 8 Articulen op, die wy gevolgd moesten hebben, maar wy geeven het aan 't Oordeel van een iegelyk, hoe het mogelyk kon zyn, dat wy het zoude hebben kunnen doen, daar wy nog opgaave- nog voorschrift hadde.

Het deed ons Leed, dat wy zo veele Letters moeten gebruiken, tot de te rug bekooming van ons ter goeder Trouw voorgeschootene penningen-

Wy zenden dierhalven onze Reekeningen te rug die wy niet anders kunnen maken dan hy ingerigt is, de Bons voor het Vleesch en Brood zyn onder ons, gelyk ook de Specificqe Reekeningen van de anderen klyne Articulen, en wy vraagen ernstig om ons geld?

Het staat nu aan Uw Burgers, omme voortaan, hier iemand als de Burger Vonk of zoortgelyke die alles in de grond weet te zenden ofte committeeren, ons Eiland convernieerd de Schaade niet, die men ons doed lyden; en wy declareeren dat met het eynde van de maand October ook van onze zyde zullen eyndigen, de verdere besorging van Vivres, Vleesch of verdere fournituures aan de fransche Militairen, wyl wy dat niet kunnen doen, of verder zullen geeven-

55a maar zullen gerust de gevolgen laten loopen, voor Reekening van die geene welke ons in het ongelukkig geval gebragt hebben-

Heyl en Broederschap

De Municipaliteit van Texel

Ter Ord. van dezelve (wasgetekend) WRomans

Texel den 14 October 1795

De Brief aan Burger Buykes was van volgende inhoud

MedeBurger!

Inleggende gelieve UEd aan het Committé van 't Bondgenootschap te behandigen en onse declaratoire zo als UEd in 't selve zal zien mondeling 'er by te doen- het schynt gekscheeren te zyn, daar men aan eenen regel wil hebben doen houden, hoe wij moeste gehandeld hebben, terwyl men ons volkomen onkundig laat, hoe zeer wy om de noodige informatie vroegen, 't was even goed gezegt, wy willen niet betalen

Wy hebben ook gemeend UEd hier van ook kennis moet geeven aan de Representanten van Holland, daar wy ons buiten alle verantwoording houden, voor de gevolgen die de

56 besorging aan de fransche Militairen, naar het eindigen deeser maand, zoude kunnen te weeg brengen -

Heijl en Broederschap

De Municipaliteit van Texel

Ter Ord. van dezelve (getekend) WRomans

Texel 14 October 1795

56a Vergadering den 16 October 1795

present alle de Leeden demto de Maire die van 't Eiland was-

Vrydag morgen om 10 uuren

Het Lid S. Keyser benevens de Secretaris te kennen gevende vernomen te hebben, dat 'er versuymt was ingevolge decreet van de Provisioneele representanten van Holland, aan de Commissarissen van de Hollandsche Beleenbank te Amsterdam optegeven de Naamen der Taxateuren over de Vaste goederen met derselver handteekeningen- zig dierhalven dewyl daarna door zommige Burgeren wierd gewagt, op zig genomen hadde de Taxateuren tot dat eynde Heeden deeze morgen opteroepen, en eene Brief in gereedheid was, em dan aanstonds te kunnen versenden-

De Brief voorgeleezen zynde is deselve geapprobeerd en den Burger Keyser en de Secretaris voor hunne attentie bedankt geworden

Naar dayt de Taxateuren waaren binnen gestaan, is hun de inhoud van de Brief voorgeleesen, waarna zy opdeselve hunne hand teekening hebben gedaan, zynde genoemde Brief toen aanstonds versonden, en was van deesen inhoud

Gelykheid Broederschap

Aan de Commissarissen tot de provinciale Beleenbank van Holland in Amsterdam

MedeBurgers

Ingevolge publicatie van de provisioneele

57 Representanten van 't Volk van Holland in dato 14 Mey 1795 hebbende wy de volgende Persoonen tot Taxateuren der vaste Goederen op Texel gelegen aangesteld-

Waarvan wy Ul. Kennisse geeven, en ten bewyze hunner handteekening, hebben wy dezelven hier agter doen voegen-

Heil en Broederschap

De Municipaliteit van Texel

Ter Ord. vandezelve (wasgetekend) WRomans

57a 16-10-1795 het Eerste Jaar der Bataafsche Vryheid

wyders zynde Notulen geresumeerd en tot ampliatie by dezelve gevoegd

Dat den Burger Zwart had gezegd de Kist onder de commissarissen was overgegaan en gebleeven zedert Sym: Boon Burgemeester van het Oude bestuur die had overgegeven, dat hy Zwart alleen daar maar van de Sleutel behouden had-

Voorts was 'er geene melding gemaakt dat de 14 Matrassen en 14 Peulings door den Burger S' Heureux van Amsterdam gezonden waaren-

Aan de ordre van de dag zynde Abel Smit Erfgenaam van Cornelis Smit binnen te doen staan omme hem te onderhouden over de Uitkeering der Legaten aan de kinderen van Theunis Smit- Werd denzelve binnen geroepen en naar gehoudene over en wederspraak neemt dezelve aan voor den 10 January 1796 alle de Legaaten uittekeeren-

Idem Lodewyk Hin binnen gestaan zynde, bekend deselve het geld van zyne minderjarige zoon Cornelis Hin, uit de Boedel van Jacob Wessel voorleedene Jaar ontfangen te hebben- dog verklaarde geen middel te weeten omme daar voor Verzekering te geeven- willende over het betwiste Hypotheecq op zyns Vrouws huys, daar wel met dezelve overspreeken, als wanneer hy dit Committé nader Rapport zou doen

Sybrand Kok van de Koog spreekende voor zyne Zuster Martje Sybrands wed. Cornelis Wessel, versoekt van de gelden uit den Boedel van Tryntje Maartens Wed: Jacob Wessel, zyn zusters Kind op een aanbestorven f 50- waarvoor door zyne Zuster zou worden gegeven

Gerenvoyeert naar de Voogden, van dat Kind-

Ingekomen zynde eene aanschryving van het Committé tot het Politicq en finantieel Gedrag der Regenten, uit S Hage dato 2 October 1795

Daar mogelyk by het Committé tot de

58 Zeedyken alhier, wel een voorwerp zal bekend zyn, op wien deese aanschryving zeer toepasselyk is, werd denzelve aan den Secretaris ter hand gegeven met verzoek die daar te willen uit Naam van dit Committé overtebrengen-

Cornelia Rotteveel wed. Westman Sollicitant als VroedVrouw naar den Burg. Levert in bewys haarer goed gedrag- geteekend door de Burger Jan Stockelaar van Eyk wonende onder Nieuwer Amstel gedateerd 9 October 1795

Is geresolveert haar by provisie te admitteren dan daar men ingevolge Notulen van den 2 October laastleden haar te kennen gegeven had, het Verlangen omme meerder bewys van daadzaken niet onder opzigt haarer moeder, maar zo zy zeide; die te kunnen produceeren onder opzigt gedaan van de Vroedmeester uit het PestHuys of andere te Amsterdam- dat dit bewys met dat van den Professor Bon hetwelk reeds was overgegeven, voldoende zou aangemerkt worden, als wanneer haar eene acte van qualificatie zou werden gegeven- en haar Tractement gereekend worden, met Heeden een aanvang genomen te hebben-

De gemeene Armen Voogden van den Burg zig beklagende over de inkomende Vreemdelingen, welke weigerde haar Burgerregt te koopen, waardoor zy veel nadeel van haare Kas kwamen te leiden-

Opgevende Barend de Boer, Hendrik Kroese en eenen Jan

58a heeft het Committé besloten, die allen tegens heeden nademiddag 4 uuren voor dit Committé opteroepen en haar serieus aantezeggen: dat zo zy voor eene volgende Vergadering, ten opzigte haarer Burgerregt niet gezorgde hadden, men Scherper maatregelen tegens hun zou moeten gebruyken-

de Boode gelast hun tegens de bepaalde tyd aantezeggen, brengt rapport, dat de Eerste dien morgen van het Eiland was gegaan, de tweede zoude komen, dog de derde niet thuys buiten de Burg was-

Den Burger Jan Kley vragende andermaal betaling van zynde restant Obligatie, waar van hy voorlang opgezegt had f 500- dog nog maar alleen f 200- ontfangen

Werd hem tot de betaling op de Ontfanger van de Waal gegeven een Ordonnantie, inhoudend tot afbetaling f 300-

1 Jaar Intrest van de geheele Hoofdsom zynde geweest f 1000- en verscheenen 8 maart 1795 a 3 ˝ pCt f 35-

van 8 Maart tot 22 July van de afgeloste f 200- f 2.9.14

idem van 8 Maart tot 8 October van de afgeloste f 300 f 6.2.8, totaal 43.12.6

Zynde dus de Ordonnantie f 343.12.6

De Commissarissen tot de Vrywillige Negotiatie geeven te kennen: dat alle de ingeteekende voor de derde Termyn aan hunne Verpligting hadde voldaan except Hendrik van der Merct, dat hy ingeteekend hebbende f 300 te betalen

59 op de 2, 3, en 4 Termyn, en door de Boode behoorlyk aanzegginge bekoomen, evenwel niet opgekomen is; versoekende van dit Committé deswegens de nodige voorsiening-

daar aan het Committé by het placaat van deze Nagotiatie geen middelen van Constrainte zyn toegekend, werd zulks aangenoomen voor Notificatie.

Een de Leeden Cornelis Hendriksz Bakker ontfangen hebbende voor Huurpenningen van het Snobbeland f 28.2.8. werden die penningen in de Cas van Oosterend nedergelegd.

Daar men uit hoofde 'er geene betaling van het Committé der Vivres kwam, by voorgaande Vergadering de finale resolutie had genomen, ten eynde deese maand October, niet langer aan de fransche Miltairen te fourneeren- en men ook aan de afgevaardigde in S' Hage zulks had aangeschreeven, omme zulks ter kennisse te brengen, by de representanten van Holland- werd geproponeerd omme ter meerdere aandrang, ook hier van aan de fransche Commandant communicatie te geven-

Zulks geresolveerd, en den Secretaris versogt op morgen dit ten eersten per Missive effect te doen hebben.

Daar ingevolge genomene besluit van den 2 October was benoemd eene Commissie naar S' Hage, welke met de Reekeningen derwaards zoude gaan, en daartoe waaren gequalificeerd de Maire elout en eene der Leeden den Burger Elout- vraagt den Secretaris

59a "Hoedanig die qualificatie moet zyn? En wat daar by vermeld diende te werden?

"Dezelve te melden, dat zy ter bekooming van de gelden het Eiland Competeerende moesten "adresseren, of van de representanten van Holland, of aan zoodanige andere Committés als zy "zullen vermeenen en ook aan geaddresseerd zyn- tot dat eynde zodanige Requesten "presenteeren van welken doen, als zy nodig oordeelen, kunnende met de afgevaardigde "deese Eilands Communicatief te werk gaan-

Nog zal hun gegeven worden eene byzondere qualificatie, omme Sessie te neemen by de provisioneele Representanten van Holland

Hendrik Croese binnen gestaan zegt zynen Vader alhier Burger zynde, hy, ook vermeende ditzelve Regt als zoon te hebben, te meer: daar hy als Knegt van deselve in de Compagnieschap met zyne Oom's is.

Werd hem aangezegt, dat zoortgelyke Burgerregten als zyne Vader verkreegen had, zynde maar alleen als Linnen Koper voor hem, omme zyne waaren hier te mogen verkoopen in de Zomertyd en des winters van hier is; geensints kan gereekend worden overtegaan van Vader op Zoon- dat hy hier begreepen word eene Vreemdeling te zyn, die hier alleen maar om voordeel te doen met zyne Negotie komt, en tegens de winter tyd weder heen gaat- en dus lang na die lasten niet draagt van een ander Burger-

Dat hy dierhalven zig zal hebben te verklaaren, of hy het Burgerregt van

60 Texel wilde koopen, ja! dan neen! of anders dat men hem houdende als Knegt van de Compagnieschap zyn's Vader, ook voor hem als Knegt aan het Land moet werden betaald.

Daar deselve Hendrik Croese geen decicief antwoord opgaf- werd de Boode gelast den Hoofdgaarder Karsman van wegens dit Committé te versoeken, omme deselve te beschryven als Knegt voor de Compagnieschap van Jan Croese & Comp: en vervolgens hem ook het knegtsgeld ten Voordeele van den Lande te doen betalen-

Nopens de Vriendelykheid van den Burger L' Heureux te Amsterdam, dewelke wel zo veel Crediet voor de Municipaliteit gehad heeft, de Reekening voor de 30 Matrassen en 30 Peulings te beloope van f 557- uit zyne privé Beurs te betalen, en quitantie er van te zenden-

Werd den Burger Keyser versogt, dien Burger uit Naam van de Municipaliteit te bedanken, met toezegging dat het geld tot zyne dienst zyne, hy hier op Texel of te Amsterdam daar over kan disponeeren-

Nopens het Req. door de gereformeerde Kerken van den Burg gepresenteert aan het Committé van Algemeen Welzyn in S' Hage, inhoudende versoek van Ordonnantie te doen van de Kerken Middelen onder de Gaarders beslagen- idem van de 80 penning der Schuttery en de Slegte op de Verponding (zie request Boek fo. 10 vg) by de Ontfanger van den Burg- terwyl zy anders, buiten staat zyn de Tractementen & en behoorlyk onderhoude aan de publicque Gebouwen te kunnen doen.

60a Zynde dit request gesteld in handen van de Burgers van der Velden en Hofdyk, leeden van het Committé- welke het zelve wederom in handen van de Vergadering gesteld hebben, om berigten

De Secretaris werd versogt dat berigt op te maken- daar in te stellen dat alle Octroyen

"voor Kerken of dergelyke gestigten tot Laste van het gemeen, voor lang vervallen diende te "zyn- daar het zeer tegen de Regten van den Mensch en Burger strydig is, dat de eene "Godsdienst tot Subsistantie van den andere fourneeren moet- en daar onder begrypt zyne "gebouwen, Ministers als andersints-

"Voorts dat de thans fungeerende Kerkmeesteren lieden zyn, over wien reeds in de maand "April, wanneer zy aprobatie op hunne aanstelling vroegen Klagten zyn gedaan-&.

Aan den order van den dag zynde, eene Conclusie te neemen over het beroepen eener Schoolmeester aan de Koog-

Werd voor een Jaarlyksch Salaris gesteld f 120- 20 ton Turf en zo lang het Committé geen vaste wooning voor hem heeft f 25- aan HuysHuur- dat hy by provisie ook zal moeten waarnemen den Ontfang, zo van de Binnelandsche, Zoogenaamde Dorps en Polderkosten-

En alle maanden aan dit Committé reekening moeten doen-

Moetende hier van Advertentie dog alleen over Texel gedaan worden, kunnende zy die zig bekwaam oordeelen op den 6 November 1795 aan dit Committé addresseeren.

61 Voorts zal over het weder oprigten van een Waag aan de Koog, gelyk ook omme 'er een aan het Oude Schil te plaatsen, ter naaster Vergadering over gehandeld worden.

De Commissie gestaan hebbende over de Reekening gedaan door de Voogden over de meerderjarig gewordene Cornelis Mulder- doen rapport: dat dezelve Reekening en Verantwoording tot onderling genoegen is gedaan geworden-

De Commissie ter inwisseling der Assignaten voor recepissen, doen meede apport, dat zy alle de recepissen hebbende uitgegeven bleek, dat er nog ruim f 400- te kort kwam- dat zy direct daar over naar de Ontfanger te Enchuysen hadde geschreeven met verzoek daarvoor nog recepissen te hebben-

Aangenomen voor Notificatie

Dezelfde Commissie rapporteerd, dat zy de Straat voor het Huys der gemeente publicq besteed hadde te maken aan Klaas Maart Graaf voor f 65- en die langs de Vischmarkt aan Jan Th. Koger voor f 29.10-

Ook dat zy tot reparatie der Modderkuylen aan den Burg gekogt hadde, een Balk en verder voor f 6.15.8-

De precident heeft de Vergadering S' avonds ten ˝ 8 uuren gescheiden en tot aanstaande vrydag S' morgens om 10 uuren geadjourneerd.

61a Tot ampliatie der Notulen van 16 October 1795 diend

De Bodens by voorgaande Vergadering op ontfangen decreet van de prov- Representanten van 't Volk van Holland, tot het doen eener gesinde telling van alle de persoonen op dit Eiland; gelast zulks te doen, en op Heeden het zelve aan de Vergadering optegeven-

Brengen dezelve Lysten daarvan ter Tafel en bleek dat-

Zynde door de Bodens niet geteld zoodanige Manspersoonen, als buiten S' Lands of in Vyands Handen of in buitenlandsche Havens zig bevonden-

62 de Missive daarvan aan de Representanten van Holland was van deze inhoud

Aan de provis: Representanten van 't Volk van Holland in S' Hage

Medeburgers!

Ter voldoening van uw decreet in dato den 2 deeser maand October hebben wy alle levende Zielen, op ons Eiland woonagtig en thans daar present doen tellen, en bevonden 1498 Mans 1783 Vrouwen 1496 Kinderen= 4777 Zielen

En voor de Ambagtsheerlykheid Walenburg aan het Eiland gelegen

18 Mans 18 Vrouwen 12 Kinderen= 48

in het geheel uitmakende 4825 persoonen

Er is nog een aanmerkelyk getal uit hoofde van den Oorlog in S' Vyands handen, of daar de Zeevaart gestremd is, in buiten landsche Havens, onder deeze telling niet begrepen-

Ons Eiland rondom in Zee gelegen heeft geene Jurisdicten tot nabuuren, of zo men wil over de Zeegaten de Helder ten Zuyde aan de Vaste Wal en het Eiland Vlieland ten noorden

Hiermeede aan uwe intentie vermeenende voldaan te hebben, zyn wy naar toewensching van Heil en Broederschap

De Municpaliteit van Texel Ter ord. van dezelve WRomans

Texel 18 Octob. 1795 het eerste jaar der Bataafsche Vryheid

62a de Missive aan de Representanten van het Volk wegens de Begraafplaatsen zie Notulen van 25 Sept. 1795 fol. 40 was van deezen inhoud

Medeburgers

Hoe zeer wy ingevolge Publicatie van 8 Juny laastleden aan de inrigtinge der voortaane Begraafplaats, allezints onze goedkeuring moeten hegten,

Zy het ons egter burgers gepermitteerd ten opzigte van het Locale onzes Eilands uw onder het Oog te moeten brengen, welke bezwaarenissen daarinne gelegen zyn, die de uitvoering zo niet moeyelyk ten minste voor ons ten eenemeele ondoenlyk maakt-

Ziet hier waar zy in bestaan:

Eerstelyk: dat 'er in de nabyheid onzer dorpen geene geschikte stukken Lands afgezonderd van Huyzen of gemeene weegen gevonden worden, als voor hooge Sommen Gelds,

Ten Anderen: zo men die al konde vinden dit tot bekwaammaking daar van aanzienlyke Somme moesten worden besteed,

tot welk een en ander Eindelyk: men geene toerykende fondsen had, nog ook uit Hoofde van ten eenemaale onvermogen

63 middelen weeten, waar die te bekoomen zoude weezen-

Wy approbeeren zeer, dat de Begravingen der Lyken in de Kerken grootelyks nadeelen van S' Menschen gezondheid strekt, maar daar onze Kerkhoven, ruym, hoog en Lugtig in drooge gronden gelegen zyn; de Noord en Zuyderzee het Eiland alom bespoeld, en verfrisschende Winden van alle Kanten het zelve geduurig bewaayen- komt het by ons in geene bedenking dat de Begravingen op alzulke Kerkhoven influentie op de gezondheid kunnen hebben-

Wy hebben het dus van zo veel aanbelang geoordeeld, dat het wel waardig was uwer overweeging werden gebragt;- en daar wy vertrouwen dat hetby uw meede, van dat gewigt zal worden bevonden, zo versoeken wy, ons van de opvolging uwer publicatie te willen excuseeren-

16 October 1795

63a de Qualificatie voor de Burgers Mr. C.T. Elout en Sybrand Keyser was van deesen inhoud, geschreeven op 1 zegel van 18 Stuyvers

De Municipaliteit va Texel qualificeerd mits deesen de Burgers Mr. C.T. Elout Maire van dit Eiland en Sybrand Keyser Lid deeser Vergadering, omme zig te vervoegen naar S' Hage, en aldaar van wegens Texel Sessie te neemen, by de Provisioneele Representanten van 't Volk van Holland, en met deselven zodanige middelen te helpen beramen en daar stellen, als ten nutte van het Vaderland nodig zal vermeend worden te behooren-

Actum Texel den 16 October 1795

Het Eerste Jaar der Bataafsche Vryheid

Ter ord. als boven (get) WRomans

De 2e Qualificatie was van deesen inhoud

De Municipaliteit van Texel qualificeeren mits deesen de Burger Mr. C.J. Elout Maire en Sybrand Keyser Lid deeser Vergadering, omme zig te begeven naar S' Hage en aldaar zo wel by de Provisioneele representanten van 't Volk van Holland als by zodanige andere Committé's als werd vereyscht aantedringen tot betalinge van de gelden per resto van requisitien, Vivres

64 fournituures als andersints, van den 20 Juny als daarna, dit Eiland van den Lande competeerende, volgens Lyste, addressen of gedaane Versoeken daarvan bereids of nog overtegeven tot dat eynde zodanige requesten te presenteeren, addressen of versoeken in naame voornoemt te doen- gelyk ook by Hun HoogMog. wegens de Engelsche Krygsgevangene Vrouwen alles by deselve Vergadering of Committé's te ondersteunen, bewerkstellige of verders daaromtrent te handelen als zyn ter bekominge van die pretensien best en raadsaamst zullen oordeelen-

Wyders kunnen dezelve gecommietteerden met de afgevaardigde deeses Eilands de Burger Gerrit Buyskes communicatief te werk gaan, en van hunne verrigtingen by hunne wederkomste gehouden zyn schriftelyk rapport doen-

Actum Texel den 16 October 1795

Het Eerste Jaar der Bataafsche Vryheid

Ter ord. als boven (get) WRomans

64a Vergadering den 23 October 1795

Present alle de Leeden demto de Maire Elout en den Burger Sybrand Keyser beide naar S' Hage- zynde den Burger Pieter Alb. Kikkert niet gecompareerd

De Notulen van voorgaande Vergadering zyn geresumeerd en geapprobeerd-

Eenige Hollandsche Cannoniers vraagen de nodige ontbrekende fournituures op het Horntje- hun gerenvoyeerd naar de Commies van de Schans-

P.S. Keyser vraagt om de zakken, in welke den Burger L'Heureux van Amsterdam de Matrassen gezonden had, als meede dat de betaling daarvoor aan hem kan geschieden-

Naar hem voor zyne genomene moeite voor den Burger L' Heureux bedankt te hebben, welke burger wel zo edelmoedig is geweest op de eerste aanschryving direct f 557- tot betaling der Matrassen uitteschieten- is hem gezegt de zakken dadelyk tot zynen dienst waaren, en die van den Hoorn zoude doen afhalen-

De Commissarissen wegens de geforceerde Geld:Negotiatie mede deelende: dat den ontfanger Buyskes Zwarigheid maakte quitantie te zenden, voor de teruggegevende gelden aan Klaasz Roelofsz Smit- dat dezelve K.R. Smit meerder aan Goud & Zilver gefourneerd hebbende als hy verpligt was in de geforceerde Geld Negotiatie te doen, dan ook zig fundeerende op het 6 Art van het placaat van 26 Maart 1795 wegens het opbrengen van het Goud en Zilver, daar hy maar f 78- in de Negotiatie had te betalen, hem van het overige restitutie gegeven had- daar men het placaat

65 van het opbrengen van Goud en Zilver of van de Geforceerde Negotiatie niet voorhanden had, zal daar ondersoek naar gedaan worden.

Benodigd zynde 25 ton Turf aan de overleedene Vroedvrouw verschuldigd, idem 25 ton dito voor de fungeerende Vroedvrouw, idem nog 50 Ton voor het Huys der Gemeente, is die van Albert Koning gekogt tegens tegen 17 Stuyvers de ton.

Ingekomen zynde eene Missive van het Committé tot de Vivres & fournituures, in dato 17 Oct. 1795 inhoudende dat zy aanstonds fondsen zullen remitteeren tot betaling, zo ras de Bons en quitantien haar gezonden worden-

Word geapprobeerd daar men voor de maanden Augustus en September voor de dorpen, daar de Burgers het Vleesch, Brood en verdere fournituures betaakd hebben- geene Bons voor heeft, of men de reekeningen opnieuw niet zoude verschryven, en daar onder een declaratoir doen, waarby Commissarissen onder aanbieding van Eede presenteeren te bevestigen, dat de Betaling door de Burgeren is geschied-

Geapprobeerd en den Secretaris versogt dit ten spoedigste te effectueeren en vervolgens te versenden.

Aaltje Maartens, binnenmoeder van het Weeshuis, vraagt haar ontslag uit hoofde van Ligchaamsgebrek- dit geaccordeerd en Cornelisje Willems Huisvrouw van den Burger Jan Kley aangesteld-

De Advertentie nopens voortaane te doene Wagt by Nagt alom goedgekeurd- dog is deselve aan de ingelanden van Zuydhaffel als daar in tot voorbeeld van navolging genoemd wordende, alvoorens ter naarzending overgegeve wordende

Binnen gestaan de Burgers M. Weeseman en Jan Stam, als gequalificeerdens van de Krygsraad aan den Burg overleggende zeker request en zig beklagende over de schutter Symon Dekker, versoekende hier omtrent voorsiening- daar de gezamentlyke Officieren der Schuttery ingevolge resolutie van 27 Aug. ll nog geen vast Reglement met overleg der Municipaliteit geformeerd hebben, kan daar inne nog niet worden getreeden-

65 a Hendrik Smit, zo voor hem als zynen Broeder Leendert Smit, verklaarende de Advertentie tot inwisseling der recepissen niet gelezen te hebben, verzoekt als nog te werden geholpen met recepissen voor zyne assignaten.

Daar dezelve Hendrik Smit zyne Assignaten voorgevende, te Vrankryk als Krygsgevangene aldaar zynde te hebben bekoomen, en hem meermalen gezegd zynde, hier over by den Representanten van Holland te addresseeren, ook daar de manqueerende recepissen al bereids aan den Ontfanger te Enchuysen is opgegeven, kan men voorals nog daar niet in treden.

Diaconen van den Hoorn versoeken uit hoofde haarer onvermogende Staat Vryheid van impost- dit geaccordeerd.

Ingekomen zynde aanschryving van de provinciale Beleenbank van Amsterdam, met bygaande Acte van Instructie voor de Taxateurs van Vaste goederen, is dezelve aangenomen voor Notificatie.

Op de propositie of men geen billetten diende te doen drukken voor de Tweede Termyn, is de Secretaris versogt 1200 te doen drukken.

Albert Gorter met Cornelis van Heerwaarden voogd over de minderjarige naargelatene kinderen van Theunis Smit, vraagt by provisie verdeeling der Meubilaire Goederen te doen, welke maar tot haar nadeel stonden- dat de overleedene op zyne uitreyze zonder alvoorens eenige Have aangedaan te hebben, op Zee zynde overleeden, en zyne Zoon hem dadelyk als Schipper opgevolgd was en nog

66 Heeden is, men geen reeden had van te denken, 'er buiten S'Lands of ten opzigte zyner Reeders, eenige Reekening zoude openstaan van eenige aanbelang, omme daar door den Boedel niet te durve aanvaarden,

ook daar twee kinderen bereids tot haare Jaaren alle guarantie presenteerden-

werd geresolveerd alvorens finaale Conclusie hier op te neemen, men zig andermaal aan deese Vergadering zal vervoegen, om decisie te mogen weeten

Barend Hendriksz Bruyning, koopman in Linnen, van wegens de Armevoogden aangemaand zynde, tot aankoop van zyn Burgerregt, had deselve zulks gedaan, en van Dirk Kikkert eene der Armevoogden daar van Quitantie bekomen-

Daar zodanige handelwys zeer tegens de goede ordre strydig is niet alleen; maar dat welhaast een ieder zonder voorkennis van de Municipaliteit zig hier kan nederzetten- en dat zo lang de Eialnds Keure niet vernietigd zyn, ieder Vreemdeling Burger van Texel willende worden, zig by requeeste aan de Municipaliteit moet adresseeren, opgevende zyne borgen, en bewys van goed gedrag- als wanneer dit voldoende bevonden zynde hem van het Secretary zyn acte als Burger kan werden gegeven, mits betaald hebbende de f 25- daartoe staande- en is de ArmeVoogd Dirk N. Kikkert voor de Vergadering geroepen, en zyne verkeerde wyze van doen onder het oog gebragt zynde, heeft deselve zig verontschuldigd dat hy vermeende zy deswegens gelast waaren- maar aangenomen in het vervolg

66a daar beter agt op te zullen geeven-

Zynde derhalven aan Barend Hendriksz Bruyning aangezegd, dat men voor ditmaal met hetgene gebeurd was, zou genoegen neemen, maar dat hy zou hebben eene behoorlyke Borgtogt ter Secretary te leveren, en alsdan zyne Acte als Burger van daar zoude bekomen-

Ingekomen zynde decreet met eene aanschryving van de Representanten van Holland tot het doen der Remotien, van alle Orange Aristocraaten, en die zig schuldig gemaakt hebbende aan onderdrukkingen, plunderingen & zynde dit decreet van 5 Oct 1795

Is geresolveerd de gansche Municipaliteit tegens aanstaande dingsdag middag, zynde den 24e dezer te concoceeren, omme met elkanderen daarop te concludeeren.

Wyders, daar de fransche Militaire met de Turf zeer roekeloos leefde, en die alom verkogte geresolveerd deswegens te klagen aan het Committé tot de Vivres &

Voorts zal 'er voor de Casernen aan Oosterend en Koog een Kaag met Turf dog wel van het Klynste zoort werden ontboden- hier toe in Commissie benoemd de Leeden C.H. Bakker & Gerrit Sluysman

De Missive aan het Committé Militair nopens de Geweeren, nog eens geresumeerd zynde is deselve, na eenige verandering ondergaan te hebben goedgekeurd-

De precident heeft de Vergadering S' avonds ten 7 uure gescheiden, en op Heeden over 8 dagen geadjourneerd-

Zie by deeze twee bladen agter op fo 69

67 Vergadering 27 October 1795

present alle de Leeden van de 3 Committés demto de Maire die van 't Eiland was-

dingsdag middag om 2 uuren

De precident van het Committé van Algemeen Welzyn, zegt: deeze Vergadering belegd te hebben, uit hoofde eener ingekomene aanschryving van de Provisioneele Representanten va 't Volk van Holland de dato 12 October 1795, inhoudende het benoemen eener Commissie uit de geheele Municipaliteit welke met zo veele als door de Burgery zal verkoozen worden te fourneren een Lyst van zodanige Amptenaaren, welke zig schuldig gemaakt hebben aan plunderingen, onderdrukkingen of verdere misdryven aan hunne MedeBurgers gedaan; ten eynde alle zodanige dadelyk van hunne posten te ontzetten, en andere waare Vadelanders in de plaats aantestellen.

Stellende voorts aan den Secetaris ter hande dezelve aanschryving, als meede het Extract uit de decreeten van den 5 October 1795 met de publicatie deswegens gearesteerd

Naar Voorleezing van een en ander, de Hoofdingeland W. Oom aanmerkende: dat het Committé tot de Zeedyken niet tot de Municipaliteit behoord, als hebbende hunne eigene Secretaris, Boode als andersints, en dierhalve van Oordeel was, dit van hun departement niet te zyn- legt deswegens over het Jongst gearr. Regeerings reglement van Texel-

Het zelve daarop gelezen zynde, en wel Art. 15- werd wel degelyk geconcludeerd dat het Dyks Collegie eene der drie Committeé's zynde, dan ook gezamentlyk met den andere eene Jurisdictie, dus eene Municipaliteit over het geheele Eiland uitmaakt-

Waarna overgegaan zynde ter deliberatie van voorgaande aanschryving, werd beslooten 3 Leeden uit de Municipaliteit te qualificeeren die aan de Burgery voortedragen, met Versoek nu ook 3 uit hun daar by te willen nomineeren en aantestellen

Zullende de Stemming geschieden aanstaande donderdag namiddag van 2 tot 4 uuren ieder op zyn plaats in een besloten Bus, en byweezen van een der Leeden van de Municipaliteit, door een schriftelyk geteekend Billet

Waarna aanstaande vrydag, de Stembilletten door de Municipaliteit of het Committé van Algemeen Welzyn zal worden naargezien, en daar van advertentie geschieden, welke door de meerderheid verkoozen zyn-

En zyn by meerderheid van Stemmen uit deeze Vergadering gequalificeerd

Poulus Alb. Kikkert, Arie Dyksen, Gerrit Kooyman

Daar zommige en vooral Poulus Alb. Kikkert van begrip waaren, dat in deese Commissie uit hoofde haarer uitgestrektheid te weinige persoonen waaren-

Werd nog eens rond gevraagd, of men er ook nog 3 Leeden by verkiezen zoude, dan de meerderheid concludeerde nogmaals voor 3 Leeden-

Evenwel daar hier over vry wat gedelibereerd wierd, wierd men het eyndelyk met den andere eens, omme 'er nog 3 Leeden uit de Municipaliteit by te voegen,

en hier over gestemd wordende, bleek dat by meerderheid by de voorgaande

68 Leeden nog gequalificeerd werden Gerrit Sluysman, Simon Bakker, Jacob Corn. Boon

De Commissie als nu ten vollen zyn beslag hebbende, werd deselve voor gearresteerd gehouden- zullende die op morgen aan de Burgery werden voorgesteld- omme zo een gelyk getal uit de Burgery daar by te verliezen- welke Commissie dan bestaan zal, uit 12 Leeden-

deeze Commissie zal binnen een maand naar dat de gestemde Burgers zullen bekend gemaakt zyn, aan de Municipaliteit van hunne bevinding Rapport doen-

Voorts daar door deeze aanschryving van de Provis. Representatie van 't Volk van Holland, nu min of meer de Commissie, by het Committé tot de Zeedyken benoemd, wegens het onderzoek naar het politicq en financieel gedrag, ten opzigte der onnutte Geld verspillingen, buiten werking werd gesteld- zal hier van aan het Committé van onderzoek naar de Politicque en financieele gedragingen der Leeden en Ministers van het voorig bestuur , in S' Hage- werden Kennis gegeven- met byvoeging, dat de Termyn van den 1 November te naby zynde, men zo ras de nodige bewyzen ingekomen zullen zyn, ten opzigte van zodanige als men vermeende daar onder te behooren, hun te zullen toezenden-

68a Daar den Armen van tyd tot tyd zo verbazend vermeenigvuldigen, en hier van veelal de oorsake zyn, het stilstaan van byna alle handelingen, werd voorgesteld een Algemeen Spin of Werkhuys opterigten- waarin Bedelaar of Arme wierd opgenomen, en werk verschaft-

werd aangemerkt dat hoe zeer dit oogmerk wenschelyk en allesints Lofwaardig was, het zelve tot een algemeen eynde geensints, ten minste niet anders als met zeer groote kosten kon plaats hebben, uit hoofde der verafgelegenheid der dorpen, waar door die Armen welke van wegens hun Ligchaamsgebrek, niet van den een na den andere plaats konde gaan- en ook daar Oosterend en den Hoorn op hunne dorpen bereids Spin of Werkhuysen hadde opgerigt-

latende niettemin aan de Leedem van den Burg over, in de haare de noodige Schikking daartoe te maken- zelfs met versoek hierover hunne gedagten te laten gaan- een plan deswegens te maken- de noodige fondsen daartoe optespeuren- een gebouw in oogschyn te neemen, met eene opgave van Kosten, mitsgaders wat 'er verder toe vereyscht werd, en van dit alles aan deese Vergadering Rapport te doen-

69 Vryheid Gelykheid Broederschap

Aan het Committé tot de Militaire Zaken van Holland in S' Hage

MedeBurgers!

Thans kunnen wy aan Ul versoek van 4 September laastleden voldoen, met toezending eener nominative Lyst der Manschappen en hunne Verkoozene Officieren aan het Oudeschil alhier, welke nog ongewapend zyn; wy versoeken als nu het ontbrekende Geweer en verdere benodigdheeden by onze Missive van 1 September te vooren vermeld, en zulks hoe eerder hoe beeter, dewyl de Burgery onverduldig word, en niet langer begeeren te wagten-

Daar de af en aankomst van ons eiland by lange naar zo gemakkelyk niet meer is, als in het somersaisoen vertrouwen wy al verder dat Ul als nu in de spoedige afgifte geene zwarigheid zullen maken, daar wy zo veel voorzigtigheids wel toegekend willen worden, dat wy geene geweeren afgeeven, als aan die geene welke dezelven ten algemeene nutte weeten te gebruiken

Heil en Broederschap-

De Municipaliteit van Texel

Ter ord. van dezelve (wasgetekend) WRomans

Texel 25 Oct. 1795

69a de Brief aan de Burgers Elout en Keyser in S' Hage was van de volgende inhoud

MedeBurgers!

Het zal niet nodig zyn, de Copie des briefs van den Burger Vonk, of die van onsentwegen aan 't Committé van de Vivres afgegaan, te zenden, dewyl zy by antwoord op die brief aangenomen hebben te betalen, zo ras als men van hier de bons en quitantien had.

De eerste gaan hier nevens, met de Reekeningen voor Augustus en September op nieuw.- dog waaronder van ieder een declaratoir is gevoegd, ten bewyze dat de betaling door de Burgery is geschied.

De quitantien kunnen wy niet zenden, voor dat de Reekeningen betaald zyn- gylieden weet dat wy daartoe geene gelden hebben, maar wel, dat het alles op Crediet van ons geleverd is-

Voorts gaat hier nog nevens Copie der Reekening van de Amsterdamsche Cannoonniers en ook Copie van 't versoek, met belofte van schadeloos stelling door de Leeden van 't Committé Militair.

Den 9 July zynde reekeningen met de bescheiden, aan den Burger Buyskes gezonden- maar moeten die wederom opgezogt en naargezien worden, dat is byna ondoenlyk, het valt lastig dat tot ons verschryven, daar zyn zo veele dingen die werk en spoedige afdoening vereyschen- en niets is verdrietiger dan dubbel werk

70 UEd gelieven vooral indagtig te zyn, met het Committé tot de Vivres te spreeken, over de Turf, volgens de Contractueele Articulen moet ieder Turf de maat hebben van 5 ˝ duim en aan alle zyden 1 ˝ duim, vervolgens vind men dewyl de Maat niet overeenstemd, dat daaromtrent eene regeling plaats zal hebben, maar welke is nu die regeling?

Zo men uitging naar hetgene van wegens het Committé ons ter handen gesteld, moest ieder Man in 4 dagen 5 Turven hebben en des S' Winters 10, maar daarmede zyn zy absoluut niet te vreeden. In de Schans geeft men hun 9 daags, den Sergeant op de wagt eens zo veel, en een Officier 4 maal zo veel-

In naarvolging moeten wy het in de Casernen op den zelve voet doen, of wy kunnen geen Huys met 'er houden- en ofschoon wy moeten zien, dat zy ze alom wederom verkoopen, en hier over klagen, dit baat niet. Zy beschouwen de Turf die nu aanbedeeld word, als hun Eigendom en als een deel tot hun Gagie behoorende.

Over dit point zullen UEd vooral met het Committé dienen te handelen dewyl de Turf op den duur eene voorname post op de Reekening zal maken .

Heyl en Broederschap-

De Municipaliteit van Texel

Ter ord. van dezelve (wasgetekend) WRomans

Texel 26 Oct. 1795

70a het Berigt aan den Burger B. van der Velden in wiens handen 't request van Kerkmeesteren der Gereformeerde Kerk van den Burg was gesteld- was van deesen inhoud

Vryheid! Gelykheid! Broederschap!

Aan den Burger B. van der Velden, Lid van 't Committé van Algemeen Welzyn van Holland

Medeurger!

Ter voldoeninge van het geapostillerde in dato den 10 October 1795 op den requeste van Kerkmeesteren der Gereformeerde Kerk aan den Burg op Texel, door het Committé van Algemeen Welzyn van Holland in Uwe en de Burger Hofdyk's handen gesteld zynde, omme te dienen van Consideratie en advys-

Zullen wy kortelyk zeggen: dat de reedenen waaromme wy aan de Gaarders der gemeene Lands middelen van den Burg en Oude Schil alhier hebben doen verbieden, de zogenaamde Kerke Middelen aftegeven, hier in besloten-

Dat het zeer tegens de erkende Regten van den Mensch en Burger strydig zoude weesen, wanneer wy eene Last tot onderhoud van een Geloofsgenootschap door allen anderen lieten betalen, zonder dat de laasten daar van genot hadden

Dat het tegenswoordige Systhema op Vryheid en Gelykheid gegrond geene overheerschende godsdienst dulde

71 waaromme wy ook begrypen, dat elle Octroyen aan Kerken of particulieren gestigten gegeven, welke van dien aard zyn, dan ook uit haarzelve ingetrokken en vernietigd zyn, dat dit niet alleen nu, maar altoos by eenen ieder heeft geobsteerd, zo zelve dat zommige volstrekt weigeren zulks meer te voldoen-

En dierhalven ook omme die reedenen ter Secretary hebben doen verbieden, de afgifte der Ontfangene 80 penningen, spruitende uit de Verkoop van vaste goederen, gelyk ook aan de Ontfangers der Verpondingen, de zogenaamde Slegte, aan de Gereformeerde Kerk te voldoen, als op onse nadere Order.

Daar het evenwel nog geene gedecideerde Zaak is, aan wien de Kerken toebehooren, moeten wy ten opzigte van de Kerk aan den Burg vooral zorgen, daar de zig thans noemende Kerkmeesteren van den Burg, hunne aanstelling op eene gansch illegale wyze bekomen hebben, en aan wien ook de moncante der Kerkengoederen niet zyn op en aanvertrouwd-

In de Maand April gaave wy by wyse van Memorie aan Uw Committé daar van reeds berigt, wanneer zy request presenteerde omme approbatie op hunne aanstelling-

Het geene daarby ampel van het braave gedeelte der gereformeerde Gemeente van den Burg gezegt is, zullen wy ter Uwer elucidatie kortheids halve herhalen-

Dat zedert het Placaat van 6 Maart 1795 op grond van dat van 31 January te vooren de weldenkende Lieden der Gereformeerde Gemeente van den Burg van oordeel waaren, dat haare point

71a geene Regeering bestond, als door het Volk verkoosen, zy die voortaan de bestiering over hunne Kerk en zyne goederen zouden hebben, dan ook van dat Volk hunne aanstelling moesten hebben, en dierhalven dat Kerkmeesteren vóór hun Reekening moesten doen

Waartegens die van e Orange Parthy uitmakende verre het meerendeel der Gemeente, aangevoerd door de fungeerende Kerkmeesteren het zo verre altoos door hunne meerderheid bragten- dat zy by overschreeuwing uit een verkeerd begrip opgenomen zedert Augustus 1794 niet alleen goed keurde; maar dadelyk daar zy de boel meester waaren 2 der oude Kerkmeesteren furieuse prinsluij (de twee middelste teekenaren van het request) deede Continueeren en 2 anderen van gelyk zoort 'er by koosen- waar van de onderste voormaals Burgemeester van dit Eiland, zedert 1788 meede de Administratie over de algemeene Eilands gelden had- wiens deerlyk verval en daar in meede gehoudene wandirectie, nu aan den dag gekomen, geensints tot zyn Lof strekt- daar de andere eene zogenaamde draayer en eene gestadige opposant benevens zynen aanhang, aan de goed order is-

En aan Lieden van zulk alloij het weinige Kerkelyk geld, het schoone gebouw van de Kerk (al deerlyk in verval) en de verdere gebouwen moetende werden overgelaten, kan men het fact van verwaarloosing of verspilling, zo als ten

72 opzigte van de Diaconie Kas gebeurd is, gerust van die der Kerk voorspellen-

terwyl de geringe inkomsten nog besteed worden, aan het onderhoud van eenen Leeraar in 1789 opgedrongen die volgens algemeene Getuigenissen nog tot Stigting, nog onderwys maar zeer gering in agting is -

Heil en Broederschap-

De Municipaliteit van Texel

Ter ord. van dezelve (wasgetekend) WRomans

Texel 25 Oct. 1795

Gelykheid! Broederschap!

Aan 't Committé van onderzoek naar de politique en finantieele gedragingen der Leeden en Ministers van 't voorig bestuur in S' Hage

MedeBurgers!

Daar men vermeend ook van hier te kunnen vinden welke onder het voorig bestuur door buiten gewone belastingen de Burgeren gelden afpersten- S' Lands penningen ten omitte verspilden of daar meede tot ergernis van alle Weldenkende gespeeld hebben- is 'er dadelyk naar de Ontfangst van de Uwe van 9 deeser door een onzer Committé's deswegens eene Commissie benoemd

Dan daar inmiddels tusschen beide gekomen is, de aanschryving van de provisioneele Representanten van Holland de dato 12 Oct. 1795 tot het formeerem van eene Lyst der Amptenaaren welke zig schuldig hadde gemaakt aan plundering of onderdrukking hunner medemensch en also met daden getoond hebben aanhangers en bevorderaars van het gehaate Orange Aristocratisch Systhema te zyn, hebben daar wy begreepen (of somtyds deeze Commissies elkanderen in de weg mogte zyn) de eerste by provisie niet voort te moeten doen gaan-

Daar wy evenwel van gedagten zyn, dat het een en ander hetgeene wy in den aanvang vermeende te kunnen bewysen wel van zelve zig zodanige als nu onder het oog gebragt zal worden, zullen wy zo ras dit ingekomen zal weesen niet nalaten Ul toetezenden, egter daar dit voor den 1 November 1795 niet mogelyk is, hebben wy gemeend Ul daar van te preadverteeren-

Heyl & Broederschap-

De Municipaliteit van Texel

Ter ord. van dezelve (wasgetekend) WRomans

Texel 28 Oct. 1795

72a Vergadering den 30 October 1795

present alle de Leeden demto de Maire die van 't Eiland was- als meede den Burger Jan G. Spigt

Vrydag S' morgens om 11 Uuren

Is naar voorgaande Klokkegelui en uitroeping aan den Volke publicq ten aanhooren van een ieder opt Huys der Gemeente van Texel, voorleezinge gedaan van alle de Notulen, by het Committé van Algemeen Welzyn geschreven zedert den 17e Augustus tot 27 October 1795 incluis toe-

Vervolgens de stembilletten der Geregtigde Burgers ingevolge aanschryving van de provisioneele Representanten van 't Volk van Holland van 12 Oct. 1795, door de Burgers verkoozen omme met de benoemde Leeden uit de Municipaliteit optemaken, de Lysten van zodanige Amptenaaren welke zig schuldig hebben gemaakt aan Plundering onderdrukking of andere misdryven hunner medeBurgeren

Waar uit bleek dat by meerderheid van stemmen was verkoozen-

73 de Boode gelast zynde aantezeggen hebben zy het zelve aangenoomen uytgezonderd Jan Bakker de Jonge die 'er voor bedankt heeft- en was Albert Koning niet op Texel

Binnen gestaan de Burgers Meyndert Vrieseman en Jan Stam als afgevaardigden uit de vrywillige Schuttery aan den Burg alhier, leggende over zeker geschrift, inhoudende Klagte over den Schutter Simon Dekker, als meede Reglement in dato 23 July 1795 door de gezamentlyke Schutters aan den Burg geformeerd en onderteekend- versoekende het zelve Reglement de goedkeuring van deeze Vergadering wegdragen

In agting genomen zynde, dat de gewapende Burger Magt, alle ondersteuning benodigd was, en dat zulks nu al te meermalen in deliberatie is geweest, werd als nu finaal geresolveerd het zelve onderteekende Reglement voor de vrywillige Schuttery aan den Burg de dato 23 July 1795 ten deeze gearriveerd te approbeeren en goedtekeuren gelyk het geapprobeerd en goedgekeurd werd by deezen- houdende het van zo veele Kragt en waarde als of het ten overstaan en in byweesen van ons was gearresteerd-

Qualificeerende en authoriseerende mitsdien den zelve Schuttery ofte wel hunne verkoosene Krygsraad, tegens alle kwaadwillige en weerspannigen Schutters zodanige Regtsmiddelen ten bedwingen tw werk te stellen als vermeenen nodig en dienstig te zyn.

En zal hier van den voornoemde Schuttery

73a extract worden gegeven, omme gebruik te kunnen maken, zo als behoord.

De precident heeft de Vergadering gescheiden en geadjourneert tot Heeden 14 dagen S' morgens te 10 uuren.

74 Vergadering den 2 November 1795

present alle de 3 Committé's of geheel Municipaliteit

demto de Maire en 't Lid Sybrand Keyser beide in Commissie naar S Hage- als meede de Leeden Jacob C. Boon en Hendrik Dekker, de laatste niet op Texel

S' Maandags S' morgens om 9 uuren

De precident van 't Committé van Algemeen Welzyn benevens den Secretaris dezes Eilands, zeggen deese Vergadering belegd te hebben

Daar eene Commissie uit het Committé van de remotien en voorligting van wegens de provisioneele Representanten van 't Volk van Holland alhier met een Jagt in de Haven gepasseerde Zaturdag den 31 October 1795 geweest zynde, en door hunne Boode by hun hebbende doen vraagen- zy Burgers daar henen hadden geweest als wanneer zy naar eenige onderhandeling met hun gehouden te hebben, vervolgens versogt hadde op Heeden deese Vergadering te beleggen; als wanneer zy om 10 uuren by dezelve zouden komen-

Vervolgens kwamen ten gemelden tyd de Burgers Verveer en Ondorp geadsisteerd met hunne Secretaris Boon- om 10 uuren

Zynde ingevolge qualificatie van dato 17 October 1795 geauthoriseerd en gequalificeerd uit het Committé van Voorligting en bestiering der Remotien &a van Holland- tot het gaan naar de Eilande van de Provincie Holland, ten eynde aldaar de nodige Hulp en bystand in het doen der Remotie te verrigten.

74a Vragende in de eerste plaats of alle de nu hier present zynde de Municipaliteit van Texel uittemaken?

Naar het hier op de nodige elucidatie gegeven was

Vraagde die Burgers al verder, of alle de Leeden waare Nederlanders waaren?

Naar dat hier op tot genoegen geantwoord was, zeide zy in Naam der provisioneele Representanten van het Volk van Holland dus de gansche Municipaliteit van Texel voor wettig te houden, en als zoodanig te erkennen.

Vervolgens gaf de Commissie te kennen: dat aan hun veele klagten waaren gedaan tegens eene Leendert den Berger-

Naar dat over die man zeer ampel door de Municipaliteit in de sterkste bewoordinge was gesprooken, met byvoeging dat hy het ongeluk van de Eilands dyken en zedert 30 jaaren de haat en vloek van Texel was- dog zig beklagende dat men by de Representanten van Holland zonder hun gehoord te hebben, die zelve man ten opzigte van Texel niet alleen in zyne post als opziender over S' Lands Werken en Commies van de Schans, maar ook tot Lid in het Committé van Zeedyken en Zeeweringen van Holland hadde benoemd- en dat den Burger Pieter Poulus in de Vergadering van Holland niettegenstaande de sterkste Remonstrantien van die van Texel, denzelve den Berger van zo veele waarde hield, dat men al had men nog zo veele Klagten tegens hem intebrengen, men hem absoluut nodig had, ja als moest men hem tegens goud opweegen-

75 naardat hier over, over en weder veele aanmerkingen waaren gemaakt, deese en geene Stukken waaren aangevoerd, versogt het Committé hun de nodige Stukken te zenden.

En adviseerde omme andermaal zig over die man, zo by Requeste als andersints aan de provis. Representanten van 't Volk van Holland te adresseeren, dat zy dan dit met kragt zoude ondersteunen-

Voorts gaf de Commissie te kennen, dat zy nu bereid waaren, ingevolge de aan haar gedaane uitnodiging van den 25 Mey laatstleden en by nadere herhaling van den 22 October voorleden de Municipaliteit alle hulp en bystand te verleenen, en versogten deswegens opgave van alle zodanige persoonen te doen welke men van oordeel waaren, dat van hunne posten diende te worden ontzet.

Naardat men hier aan voldaan had; merkte men op, dat zommige reeds door die Committé's waar onder zy behoorde van S' Lands weegen waaren geremoveert, en dat except de Predicanten en Schoolmeesters de anderen pure domesticq zyn- maar versogt de Commissie dat hier aan zo spoedig mogelyk ingevolge aanschryving van de provisioneele Representanten van 't Volk van Holland voldaan mogt werden.

Men antwoorde hier op dat van wegens de Municipaliteit daartoe bereids eene Commissie tot benoemd zynde van 6 Leeden, de Burgery daarby op den 29 e der gepasseerde maand October- insgelyks 6 Burgers daar by benoemd had- welke met den eersten hunne werkzaamheid zoude beginnen-

De Commissie zeggende gaarne onderrigting te willen hebben: hoedanig zig de predikanten alhier naar de Omwenteling hadde gedragen gelyk ook de Schoolmeesters?

En of die alle den Eed gedaan hadde, by Hollandsche Representanten in dato 9 Maart 1795 gearresteerd-

Wat het eerste betreft werd geantwoord dat hoe zeer zommige predicanten zig in de jaare 1787 zich gedistingueerd Orange hadde betoond ook daarna en zelfs nog kort voor de heugelyke Omwenteling van 1795, zy daarna stil hadde gedragen, zonder dat men daar over klagte had gehoord.

Dat men van hun nog dien Eed niet afgenomen had, eensdeels daar men by zig zelve overtuigd was, dat zommige dien Eed gemoedshalve niet konde doen, ook anderdeels; daar onze afgevaardigde in S' Hage aangeschreeven had, over het afneemen der Eed van de Predicanten, door het Committé van Algemeen Welzyn van Holland, in 't kort eene aanschryving zoude komen- waarby nu kwam de Commissie van wegens de Municipaliteit en Burgery benevens 't tot het formeeren der Lysten van zodaige Amptenaaren, welke zig schuldig hadde gemaakt aan plundery, onderdrukking en verdere misdryven omtrent hunne MedeBurgeren- waaruit nu zoude blyken in hoe verre gemelde predikanten meede deel aan alles gehad hebbende,- waarna zo onschuldig bevonden werden, hun het doen der Eed kon worden geadmitteerd en in hunne posten gecontinueerd-

De Commissie met de Municipaliteit instemmende, werd als nu deese generale Conclusie nopens de predicanten

75a en of die alle den Eed gedaan hadde, by Hollandsch Representanten in dato 9 Maart 1795 gearresteerd-

Wat het eerste betreft werd geantwoord dat hoe zeer zommige predicanten zig in de jaare 1787 zeer gedistingueerd Orange hadde getoond ook daarna en zelfs nog kort voor de heugelyke omwenteling van 1795, zig daarna stil hadde gedragen zonder dat men daar over klagte had gehoord.

Dat men van hun nog dien Eed nog niet afgenomen had, eensdeels daar men by zig zelve overtuigd was, dat zommige dien Eed gemoedshalve niet konde doen, ook anderdeels; daar onse afgevaardigde in S' Hage aangeschreeven had, over het afneemen der Eed, van de predicanten, door het Committé van Algemeen Welzyn van Holland, in 't kort eene aanschryving zoude komen- waarby nu kwam de Commissie van wegens de Municipaliteit en Burgery benoemt tot het formeeren der Lysten van zodanige Amptenaaren, welke zig schuldig hadde gemaakt aan plundering, onderdrukking en verdere misdryven omtrent hunne MedeBurgeren- waaruit nu zoude blyken in hoe verre gemelde predikanten meede deel aan alles gehad hebbende- waarna zo onschuldig bevonden werden, hun het doen der Eed kon worden geadmitteerd en in hunne posten gecontinueerd.

De Commissie met de Municipaliteit dit instemmende, werd als nu deese Generale Conclusie nopens de predicanten en

76 Schoolmeesters genomen

dat de Commissie van Voorligting op Burgemeesters Kamer zoude gaan, met 2 Leeden uit de Municipaliteit- daar de predikanten voor haar zoude doen komen- hun den inhoud, der te doene Eed voorhouden, en vraagen of zy ook bereid zoude weesen, die te doen- wanneer zy bevonden zoude worden geen deel gehad te hebben aan die misdryven, tot welk onderzoek doen de Municipaiteit en Burgery eene Commissie was benoemd

De Commissie uit Voorligting geeft ook te kennen aan hun veele klagten waaren ingekomen over de Continuatie van Kerkmeesteren van de Orange parthy- zeggende van oordeel te zyn dit alleen afhankelyk was van de Municipaliteit; welke de Nominatien konde fineeren en door de gemeentens daar uit eene Verkiezing konde laten doen, ofte wel door de gemeentens Nominatien formeeren, waar uit zy dan eene verkiezing konde doen, hangende dit volstrekt af van de Municipaliteit-

Naar dat hier over in het lange en breede gehandeld was- wierd finaal geconcludeerd het stuk van het removeeren van Kerkmeesteren alleen aan de Municipaliteit was gecondemneerd-

Biedende de Commissie hun bystand daartoe aan, zo men tot het removeeren der Kerkmeesteren die nodig had.

De Commissie uit Voorligting geeft haare verwondering te kennen: met de weinige Leeden in de Burger Societeit alhier- recommandeerd deswegens de Municipaliteit en de gewapende Schuttery omme toetetreeden tot Leeden van dezelve Societeit-

76a daar de Burger Societeit aan hun te kennen had gegeven men tot nog toe de Eilands geweeren voor geld van het Eiland in den Engelsche Oorlog van 't Jaar 1780 aangekogt, niet te rug had- vraagt de Commissie uit Voorligting hier de reeden van?

De Municipaliteit openleggende haaren meenigvuldige Addressen deswegens zo by de Representanten van Holland als Committé Militair gedaan, zonder slegts daar door meer te kunnen bekoomen dan 100 Geweeren, daar zy 'er circa 500 in het Magazyn te Hoorn hadde, blykens het onderhebbend bewys-

Versoekt de Commissie uit Voorligting hier van een Copie te mogen hebben, zullende deswegens met het Committé Militair handelen, en in de afgave zorgdragen-

Dezelve Societeit had hun ook berigt gedaan wegens de Reekening van het Oude bestier, op deesen Eilande gehouden- en vraagt van alle deselve Copie- waar hier over en weder gehandeld was, werd deswegens geconcludeerd; dat daar 'er bereids van wegens de Representanten van 't Volk van Holland eene Commissie tot het Politicq en Finantieel Onderzoek plaats had- alle die Stukken diende te werden in handen gesteld van diezelve Commissies in S' Hage, het welk alzo werd beslooten-

Een fransche Soldaat inmiddels zig aandienende vraagende, de nodige onderrigting tot begraving van zyn Corporaal in de Schans overleeden- werden twee Leeden hier toe versogt-

77 Wyders zyn met de Commissie uit Voorligting op de zogenaamde Burgemeesters Kamer gegaan de Leeden Poulus Albertsz Kikkert en Arie Dyksz-

De Commissie uit Voorligting wederom beneden gekomen zynde, gave te kennen dat zy ingevolge de generale conclusie nopens de Predikanten en Schoolmeesters, dit alzo hadde geexecuteerd-

Dat de Burger Jan Bakker de Jonge door hun op voordragt der Municipaliteit ontboden, als zig excuseerende uit de Commissie door de Burgery hem opgelegd- zeer voldoende reedenen had voorgebragt, onder anderen dat hy in de Commissie tot het Politicq en finantieel Onderzoek, van de Leeden en Ministers zynde- ook tot de Commissie eener opterigtene Werkhuys behoorde

Dat zy dierhalven dien Burger hier van met reeden excuseerde; en dat dierhalven de Municipaliteit nu maar de volgende in Stemme daartoe moest laten aanzeggen.

Wyders geeft de Commissie uit Voorligting nog te kennen: dat veele Burgers by haar hadde geweest zig beklagende over de meenigvuldige Schapendiveryen zodanig dat binnen een week wel 20 gestolen waaren- dat de Schout geduurig van Texel af was en dat ofschoon zy dan wel klaagde 'er geen redres in kwam- zelfs dat hy een van hun allen daar zeer slegt over behandeld had-

Het Committé van Justitie hier ook present zegt den precident in de eerste plaats: dat de dienaars van Justitie zeer slegt zynde, hy hier te meermale zig hadde zig aan de Schout beklaagd had, zelfs zodanig dat hy met de zelve geen Huysvisitatie zoude wilde doen, en dit ook aan de Municipaliteit had te kennen

77a gegeven- daar men inde tweede plaats kortelings geleeden eene premie van 100 gl. had uitgeloofd ter ontdekking van de daders- en daar dien evenwel niet hielp men op voordragt van een polder in de derde plaats eene algemeene Nagtwagt der Landlieden en Burgers had versogt- dewyl men onmogelyk om de uitgestrekheid van het Eiland zonder medehulp de ontdekking doen kon-

Dat wat nu het eerste aanging, de dienaars der Justitie al deselve gebleven waaren-

En de tweede niemand was opgekomen, die de minste ontdekking had gedaan

En eyndelyk ten derde: dat men quasi zig tot de Nagtwagt evenwel, maar van eene polder zig aangeboden had, mits voorsien zynde van Schietgeweer-

Dat de Municipaliteit bereid zynde de Nagtwagt te wapenen met eenen Sabel of Houwer, geen Schietgeweer heeft durve accordeeren, uit hoofde van de ongelukken die zomwylen daar door aan onschuldige zich veroorsaakt worden-

Van hunne zyde by provisie vermeend al te hebben gedaan wat zy konde

De Commissie uit Voorligting recommandeert wyders goede directie van Justitie- zullende by hunne te rug reyse de Schout deeses Eilands tragten te spreeken, en hem hier over ernstig te onderhouden-

78 Eyndelyk vraagt de Municipaliteit het advys van de Commissie uit Voorligting, wegens die van den Hoorn welke hunne Cas weigeren overtegeven, hoe zeer den 2 february 1795 unaniem geconcludeerd was: dat Texel een en onverdeeld zoude weesen, en gerepresenteerd worden als een Lighaam, waarvan de verschillende dorpen deelen zoude zyn, en dit sierhalven in alle Conclusies het besluit der meerderheid zonder eenige betrekkingen van, of tot wat dorp zal gevoegd worden.

Waarover naar langdurige debatten het advys van de Commissie uit Voorligting was; dat den Hoorn geene byzondere Kas meer moest hebben, daar Texel een en onverdeeld was; en dat alle overschietende Gelden, welke by die Cas bevonden wierden, en de Algemeene Cas moesten werden overgebragt-

Alles nu afgehandeld hebbende hebbende: vraagt de Commissie uit Voorligting, of men ook nog iets had of wist?- hier op neen geantwoord zynde, bood de Commissie zig nogmaals ten allersterkste tot medehulp aan zo men maar eenigsints van Oordeel was die benodigd te hebben- en nam vervolgens des nademiddags om 3 uuren afscheid van de Municipaliteit-

De Municipaliteit vervolgens haare handelingen vervolgende

Werden de Stemlysten naargezien omme eene volgende in plaatse van Jan Bakker de Jonge te laten aanzeggen-

Waaruit bleek dat zulks den Burger Willem Dyker met stemmen was-

Dog dezelve door de Boode aangezegd zynde, heeft die daar voor bedankt

78a Vervolgens de Stemlysten al wederom naargezien zynde, bleek dat den Burger Jan Stam met stemmen daarop volgde

Dit denzelve Burger door de Boode aangezegt zynde, heeft gemelde insgelyks daar voor bedankt-

Werd geproponeerd door de Commissie uit het Committé van Voorligting, thans nog op dit Eiland present zynde hunne hulp in alle gevallen aangeboden heeft, of men daar van geen gebruik zoude maken- en over dit singulier geval eene Commissie deswegens benomen- met Versoek van hun advys te mogen hebben-

Hier op geen Conclusie vallende- proponeert den Secretaris daar de reedenen waaromme Jan Bakker dj bedankte, nog al van veel gewigt geoordeeld zyn- en Willem Dyker zynen opvolger, meede bedankt hebbende hier ook nog al reedenen voor zyn, door dien die Burger niet inlandig geduurende die tyd van 1787 was- of men den Burger Jan Hans niet eens zoude ontbieden, alle deeze reedenen voordragen, en tragten zodoende eindelyk tot het opneeming van zynen post te promoveeren-

Dit geconcludderd en den Burger Jan Stam door den Bode versogt te komen-

Dezelven binnen gestaan zynde, en alle de reedenen voormeld hem door de precident van het Committé van Algemeen Welzyn zynde voorgedragen, heeft eyndelyk denzelve Burger Jan Stam deese zyne post tot de Commissie in

79 plaatse van Jan Bakker dj op zig genomen-

Werdende als nu den Secretaris versogt van de Aanstelling deeser 6 Burgers by advertentie kennis te geeven-

Den Burger Jan G. Spigt zig beklagende dat de predicant aan de Koog, uit zig zelve Lieden had aangesteld tot het Luyden van de Klok by begraafenisse-

Werd denzelve Burger gequalificeerd deswegens de noodige Lieden aantestellen-

By nadere telling der persoonen op 't Eiland Texel is gebleeken dat nog waaren zo in S' Vyands Handen of in Buiten Landsche Havens

Aan den Burg geteld door de Boode A. Kalf 38 Mans 2 Vrouwen 2 Kinderen Zielen 42

Oudeschil geteld door de Bode S. Kikkert 20 Mans 20

Waal Oosterend en Nieuweschil geteld door dezelve 18 Mans 18

Hoorn geteld door de Bode A. Kalf 19 Mans 1 Vrouw 1 Kind 32

Koog geteld door dezelve 11 Mans 1 Vrouw 1 Kind 13

Dus absent 116 Mans, 4 Vrouwen 5 Kinderen alle Jongens 125

79a Vergadering den 6 November 1795

present alle de Leeden demto de Maire van het Eiland & S. Keyser

en Pieter Alb. Kikkert was niet present

Vrydag morgen ten 10 uuren

De Notulen van 30 October geresumeerd en geapprobeerd

Idem de Notulen van den 2 November

Tot ampliatie van de laaste orend dat ook de precident Quast, meede bove by de Commissie uit Voorligting, benevens de Leeden Poulus Kikkert Albsz & Arie Dyksen is geweest.

Aan de Ordre van den dag zynde: eene resolutie te neemen, van waar de Turftonnen ten dienste der Burgery te bekomen zoude zyn

Werd besloten alle de Kuypers te vraagen voor hoe veel de Turftonnen die benodigd waaren wilde leveren, mits tot model gebruikende die van den Burg

Zullende gehouden zyn schriftelyk de prysen optegeven ter Secretary

Werdende dan voorts aan de precident deeser Vergadering, en den Secretaris overgelaten aan de minst inschryvende, by provisie 2 of meer te doen vervaardigen.

Lambert Bas betaald Huur voor den Jaare 1792 van een Stukje Land in de polder Oosterend, gelegen in zyn Landen, eertyds verhuurd door Regenten van Oosterend voor f 8- per jaar- zynde die penningen gelegt in de Cas van Oosterend

80 Aan de order van den dag zynde, het aanhooren van sollicitanten tot een Schoolmeester aan de Koog, hebben zig aangedient de Burgers

Dirk Mulder met overgave van eenige Schriften en Reekening Boek over de Stuurmans Kunst,

Jacob Bakker, alleen overleggende zyn Naamteekening, beide aan de Koog

Hendrik Isbrandsz bakker Schoolmeester op Oost alhier, overleggende zyne Schriften

Theunis de Boer, woonagtig aan Oosterend, overleggende zyne Naamteekening

Jan Pronk, Ondermeester aan het Oude Schil- overleggende zyne Schriften- alsmeede attestatie van bekwaamheid en goed gedrag, door Jacob Veldhuys, Schoolmeester aan het Oude Schil

Cornelis Hendriksz Neef, van de Koog, overleggende zyne naamteekening

Alle dan overgelegde Schriften zyn ter naaster Vergadering geseponeerd en de Sollicitanten aangezegd dat men hun nader de intentie van deeze Vergadering zoude doen weeten

De precident van 't Committé van Justitie te kennen gevende: dat by hem was geweest eene Joseph Herve, priester oud 36 Jaaren, gebooren in Vrankryk omstreeks Hemon in 't District van St. Brieux departement van 't Noorden- leggende over zeker bewys gegeven te Brussel den 13 fructidor het 3 e Jaar der fransche Republicq en gegeven door het Committé van vyven- waarby dezelve verklaard

80a werd geen emigrant te zyn, versoekende verder hier eenige tyde, zonder kosten of Lasten van iemand, zyn verblyf te moge houden, werd gevraagd of men hem dit zoude accordeeren?

Naar hier over eenige tyd deliberatie was gehouden, werd geresolveerd: dat het tegens de Vryheid van den Mensch zoude zyn, iemand die niets tegens de wetten misdeed geen verblyf te vergunnen, denzelve Joseph Hervé dit mits zonder kosten of Lasten van iemand, voor eenige tyde te vergunnen

Zullende hy gehouden zyn dit meede aan de Fransche Commandant te versoeken, en het bewys daar van aan de precident van 't Committé van Justitie te vertoonen.

De Cap. der gewapende Schuttery aan den Burg, proponeerd daar 'er van buitene ontrustende tydingen komen, welke die van de contraire Parthy in de hand werken niet alleen, maar somtyds aanleyding zoude geven tot kwaadwillige bewegingen- ook daar de divery van Vee aanhoudend blyft voortduuren- of het niet goed zoude zyn, dat de Schuttery aan den Burg des nagts wagt ging

Naar dat hier lang over gedelibereerd en alles overwogen was, werd

81 geconcludeerd het voorstel te accordeeren- by provisie hier aan den Burg

Het klaphuys onder 't Raadhuys zal verstrekken tot een wagthuys

De Schuttery zal van behoorlyke brand voorsien zyn; als meede van behoorlyk ligt en xx xx Coffy

De Cap. zal de eerste Wagt doen, de wagt zal beginnen den S' avonds te 8 en S' morgens 6 uuren eyndigen.

Daar de graanen zo verbazend opkorten werd geresolveerd het Committé tot de Vivres te versoeken voor de Winter 4 Last Tarw & 2 Last Rog te zenden

De Billetten voor de 2 Termyn wegens de geforceerde Negotiatie gekomen zynde, zullen die aan de Bodens behandigd worden om rond te zenden

De precident zyne post neergelegd hebbende werd bedankt en den Burger Jan Gerritsz Spigt voor 14 dagen in zyn plaats verkoosen

De precident heeft de Vergadering des avonds ten 6 uure gescheiden en tot aanstaande Vrydag den 13e geadjourneerd.

81a de fransche Militairen verwisselende van Guarnisoen en deselve uit hoofde dat de Schans niet behoorlyk in order was; nog de Barakken schoon of de Matrassen die verouderd en slegt niet in staat waaren, was oorzakke de Militairen aan den Burg kwaamen, 'er wierd dus door het Committé van Algemeen Welzyn geresolveerd, te klegen aan 't Committé tot de Vivres en fournituures, zynde de Brief van de volgende inhoud

MedeBurgers!

Zederd gisteren de Fransche Militairen alhier van Guarnisoen verwisselde, weigerde de aankomende in 't fort te gaan, alvoorens de Barakken schoon en de Matrassen, oud en versleeten, vernieuwd waaren, het geene tot gevolge had, dat niettegenstaande alle onze remonstrantien en dat zulks van de Commies van de Schans afhing, 72 Man zig zelven by den Burger inkwartierde of in Logementen gegaan zyn, het geene eene Verbazende Sensatie en ongenoegen veroorsaakt heeft.

De Commies van de Schans is daar de oorzaake alleen van, bygaande declaratoir van de fransche Commandant zal Uw verder daar van onderrigten- den 29 Aug. Laastleden gave wy UEd reeds van het ontbrekende aldaar berigt, en wy vraage waaromme niet alle de Barakken gereed gemaakt en van het nodige voorzien

Dan zoude immers zulke ongeregeldheeden geen plaats hebben- wy hebben gemeend Ul hier van de moeten kennis geeven-

82 en versoeken hier voor niet alleen Schadeloos stelling voor den Burger, maar ook dat 'er Zorge gedraagen word, voortaan om zulke oorsaken geene inquartiering geschieden

Als meede daar de Winter ophanden is, en het ligtelyk gebeuren kan, daar door alle Communicatie en toevoer, met ons Eiland een lange tyd afgesneeden worde dat hoe eerder hoe beeter tot onderhoud voor de Militairen werden gezonden 4 Last Tarw en 2 Lasten Rog-

Zo ras de Reekening voor de maand October gereed is, zullen wy die met de nodige Bons zenden- waar voor dan ook directe Betaling versoeken

Heil en Broederschap

De Municipaliteit van Texel

Ter ord. van deselve (was getekend) WRomans

Texel den 8e Nov. 1795

82a Vergadering gehouden op den 13 November 1795

present alle de Leeden demto de Maire en den Burger Sybrand Keyser die van 't Eiland waren

en den Burger Pieter Alb. Kikkert

de voorgaande Notulen zyn geresumeerd en geapprobeerd-

De Burger Johannes Brans uit hoofde zyner hooge Jaaren als bereids 70 bereikt hebbende, zig beklagende over zynes post als Commissaris tot de inquartiering aan het Oudeschil- als die hem veel te Lastig vallende, versogt als nu zyn ontslag

De precident zeggende men hem zyn ontslag niet konde geeven, maar evenwel dat men hem alles uit hoofde zyner hooge Jaaren in zoude schikken- en men tot dat einde de Commies Lucas Wentel zal doen aanzeggen, hy verpligt zal weesen zyne post naar behooren waarteneemen, en by zyn thuys weesen voorgaan.

En wyders daar den Burger Benjamin Visser ingevolge zyn voorgeven op den 25 September 1795 niet van het Eiland behoeft te vertrekken, zal den zelve Benjamin Visser op nieuws tot Commissaris van de inquartiering werden aangesteld-

Zynde dit aan de Boode opgegeven

Antje Timons Huisvrouw van Jan Pakes versoekt het Committé van Algemeen Welzyn zal ontslaan van denzelve Jan Pakes, als niet wel by het Hoofd zynde, en dus buiten staat voor haar en haare kinderen het brood te winnen

Gerenvoyeerd naar 't Committé van Justitie

83 Klaas Maart Graaf en Jan Kooger Metselaars van de Straat voor het Huys der Gemeente en langs de Vischmarkt- vraagen daar dezelve Straat afgeschouwd is, nu ingevolge Conditie van aanbesteeding, om hunne betaling-

geresolveerd hun ordonnantie te geven

Aan de order van den dag zynde, de begeving van de Schoolmeesters post aan de Koog, is daar door die van het Committé van Justitie deswegens bedenkelykheeden vallen, geresolveerd hiermeede te wagten tot aanstaande Vrydag den 20 deeser als wanneer men de geheele Municipaliteit by een zal doen vergaderen.

Werd voorgesteld of het niet nodig en ten nutte van het Eiland zoude weesen, 'er maar een Generale Ontfanger der Verpondinge over Texel was-

Werd geremarqueerd dat zodanige aanstelling nog wel eerst eene ernstige overweging vereyschte- hier over aleerst een plan diende opgemaakt hoedanig zodanige ontfanger zoude ageren- ook wat hy voor collectien zoude hebben, als meede zyne Boeken, hoedanig zyne interigten, dat het wel is waar hoog tyd wierd als zynde in geene 2 Jaar Reekening van de Ontfangers gedaan- maar dat men al het zelve dog alvorens wel eens ernstig in overweegingmoest neemen,

Waaop geresolveerd is- dit werk zo lange te laten berusten tot dat het geheele Committé vergaderd zoude zyn, wanneer men daarop een finaal besluit zoude neemen-

83a Werd gevraagd of de Schellingen betaald wordende door de Huysen ten behooren van 't Eilands Weeshuys nog moesten continueeren

daar het Weeshuys het algemeene aangaat werd geresolveerd de Schellingen aan het zelve betaald moeten worden als vooren-

Nopens Caserne aan de Koog werd gevraagd daar 'er thans geene Militaire in zyn, of men die niet zoude schoon doen maken en 't Linnen wasschen.

Werd eens vooral geresolveerd, dat de Casernen alle maanden eens zullen werden schoon gemaakt, het Beddegoed gelugt, uijtgeklopt en 't Linnen gewasschen worden- en de kosten daarop vallende maandelyks in reekening werden gebragt- welke schoonmaking en Lugting van Beddegoed en 't wasschen van Linnen telkens zal gedaan worden, als de Militairen vertrekken alvorens door Nieuwe vervangen zyn-

En werd dit werk volkomen overgelaten aan de directie van de Commissarissen tot de inquartiering op de dorpen- Zullende hen hier van Extract worden gegeven tot derselver naarigt

Ingekomen zynde eene aanschryving van het Committé ter Organisatie der gewapende Burgermagt van Holland, in dato 6 November 1795, vragende opgave der Manschappen, gewapend of tot de wapenhandel bevoegt en geschikt

Te antwoorden: dat men reeds 2 maal opgave daar van aan het Committé Militair gedaan had, en dat zo ras men alsnu geweeren van Hoorn hadde die verwagt wierden men juyster in staat zoude weesen die opgaave te doen.

84 Daar er van tyd tot tyd nog al eenige Zieken onder de Militairen komen, en de afgelegenheid van het Eiland, ook de ophanden zynde Winter, dikwerf het beletsel kan zyn men zodanig Zieken niet naar het Hospitaal te Alkmaar kan doen voeren, en dezelve intusschen de nodige handreyking van een Chirurgyn of Meester zomtyds nodig hebben- zal men by de overzending der Reekening voor de maand October aan 't Bondgenootschap. Vraagen of men die Kosten in Reekening kan brengen Ja! dan Neen!

Werd geresolveerd daar de duurte van het Brood oorsake is, dat het zelve voor de Gemeene Man niet meer verkrygbaar zal zyn; of men ook eene inschryving kan openen tot inkoop van zekere quantiteit Graanen?

Kan het Committé het zelve doen? Ten andere kan men de Bakkers ook bepalen omme tegens eene matige Zom, tegens afgeve van Billetten getekend door het Committé, de Gemeene Man Brood te verkoopen?

En kan men het te kort komende aan de Bakkers, ook uit de Binnelandsche Kosten- of langs eene andere wijse vergoeden?

Naardat het Laatste voorstel als niet wel gedaan kunnende worden, was geweesen van de hand- werd geresolveerd eenige voornaame Graanhandelaaren hier op Texel opteroepen-

En zyn tot dat eynde versogt en gekomen de Burgers Sybrand Koning, Albert Koning, Jan Reij, Gerrit en Pieter Bakker, Dirk Rynders en Jan Bakker de jonge

Naardat hier over met die Burgers zeer ampel gehandeld was- wierd eyndelyk geresolveerd

84a aanstaande Zondag alle de Bakkers van Texel te ontbieden, en haar aftevragen- welke quantiteit graanen ieder nog heeft-

zullende naar bevinding dan een of ander koopman in Graanen ofte wel de bakkers zelve guarandeeren voor alle Schadens, welke zy op de ingekogte Graanen, mits tot de maand April zig voorzien hebbende, zullen koomen te lyden-

Van wegens de Commissarissen tot de geforceerde nagotiatie gevraagd zynde, of zy niet nog een paar dagen zoude houden tot de Extra zitdagen voor de 2 Termyn- dat geaccordeerd.

Daar men ingevolge de Articulen Continuen verpligt is, ook de paarden der Officieren Hooy & Haver te voorzien- werd gevraagd zal men dit ook aan het paard van de Cannonniers geven? Geresolveerd van Ja!

En heeft den Burger Sybrand Keyser, uit S' Hage gearriveerd, aangenoomen voor eerst van Hooij het zelve paard te voorzien.

Ingekomen Missive van de Cap. der Cannoniers zig beklagende over de slegte situatie der Casernen in de Schans, versoekende deswegens voorziening, zullende anders de Militaire by de Burgers huysvesten.

Den Secretaris versogt denzelve aanteschryven, dat 'er eene Commies tot de Schans is, dewelke gehouden is, daar alle fournituures te besorgen en dat men wyl alle inquartiering ophoud, geene by de Burgery zal accordeeren-

85 de precident heeft de Vergadering S' avonds ten 6 uuren gescheiden en tot aanstaande Zondag middag ten 3 uuren geadjourneerd

de Missive aan de Representanten van Holland wegens de nadere gedaane telling over Texel (zie Notulen van 2 Nov. 1795) was van volgende inhoud.

Vryheid Gelykheid Broederschap

aan de Representanten van Holland in S' Hage

MedeBurgers!

Ter voldoening van Uw decreet van dato den 2 October Laastleden, hebben wy alle Levende Zielen alhier woonagtig doen tellen en bevonden

1614 Mans, 1786 Vrouwen, 1501 Kinderen

en voorde Ambagtsheerlykheid Walenburg, in het Eiland gelegen

18 Mans, 18 Vrouwen 12 Kinderen

Voor het geheele Eiland 4950 inwoonders

Ons Eiland ronsom in Zee gelegen, heeft geene Jurisdictien tot nabuuren, of zo men wil over de Zeegaten, ten Zuiden de Helder aan de vaste wal, ten Noorden het Eiland Vlieland-

85a Hier meede Vertrouwende aan Uwe intentie voldaan te hebben, zyn wy naar toewensching van

Heil en Broederschap

De Municipaliteit van Texel

Ter ord. van deselve (was getekend) WRomans

Texel den 16 Nov. 1795 Het Eerste jaar de Bataafsche Vryheid

De Missive aan het Committé ter Organisatie der gewapende Burgermagt van Holland was van deezen inhoud

MedeBurgers!

Wy hebben reeds 2 maal opgave gedaan, aan het Committé Militair van onze Gewaoende Burgermagt- en zullen zo ras onse geweeren (die wy alle ogenblikken verwagten) hier zyn, in staat weesen onse juiste opgave te doen hoe veele Manschappen die wy hebbem, of, oordeelen tot de wapenen zoude bevoegd zyn.

Heil & Broederschap

De Municipaliteit van Texel

Ter ord. van deselve (was getekend) WRomans

Texel den 16 Nov. 1795

86 Vergadering gehouden op den 15 November 1795

present alle de Leeden demto Pieter Alb. Kikkert & Cornelis Hendr. Bakker zynde de Maire van het Eiland

Zondag middag om 3 uuren

Geconvoceert zynde alle de Bakkers op Texel

Zyn zy alle gecompareerd except Simon Snooy-

En heeft de precident versogt van dezelve opgave te mogen hebben, van de Quantiteit Graanen by ieder berustende; ten einde daar over eene Conclusie te neemen-

Het welk zy dan ook aangenomen hebben en is deeser voege gedaan

Pieter Daalder had 1 last Rog en ž last Tarw

Ryer Daalder 20 loop Rog en 25 loop Tarw

Jan List 38 loop Rog en 32 loop Tarw

Meiert Blom 8 loop Rog en 1 last Tarw

Albert Veeger 6 loop Rog en 4 loop Tarw

Jan Luytsz ˝ 9 loop

Pieter Breemer 5 loop 5 loop

Jacob Brans 20 loop 2 loop

P. Spigt 16 loop 14 loop

Jan Piet. Kikkert geen 14 loop

G. Koger 4 loop 5 loop

Hendrik Bruyn 1 last 4 loop 6 loop

Willem Blom 3 loop 3 loop

Jan Klok geen 4 loop

Cornelis Koger 7 loop 6 loop

Jan W. Bakker 1 last 12 loop

W. Boon 20 loop 10 loop

Jan Bruyn 4 loop 12 loop

Dus in 't geheel 7 ˝ last Rog 5 ˝ last en 2 loop Tarw

86a Dewyl 'er dus nu volgens de gedane berekening tegens de aannaderende Winter tot den Maand van april 1796 zoude te kort komen 33 Last Rog en 12 ˝ Last Tarw werd deswegens geproponeert de thans zynden Zetting van Brood tot een basis te houden, dat is: dat deselve niet hoger zal ryzen tot aan April- de Bakkers te veinen de benodigde graanen tot den 1 April aanstaande in te willen slaan- hun te guarandeeren voor het meerdere zo de prys hooger dan 300 gx was- of zo 'er eene daling by de graane welke zy nu inkogten kwam-

Daar het Committé van Algemeen Welzyn deeze guarantie niet eigener authoriteit doen kan, als moetende het Eiland dan die Kosten dragen- en daar de ophanden zynde Winter egter alle Spoed met deese Zaak eischt-

Zal men aanstaande Woensdag wederom vergaderen, en by zig versoeken de volgende graan Handelaars Sybrand Koning, Gerrit en Pieter Bakker tegens 's morgens ten 9 uuren, en naardat men het advys van deeze Burgers gehoord had- tegens 10 uuren, de principale van de Burgery mede te versoeken, en als dan aan die de dringende nood, en omstandigheeden van 't Eiland te kennen geven; met Versoek de nodige Assistentie

87 hiertoe doen versoeken

Oosterend Arie Dyker Arie Spigt Willem Boon Pieter Keyser Leendert Pruyt Pieter Bakker Biem Vlaming Gerrit Kooyman Leendert Bakker

Waal Willem Oom Pieter Dyksen Cornelis Bas Jacob Breemer Jan Pietersz Bakker Harme Zuydewind Dirk Koorn Hertje Dogger

Burg Jan Bakker dj G. Bakker Gerrit Kooyman Jan Verberne Albert Koning Dirk My. Boon Reynbach Floris Spin Dirk Ryndertsz Willem Dyker Jan Kley Jan Star Jacob Karsman Jan Cornelisz Petten

Oudeschil Abraham Wentel Aris Sunderdorp Hendrik Burger Tiede Christiaansz Fokke Boermeester Benjamin Visser Hendrik Klaasz de Wit

Hoorn Jan P. Knaap Dirk Sym. Daalder W. Keyzer Jacob C. Boon Cornelis Willemsz Smit Simon Duynker de Jonge Cornelis Klaasz Swart

87a Vergadering den 18 November 1795

present alle de Leeden, demto den Burger Pieter Alb. Kikkert benevens de Maire welke van het Eiland was.

Woensdag morgen om 9 uuren

Op versoek van dit Committé binnen gestaan de Burgers Sybrand Koning, Gerrit en Pieter Bakker, Graanhandelaars wonende aan den Burg.

Aan dewelke te kennen gegeven is: de opgaave der bakkers en hunne verklaring van op de tegenswoordige Zetting van het Brood niet voorttekunnen Bakkers, dat 'er derhalven ruym 30 Lasten Rog en 12 Lasten Tarw voor de wintertyd tot den 1 April 1796 te kort komen-

Dat 'er dus aan deselve Burgers namens dit Committé afgevraagd wierd, zo wanneer zy hunne Magazynen van genoegsaame Graane voorsagen, zodanig dat men op dit Eiland voor geen gebrek te vreesen had, hoe veele percenten tot hun voordeel moesten trekken-

Naar dat men hier eene geruyme tyd over gehamdeld had, en men de Zaake niet eens konde worden was het 10 uuren geworden, wanneer de versogte Burgers by voorige Vergadering geresolveert opteroepen binnen kwaamen-

88 S' Morgens om 10 uuren

present alle de versogte Burgers, by voorige Vergadering opgegeven, demto

Arie Dyksz, W. Boon, Pieter Keyser. Leendert Pruyt, Pieter Bikker, Biem Vlaming, Gerrit Kooyman, Pieter Dyksen, Cornelis Bas, Mr. G.C.W. Reinbach, Aris Zunderdorp, Hendrik Burger, Tiede Christiaansz, Jan P. Knaap, Dirk Symonsz Daalder, Jacob C. Boon, Cornelis H. Smit, Simon Duynker dj

Naar dat met de presente Burgers over de gedaane propositie van den 13 November 1795, zeer ampel was gesproken, en aan hun al het zederd verhandelde zo met de Graanhandelaars als met de Bakkers was gecommuniceerd

Werd eyndelyk Hoofd voor Hoofd hunne gedagten afgevraagd

Wanneer men bevond dat de volgende propositien werd gedaan, als

Den Burger Hertje Dogger doed het volgende voorstel-

"Of het ook raadsaamst zoude weesen, daar de graanen zeer laag in prys tot Breemen zyn, "deswegens eene Commissie met een vaartuig van hier te zenden voorzien van goede Wissels "of met Contant geld, dat deeze Reise niet te vergeefs kon gereekend worden! want zo al "onverhoopt den uitvoer by hunne aankomst aldaar verboden bevonden wierd, kon men "zodanig vaartuig met Hout of

88a "andere goederen afladen, en hier meede kon het zo slegt niet afloopen, of daar zoude de "kosten wel rykelyk uitgevonden worden-

"en niet ligtelyk zoude het zo winteren, of dat Vaartuig kon altoos Texel binnen en agter de "Hors komen"

De Burger Sybrand Koning stelde voor-

"dat men de Bakkers op dit Eiland moest guarandeeren voor het meerdere dat zy voor de Rog "besteeden, gerekend tegens 300 goudguldens"

Den Burger Jan Bakker de Jonge stelde voor

"dat de Bakkers verpligt moeste worden genoegsaame Graanen inteslaan voor de Wintertyd, "en voor de op of afslag van het Brood, als de Zetting niet meerder als 2 Stuyvers verschilde "te moeten inslaan; dog zo het meerder beliep, dat is: zo de prysen van het Brood daalde, dat "hun zulks door het Eiland zoude gerestitueerd worden, dog hoger rysende, dat de Bakkers "dan moesten uitkeeren.

"Dat de Bakkers moesten ordelyk naar den Ontfangst haarer Graanen de Reekeningen by de "Municipaliteit inleveren, werdende hun 14 dagen naar dat voor winst ofte verlies intestaan "dat het aan de zodanige vrijgelaten wierd- zynde alles gereekend zyn tot den 1 Maart 1796 "en zig alleen bepalende tot de Rog

89 Den Burger Gerrit Jansz Bakker stelde voor-

"dat de Bakkers afgevraagd moesten worden, of zy na de Zetting Bakken wilde Ja! dan Neen! "dat is: zodanig als de Zetting loopt. Zo Neen! omme dan andere Bakkers aantestellen- dog "omtrent dan Armen, zo het brood hoger liep, moest door de Municipaliteit deswegens "voorsiening werden gedaan, zo dat voor hun het Brood verkrygbaar wierd"

Den Burger Arie Spigt stelde voor:

"de Bakkers aantespooren zo veel Graanen inteslaan als zy ommer kunnen- en dat de "Muncipaliteit zelve een Last of 5 Graanen insloegen- om hier uit de Bakkers te ondersteunen"

En is eyndelyk by meerderheid van Stemming de propositie van den Burger Jan Bakker de Jonge goedgekeurd, zullende de Bodens gelast worden de afvraging zodanig die propositie was, aan alle de Bakkers op Texel morgen vooteleezen; met aanzegging, dat zy zig hier op dadelyk zullen hebben te verklaaren Ja! dan Neen!- en hier van Schriftelyk aanteekening moeten houden- zullende die Bakkers welke zig niet verklaren gehouden zyn, aanstaande Vrydag morgen ten 10 uuren te Compareeren voor de Municipaliteit ten Raadhuyse alhier-

89a daar de gelden voor Reekeningen van geleverde Goederen en Vivres aan de fransche Militairen voor de maanden Augustus en September, hoe eerder hoe beter aan de Burgeren wierde betaald, zyn hier toe gecommitteerd de Burgers Kwast en Keyzer, welke de Betalingen S' Zaturdags middag om 2 uuren zullen doen-

Ingekomen zynde eene nadere attestatie van de Vroedmeester L.H. Schuman te Amsterdam ten bewyze van de Kunde, en daadzaken van Cornelia Rotteveel beroepene Vroedvrouw aan den Burg alhier- werd deselve goedgekeurd en als nu begreepen genoeg bewyzen ingekomen zynde, denzelve Vroedvrouw ten volle geadmitteerd-

Eene der Leeden den Burger Sybrand Keyser zeggende: aan hem klagten ingekomen zynde; dat de Krygsraad der Vrywillige Schuttery, in het opdringen van Geweeren aan de Burgers te verre ging, ook aan Lieden welke niet vertrouwd of bevoegd waaren, aanzegging had laten doen en geweer afgegeven-

Is den Cap. der Schuttery versogt binne te staan: zegt nimmer zodanige order gegeven te zyn; maar dat het vooral nodig was, zou de Schuttery stand houden, dat 'er eens gezamentlyk een vast Reglement wierden geformeert waarna eenen ieder der Schutteren zig zoude hebben te gedragen.

90 Naardat hier ampel over was geconfereert, werd eyndelyk geconcludeert:

'er zal eene Commissie uit het Committé van Algemeen Welzyn werden benoemd, welke met de Krygsraad, ofte wel met eene daar ui te benoemene Commissie gezamentlyk zullen formeeren, een Concept plan, waarna de Schuttery zig voortaan zal hebben te gedragen-

Dit plan zal werden ter Tafel gebragt van dit Committé en de Krygsraad op zeker vasttestellene dag, zaam te komen, welke het zelve Plan zullen examineeren en naarzien- en daarna ter visie leggen voor de Schuttery, omme haar aanmerkingen daarop te leveren- wanneer het zelve als de Wil der Schutteren behelzende zal in order gebragt worden, gearresteerd en dus de Kragt van Wet hebben.

Tot deese Commissie van wegens dit Committé benoemd de Burgers Kwast en Keyser, met versoek omme nu spoedig daarmede een aanvang te maken.

Nopens de uitgebragte Rapporten wegens de Reekening der oude Regenten, en het oproepen van de Burgers Meyert Boon en Cornelis Vos, als eene zaak zynde, welke men niet te spoedig kan afdoen- werd beslooten ter naaster Vergadering daar over eene finaale Conclusie te neemen.

Daar de Commissarissen tot de inquartiering deese Eilands, tot nog toe geen rapport hebben uitgebragt over de te doene Reekening- zullen deselve

90 a Commissarissen werden aangezegt, dat zy deese hun opgelegde taak hoe eerder hoe beter zullen hebben aftedoen, en wel uiterlyk binnen de tyd van 14 dagen.

De Schuttery versogt hebbende eene nieuwe Vryheids Boom voor de Oude op de Steene Plaats te planten is hun zulks geaccordeerd, en heeft het Committé heeden middag daar by geadsisteerd, zynde door de Schuttery met alle Honneurs afgehaald, en wederom tot aan het Raadhuys begeleid geworden-

De precedent heeft de Vergadering des S' avonds ten 6 uure gescheiden, en tot aanstaande Vrydag morgen ten 10 uuren, wanneer de geheele Municipaliteit vergaderen zal geadjourneerd.

91 Vergadering den 20 November 1795

present de geheele Municipaliteit except de Leeden Hendrik C. Bakker, P. Alb. Kikkert, Jacob C. Boon, Simon Klaasz Bakker, Aris Sunderdorp, Aris Spigt, Cornelis List, Cornelis W. Smit, als meede de Maire dewelke niet op het Eiland was.

Nopens de begeeving der post als Schoolmeester van de Koog, werd naar lange daarover gehoudene deliberatie geconcludeerd, dat zulks aan het Committé van Algemeen Welzyn behoord

Het Committé tot de Zeedyken haar rapport gereed hebbende, op de in haare handen door het Committé van Algemeen Welzyn deezes Eilands gestelde Aanschryving van de Commissie tot het pliticq en finantieel Ondersoek geschreven in S' Hage den 9 October 1795, legt hetzelve ter Tafel deeser Vergadering

Daar 'er zo veele Leeden thans absent zyn, werd geresolveerd, het zelve te seponeeren tot aanstaande dingsdag middag ten 1 uuren, wanneer men wederom vergaderen zal- als wanneer meede een Conclusie zal werden genomen op de ingekomene Lyste door de Commissie van 12- opgemaakt, van alle zodanige Amptenaaren en Bediendens welke zig schuldig hadde gemaakt aan Plundering en onderdrukking hunner MedeBurgeren, ingevolge Last en aanschryving der provisioneele Representanten van Holland van dato 12 October 1795

Zullende tot meerdere aandrang tot de opkomste der absente Leeden, de Bodens gelast worden, alle dezelven Hoofd voor Hoofd aantezeggen, met afvraging of zy zullen komen Ja dan Neen! zullende in het laaste geval de reedenen daarvan verpligt zyn optegeven.

De Bodens by voorgaande Vergadering gelast de Bakkers afvraging te doen, brengen het volgende rapport ter Tafel

Aan den Burg

Hadde Hendrik Bruyn, Jan Luytsz en Jan Paulusz Kikkert zig gedeclareerd- dat zy zoude Bakken en winst en verlies voor haar reekening nemen

Idem Gerrit Kikkert, naar alvorens by de Municipaliteit te hebben geweest

Jan List, had zig gedeclareerd by de Municipaliteit te zullen komen, dog 'er niet geweest

Jacob Bruyn, verklaarde bereid te zyn, wanneer de Municipaliteit hem hgeld gaf om Graanen te kopen

Aan de Hoorn

Hadde alle de Bakkers, zig voor Winst en Verlies gedeclareerd

De Bakkers van het Oude Schil, zoude hunne belangens by de Municipaliteit inbrengen, dog hadde Zig nader voor Winst en Verlies zelve intestaan gedeclareerd

Ryer Daalder had 2 a 3 Last Rog ontboden dog kon zig niet declareeren

Jan W. Bakker aan de Waal- voor eige Reekening

De Bakkers van Oosterend en Nieuwe Schil aangenomen hebbende berigt in te brengen- hadde eyndelyk zig ook voor Winst en Verlies gedeclareerd.

Missive ingekomen zynde van de afgevaardigde in S' Hage Mr. Gerrit Buyskes- is naar Lectuure deselve voor Notificatie aangenoomen

92 Idem Missive van de Commissie tot de Setting, uit S' Hage van dato 16 Nov. 1795

Missive ingekomen van H. Glasvoort predicant aan de Koog versoekende spoedig antwoord op het in Handen van dit Committé gestelde request

Wordt geresolveert het zelve berigt optemaken daar in te stellen:

Eensdeels: dat 'er onwaarheeden in het request vermeld zyn, daar er geen twee Leeden in het Committé zyn, maar wel een,

Ten andere dat het hem nimmer is toegezegd, zynde het Tractement hem reeds opgezegd den 21 April 1795

Dat het wyders zeer tegenstrydig zoude weesen, dat denzelve Predicant uit de Binnelandsche Kosten wierd betaald, dewyl die door alle Gezintens opgebragt worden, en het dus eene al te groote Last en ook tegens de Vryheid zouden aanloopen, dat den eene Godsdienst tot Sustentatie van de andere het zyne toebrengen moest

Wyders dat het Eiland geene goederen begeerde die haar niet toe en kwaame en dus zo men kan bewysen, dat de zogenaamde Kerkegoederen aan de Kerk van de Koog behoorde, men die gaarne wilde afstaan.

Binne gestaan de Commissaris tot de inquartiering aan de Koog, versoekende betaling voor de maand September, daar 'er eene Commissie is benoemd welke op morgen afbetaling zal houden- zal ook hetgeene die van de Coog competeeren betaald worden- except de inquartieringkosten overal voor Augustus en September- dewyl men maar een gedeelte geld op Reekening ontfangen heeft.

92a wyders zyn de Notulen van 13 en 15 November 1795 geresummeert en geaprobeerd

De Burger Poulus Kikkert Alb. deed rapport dat de Commissaris Lucas Wentel op zig genomen had, de besorging der fournitures aan 't Oude Schil

Het voorstel van wegens voogden over de Landen van de ArmeVrienden Hertje en Willem Jans, versoekende de interesse van deeze Vergadering tot afdoening deeze voor hun verdrietige Zaak- Werd geseponeerd ter naaster Vergadering

Sacharias Sluysman Schutter van den Burg versogt, hebbende zyn ontslag van de Cap. der Schuttery tot het betrekken der wagt, also buiten de dorpen woonende voor de eigene Veiligheid hunner Huysen nog goederen konde waken

Gerenvoyeert naar het door hem geteekende Schutters Reglement

Jacob Smit overleeden zynde buiten S' Lands, en nog eenige gelden te Amsterdam ook hier nog een Huysje hebbende, werd versogt over zyne minderjarige Kinderen voogden aantestellen-

Geaccordeerd en daartoe aangesteld Sacharias Sluysman en Ryer Zym

Aan de order van den dag Zynde de beroeping van een Schoolmeester aan de Koog, zal daarover ter naaster Vergadering een finaal beroep geschieden

93 Ingekomen zynde Missivens van 't Committé tot de Vivres met 20 vaten Tarwe en 10 vate Rogge Meel- versoekende te mogen weeten hoe veele Brooden van 100 pond gebakken worden-

is eerstens geresolveerd die in S' Lands Pakhuys opteslaan, en nopens het tweede zal met de Bakker gesprooken worden en zulks versogt in byweesen van 2 Commissarissen

De precident heeft de Vergadering ten ˝ 7 uuren S' avonds gescheiden. En tot aanstaande dingsdag middag ten 1 uur geadjourneerd-

93a Vergadering den 24 November 1795

present alle 3 de Committé's demto de Leeden Jacob C. Boon, Poulus Kikkert Alb, Pieter Alb. Kikkert, benevens Simon Bakker

Het Committé tot de Zeedyken brengt ter Tafel het rapport op de in hunne handen gestelde aanschryving van de Commissie tot het Politicq en finantieel ondersoek geschreeven uit S' Hage den 9 Oct. 1795

Als meede brengen de Commissie van 12 te weeten: 6 op de 27 October 1795 verkoosene Leeden uit de Municipaliteit en 6 uit de Burgery verkoosene Burgers ingevolge Last en aanschryvinge der Provisioneele Representanten van 't Volk van Holland, in dato 12 October 1795, hunne geformeerde Lysten der Amptenaaren en bediendens welke zig schuldig hadde gemaakt aan Plundering en onderdrukking hunner MedeBurgers ter Tafel deeser Vergadering

Naar by meerderheid geconcludeerd was, dat de Schoolmeesters behoorden tot de Amptenaaren, en dus dat het Eilands Amptenaaren waaren-

Is men overgegaan tot Examinatie der Lysten- zynde de volgende begreepen te vallen onder de Termen van de publicatie

94 te weeten: M. Marschalk Schoolmeester aan Oosterend

Dan eer dat men verder ging, hebben de Leeden Biem Dekker en Jacob Vermeulen de Vergadering verlaten.

Vervolgens zyn in de Termen der publicatie begreepen

Jacob Jac. Boon, Vischafslager en Waagmeester aan Oosterend

Hendrik Hendriksz Bakker, Schoolmeester op Oost

Cornelis Dalmeyer, werdende overgelaten aan 't Committé omme hier over met de Maire te handelen aan 't Oude Schil

Cornelis Hofstee, Schoolmeester aan den Burg

Jan Schagen, Assistent by de Collective Middelen

Cornelis Disper, dagroeper aan den Burg, werd overgelaten aan het Committé van Algemeen Welzyn

Poulus Pietersz Kikkert, Vischafslager aan den Burg

Simon Kikkert, Geregtsbode deeses Eilands

Hendrik Groot en Pieter Barendsz, beide dienaars der Justitie, werden begreepen aan pligtsversuim schuldig te zyn

Over de Predicanten Tenckink en Sas

94a In de Vergadering hevige debatten ontstaan zynde, als werdende gesustineerd dat de Zaak van veel gevolgen te kunnen hebben en daar ofschoon zy onder de Termen der publicatie vallen, egter zulks by de Representanten van Holland, diende voorsieninge in te werden gedaan- reesen eyndelyk de woorden hier over zo hoog, dat toen men aan Leendert den Berger kwam meede by deselve Lyst opgegeven

de Burgers W. Oom, A. Dyker en Cornelis Bas de vergadering verlieten

waarop de nog aanweesende Leeden zig declareerde, van de nog resteerenden op deese Lysten over te dragen aan het Committé van Algemeen Welzyn-

De Burger Simon Klaasz Bakker Lid van 't Committé van Justitie in den beginne niet gecompareerd zynde dog door de Boode versogt om te koomen, zegt de reeden van niet op de gestelde tyd tot 2 maal gekomen te weesen daar in bestaan: om dat veele Leeden zig absent hielden, dat hy vermeent zulks niet vermogt te geschieden, dewyl men dan de Burger misleide, dewelke op zodanige door hem verkoosene Leeden staat maakte niet alleen, maar ook ontrouw in zyne post was- dit

95 hy declareerde zyne post zo als het betamelyk was, nimmer geweigerd had op zig te neemen, nog ook niet naarlatig bevonden was; maar zo dat gedurig absent blyven even goed door gong, hy hier van de volle Vergadering verklaarde, dan hy zig dan ook voortaan zoude ontrekken-

Daar dit Declaratoir by de Presente Leeden te regt merkte gedaan te zyn, en het eens eindelyk tyd wierd dat hier aan paal en perk wierd gesteld, 't zy dat men ze zoodanige aan de Burgeren opentlyk bekend maakte, of dat men vroeg hoedanig met dezulke te moeten handelen, werd na deliberatie geresolveerd ieder by de eerstkomende Vergadering en zyne Committé voortestellen en aftevragen, welke middelen daar tegen best te besigen zyn, opdat eenen ieder Zyne gedagten opgevende, men eyndelyk gezamentlyk deswegens eens eene finaale en vaste Conclusie neemen-

Nopende Oproeping van M. Boon en Cornelis Vos twee oude Regenten, daar vooraf eerst diend bepaald te worden, wat men met deselve zal verhandelen, zal aanstaande Vergadering werden gesproken

De precident heeft de Vergadering S' avonds ten 8 uuren gescheiden en tot aanstaande Vrydag morgen om 10 uuren geadjourneerd.

95a Vergadering den 27 November 1795

present alle de Leeden demto den Burger Pieter Albertsz Kikkert en de Maire Elout van 't Eiland

Vrydag den 27 November

De Notulen van 20 en 24 November zyn geresumeert en geapprobeerd-

De Burger Sybrand Keyser met den Burger Mr. C. J. Elout geweest zynde in Commissie naar S' Hage doed het naarvolgende rapport

MedeBurgers!

Den ondergeteekende benevens den Burger Elout door dit Committé en Uw Vergadering van16 October laastleeden in Commissie gesteld om naar S' Hage te gaan, en by de respective Committé's aan te dringen tot afdoening van onse requisitien, of zodanig te handelen, als wy zoude vermeenen te behooren, om het doelwit van Ulieden te kunnen beryken-

Heeft de ondergeteekende de Eer te rapporteeren dat door aanhouden eindelyk het Committé van financie rapport deede by de Representanten op ons request van den 1 October, op welk rapport ons versoek wierd afgeslagen, maar teffens versogten om geauthoriseerd te worden, om met my in Conferentie te treeden en het in der minnen aftemaken-

96 in welke Conferentie ik met hen overeen kwam om my wederom f 3000- op reekening te geeven-

Met den Burger Van der Jagt, Lid van het Committé van de Vivres, gesprooken hebbende over de onregtvaardige handelings, welke het Committé van de Vivres met ons had gehouden en hem versogt dat hy by het Committé zoude uitwerken, dat onze Reekeningen betaald wierden- waaro hy zeide een wissel te zullen geeven van f 4000- op het Comptoir van Loofs en Beek te Amsterdam op een maand na dato te betalen, welke wissel ik by het Committé heb afgehaald, en toen met die Burgers en wel bijzonder met de Burger Vonk gesprooken en toen afschilderde haar gehouden handelwys met de Municipaliteit van Texel, en dat door dezelve na de maand October niets gedaan zoude worden, maar niets kon baten, de Municipaliteit moest het doen, want zy konde het deselve niet kwaalyk neemen, maar integendeel overtuigd van hunne goede oogmerken

Ik heb meede met het Committé Militair gesprooken, en er toen versogt, om hetgeen op hun Order aan de Amsterdamsche Cannonniers gegeven was te betalen, het welk zy zeide, dat geen door de Cannonniers zelve betaald moest worden, waarop ik hun te gemoed voerde, dat wy daar meede niets te doen haden, terwyl het op hunne Order door ons waar gegeven, en die de Order geeft moet voor de Betaling zorgen, waar op zy zeide het dan te zullen doen, mits daar eerst nog eens over na Amsterdam te zullen schryven, zo dat ik 'er niet aan twyffelde of Elout zal het mee brengen-

96a Op ons request van de Engelsche Vrouwen zal men voor eerst niet meer als f 600- krygen, ik heb tegens de Burger van Son gezegd dat zo dra hy de Ordonnantie had, dezelve ten eerste aan Elout moest zenden, en op Nieuw weder een request ter Tafel moest brengen, om de restant te krygen, het welk hy gezegd heeft ten eerste te zullen doen-

By onze aankomst in S' Hage werd ons door de Burger Buyskes het request van het Dyks Collegie, waar in zy versogten de restant Subsidie van den Jaare 1793 ter hand gesteld, om op dezelve een rapport te stellen, zo dat door den Burger Elout een rapport daar van is opgemaakt, welk rapport by de Representanten gehoord zynde, is het conform het zelve geaccordeerd, om de versogte f 5000- aan het Dyks Collegie aftegeven.

Voor de wissel welke ik had van het Committé tot de Vivres, heeft de Burger L. Heureux my f 4000- gegeven, mits ik daar op f 7- vallen liet en een quitantie gaf, dat ik voor dezelve instond, zo de wissel niet wierd geaccepteerd

Daar Burgers myne handelwys, twyffele niet of het zal Ulieder goedkeuring wegdragen, ten minste by my zelven overtuigd gedaan te hebben, zo

97 veel als in myn vermogen geweest is, maar zweeg ik hier, dan zoude ik tegens myn geweeten handelen, en daarom kan ik het niet stilzwygend voorby gaan, dat door de Vermogens van den Burger Elout, en den iever dien hy heeft aangewend, daar veel aan heeft toegebragt, dat men zo ver geslaagd is

(was getekend) S. Keyser

Naar dit rapport gehoord was, is den Burger Keyser, voor zyne in deese genomene moeite ten dienste van het Algemeen, door dit Committé bedankt geworden.

Daar ingevolge publicatie van 17 July 1795, de in guarnisoen komende Militie gehouden is, in handen van de Municipaliteit de agter het zelve gevoegde formulier Eed te doen-

Werd zulks ter Tafel deeser Vergadering gebragt, en geproponeert deswegens eene Commissie te benoemen

Geconcludeerd in de Commissie Quast, Keyser en de Secretaris- zullende gehouden zyn dit aanstaande dingsdag in de Schans te effectueeren- en hier vooraf aan de Hollandsche Commandant kennis geven-

Aanschryving van 't Committé van finantie van Holland ingekomen zynde de dato 14 Nov, 1795 nopens de opgave der fondse van de gestigte ad pius usus

97a welke xx xx xx door het fournissement en de geforceerde Negotiatie van 6 pCt buiten staat zoude weesen alimentatie te doen &z

Aftedoen vraagen aan alle welke voor pieuse gestigten gehouden werden- of haare inkomsten toereikende zyn tot goedmaking haarer uitgaave, indien haare Capitalen aan de Last der Geldheffing onderworpen wierden- en dus binnen 6 dagen optegeven de fondsen welke zy hebben, waar uit deselver onvermogen zoude blyken

Deese opgaave schriftelyk te doen van alle administratien op dit Eiland, onder pios usus gerekend

De Schryver van S' Lands Oorlogschip de Piet Heyn genaamd Hofmeyer, met de Luitenant P. Braak, binnen gestaan zynde vertoonen een Versoek van den Vice Admiraal Braak aan de Municipaliteit, van dato 13 Nov. 1795 versoekende ten dienste van de Lande aanwerving van Manschappen te doen. Geaccordeerd-

'er zal om zulks te meerder te bevorderen, aan alle ArmeKassen werden aangezegt omme binnen 4 dagen schriftelyk optegeeven, welke arme Manschappen zy bedeelde of de minste onderstand geeven- ten eynde daar over by volgende Vergadering eene Resolutie te neemen.

Dit aan de Bodens te gelasten

98 Ingeleverd door de Burgers Jan Zomer en Pieter Jansz Verberne, als gequalificeerden uit de Vaderlandsche Sociteit aan den Burg, eene aanschryving uit de Centrale Vergadering uit S' Hage de dato 27 van de Wynmaand 1795 geteekend door W. Muller Voorzitter en C. Arnold Secretaris-

Inhoudende tot meerder bevordering van 't Heyl des Vaderlands en tot goedmaking der Kosten tot onderstand der Centrale Vergadering

Het Committé merkt aan zy in haare privé hier wel in kunnen treeden, dog niet van Eilands weege- renvoyeerende dus deese teekening aan de Vaderlanders op dit Eiland, van wiens welwillendheid zy alles goeds verhoopte

Hendrik de Groot dienaar der Justitie geeft zyne behoefte te kennen, daar de betalinge der belastinge op de Huysen zeer agterlyk zyn- zodanig dat volgens overgegeevene Lyst blykt dat van den Burg voor dit Jaar maar ontfangen is f 67, Waal f 2.16- Oosterend f -.16- Hoorn f 3.16-, totaal f 74.9-

Dat deese inkomsten zo gering zyn, dat het onmogelyk is voor hem en zyne mede confrater daar van te bestaan, versoekende dat 'er maatregelen mogen werden genomen tot constrainte der Burgeren in het opbrengen van het Dienaars geld-

Aangezegt dat hier over eene nadere resolutie zal genomen worden-

Ingekomen Extract uit de Decreeten van Holland dato 18 Nov. 1795 nopens de ophaling der Billetten van de geforceerde Negotiatie van 6 pCt voor de tweede Termyn

Gelastende van de Billetten te formeeren

98a 2 Lysten daar van aan het Committé optegeven- met vermelding welke persoonen hun Goud en Zilver niet hebben opgebragt.

De Bodens gelast by het ophalen der Billetten aanteteekenen van wien ontfangen worden, zo zy niet open onderteekend zyn- zullende met de ophaling voor de 2 Termynen aanstaande maandag moeten beginnen-

Binnen gestaan de Burgers Meyndert Weeseman en Cornelis Jansz Verberne van wegens de Krygsraad gelast, voor de wagtdoende Schutters te versoeken Brood Kaas en wat meerder Coffy- als ook dat 'er spoedige voorsieninge geschieden, in de contributie der ongewapende Burgers

Versogt deselve Burgers naardemiddag 2 uure weder te komen, also men het een en ander alvoorens wilde in overweging nemen-

Binnen gestaan Cornelis Calis, zig beklagende dat zyne moeder als Boedelhoudster van Klaas Bruijn, ingevolge contract 18 Januarij 1780 de gemeene Boedel niet naar behooren administreerde, versoekende dat dit Committé daar in de noodige voorsieninge deede-

Geresolveerd tegens de naaste Vergadering Martje Jans van Raalte opteroepen, en deselve daar over te onderhouden

Binnen gestaan Jan Molenaar & Cornelis Buysman, versoekende betaling voor de gedaan hebbende Vragten met fransche Militairen

Daar de reekening niet gevonden word, zal 'er eene andere voor gegeeven worden.

99 Nopens het versoek der afgevaardigde uit de Krygsraad, werd geresolveerd, en hun aangezegt- dat de man op de wagt 1 Lood Coffy zal werden gegeven, dog dat men in het versoek tot het geeven van Kaas en Brood vooralsnog niet kan accordeeren- en wat de Contributie der Ongewapende Schutters aanging,

dat op den 18 Nov. ll deswegens uit dit Committé eene Commissie was benoemd, omme met den Krygsraad een vast plan te formeeren, tot de voortaane beheering der Schuttery-

dat zo veel in die Commissie wel stelde dat ongetwyfeld het point der Contributie voorde Ongewapende Burgers niet zal worden over het Hoofd gesien, naar welker uitslag men dus diende te wagten- en welk plan als dan aan de Schuttery ter Visie zal leggen, omme daar op hunne gedagten te verneemen-

Ingekomen Missive van 't Committé van algemeen Welsyn van Amsterdam, aan die van den Geregte wegens kostgeld van de geconfineerde Jan Smit & Cornelis Nannis in het Tugthuys te Amsterdam ter somma van f 300

geconcludeert dat 'er ordonnantie voor zal worden gegeven aan de precident van het Committé van Justitie op de Ontfanger van den Hoorn-

en hier van kennis te doen aan het Committé van Algeme Committé en Welsyn te Amsterdam

't Berigt op het request van H.L. Glasvoort in Handen van dit Committé gesteld om berigt, goedgekeurd, en werd de Secretaris versogt het als nu spoedig te versenden aan 't Committé van Algemeen Welsyn van Holland in S' Hage-

99a Uit de Sollicitanten naar de post van Schoolmeester aan de Koog, verkoosen te worden geexamineert, Jan Pronk ondermeester aan 't Oude Schil en Dirk Mulder aan de Koog woonagtig

Tot het examen te verzoeken de Schoolmeester Jacob Veldhuys van 't Oude Schil- dit te doen in byweesen van 2 Leeden van dit Committé- op aanstaande Vrydag middag ten 2 uuren op het Huys der Gemeente

De Secretaris legt over eene Missive van de afgevaardigde Buyskes in S' Hage, vragende omme zyne drukke bezigheeden hem eene tweede zonder kosten van het Eiland werden toegevoegd, recommandeerende tot dat eynde den Burger Arij Spykerman in S' Hage woonagtig-

Aanteschryven dat men geene tweede accordeeren kan, ten waare de noodsakelykheid dit vorderde, en dan nog niet als uit het Eiland- maar zo het den Burger Buyskes te lastig wierd, dat men dan verwagte, hy dit liet weeten; evenwel dat men gaarne had hy als nog continueerden.

De fransche Luitenant van de Cannonniers versoekt omme voor 1 maand voor zyn paard van Hooy en Haver te worden voorsien, aannemende de Kosten van 't Transport te betalen, en zo hy onverhoopt spoedig vertrok, dan het overschot te zullen restitueere-

Geaccordeerd, den Burger S. Keyser zal het Hooy en A. Koning de Haver leveren.

100 Missive ontfangen van 't Committé van Algemeen Welsyn te Schagen, kennis gevende dat aldaar op de weg overleeden was eenen Jan Pietersz van Texel- vragende restitutie der begraaffenis Kosten- 'er zal de Schoonzoon Jacob P. Verberne van werden kennis gegeven- en dewyl men wegens de restitutie der Begraaffenis Kosten, geen voldoenend antwoord van dien Burger bekwam- zal het Committé van Welsyn te Schagen werden geschreeven

Dat de overleedene de Intresse S' Jaarlyks genoot van een Klyn Capitaaltje onder de Burgers Jan S. Ran & Ryer Dyt hunne administratie- en waarmee men zig daar aan adresseerde, twyffelde men niet of de betaling zoude ras volgen

De reekening voor de begroote requisitie tot 29 July te verschryven, en dan aan het Committé tot het formeeren der Lysten te zenden

Missive te schryven aan den Ontfanger Buyskes te Enchuysen, versoekende de nog ontbreekende recepissen te zenden-

Eene Missive met de 4 bestelde Nieuwe Turftonne van Hoorn ontfangen- kostende ieder f 3.10-, dus de 4 te zamen f 14.18-

'er was een addres bij, by wien in de NoordHollandsche Steeden ze te bekoomen waaren- als tot Hoorn by Kluwer, Enchuysen Jan Klein Langedyk, Medemblik Cornelis Landmeeter

De Commissarissen tot de inquartiering op Texel geeven over een declaratoir, waarby zy zeggen: dat op den 26 Nov. 1795 ter reguling der inquartierings Kosten andermaal vergaderd te zyn geweest, dog dat die van den Hoorn

100a telkens absent blyven- dat zy Commissarissen declareeren over deze zaak niet meerder te vergeefs te zullen vergaderen, of by elkaar te komen- latene het aan dit Committé over zodanige gepaste middelen te employeeren als te raade zullen vinden

dit geseponeerd tot de naaste Vergadering, als wanneer over dit Werk eene finaale Conclusie zal worden genomen-

Tot betaling der Reekeningen van de groote requisitie zyn benoemd, de Leeden Quast en Keyser

De ingekomene nadere Lyst van de Manschappen tot de wapening bevoegt aan het Oude Schil- Dezelve geexamineert, en naar eene groote verandering te hebben ondergaan-

geresolveerd die veranderde Lyst te zullen zenden, aan de Cap. der goedgekeurde Schuttery- 'er zal eene Boode ter requisitie gegeven worden, welke de aanzegging aan de Burgery uit Naam van dit Committé kan doen.

Idem nadere Lyst van de Manschappen aan den Burg meede geexamineerd en de nodige veranderingen daar in gemaakt

Noopens de Reekening der Oude Regenten, hoedanige mesures daar over te neemen, zal 'er bye ene volgende vergadering deswegens finaal beslooten worden-

101 en is verder geconcludeerd, omme aanstaande woensdag morgen ten 10 uure wederom te vergaderen.

Den Burger Jan G. Spigt, legt zyne 14 daagsche precidium needer, als wanneer unaniem wederom tot precident deese Vergadering benoemt wierd den Burger Gerrit Sluysman-

De precident heeft de Vergadring S' avonds te half 10 uure gescheiden, en tot aanstaande woensdag morgen om 10 uuren geadjourneert.

De Brief aan de Burger Buyskes ten gelyde van differente papieren was van deezen inhoud

MedeBurger!

Hier by de Reekeningen met de Bons voor de maand October, als meede de quitantien der betaalde kosten voor Augustus en September die wy niet twyffele, of zullen accoord bevonden worden.

Wy versoeken dus nu niet alleen ten eerste om onse restant betaling voor die maanden, maar ook voor deese spoedige afdoening. Hier by ook de reekening voor de groote requisitie zederd 2 Juny tot 29 July voor het Committé tot her formeeren der Lysten- wy versoeken die aan den Burger Ris ter handen te stellen, en ook te willen affectueeren, dat hier op eene finaal by het Committé van finantien worden gedisponeerd- gy weet wy zyn op een

101a Eiland, de winter is ons nakende, en zo men uithoofde van onvermogen, geen inslag kan doen, is het hier niet uittehouden.

Ter beantwoording van Uw versoek om eene tweede afgevaardigde by uw van wegens Texel, kunnen wy daar aan niet voldoen, ten waare de noodsakelykheid het vorderde, en dan, zoude wy 'er voor zyn, omme een van het Eiland te zenden! Evenwel zo Uwe bezigheeden het niet permitteerde dezaken van ons langer a costy waarteneemen, zoude wy billyk verwagten UEd de continuatie daar van opzeide- schoon wy niet willen ontveynsen, dat het ons aangenaam zoude weesen, dat UEd het bleef waarneemen-

Ons Committé van Justitie heeft versogt UEd ons te melden, of ten opzigte der verleende actens van admissie voor neeringdoende Lieden, even eens meede gehandeld moet worden by 't Committé van algemeen Welsyn van Holland, als voormaals by Gecommitteerde Raden- en omme hier van een proef te neemen, gaat hier by request van onze Burger Slyboom met eene acte van admissie- dit nu zo goed zynde, gelieve UEd hem daar in te leveren, en naar bekomene approbatie en consent te rug te zenden, anders verwagten wy van Uw opgaave, hoedanig in het vervolg te handelen-

Wy hadden ook gaarne UEd met het Committé tot de Vivres sprak over de

102 fransche zieken, zo als UEd uit de bygaande Brief aan dat v zult zien, ten eynde wy daaromtrent eene vaste Synosure hadde.

De 20 vaten Tarwe Meel en 10 dito Rogge meel zyn door ons ontfangen, dog wy wilde liefst de vaten zo lang digt laten, en eerst onse restant Graanen geconsummeerd hebben, eer wy daar aan beginnen. Wy zullen dan zo ras 'er van gebakken is, de quantiteit Brooden opgeven die wy uit 100 pond bekomen.

De Vaten Vleesch zyn nog niet gearriveerd-

Wy hebben thans maar groote 22 Man fransche Cannonniers-

Heil & Broederschap

De Municipaliteit van Texel

Ter ord. van deselve (get) WRomans Texel 30 Nov. 1795

102a De Missive van Algemeen Welzyn te Amsterdam was van deese inhoude

MedeBurgers!

Ter beantwoording van de Uwe in dato 20 Nov. Ll aan Bailluw en Geregte deezer Eilands is

Deeze dienende, dat de omstandigheeden van tyden de geregeldheid in veele zaaken vertragende, dan ook oorsaken zyn, dat de Betalingen voor de 2 Geconfirmeerde Jan Smit en Cornelis Nannis voor lang niet naar behooren heeft kunnen geschieden.

Wy hebben bereids aan den precident van ons Ons Committé van Justitie Ordonn. van f 300- daartoe verleend, en Ul kunt zeker zyn, dat de Kostgelden binnen weinige dagen aan Regenten van Uw Tugthuys gedaan zal worden.

Wy zyn naar toewensching van Heil en aanbrengen van Broederschap

Uw MedeBurgers

Uitmakende het Ons Committé van Algemeen Welzyn op Texel

Ter ord. van dezelve (get) WRomans Texel 30 Nov. 1795

103 Het berigt op het request van den Predicant Glasvoort aan de Representanten van Holland gepresenteerd, aan het Committé van Algemeen Welzyn om berigt en van daar weder in handen handen van dit Committé gesteld, was van de Volgende inhoud-

zie requeste Boek fo. 13-10

Aan 't Committé van Algemeen Welzyn van Holland

MedeBurgers!

Zo dra het Placaat van 31 Jan. 1795 eenen ieder zynen Godsdienstige begrippen vry liet, wierd de heerschende zo lange de despoot der anderen ten eenemaale alle gezag ontnomen, en het geval van den Predicant Glasvoort, alhier aan de Koog staande daar uit gebooren.

Betaald voor heen uit de binnelandsche Kosten van Texel, dat is: uit gelden van de Burgeren uit alle Godsdiensten opgebragt, kon die als nu niet langer plaats hebben, daar 'er geen predomineerende meer was- en zo ras wierd het effect van het Placaat ook hier niet begreepen.

Of by Resolutie door de Municipaliteit van 7 April 1795 wierd hem zyne Tractement naar de Verschydag opgezegt.

Veel te lang ging den Burger gebukt onder de hatelyke binnelandsche Kosten Jaar op Jaar opgeklommen, door uitgifte onder allelye naam- het bleef evenwel al op den oude voet, ofschoon de voormaalige Ged. Raaden zelve het gevoelde en zig aantrokken, nogthans baate dit niets en het was en bleef eene geduurige steen des aanstoots, ook die predicants betaling jaar op jaar te moeten doen-

103a Wy ontveynsen niet Burgers dat de ophouding van het Tractement voor de Predicant Glasvoort op wiens dienst nog politicq gedrag wy niets te zeggen weeten eene harde taak is- maar wy vraagen in goede ernst is die betaling voor ons langer verantwoordelyk?

Kan den eene Godsdienst Subsistantie aan den ander zyne Leeraar geeven?

En eindelyk kan men zo eene tolerantie by den Mensch wel veronderstellen?

Wy voor ons betuigen daartoe geene Vryheid te vinden- en hoe zeer wy over het Lot van den Armen Man een billyk medelyden hebben, veroorloofd zulks ons niet, dat wy over de aan onze zorg betrouwde Gelden van het algemeen, tot dat eynde disponeeren-

Wy hadde gaarne gewenscht, dat den Predicant Glasvoort onwaarheeden had vermeyd, als zynde hem nimmer van ons eene Resolutie medegedeeld, welke die van 7 April 1795 zoude doen vervallen-

Ter contrarie: moeten wy uw berigten dat op den 14 September daar aan volgende wanneer hy zig in persoon voor ons sisteerde om betaling, hem is aangezegt dat het Eiland voor een Predicant aan de Koog als strydig tegens de regten van den Mensch niet kan betalen

Evenwel daar voorgewend werd de zogenaamde Kerke Goederen van de Koog tot dat eynde onder onze administratie waaren-

104 dat zo ras maar eenigsints kon beweesen worden, die goederen aan de Kerk aldaar van afkomstig waaren, of daar aan behoorde men die gaarne afstond.

Nog kunnen wy niet voorbygaan te zeggen: dat de Predicant Glasvoort zig vergist, met ter neder te stellen, als of 'er nog werkelyk twee der oude regeerings leeden, dewelke zyn beroepsbrief meede geteekend hadde in het tegenswoordige bestuur zoude weesen, daar 'er niet meerder dan een is, door het Volk van Texel verkoozen-

Zie daar Burgers ons antwoord, wy beklagen den Man hy was beter Lot waardig, mogten wy van advys dienen zoude wy van gedagten weesen, dat zo men soedvind den Predicant Sas van de Waal die zyne Slegte Orange Conduites genoeg aan den dag gelegt heeft te bedanken, en dan van de Waal en Koog eene Combinatie maakte, zoude de Braave burgers op ons Eiland regt wedervaaren, en den ongelukkige Glasvoort Brood gegeven worden-

Heil & Broederschap

De Municipaliteit van Texel ter Ord. van dezelve (get) WRomans

Texel 30 Nov. 1795

104a de Missive aan 't Committé van Algemeen Welzyn te Amsterdam was van deese inhoude

MedeBurgers!

Ter beantwoording van de Uwe in dato 20 November ll aan Bailluw en Geregte deezes Eilands is deeze dienende, dat de omstandigheeden van tyden de geregeldheid in veele zaken vertragende, dan ool oorsaken zyn, dat de Betalingen voor de 2 geconfineerden Jan Smit en Cornelis Nannis voor lang niet heeft kunnen geschieden.

Wy hebben bereids aan den Precident van ons Committé van Justitie ordonnantie van f 300- daartoe verleend, en Ul kunt zeker zyn, dat de Kostgelden binnen weinige dagen aan Regenten van Uw Tugthuys gedaan zal worden

Wy zyn naar toewensching van

Heil & Broederschap

Uw Medeburgers, uitmakende het Committé van Algemeen welzyn op Texel

Ter Ord. van dezelve (get) WRomans

Texel 30 Nov. 1795

105 De Missive aan 't Committé van algemeen Welzyn van Schagen was van deeze inhoude

MedeBurgers!

Wy hebben wel ontfangen de Uwe van 23 dito met vermelding van de dood van Jan Pieterse alhier woonagtig geweest, waarvan wy de Vrouw en Zoon, die ziek in eene Armoedige staat zyn, dadelyk hebben doen kennis geven-

Dog MedeBurgers zo van deese de restitutie zyner Bergraafenis Kosten moeste komen zoude wy 'er een weinig van toeleggen

Dan onzes oordeels zou er dit navolgende middel op zyn- de Overleedene besat fideicommies een klyn Capitaaltje onder administratie alhier van de Burgers Jan S. Ran en Ryer Dyt, waarvan hy S' Jaarlyks de interessen ontfing

Zo UEd nu maar zo goed geliefde te weesen, zig aan die Burgers te addresseeren, twyffelen wy niet of er Betaling der Kosten ras zal volgen-

Wy zyn naar toewensching van Heil en aanbieding van Broederschap

Uw Medeburgers, uitmakende het Committé van Algemeen welzyn op Texel

Ter Ord. van dezelve (get) WRomans

Texel 30 Nov. 1795

105a Vergadering den 2 December 1795

present alle de Leeden demto de Burgers Pieter Alb. Kikkert, Jan G. Spigt, Cornelis H. Bakker en de Maire die van Texel was

Woensdag morgen 10 uuren

De Notulen van voorgaande Vergadering zyn geresummeerd en geapprobeerd

Den Burger Hendrik Spigt zig beklagende over den Broodbakker Gerrit Kikkert, dat hy daar om Brood gesonden hebbende, denzelve Bakker voorgaf geen Brood te hebben, en dit ook aan andere voorgewend had- ofschoon hy nader aan andere verkogt had-

Daar zoortgelyke handelwyse van de Bakkers, zomtyds aanleiding tot bedenkelyke gevolgen kunnen geven, zal den Bakker G. Kikkert werden ontboden en onderhouden worden

Binnen gestaan zynde Jan Luytsz, Hendrik Bruyn en Jacob Bruyn, Broodbakkers aan den Burg, voorgevende niet langer in staat te zyn op de Zetting van 't Brood, zo als hij thans is te Bakken, uit hoofde der meer en meer rysinge der graanen- vragende deswegens voorsieninge geschied, of dat men eene vaste Zetting bepaald, geëvenredigd naar de aankoopspryse-

Naardat die Burgers voorgehouden was, hunne gedane verklaringe op den 20 Nov. laastleden door de Eilands Boode A. Kalf ingebragt namentlyk

106 dat zy zonder Bakken voor Winst en Verlies voor haar eigene Reekening- en de laaste dat zoude Bakken, zo wanneer de Municipaliteit hen geld gaf, om graanen te koopen-

erkende zy dit, maar voegde 'er by, dat zy met zo groote schaade, indien de Zetting zo bleef als thans was, niet konde voort Bakken.

Naar met hun hier over lang gehandeld was; werd geconcludeert: dat men zig zoude adresseren aan de Municipaliteit van Amsterdam, Alkmaar en Leiden, aan de eerste te versoeken, eens te willen informeeren hoedanig met de Zetting van het Brood in haar Stad gelegen was? Of die geregeld was naar den inkoop der Graanen, dan of zy de Bakkers te gemoed kwamen?

En ten opzigte van de andere Steeden om informatie te versoeken, hoedanig zy wegens de duurte der Graanen het met de Bakkers hadden? Of men het Brood naar de duurte der Graanen verkogt? Dan of men de Bakkers te gemoed kwam? En eyndelyk hoe duur de 12 pond Roggebrood in haar stad is?

Binnen gestaan de Schryver van S' Lands Schip de Admiraal Piet Heyn aan wien op aanschryving van den Vice Admiraal A. Braak, de Werving voor S' Lands scheepen was geaccordderd- zig beklagende dat men hier openlyk aanwerving deed voor de Oostindische Compagnie, vragende of men daartoe Consent gegeven had? Zo neen! vraagt dat 'er dan van wegens dit Committé voorsiening tegen geschiede?

Also 'er geene aanwerving door andere mogt geschieden, op plaatse daar die van den Lande werfde.

106a Daar de aanwerving alhier voor de Oostindische Compagnie geheel zonder Consent van de Municipaliteit geschied, zal den geene welke zulks doed, dadelyk by dit Committé gerequireerd worden, en het verdere werven van Zeevolk verboden worden.

Daar men op rapport der Boode berigt werd, dat Cornelis Schagen die de werving voor de Compagnie dirigeert niet op het Eiland is, zal door de Bode by zyn thuis komst het hem werden geinterdiceert- zyne gedaane advertentie afgehaald, en aan gemelde

S' Lands schryver vergunt eene andere advertentie aantezetten.

Wyders daar gem. Schryver versoekt te weeten: of men nopens de Arme Manspersoonen die bequaam tot den dienst zyn, alle eenige berigten had, werd daar alle deselve nog niet ingekomen waaren, hem te kennen gegeven dat zo ras zy alle ingekomen zyn, men 'er eene Lyst van zou formeeren en hem toezenden-

Ingekomen eene Missive van de Ontfanger Buyskes te Enchuysen met twee provinc. Recepissen als een van f 450- en een van f 18- tot Supplement van het te kort komende tot inwisseling der fransche Assignaten- presenteerende die ten plaisieren van de Municipaliteit intekopen tegens 98 pCt-

Werd geresolveerd, daar die resepissen

107 tog te groot zyn, ons van alle een iegelyk die nog van de assignaten te goed had, aftekomen, dit aanbod van den Burger Buyskes te accepteeren;

Naar ontfangst van die penningen zal aanstonds een dag bepaald worden, om het werk der assignaten aftedoen.

Eenige Lysten ingekomen zynde van bedeelde Arme persoonen- zyn deselve naargezien en geoordeeld de volgende bequaam tot S' Lands dienst te zyn, als

Jan Troost

Simon de Wyn

Lammert Mulder en zyn zoons

De zoon van Dieuwertje Lely

Alle woonende in de Kamers van de Mulderstraat, de eerste bovendien nog genietende onderstand van de Diaconie en de andere van de Roomsche Gemeente

Jacob Koger- wonende in de ArmeKamer van de Waalderstraat

De zoon van Willem Schaatsenberg wonende in de ArmeKamer van de Warmoesstraat

Jan Buysje

Willem Lover

Pieter Ides

Zoon van Gerrit Wilkes

Alle werdende bedeeld van de Diaconie aan 't Oude Schil

Werd geresolveerd de ArmeVoogden Diaconen der Gerform. Kerk en Armbesorgers der Roomache Gemeente te requireeren-

Aan de eerste voortehouden de noodzakelykheid dat de ArmeKassen van onnutte Ledige monden worde verligt, door

107a wien de waarlyke behoeftige Armen in hun onderhoud benadeeld worden, terwyl de Luy en Vadsigheid door hun meedetedeelen in de hand gewerkt wordende, den beedelary aangekweekt, en eyndelyk de divery daar uit gebooren word- terwyl de Maatschappy een wesentlyk nadeel werd toegebragt, door zodanige menschen in de behoeftige staat te laten voortgaan, daar hunne handen arbeid niet alleen in staat zyn, of voor hun eigene bestaan genoegsaam brood te verschaffen, maar boven dien nog ten algemeene Nut te verstrekken;

dat daar zy uit haare zelve, hier toe tot Last haarer evenmenschen niet genegen zyn; dit Committé thans gelegenheid heeft, de ArmeKosten te verligten; door eene Commissie welke van S' Lands weegen tot de Zeevaart hier in Werving legt; van hun daartoe de hulp en medewerking heeft gerequireert

Weshalven dit Committé versoekt (en desnoods) aan de ArmeVoogden gelast, geene dier Manspersoonen langer in de ArmeKamers te houden, veel min hun eenige Onderstand meent te geeven, maar te renvoyeeren, tot S' Lands Officieren ter werving aan het Oudeschil, omme in S' Lands dienst geemployeert te worden-

108 en is aan de Diaconen der Gereform. Mitsgaders Armbesorgers der Roomsche Gemeente, dit meede voorgehouden, egter met die uitzondering, dat men daartoe hunne Medehulp op het ernstigste versogt.

Hebbende de presente ArmeVoogden Diaconen en Armbesorgers; dit Committé voor hunne Zorg bedankt, zig verder in haar aandenken gerecommandeerd, en beloofd zig naar hunne intentie, die zo zeer het Heyl hunner Casse betrof, volmaakt te gedragen

De Leeden Quast en Keyser met den Secretaris in Commissie geweest, tot het ingevolge publicatie van 17 July 1795, in den Eed neemen der ingekomene Militie Rapport gedaan, dat zy tot dat eynde zig gepasseerde dingsdag naar de Schans hadde begeeven en de Officieren van het detachement van de Cap. van Asch in den Eed genomen hadde-

Hebbende hun wel ernstig gerecommandeerd de goed ordres onder de Troupes te houden- het geene zy wel ernstig beloofd hadde

Nopens de Reekening der Oude Regenten zal over het opmaken van eenige Vraagstukken aanstaande Vergadering verdere bepaling gemaakt werden.

Wegens sommige insolenten door de Schuttery van den Burg, by gelegenheid der Exercitien in de Kerk alhier gedaan, den Cap. dier Schuttery gerequireerd zynde

108a en daar over onderhouden heeft gemelde Cap. gedeclareerd deswegens door hem de noodige voorsiening in was gedaan.

De Bakker Gerrit Kikkert ontboden zynde, en over zyn weigering van Brood onderhouden, met aanzegging zulks niet meer plaats te moeten hebben- heeft deselve zulks tegensprooken, dog 'er byvoegende zo het zonder zyn weeten geschied was, hy zoude zorgen zulks niet meerder plaats had-

De precident heeft de Vergadering S' avonds om ˝ 7 uure gescheiden, en tot aanstaande Vrydag morgen om 10 uuren geadjourneerd.

De Missive aan de Municipaliteit van Amsterdam was van deezen inhoud

MedeBurgers!

Wy versoeken Ul vriendelyk ons gelieven te onderrichten hoedanig het met de Zetting van het Brood in Uw Stad gelegen zy- of die geregeld is naar de inkoop der Graanen? Dan of die eene gefixeerde pryse heeft? En, dat men de Bakkers voor hunne Schaade te gemoed komt?

Ons Eiland, die zig altoos naar Uwe Zetting gedroeg, legt zeer veel 'er aangelegen hier omtrent eene versekerheid te hebben, daar men voorgeeft, daarop niet langer te kunnen Bakken, zelfs zommige

109 Bakkers ook werkelyk zulks doen- Wy vreesen du hier zo 'er geene spoedige maateregelen genomen worden, voor de gevolgen, waaromme met de dadelyke onderrigting ons Uwe Vrienschappelyke dienst zullen doen -

Wy zyn naar toewensching van Heyl en aanbieding van Broederschap

Uwe MedeBurgers uitmakende de Municipaliteit van Texel

Ter ord. als bove

Texel 3 Dec. 1795 (get) WRomans

Die aan de Municipaliteiten van Alkmaar en Leiden waaren van deesen inhoud-

MedeBurgers!

De meer en meer klimmende pryse der Graanen veroorsaakt op ins Eiland dat de Bakkers weigeren te bakken op de by ons plaats hebbende Zetting van Amsterdam-

Dit doed ons voor gevolgen dugten, zo wy daar tegens niet tydig voor zien-

Wy hebben dus ook gemeend ons aan Ul te moeten addresseeren, zullende ons verpligten te willen melden de wyse daarop by Uw plaats hebbende

' t Zy het Brood naar de duurte der Graanen werd verkogt, dan of men de Bakkers tot zekere prys bepaalde? En men van Stadsweegen hun restitutie gaf? Eindelyk voor hoe veel thans by Uwe

109a de 12 pond Roggenbrood verkogt word-

Met de spoedige opgave hier van, ons eene wederkeerige vriendschapsdienst zullende geschieden, betuige wy ons te weesen naar toewensching

van heyl en aanbieding van broederschap, Uwl. MedeBurgers, uitmakende de Municipaliteit van Texel

Ter ord. als bove Texel 3 DEc. 1795 (get) WRomans

110 Vergadering den 4 December 1795

present alle de Leeden demto de Maire die van 't Eiland was-

Vrydag Morgen om 10 uuren

De Notulen der Voorgaande Vergadering zyn geresumeerd en geapprobeerd

Den Burger Sybrand Keyser geeft kennissie dat Heeden Morgen uit Naamen der Hollandsche Commandant en verdere Officieren by hem gekomen is, een Sergeant Major, zeggende: dat de bakkers aan het Oude Schil geen Brood hadden, zodanig zelve, dat de Hollandsche Militie in de Schans en geene twee dagen Brood hadde kunnen bekomen

Dat hier over ook zommige der Burgeren klagtig vielen- weshalven wierd geconcludeerd, daar men den uitslag ven de aangeschreevene Steeden was wagtende

Dat de Bakkers aan het Oude Schil en aan den Burg, door de Boode zal worden aangezegt, dat zy zullen hebben te bakken zo als ordinair gewoon zyn- ofte by faute van dien, dat de Municipaliteit die der Bakkeren, over dewelke de Burgery klagten deed, zyne acte als bakker zal intrekken- en dat men hier van publicque advertentie doen zalm ten eynde de Burgery hier van verwittigd worden

Zullende door de Boode ook van deeze resolutie werden jennis gegeven

110 a Binne gestaan eene Jodin Marianne genaamd, versoekende om het Burgerregt van dit Eiland te mogen hebben

Daar aan haar voorgehouden word, alle de requistien tot bekoming haarer Burgerregt ook dat het versoek op haar S' mans naam diende te werden gedaan, heeft zy aangenoomen aan alles punctueelyk te zullen voldoen- als wanneer haar dan ook het Burgerregt zal worden geaccordeerd-

Ingevolge resolutie van 27 November laastleden aan de Gestigten ad pius deus aanzeggingen gedaan zynde, van wegens de geforceerde 6 pCts Negotiatie (zie fo. 97)

Zijn de opgaave naargezien en bevonden dezelven als volgt:

Die der ArmeVoogden van de Gemeene Armen aan Oosterend was niet specificq, ook was versweegen de vaste goederen.

Aan dezelve te rug doen geven, met aanzegging hier aan te zullen hebben voldoen-

En ten opzigte der Armen Manspersoonen door hun bedeeld, geoordeeld tot S' Lands dienst wel in staat te zyn, en dus geen onderhoud meerder te geeven, aan de volgende persoonen

Klaas de Leeuw

Cornelis Syssen

Cornelis de Leeuw

Klaas Sierksz

Jacob Jager

111 Opgaave van de Diaconen der Gereformeerden van Oosterend, werd geoordeeld niet voldoende te zyn, daar de Jaarlyksche Collecte versweegen- en de uitgaave niet vermeld word-

En ten opzigte der bedeelde manspersoonen werd de persoon van Simon Visser zeer wel geoordeeld tot S' Lands dienst in staat te zyn

Dierhalven werden Diaconen voornoemt versogt aan deselve geen onderstand meerder te geven, vertrouwende van hunne medewerking tot verligting van hunne Arme Kasse- en dat hier van ter naaster Vergadering rapport gedaan worde-

Opgave van de Kerkmeesteren aan den Hoorn werd voldoende geoordeeld

Idem van de Diaconie aldaar- en de opgegevene bedeelde Manspersoonen, welke tot S' Lands dienst zoude in Staat weesen, werd geoordeeld te zyn

Gerrit Styne

Willem Styne

Diaconen te versoeken deselve geene Onderstand meerder te geven, maar meede te willen waken tot verligting hunner Arme Casse dat deselve in S' Lands dienst geemployeerd worden.

Opgave van Kerkmeesteren van 't Oudeschil te rug te geven, als werdende 'er geene melding gemaakt en van de uitgave

Voorts van alle andere gestigten ad pius usus zynde ingekomen, zyn alle deselve

111a geoordeeld voldoende te zyn, en van de geforceerde Negotiatie geexcuseerd by except die der Vereenigde Mennonite van den Burg, Waal en Oosterend, welke geoordeeld worden in geene deelen voldoende te weesen- dewyl daar in nog melding van ontfang nog van uitgave of van eenige fondse melding geschieden

Dierhalven word geresolveerd aan de Diaconen der Mennonite schryven; en daar in te melden

Dat uit de gedaane opgaave niet blykt dat zy aan de Municipaliteit hebben vertoond, dat haare Jaarlykse inkomsten niet toerykende zyn aan de Jaarlyksche uitgave- dus daar men verhoopte aan verligte menschen geen voorschrifte te geven benodigd had, ook dat men niet verwagtede dit Committé aan zo veele moeite zoude geholpen hebben- men tot zyn Leedweesen Diaconen moet renvoyeeren tot de Leezing der publicatie van 17 July 1795 en daar op gevolgde aanschryving van 1 November waarvan men hun ieder een Exemplaar zond- versoekende als nu de opgave in desen voege te doen als de Essacte en daar uit spruitende

Inkomsten

Landeryen

Collectens of andere inkomsten

Daar en tegens de uitgave

Onderhoudde gebouwen

Leeraar of andere bediendens en verdere uitgave

Uit welke opgave naar waarheid gedaan

112 de Municipaliteit zal blyken- dat indien de Vereenigde Menn. Gemeente geliefde te jouisseren van de vryspreeking der 6 pCt Last, als meede restitutie bekomen der impost men hier zulks vryelyk konde accordeeren

Dirk Mulder gesolliciteerd hebbend als Schoolmeester aan de Koog, bedankt voor de reflectie op zyn persoon gemaakt, en verkiest dus niet als Sollicitant geexamineert te worden- als daar verhoopt de Commissie eenigsints aan de gang gerekende beter fortuyn te zullen hebben-

Dierhalven het examen van de Sollicitanten naar de post van Schoolmeester aan de Koog; Heeden aan de order van den dag zynde-

Zal by dat Examen hetwelk nu alleenig maar zal gaan over Jan Pronk Ondermeester aan het Oudeschil, en hier by assiteeren de Leeden Jan Gerritsz Spigt en Gerrit Sluysman.

Dewelke zig dan ook dadelyk met den Examinator den Burger Jacob Veldhuys, en den te Examineerene Jan Pronk, beneden op Scheepens Kamer geabsenteerd hebben-

De Boode A. Kalf doed rappport van zyne Aanzegging aan de Bakkers van 't Oudeschil en den Burg, conform zyne ordres in den aanvang van de handelinge van heede hem gegeven- en zegt ook van deeze aanzegging kennisse te hebben gegeven aan de Hollandsche Commandant alhier

112a voorts brengt de Commissie gestaan hebbende over het Examen van Jan Pronk, dit rapport dat het zelve Examen naar haare genoegen gedaan, en den geexamineerde bewyse van veel bekwaamheid gegeven had, waaromme van oordeel waaren, dat men met volle maate aan denzelve den post als Schoolmeester van de Koog kon opdragen

Waarop geresoveerd zynde, is het zelve conform het rapport gearresteerd en denzelve Jan Pronk naar hem te hebben doen binnen staan met de post als Schoolmeester aan de Koog op het vastgesteld Tractement, gefiliciteerd.

Zullende met den 1 January 1796 zyn beroep moeten aanvaarden, als wanneer hem ook zyne Instructie ter hand gesteld zal worden-

Zynde den Examinator den Burger Jacob Veldhuys, voor zyne in deese gedane moeite by provisie bedankt.

Aan de Order van den dag zynde, de Verantwoording der Reekening van de Oude Regenten, werd geresolveerd, Cornelis Vos OudBurgemeester te requireeren aanstaande Vrydag morgen om 11 uuren, Meyert Boon S' nademiddags om 3 uuren en de Timmerman Pieter Vlaming agtermiddags om 4 uuren

'er zullen alvorens eenige vraagstukken door de Secretaris moeten werden opgemaakt, waarover alle deese persoons te ondervragen-

113 Martje Jans van Raalte by voorige Vergadering gelast opteroepen en niet verscheenen zynde, zal andermaal opgeroepen worden aanstaande Vrydag morgen om 12 uuren-

En zal aanstaande Vergadering finaal gedisponeert worden, op het rapport van het Committé tot de Zeedyken ingebragt, wegens het politicq en finantieel gedrag der Regenten en Ministers- als meede eene Conclusie te neemen over de ingekomen Lysten der Amptenaaren zig Schuldig gemaakt hebbende aan Plundering of onderdrukking haarer MedeBurgeren-

De precident heeft de Vergadering des avonds ten 7 uure gescheiden, en tot aanstaande Vrydag den 11 deeser geadjourneerd des S' morgens ten 10 uure

De Missive by de geapprobeerde Lyste der Manschappen tot de Wapening bevoegd aan 't Oude Schil, was van deesen inhoud

Het Committé van algemeen Welzyn op Texel

Aan de Capiteyn en verdere Officieren der Gewapende Burgermagt aan 't OudeSchil

MedeBurgers!

Hier by de Geapprobeerde nader Lyste der Manschappen tot de Wapening bevoegt,

Gyl kunt ter uwer medehulp aan eene der Eilands bodes requireeren, omme ook uit onser Naame meede aanzeggng ter wapening te latten doen

Naar toewensching van Heil en aanbieding van Broederschap zyn wy Uw MedeBurgers

Uitmakende het Committé van Algem. Welzyn op Texel ter ord. als bove (get) WRomans

Texel 8 dec. 1795 het Eerste Jaar de Bataafsche Vryheid

113a de Missive aan de Verenigde Menn. Gemeente van de Burg Waal en Oosterend, was van volgende inhoud

Het Committé van Algemeen Welzyn op Texel

Aan de

Diaconen der Vereenigde Mennonite Gemeente aan den Burg, Waal & Oosterend op Texel

MedeBurgers!

Wy hadden verwagt dat gyl. ons aan zo veel moeite niet zoud geholpen hebben, daar de aanschryving van het Committé van S' Lands finantien de dato 12 November 1795 door uw ter Lesing afgevraagd, uw dan de verpligting der geforceerde Negotiatie van 6 pCt wel by uw begreepen zal weesen.

Wy van onze zyde Burgers, moesten zeggen: dat tot Heeden ons ingevolge Placaat van 17 July 1795 nimmer naar behoren is gebleeken, dat uwe Jaarlykse inkomsten niet toerykende zoude weesen, tot goedmaking uwer jaarlykse uitgaave,

Nog dat ingevolge de bovenstaande aanschryving, ons uit uwe Missive kennelyk zoude geworden zyn, dat uwe fondsen of inkomsten niet toereikende waaren, ingevalle derselver Capitalen aan de Laste der geldheffing onderworpen wierden, en dat Gylieden op bovengemelde Gronden de executie moeste geweeten,

114 Wy vinden ons dus verpligt ter verligting van uwe betere oordeel, uw te renvoyeeren naaar het Placaat van 17 July en nadere aanschryving van 12 November 1795, van welk wij Ul. ieder een exemplaar zenden, en hoe zeer wy ons in de onaangenaamheid bevinden, aan lieden van meerdere kennisse voorschriften te moeten geeven, zende wy de opgaave gaarne in deeser voege, ter onser beter verantwoording verwagten, te weeten

de Efecten specificq f

Landeryen en inkomste

Collectens Garingen of andere giften

Daar en tegen de uitgave

Onderhoud der gebouwen f

Idem aan de Landeryen

Idem aan de Leeraar of andere bediendens

Onderhoud der Armen

Interessen, en verdere uitgave meer

Uit de opgaave van een en ander Jaarlyks naar waarheid gedaan, aan dit Committé kan blyken, dat de Vereenigde Menn. Gemeente op Texel, haare uitgaave jaarlyks meerder beloopt, dan haare inkomste, en zy ook met regt kunnen jouisseeren van de Vryspreeking des geforceerde 6 pCt Last, als meede uit hoofde haarer onvermogen aanspraak had op de restitutie der imposten, zelfs dat men hun dit volkomen konde accordeeren-

Wy verwagten de opgave ter naaster Vergadering-

en zyn Naar toewensching van Heil en aanbieding van Broederschap Uw MedeBurgers

Uitmakende het Committé van Algem. Welzyn op Texel ter ord. (get) WRomans

Texel 9 dec. 1795

114a Vergadering den 11 December 1795

present alle de Leeden demto de Maire die van 't Eiland was

Vrydag morgen om 10 uuren

De Notulen der Voorgaande Vergadering zyn geresumeert en geapprobeerd

Ingekomen zynde eene Missive van de Commissie tot de Telling van 't Volk van Holland geschreven in S' Hage den 7 Dec. 1795

Daarop te antwoorden: dat ingevolge resolutie van 't Volk van Texel, het Eiland van Texel een en onverdeeld moet gerepresenteerd worden, en dat men dus de byzondere Telling voor ieder dorp niet byzonder opgeven kan.

Ingekomen eene Missive van het Committé van Algemeen Welsyn van Alkmaar dato 7 December 1795 inhoudende dat men daar voor een regel tot het Bakken van Brood houd de Zetting van Amsterdam, dat de Bakkers ook daar op zonder de minste tegen zeggen Heeden nog bakken, niemand zulks weigerd en dat de 12 pond roggebrood te Alkmaar kost 24 stuyver en is de zelve Missive voor Notificatie aangenomen-

Ingekomen eene Missive van de Cap. der Schuttery aan het Oude Schil, met te rug zending van de aan de Cap. en verdere Officieren van het OudeSchil gesondene Missive door dit Committé van den 8 dec. 1795 benevens de veranderde Lyst voor

115 de Burgery aldaar tot de Wapening bevoegd, te kennen gevende: dat de Officieren hem niet meerder als Capittyn der Schuttery wilde erkennen, hy ook dierhalve zyne post nederlag en tot die van Schutter wederkeerde-

Waarop alvorens hier over verder te disponeeren geresolveerd is: tegens de naaste Vergadering de Officieren van het Oude Schil opteroepen, de reedenen van hunne handelwyse en verdere belangens hier omtrent aftevragen.

De Secretaris by voorgaande Vergadering gelast eenige vraagen opte maaken, waarover men Meyert Boon en Cornelis Vos, oude Regenten, zoude onderhouden, als meede de geweesenen Timmerman van den Burg Pieter Jansz Vlaming

Werden deselven geaccordeerd en geapprobeerd- wyders de tyd daar zynde dat Cornelis Vos opgeroepen was, en niet tegenswoordig, werd de Boode naar zyn Huys gezonden om de reedenen van zyn agterblyven te vraagen, wanneer deselve rapport bragt, dat den zelve Cornelis Vos ziek en te bedde lag-

Den Secretaris insteerd nogmaals, dat aan hem de Lyste der goederen in de Casernes zynde voor de Militairen, hem zullen werden ter hand gesteld, omme geregistreerd te worden-

Hebbe de Leeden Jan G. Spigt, C.H. Bakker & P.A. Kikkert op zig genomen, die ter volgende Vergadering in te leveren-

115a de Secretaris uit Naam van het Committé tot de Zeedyken versoekende hoedanig te handelen met de kosten gemaakt tot de reparatie van binneSluysjes als ook verdere te makene Bruggetjes inde polder de Waal en Steene Straatje van den Burg naar het Oudeschil; versogt het Committé tot de Zeedyken de noodige reparatie verder gelieven te laten doen, en de kosten daar van aan dit Committé optegeven

Binnen gestaan Hendrik Bruyn en Jan Luytsz, zeggende te komen voor hunne moeder en schoonmoeder respective, uit hoofde van gebrek aan gehoor en hooge Jaaren buiten staat te komen, versooekende het Committé aan haar te zeggen, de redenen: waaromme hier ontboden waaren (in de marge + Martje Jans van Raalte)

Naar met hun over het Versoek van Cornelis Calis, behuwdzoon van Martje Jans van Raalte en hun behuwdBroeder nopens de adminitratie der goederen, denzelve Martje Jans van Raalte als Boedelhoudster van Klaas Bruyn bezittende, gesproken te hebben

Hebben zy namens hunne Moeder en Schoonmoeder respective verklaard bereid te zyn, aan Cornelis Calis, alle opening van administratie over die goderen te willen geven, zodanig als hy in billykheid zoude requireeren-

En versogte aan dit Committé, zulks aan Cornelis Calis te willen doen aanzeggen.

116 Werd voorgesteld, daar zommige Visschers van Texel hunne nadeelen geleeden, by de Stremming van niet naar Zee te mogen gaan gedurende den tyd daar de Vyandlyke Vloot voor de Wal was zedert 11 Sept. tot 1 October 1795 en dus 19 dagen hebben opgegeven- of niet ook hier onder de Lootschuyten dienen begrepen te worden, als hebbende even die nadeelen geleden als de Visschers-

Dit conform geconcludeerd, en hebben de Leeden Pieter Alb. Kikkert voor den Hoorn en Poulus Kikkert Albertz voor het Oude Schil, dat op zig genomen van te zullen onderzoeken, en daar van ter naaster Vergadering rapport te zullem inbrengen.

De Secretaris ter handen gesteld zynde: de opgave der inkwartierings kosten van de Burgery van 't Oude Schil, welke deselve Burgery heeft moeten gedoogen van den 6 tot den 11 November laastleden, uit hoofde van gebrek aan fournituures in de Schans-

Vragende als nu hoedanig die inkwartierings Kosten te bereekenen, omme deselve also in Reekening by het Committé van de Vivres en fournituures voor de fransche Troupes by het Bondgenootschap te kunnen brengen-

Als meede de Verteeringskosten, omme gelyke Reedenen alhier aan den Burg in de Herbergen gemaakt

Is dit een en ander opgedragen, aan de Burgers Kwast, Poulus Kikkert, Sybrand Keyser met de Secretaris

Ingekomen een request van Jacob Abram, man van Marianne eene Joodsche Koopvrouw, met de noodige bescheiden tot bekoming van het Burgerregt- naar resumtie van een en ander het Versoek geaccordderd en den secretaris versogt Acte van Burgerregt voor den Supplianten te depecheeren.

116a Nopens de restant inwisseling der Laaste recepissen- zal zo spoedig de Lyst tot dat eynde gereed is, die geene welke nog verwisseling moet hebben, werden opgeroepen en afbetaald-

De Commissarissen wegens de geforceerde Negotiatie, zullen de Kosten van doen drukken der Billetten nopens de Eerste en tweede Termyn werden opgegeven

Dezelven Commissarissen vraagen, of de Eilands Bodens, welke zo meenigvuldige Moeite en diensten gedaan hebben, zo met rondzending als wederom het ophalen der Billetten, zo wel van de Vrywillige als van de Geforceerde Negotiatie, niet daar voor eenig recompens diende te werden gegeven

Werd geconcludeerd, aan de Commissarisen te zeggen: dat by hunne Kosten welke zy in reekening brengen, ook voor de Bodens in redelykheid diend gedeclareerd te worden waarvoor de Commissarissen moeten zorgen dat Betaling gedaan word.

'er werd in overweeging gegeven, of over de Ovens van alle de Bakkers op Texel, niet wel nodig eens eene naukeurige visitatie en Schuw diende te geschieden- dewyl deswegens een en andermaal klagten zyn gedaan.

Werd hierop geresolveerd, dat de Brandmeesteren over Texel zullen aangezegt worden ieder op zyne plaats, met byvoeging van een kundig Metselaar en geadsisteerd door eene der Eialnds Boodens, de visitatien en Schouw overde Bakkers ovens over Texel ten spoedigste zullen doen,

117 en ten opzigte van den Hoorn & Waal alwaar geene Brandmeesteren zyn, zullen de Leeden van dit Committé zelve de inspectie in Loco doen met een Metselaar en geadsisteerd door een Eilands Bode-

Zullende van hunne bevinding ter naaster Vergadering ofte wel op Vrydag den 18e deeser schriftelyk rapport gehouden zyn te doen-

Klagten ingekomen zynde over den Bakker Maarten Blom aan 't Oude Schil, als by hem ingevoerd zynde ˝ Last Semelen van Amsterdam

Ook over Pieter Ryersz Schaap, als opgekogt hebbende de Semelen van den Koekebakker Cornelis Kikkert alhier

Is geconcludeerd: dat over een en ander met den Hoofdgaarder Karsman tot dat eynde te versoeken, zal gehandeld worden, en de nodige voorsieningen daar in geraamd worden- denzelve Hoofdgaarder vervolgens binnen zynde gestaan, en hier over onderhouden, heeft van zyne zyde aangenomen alle onderzoek 'er naar te doen, en van zyne bevinding kennis te zullen geven-

Meede Klagten ingekomen over de Broodbakker Albert Veeger aan het Oude Schil, dat deselve maar weinge Graan opgegeven hebbende aan de Municipaliteit des niettemin, geduurig en aan de Burgery en aan S' Lands Scheepen Brood verkoopt.

Daar denzelve Albert Veeger de Granen voor de fransche Militairen onder zyn bewind hebbende, en ook voor deselve het Brood gebakken word- zal den zelve tegens de naaste Vergadering werden opgeroepen, omme van de ontfangene en nog onder hem berustende Graanen Reekening en Verantwoording te moeten doen-

117a Binnen gestaan de Burgers Gerrit Schrama en Albert Ran

de eerste hebbende eene Reekening ten Laste nog van de groote requisitie, en de laaste twee Reekeningen tot Lasten van de Amsterdamsche Cannonniers-

Nopens het Eerste zal men nog zien betaling voor te bekomen- dog nopens de twee laaste daar de geheele Reekening reeds voorlang is weggezonden en mogelyk nu al betaald weesen aan den Burger Elout, zal zulks beswaarlyk weesen, omme daar voor nog betaling te bekomen-

Nopens de Ondervraging aan den Burger Cornelis Vos, daar zyne ziekte hem verhinderd voor dat Committé te komen- zal 'er eene Commissie benoemd worden, welke zulks met den Secretaris ten zynen huyse zal effectueeren-

Dog daar tegens deeze ondervraging veele bedenkelykheeden obsteerde, als sustineerende van de Leeden, dat dit Committé geen regtbank zynde, daatoe geene bevoegdheid hadden, ontstond hier over eenige discussien en daar reeds 3 Leeden zig uit de Vergadering geabsenteerd hadde- is hier over geene verdere resolutie nog nominative Leeden toe verkoozen.

En omme deselve reedenen van absentie is aan den Order van den dag niet voldaan, tot het neemen eener resolutie, over het uitgeragte rapport door ond Committé tot de Zeedyken, over het politicq en finantieel gedrag van zommige Leeden en Ministers-

Als meede over het rapport der Commissie van 12 wegens het formeeren van Lysten, van

118 alle zodanige S' Lands amptenaaren, als zig hadde schuldig gemaakt aan Plundering of Onderdrukking hunner MedeBurgeren; en dewyl het allernoodsaakelykst was, dat hier hoe eerder hoe beeter finaal over wierd gedisponeerd- zullen deese Stukken de allereerste Order van den dag uitmaken by eene volgende Vergadering

Ingekomen eene ontwerp ter Organisatie van de Bataafsche Gewapende Burgermagt-

Geresolveerd: dat de Commissie benoemd, tot het met de Krijgsraad van den Burg formeeren van een vast plan voor de gewapende Schuttery aan den Burg, dit ontwerp zal overbrengen, by de Krygsraad- met versoek en aanmoediging omme het zelve, hoe eerder hoe beter te ondersoeken, en zo men daar aanmerkingen in vond, die schriftelyk aan dit Committé opte willen geven-

Binnen gestaan de Dienaar der Justitie Hendrik de Groot, versoekende tog instantelyk dat in de dringende nood voor hem en zyne Confrater door dit Committé voorsiening mag geschieden, reserveerende verders de opgave aan het ontfangene Dienaars geld, hetgeene hy de Eer had den 27 Nov. 1795 aan het Committé schriftelyk voortedragen

Daar het doen der betalinge en voor het verdere onderhoud zorgen der dienaars van Justitie een gewigtig onderwerp is, het welk niet te spoedig en ten zekerste moet daar gesteld worden- dog zulks nog diende te wagten tot de thuiskomst van de Maire Elout- evenwel daar de dienaars van de Justitie middelerwyl eenige Subsistentie moeten hebben- was den Secretaris

118a versogt aan de Ontfangers van de Waal, Oosterend en den Hoorn, uit naam van dit Committé dit volgende schriftelyk versoek te doen

De Ontfanger van de Waal Pieter Jansz Boon, werd van wegens het Committé van Algemeen Welzyn deezes Eilands versogt (en des noods) geauthoriseerd, aan de Dienaars der Justitie Hendrik de Groot en Pieter Barendsz op de te ontfangene Dienaars Gelden, by wyse van voorschieting aftegevene eene Somma van f 20 zullende die penningen wederom kunnen werden geremplaseerd, uit de Belasting van 8 stuyvers Dienaarsgeld staande op de Huysen aan de Waal- voor welker ontfangst het Committé voornoemt denzelver Ontfanger guarandeerd- Actum &z

Zoude dus voor ieder Ontfanger gemeld zodanig versoek en authorisatie, om f 20- gulden ten behoeve der Dienaars en dus te zamen voor f 60- gedepecheerd-

Zullende wyders ter naaster Vergadering aan de Order van den dag zyn de resolutie hoedanig men over de reekening der oude Regenten zal handelen, en zal dan ook eene Commissie werden benoemd, welke uit de ingekomene Billetten voor de eerste en tweede Termyn Lysten zullen formeeren- van die geene dewelke al of niet gefourneert hebben in de geforc. Negotiatie

De precident heeft de Vergadering des avonds ten 7 uure gescheiden, en tot aanstaande dingsdag morgen ten 10 uure geadjourneerd.

119 de Missive aan de Commissie tot de Telling van het Volk van Holland, was van deese inhoud

Vryheid, Gelykheid, Broederschap

Aan de Commissie tot de Telling van het Volk van Holland

MedeBurgers!

Op ons Eiland rondsom in Zee gelegen, zyn zes Kerkhebbende Dorpen, behalve eenige gehugjes.

Dan alzo by resolutie door het Volk van Texel den 3 february 1795, gearresteerd is: dat het Eiland Texel geheel en ondeelbaar moet gerepresenteerd worden, als van een Lighaam, waar van de onderscheidene dorpen deelen zyn- zyn wy niet in de mogelykheid aan Ulieden versoek te voldoen, omme de getallen der Zielen van elke dorp Specifique te kunnen opgeven.

Heil & Broederschap

De Municipaliteit van Texel

Ter ord. van dezelve WRomans

Texel 12 December 1795 het Eerste Jaar der Bataafsche Vryheid

119a Daar 'er by de Commissie benoemd tot afbetalinge der groote requisitien bedenkelykheeden gevallen waaren over de gedaane schuitvragten in requisitie gesteld door die van de Helder herwaars met fransche Troupes, is door hun namens de Municipaliteit de volgende Missive aan de Municipaliteit van Huisduynen en de Helder versonden

Aan de Municipaliteit van Huisduynen en de Helder

MedeBurgers!

Daar er by ons bedenkelykheeden vallen over de Schuitvragten met fransche Militairen door ULieden in requisitie gesteld naar herwaad, en of niet wel zommige ook by Ul opgegeven zyn, te meer: ofschoon by ons eene resolutie ligt, dat alle Schuit of Schip Vragten van dien aard, diende opgegeven te worden, ter plaatse alwaar men die in requisitie gesteld had- evenwel de opgaave by ons is geschied, waaromme wy niet zonder reedene vermeenen of hier onder geene bedrog ten nadeele van den Lande plaats hadde.

Waaromme wy versoeken Ul ons zo spoedig doenlyk gelieven optegeven, de namen den geene, met de datums, en Somme waarvan

120 verdiend, by Ul in requisitie naar herwaards genomen, welke ook de opgave by Ul gedaan hadde-

Hiermeede de Lands en ons voordeel zullende doen,

zyn wy naar toewensching van Heyl en aanbieding van Broederschap

Uw lieder medeBurgers

De Municipaliteit van Texel

Ter ord. van dezelve WRomans

Texel 12 December 1795

120a Vergadering 15 December 1795

present alle de Leeden demto den Burger Jan G. Spigt en de Maire Elout die van het Eiland was

Dingsdag morgen om 10 uuren

De Notulen van de Voorgaande Vergadering zyn geresumeerd en geapprobeerd-

De Commissie tot de betaling der Reekeningen van de Groote Requisitie te kennen gevende, dat aan haar veele bedenkelykheeden waaren voorgekomen over reekeningen van gedaane Schip of Schuyt Vragten en requisitie genomen door die van de Helder- naar Texel, dat die schuyt vragten hier waaren opgegeven ofschoon 'er eene resolutie lag, dat zoortgelyke Vragte opgegeven moest worden, ter plaatse van waar zy in requisitie gesteld waaren! En dat men niet zonder reedenen vermoeden, of niet wel voor de Schuytvragten 2 maal betaling gevorderd wierd- waaromme de Commissie in naam der Municipaliteit goedgevonden had, zig daarover by missive aan die van den Helder te addresseeren, welke Missive zy de Eer hadde ter Tafel van dit Committé neederteleggen.

Naar Lectuure van deselve Missive, is al het verrigtene door de Commissie niet alleen goedgekeurd, maar is dezelve voor hunne attentie ten dienste van den Lande bedankt geworden.

121 De Leeden Kwast en Keyser tot de Commissie by de Krygsraad alhier benoemd, ingevolge resolutie by voorgaande Vergadering geauthoriseert, omme het ontwerp ter Organisatie van de Gewapende Schuttery, by deselve Krygsraad overtebrengen, de Leesing te recommandeeren en te verzoeken deswegens haare aanmerkingen optegeven-

rapporteeren

Dat zy het zelve in de Krygsraad gebragt hebbende, en versogt daar by te blyven assisteeren, naar Lectuure en overweeging van deselve geene reflicten op het zelve zyn gevonden, maar volkomen geapprobeerd.

En daar de Commissie inmiddels van begrip geweest hadde, dat hunne Commissie door dit ontwerp was opgeschort, was de Krygsraad van het tegenovergestelde gevoelen, als oordeelende dat het plan voor de Schuttery als louter huishoudelyk zynde, diende te werden voortgezet en geforceerd te worden, waaromme versogte met de verdere afwerking te willen continueeren, en is zulks alzo conform het voorstel van de Krygsraad geconcludeerd, en de Commissie versogt met het formeeren van het plan voor de Schuttery ten spoedigste voorttewillen gaan- hetwelk dezelve dan ook aangenoomen hebben.

Commissarissen tot de geforceerde Negotiatie vragen ingevolge art. 11 van de publicatie dato 17 July 1795, dat zo 'er Lieden gevonden worden welke nog wilde Goud en Zilver fourneeren, tot voldoeninge hunner verpligting, of zy Commissarissen zulks ook konde ontfangen, en tot dat eynde van een der Goud en Zilversmits ter Taxatie gebruyk maken.

Is zulks: ofschoon volgens publ. daartoe eene nadere aanschryving versogt moest worden, evenwel ten dienste van den Lande conform het zelve 11 Art. geconcludeerd, latende voorts aan de Commissarissen over, tot hun behulp eene der Goud en Zilversmits te employeeren-

121a Binnen gestaan de Officieren der Schuttery van 't Oude Schil Cornelis Jonker, Jan Dito, Klaas Smit, Frans Philippus & Symon Vos-

naardat hun voorgehouden was, de onaangenaamheid, aan dit Committé over de discussien die onder haarlieden plaats hadde, dat zulks tot ergernis niet alleen van alle Weldenkende, ten hoogste nadeelig aan de Goed Zaak, en het Kwaad in de hand werken was; dat men dierhalve gaarne zoude zyn, dat ieder met ter zyde stelling van alle Jalousie, als waare Vaderlanders dus, de handen in een diende te slaan, en zig beyveren omme de Schuttery aan het Oude Schil tot stand te brengen! Biedende daartoe het Committé hun alle hulp aan welke in redelykheid van hun kon gevorderd worden- vertrouwende dan ook op grond daarvan, dat men nu verder geene Zwarigheeden meerder zal opposeeren, maar eenen ieder getrouwelyk zynen pligt, hem door God en 't Vaderland opgelegt zal naarkomen-

Naar 'er dus nog eenige dicussien met de opgemelde Officieren had plaats gehad, beloofde denzelve Officieren, alles tot de in stand brenging der Schuttery aan het Oudeschil te zullen in het werk stellen, Hebbende den Burger Cornelis Jonker op zig genomen wederom zynen post als Capettyn der Schuttery te aanvaarden-

Zullende de geexamineerde Lyst der Schuttery door dit Committé den 27 November gearresteerd, tot een Basis werden gehouden en die geene welke de officieren verder nog oordeelen tot de Wapening te zyn bevoegd, door hun opdeselve werden gebragt

122 en die geene (ofschoon van denkwys verschillende) dog zig altoos stil gedragen hebbende, en zig genegen toonende tot handhaving der Goede Zaak, het geweer te willen opneemen, tot dat eynde gerenvoyeerd werden, naar dit Committé, aan welkers beoordeeling het dan zal staan, omme zulks al of niet te accordeeren-

Het Committé nodigd wyders denselve Officieren ofte wel eene Commissie uit hun midden ten allervriendelykst uit, omme ook by hun te assiteeren, tot het formeeren eener Plan, voor de Gewapende Schuttery- zynde tot dat eynde eene Commissie, en uit dit Committé, en uit de Krygsraad werksaam alle dingsdagen, donderdagen en zaturdagen ten raadhuyse alhier, des avonds van 5 tot 9 uuren-

En hebben gemelde Officieren van het Oudeschil aangenomen, ook daar by te zullen assisteeren.

Binnen gestaan Albert Veeger, Bakker voor de fransche Militairen, en afgevraagd zynde reekening en verantwoording te doen, van het door hem ontfangene zaad, gesonden aan de Municipaliteit door het Committé tot de Vivres & fournituures- zegt zyne verantwoording zeer wel te kunnen doen- neemende aan dit schriftelyk ter Secreatry te zullen opgeven-

Daar 'er zo veele Zaken zyn, welke noodzakelyk afhandeling vorderde, steld den Secretaris voor zo lange dagelyks te vergaderen tot alles zal afgedaan zyn

Als meede dar de Vergadering bepaaldelyk zullen werden gehouden van S' morgens ten 10 tot S' namiddags 4 uuren

Voorts daar de Leeden zo verschillig opkomen, dat ons eene geregelde voortgang

122a wyders aan den Order der dag zynde, het naarzien der ingekomene Lysten van S' Lands Amptenaaren die zig schuldig hadde gemaakt aan Plundering of onderdrukking hunner MedeBurgeren, door de Commissie van 12 geformeerd, is daar over discussien ontstaan onder de Leeden- dus is daarover geene resolutie genomen

Het 14 daags precidium van den Burger Gerrit Sluysman geeyndigd zynde legt denzelve zyne post needer en is met unanieme Stemmen verkoosen dan Burger Cornelis Hendriksz Bakker

De precident heeft de Vergadering des avonds ten 5 uure gescheiden, en tot aanstaande Vrydag morgen om 10 uuren geadjourneerd.

123 Vergadering 19 December 1795

present alle de Leeden demto de Maire Elout die van 't Eiland was

S' morgens ten 10 uuren

De Notulen van voorgaande Vergadering zyn geresumeert en geapprobeerd-

Ingekomen eene verantwoording van Albert Veeger, wegens het ontfangene Graan en daar uit gebakken Brood voor de fransche Militairen

Daar in byweesen van twee Commissarissen by den aanvang der proef, wegens de quantiteit Brooden uit 1 of 1 ˝ Loopen gebakken, en zulks berustende is by den Burger Poulus Kikkert Alb, is deese verantwoording zo lange geseponeert, tot men die opgaave zal hebben bekomen. Waartoe men de Burger Poulus Kikkert Alb. versoekt, die aan den Secretaris te willen ter hand stellen.

Ingekomen de aanschryving van het Volk van Holland dato 3 Dec. 1795, inhoudende Surcheance in het aanschaffen van begraafplaatsen buiten de Steeden of plaatsen tot de Laaste December 1796- aangenomen voor Notificatie

Binnen gestaan zynde Brandmeesteren van den Burg, overleggende Schriftelyk rapport inhoudende: dat zy ingevolge resolutie van dit Committé alle de Bakkers als ook de Koekenbakkers Ovens aan den Burg alhier met de Eilands Boode hadde gevisiteerd, en alle deselve hadde goed bevonden, except die van de Bakkers Gerrit Kikkert en Hendrik Bruyn, dat de eerste nog wel door reparatie kon in order werden gebragt, dog dat die der Laaste ten eenenmaale diende te werden vernieuwd, also niet konde gerepareedt worden-

Aangenomen voor Notificatie

Wyders geeven Brandmeesteren nog te kennen: dat 'er aan de slang der Brandspuyt van den Burg noodwendige reparatie diende te werden gedaan, vragende al verder at indien zy in hunne qualiteit tot extra diensten (niet by tyden van Brand) werde gerequireerd, of zy dan ook

123a extra zullen vermogen te declareeren, - en daar van eene reekening opgeven-

het eerste: omme zo spoedig doenlyk te voorsien is gedemandderd aan Brandmeesteren, en nopens het laaste is zulks haar geaccordeerd

Verders zyn de ingekoomene rapporten van de Brandmeesteren zo van Oosterend als Oude Schil en van het Lid van dit Committé Pieter Kikkert nopens den Hoorn, naargezien en bevonden dat alle de Bakkers ovens aan die plaatsen door hun waare ondersogt en goed bevonden- zynde de Bakkers Oven aan de Waal, onder handen om gerepareerd te worden.

Binnen gestaan den Burger Klaas Smit, zo voor zig als voor den Burger Simon Vos, te kennen gevende: dat als Officieren der gewapende Schuttery door hun naargezien zynde het Plan ter Organisatie voor de Gewapende Burgermagt en wel Art. 3 daar in bevondenhadden, dat die geene welke tot de recherche behoorde, van de Wapening uitgeslooten waaren- alswaaromme zy dus ook daar zy Suppoosten van de recherche waaren, voor hunne posten kwamen te bedanken als Officieren der Schuttery aan 't Oude Schil

Daar het dit Committé zeer aangenaam zoude weesen, en het zeer tot instandhouding der Burgerwapening aan het Oude Schil noodsakelyk was, dat deselve Burgers uithoofde haarer meerdere bequaanheid onder de wapenen waaren, en tot dat eynde hunne posten als door het Volk verkoosene Officieren wederom op zig naamen, werden

124 deswegens van dit Committé daartoe de Vriendelykste instantien gedaan, met belofte van alle Guarantie ten opziget de nadeelen, welke zy daar door in hunne Broodwinning als Suppoosten van de Recherche zouden kunnen lyden-

Zullende ter hunne decharge des begeerende hun hier toe Extract werden gegeven, om te kunnen strekken naar behooren

Op welke instantien en declaratoir van Guarantie door dit Committé denzelve Burger Klaas Smit & Simon Vos, dan wederom hunne posten als Officieren hebben aangenomen, waarna dese Vergadering hun ten sterkste versogt en ook recommandeerde, tog ten spoedigste de voortsetting ter wapening door de Schuttery aan het Oude Schil, te werk te stellen-

Nopens het Placaat van 11 December 1795 tot alteratie van den Eed voor de S' Lands of Stads Amptenaaren, zo voor het politique als Kerkelyke- werd aangemerkt dat de Commissie van 12 tot het formeeren der Lysten voor de Amptenaaren welke zig schuldig hadde gemaakt aan Plundering of onderdrukking hunner MedeBurgeren; de predikanten Tenckink en Sas hadde opgegeven, als voor haare wandaden en gehaate Orange denkwyze zo in voor als na den Jaare 1787- wel degelyk onder e termen van de publicatie van 12 October 1795 vallende- vragende derhalven of men dan die ook in den Eed konde neemen-

Werd geconcludeerd daar men de tyd van 3 weeken heeft, alvorens zulks te doen, alvoorens zig daar over aan 't Committé van Algemeen Welsijn van Holland te addresseeren en den Secretaris gelast tegens de naaster Vergadering eene Missive gereed te hebben, nopens het gedrag van deese predikanten, welke als dan zoude resumeeren

124a van wegens Ryer Kikkert gevraagd wordende betaling voor een Reekening ter Somma van f 90.12- voor verteeringe ten zyne Huyse gedaan door de Commissarissen Revolutionair zedert 28 Janauary tot 20 Maart 1795

Werd geconcludeerd, daar reeds van wegens denzelve Commissarissen eene resolutie genomen, die uit de Eilands gelden te zullen voldoen, als gedaan zynde alvorens de Oude Reekening was geresolveert, waardoor men dus geene prosessie kon neemen van het Huys der Gemeente- werd alsnu geconformeert met deselve Conclusie, zullende by Ordonnantie betaald werden door de Ontfanger van den Hoorn-

De precident uit deeser Vergadering voordemiddag reeds afgegaan en nog niet te rug gekeerd zynde, hebben de Leeden des S'avonds om 5 uuren de Vergadering doen scheiden, en tot des dingsdag morgen aanstaande om 10 uuren geadjourneerd.

125 Vergadering 22 December 1795

present alle de Leeden demto de Maire die van 't Eiland was-

Dingsdag morgen om 10 Uuren

De notulen der voorgaande Vergadering geresumeerd en geapprobeerd

Ingekomen eene Missive van de Helder en Huysduynen meldende dat zy geene Schuiten in requisitie namen of die Bons gaven en die dan ook betaalden. Aangenomen, provisioneel voor Notificatie

Den Secgretaris te kennen gevende: dat den afgevaardigde in S' Hage den Burger Buyskes, had versogt te mogen werden gegemunieert, met een Extract uit de Notulen van den 27 Nov. laastleden, waarby werd gedifficulteert omme hem iemand uit hoofde zyner meedevuldige bezigheeden toetevoegen, breeder by de Notulen van dien dag vermeld-

Is zulks geaccordeerd en den Secretaris gequalificeert, het begeerde Extract aan den Burger Buyskes te doen toekomen

Ingekomen de opgaave der nadeelen, de Visschers en Lootsen in de maand September laastleden veroorsaakt door de stremming van het naar Zee te mogen gaan

Werd den Secretaris versogt ter naaster Vergadering eene Missive gereed te hebben, met vermelding van de geleedene nadeelen-

Ingekomen een Concept Reglement voor de Schoolmeester van de Koog, ontworpen door den Burger Jacob Veldhuys- is het zelve Reglement geresummeert en in zo verre goedgekeurd- dan op aanmerking van den Secretaris, dat 'er geene gebeeden by bevonden wierden, zo voor als naar Schooltyd te doen, ook dat 'er geene melding in werd gemaakt van de Schoolboeken

125a welke tot algemeen Onderwys moeste dienen

werd op voorstel van den Burger Poulus Kikkert Alb geconcludeerd- dat men de werkjes van de Maatschappy tot Algemeen Welzyn, dat is van A.B.C. af tot de Jongen behoorlyk leesen kan, zoude ontbieden; en naar Examinatie daar van, zo zulks maar eenigsints met de pryzen uitkwam in het School aan de Koog introduceeren

Zynde de Commissie tot dat eynde aan de Secretaris opgedragen, omme die werkjes spoedig voor Reekening van 't Eiland te ontbieden.

De Secretaris by voorgaande Vergadering gelast zynde eene Missive gereed te moeten hebben, aan het Committé van Algemeen Welzyn van Holland wegens de Predicanten Tenckink en Sas, ten eynde men weete; of men die ook ingevolge alteratie op de Publicatie van 9 Maart 1795 gearresteerd 11 December daaraan volgende, ook met een vry gewissen tot den Eed konde demitteeren- brengt deselve Missive ter tafel deezer Vergadering-

Naar Lectuure en resumtie van deselve de nodige veranderinge daar in gemaakt zynde, is die gearresteerd; met versoek die also te willen versenden, uit naar van de geheele Municipaliteit.

Nopens het gooyen met steenen langs de straaten: naar dat hier over met de precident van 't Committé van Justitie was geconfereerd- is eyndelyk den Secretaris versogt uit Naam van opgemelde precident Scheepen publicque advertentie te doen gefundeerd op Eilands Keure- welke ten deese opzigte onverminderd en in haar geheel beschouwd worden.

126 ingekomen zynde nadere opgaave der gestigten ad pios usus- als

Mennonite diaconen van den Hoorn, - daar deselve geene opgave van de fondsen doen, zullen die zo zy wilde jouisseeren van de vryspreeking des geforceerden Last, nadere verklaring moeten doen-

Idem nadere verklaring en persisteering by de eerste opgaave, van de Verenigde Mennonite Gemeente Burg, Waal & Oosterend

Werd geresolveerd deselve by de laaste Termyn Een billet te zullen thuys zenden

Den Burger Albert Gorter Brandmeester aan den Burg, in byweesen van den Burger G. Sluysman Lid deeser Vergadering met de Eilands Bode S. Kikkert, naar gedane reperatie van de Ove der Bakker Jan Willemse aan de Waal, deselve goed bevonden hebbende, doed hier van schriftelyk rapport.

Het zelve rapport goedgekeurd zynde, is de Burger A. Gorter by provisie namens deese Vergadering bedankt geworden.

Wyders hebben de Leeden de overige tyd van de naardemiddag doorgebragt met het naarzien der Billetten van den Termyn der geforceerde Geld negotiatie en formeeren der Lysten van dien-

De precident heeft de Vergadering te 4 uure gescheiden en tot Dingsdag den 29e Dec. S' morgens om 10 uure geadjourneerd.

126a de Missive aan Buyskes was van deezen inhoude

MedeBurger!

Hierby het Extract, waarby niet twyffele of zal aan Uwe intentie voldaan weesen-

UED bekomt hier wederom de Bons voor de maand November, re Rekening zende wy aan 't Committé tot de Vivres- weest zo goed tog en dring op de afbetaling, want zonder dat kunnen wy het niet gaande houden-

Het Committé dringt zeer omme dispositie te weeten, ofte anders zullen zy eene resolutie neemen, op het uitgeven der Actens, dewyl zulks niet langer wagten kan-

Voor het Jaar 1751 waaren Schouten en Scheepenen van Gecommitteerde Raden gequalificeert de noodige Actens uittegeven, en de Lieden te beEedigen- maar na die tyd is 'er verandering gekomen- dat zy na Gecomm. Raden moesten om approbatie en den Eed te doen

Nopens den inhoude der drie Missives aan het Bondgenootschap te Lande, aan 't Committé tot de Vivres en aan 't Committé van Algemeen Welzyn gelieven UEd te spreeken en te versoeken, omme spoedige rescriptie-

Wy zyn naar toewensching van Heyl & Broederschap

De Municipaliteit van Texel ter ord. van deselve (get) WRomans

Texel 24 dec. 1795

127 Aan 't Bondgenootschap te Lande

MedeBurgers!

De Hollandse Militairen onder den Cap. van As alhier in de Schans in Guarnisoen, hebben zig aan ons geadresseert, met versoek te mogen genieten de Serviesgelden, door de Lande aan alle Steeden en plaatsen geaccordeert, daar Militie in Guarnisoen legt, en het geene ook in de Engelsche Oorlog van den Jaare 1780 en 1781 van S' Landsweege aan dit Eiland is betaald geworden.

Wy hebben het versoek zeer billyk gevonden, als vermeenende: het hun te compiteeren, en bovendien zoude zulks daar hier alles tot eene excessive duurte is geklommen hun te beter Sustentatie geeven, en te anderen aan den dienst verpligten-

Wy verwachten hier op spoedig antwoord en zyn naar toe toewensching van Heyl & Broederschap

De Municipaliteit van Texel ter ord. van deselve (get) WRomans

Texel 24 dec. 1795

Aan 't Committé tot de Vivres en fournituuren voor de fransche Troupes in dienst van deese Republicq

MedeBurgers!

Hier by de Reekening van de maand November, de Bons hebben wy aan onze afgevaardigde gesonden, die Ul denzelve wel zal behandigen

127a Maar Burgers wy moeten het alwederom herhalen, de winter kan op een Ogenblik ons Eiland alle toevoer van de vaste wal beletten, waaromme wy ernstig op prompte afbetaling aandringen, zo van ons nog competeerende voor Augustus en September, als ook voor October en nu deese maand November, en refereere ons aan de onze van 30 Nov. waarop wij gaarne Ul antwoord hadde.

De Officieren der Hollandsche Militie alhier in de Schams in Guarnisoen, zeder eenige weeken gekoomen, hebbe zig aan ons geadresseerd met versoek dat ook aan hun Volk even als aan de Hollandsche Cannonniers dagelyks Sterke drank gegeven mag worden, dewyl zulks onder het volk in een en deselve Schans of plaats Guarnisoen houdende, te veel jalousie geeft.

Wy hebben zulks niet dureven accordeeren en hun gezegt, dat deese uitdeeling van drank ook aan de Hollandsche Cannonniers geschieden door Last en Ordre van de fransche General en Chef de Brigade, dat wy ons daar over aan Ul zoude addresseeren en zo ras ons dit wierd geaccordeerd, het even aan hun als aan de anderen gegeven zou worden.

Het versoek van hem kwam ons juyst zo onbillyk niet voor- door zo iets aan den Soldaat te geeven, zou men hem gewis meer aan den dienst verpligten en daar zy dan alle eguaal getracteerd

128 worden, nam men ook alle onvergenoegdheid weg-

' t Zal ons aangenaam weesen, op een en ander Uwe spoedige rescriptie te ontfangen en zyn verders

Heyl & Broederschap

De Municipaliteit van Texel ter ord. van deselve (get) WRomans

Texel 24 dec. 1795

De Missive aan 't Committé van Algemeen Welzyn was van deezen inhoud

Aan 't Committé van Algemeen Welzyn van Holland

MedeBurgers!

De Commissie en uit de Municipaliteit en uit de Burgery, ingevolge Publicatie van 12 October 1795 tot 't formeeren van Lysten der Amptenaaren welke zig schuldig hadde gemaakt aan de Plundering of onderdrukking hunner MedeBurgeren hebben by hunne aantekeninge wegens de predicanten Tenckink en Sas van Oosterend en de Waal ter nedergesteld:

" dat zy vertrouwde het gedrag van deeze twee predicanten, zo in als naar de gevloekte omwenteling van 1787 met haare Verkleedheid aan Orange, zelve nog komt te vooren voor de gelukkige Revolutie van dit Jaar, by de Municipaliteit zo over bekend zoude weesen, dat zy verder niet nodig oordeelde dees Zielen smert en aangedaane Leed, ter onderdrukking hunner MedeMensch, door

128a aanstokeryen en ophitsingen ook van deeze veroorsaakt te moeten ophaalen. Waaromme zy van oordeel waaren, daar dezelven Predicanten wel degelyk onder de Termen der Publicatie van 12 October 1795 verstaan wierden te behooren"

Wy moeten Burgers het zelve mede instemmen; want het gedrag van dezelve Predicanten is allerhatelykst geweest

Meede Hoofden van de Verfoejenswaardige Krijgsraad in 1787 aan Oosterend, stonden zy die met kragt en magt voor- zo by hunne dagelykse gesprekken als Openbaar, tot ergernis van al wat eerlyk was, in plaadse, zo als hunne pligt mede bragt, voorstanders en Iveraars te te zyn voor de Leere van den Groote Jesus, en volgens zyn bevel, den Mensch deugd en goeden Zeeden te Leeraaren

Hoorde men veeltyds de hoonendste en bespottelykste benamingen den Patriot van de Kansel toeroepen, die den waare MenschenVriend, den regte Vaderlander aan het hart gingen.

Men had geen eerbied voor de plaats die men beklom- Willem de 5 e was den afgod, en niet zelden schond men den eerendienst aan het Opperweesen daar men schaamteloos Orange vermengde, onder het Offer, het geene men opzond tot den Throon des Allerhoogste, zo, dat 'er Kerkgewelf van galmde.

Ook waaren zy de meede vervolgers van den eerlyken Vaderlander Jacques Dozy- die voor zynen Post als Leeraar moest bedanken, tot innig Leed van zyne Braave gemeente, die 'er tot heeden nog om treuren.

129 O Burgeren welk een zwart Tafereel wanneer men wilde, hing men niet wel van deeze beide Persoonen voor UL op!!

Maar neen! zulks lust ons niet, wy hebben hunne hatelyke Conduites reeds den 3 Juny 1795 aan het Committé ter Voorligting van Holland zeer ampel aan den dag gelegt.- en wy betuigen UL, dat het ons lang walgt, deeze Vuyle Materie te moeten behandelen, daar gewigtiger Stoffe tot onse toekomstige gelukstaat, veel meer onsen aandagt wegtrekken.

Maar wy vraage? Hoe zoude het mogelyk kunnen weesen, dat men een gansch Volk in deugd en goede Zeeden zou kunnen vóórgaan- daar zy die tot dat eynde de Boetgezanten moeten weesen, nog deugd nog zeeden kennen?

En hoe smertelyk ook het ons valt, geroepen te weesen, het Lot onser MedeMensch te beslissen, moeten wy evenwel hier op aanmerken: dat wy aan de Les doed niet aan eene ander hetgeene gy niet wilt dat Uw geschieden , te kort deede, zo wy den Eed afvorderde van hun, welkers hart wy te wel overtuigd hielde, dat het tegendeel staande houd- waaromme wy daartoe van onze Zyde zo spoedig mogelyk Uw antwoord, en zyn naar toewensching van Heyl & Broederschap

De Municipaliteit van Texel

Ter ord. van deselve (wasget.) WRomans

Texel 24 Dec. 1795 het Eerste Jaar der Bataafsche Vryheid

129a Vergadering den 29 December 1795

Present alle de Leeden

Dingsdag morgen om 10 uuren

Is om 11 uuren naar voorgaande Klokgelui en publicque uitroeping aan den Volke ten aanhooren van eenen ieder op 't Huys der gemeente van Texel voorleezingen gedaan van alle de Notulen by het Committé van Algemeen Welzyn deeses Eilands gehouden zedert den 30 October tot den 22 December 1795 incluys toe.

Ingekomen zynde eene Missive van den Municipaliteit van Amsterdam, met Communicatie dat daar zy haare Stad van genoegsame Graanen hadde voorzien, door dien weg de bakkers die tot eene verminderde prys afleeverde &

Naar Lectuure van deeze geeft de Commissie tot het in order brengen der Reekeningen voor de groote requisitie te kennen

Dat zo ras dezelve Missive ontfangen was, zy dezelve hadde geopend: als wanneer zy de Bakkers Jan Luytse, Jacob Bruyn en Hendrik Bruyn hadde ontboden (zie fo. 105), en aan deselve ingevolge afspraak op den 2 dec. Laastleden den inhoude gecommuniceerd; zonder dat zy Bakkers zig daarover verklaard hadde- dat de Commissie evenwel om van alles te beter geinformeerd te weesen, geoordeeld had, zig door middel van eene prys courant nog nader te moeten informeeren welke zy de Eer hadde, hier by over te leggen

130 waarop in omvraag gebragt wierd hoedanig als nu met de Bakkers te handelen?

Op welke geconcludeerd wierd; dat zo lange de Bakkers niet kwame klagen, men stil moeste zitten.

Ingekomen eene Missive van het Committé van Waakzaamheid van Holland, in dato 23 Dec. 1795, recommandeerende goede toeversigt op die geene welke in gebreeken blyven te fourneeren in de Geforceerde Negotiatie van 6 pCt van alle dezelve zo zulks mogelyk was Lysten te formeeren, en informatien intewinnen en die over te zenden.

Aangenomen voor Notificatie

De Schoolmeester van de Koog, binnen gestaan zynde, versoekt te mogen weeten hoedanig met de Ontfangst te handelen- als meede versoekt te mogen hebben een gedeelte van de hem Competeerende Turf- en verders zegt niet te weeten waar dat de Sleutel van het School is.

Naar dat hier over eenigsints met hem gehandeld was, is hem aangezegt; dat de eerste Vergadering van dit Committé, naar dat hy bezit van zyn School aan de Koog genomen zal hebben, hy zig maar by dit Committé moet laten aandienen, als wanneer hem wel onderrigting gegeven zal worden- en nopens de Turf dat men hem by provisie 8 ton geeven zal- en ten opzigte van het laatste, dat zo ras hy gereed is; men zorgen zal dat hy gebruik van 't School kan neemen. Zynde de besorging van dit laaste opgedragen aan den Burger Jan G. Spigt.

130a Dan daar men in geene onaangenaamheeden wilde koomen, tot verkryging der Sleutel van den School- zal men het zelve doen openen, en daar van direct kennis geeven, aan het Committé van Algemeen Welzyn van Holland

Accolade secreet [voor het eerst iets dat niet aan het Volk voorgelezen mocht worden]. Binnen gestaan P. Schaap, Veeschutter in de polder de Waal, zig beklagende over Jan Otto Bultman- welke weigerde het schutgeld te betalen van zyn Ram, den 9 December 1795 geschut

Geresolveerd dat den Schutter Jan Otto Bultman uit naam van dit Committé voor het laast zal afvragen, of hy betalen wil Ja! dan Neen! zo neen zal hy hem de Boode zenden, en direct by naarlatigheid voor het Committé van Jusitie dagvaarden

Diaconen der Gereformeerden van de Waal versoeken by Requeste, vryheid van imposten.

Dit geaccordeerd.

Werd geproponeerd of 'er geene Resolutie diende genomen te worden, over de gebreekige Ovens van de Bakkers Gerrit Kikkert en Hendrik Bruyn, dat de eerste ingevolge rapport van Brandmeesteren door middel van eenige reparatien te maken, dog dat den andere volstrekt niet te repareeren was.

Is geconcludeerd door eede der Bodens de beide Bakkers, uit naam van dit Committé te interdiceeren, in hunne Ovens te mogen Bakken voor en al eer

131 dat dezelven zullen weesen in eene behoorlyke Staat, en van wegens dit Committé geinspecteerd

De Commissie van wegens dit Committé gequalificeert, omme met de Krygsraad der Gewapende Schuttery aan den Burg (zie Notulen 18 Nov. 95), ofte wel met eene Commissie uit de haare, te formeeren een Reglement voor de Gewapende Schuttery, geeven te kennen: dat zy het zelve Concept Reglement nu zo verre afgehandeld hadde, tot de Contributie gekomen waaren, en zulks bereids ten opzigten van den Burg hadde verrigt- dan daar 'er geene Gewapende Burgercorpsen op Texel meer exteeren; waaren zy Gecomm. van oordeel dewyl zulks tog by de Algemeene Organisatie der Burgercorpsen door ons Vaderland moest plaats hebben, of men het zelve Reglement niet moest uitbreiden voor geheel Texel, als pure domesticq- maar daar hunne Commissie zie (zig?) zo wyd niet uitstrekte, versogte zy Ampliatie van dien, en vooral ten opzigte der Contributie, dewyl zy den staat der Burgeren over Texel niet kennende, den zelve ook niet konde Taxeeren, ten waare men goedvond wegens dit laaste Articul hun eenige Burgeren uit de respective dorpen deeses Eilands toetevoegen, welke hun daar in de behulpzame hand konde bieden.

Geconcludeerd conform het voorstel en de volgende Burgers hun toegevoegd, als aan Oosterend Arie Dyker, Biem Vlaming, Leendert Pruyt

Waal Harme Zuydewind, Jacob Breemer, Jan Pietersz Bakker

131a Aan 't Oudeschil Lucas Wentel, Benjamin Visser, Hendrik Burger

aan den Hoorn Pieter Daalder, Jan P. Knaap, Aldert Koorn

alle dezelven hier van door de Boode te doen informeeren

Klagten ingekomen zynde over eenige insolenten van kinderen, onder de Godsdienst der Mennoniten gedaan

Werd de Boode gelast, naar de ouders der kinderen van Jan Fransz Ratelaar en Pieter Vermeulen te gaan, en ze ernstig te laten waarschouwen dat zy 'er zorge voor zullen hebben te gedragen, dat zulks nooit weder plaatshebbe-

Voorts werd unaniem geconcludeerd: dat de dienaars der Justitie des Zondags onder de Godsdienst, by de Gods Huyzen zullen rond gaan, en wel zorge te draagen, dat er de minste rustverstooringen nog insolentien plaats hebben.

Secreet: werd geproponeert daar de Bandeliers en Port epees in de Jaare 1787 de Schuttery van den Burg afgeeyscht en alhier op het Raadhuys gebragt, niet naar Hoorn aan S' Lands Arsenaal vervoerd zyn-

Jacob Slot die in den Jaare 1789 Burgemeester van Oosterend was en in die tyd de geweeren naar Hoorn gevoerd heeft, tegens de naaste Vergadering

132 te requireeren- en van hem aftevorderen bewys, waar hy deselven naar toe gevoerd heeft- of waar ter plaatse zy gebleeven zyn-

Dit conform geconcludeerd, zullende Jacob Slot tegens de naaste Vergadering heede 8 dagen, S' morgens tegen 11 uure ontboden worden.

Werd voorgesteld: daar den Burger Simon Kwast, Lid van dit Committé nog niet zynen Eed als Representant van Texel gedaan heeft- of denzelve Burger hier toe niet gehouden zoude weesen

Hier over met denzelve Burger woorden vallende, verklaarde volkomen bereid te zyn zulks te effectueeren, zo ras de Maire Elout waarop hy ten sterkste insteerde ook als Schout van Texel dit zou hebben gepresteerd, dewyl die even min als Schout van Texel bevoegt was, als hy Representant van het zelve Eiland, alvoorens den Eed te hebben gedaan, daar men hier een en andermaal op aangedrongen had, werd unaniem geconcludeerd; ter naaster Vergadering, als wanneer men veronderstelde dat de Maire thans op Texel, ook alhier tegenswoordig weesen zou- dat dit stuk dan de eerste Ordre van den zynde uitmaken, en dat die geene welke den Eed nog niet had afgelegt, zulks dadelyk zoude hebben te doen, of verpligt weesen te doen, zullende by naarlatigheid andersints daar eene finale Conclusie overneemen.

Op voorstel van den Burger Pieter Alb. Kikkert, daar de Commissaris tot de inquartiering Jan P. Knaap betuigde

132a nimmer geene aanzegging gehad te hebben tot de byeenkomst met de andere Commissarissen tot de regulering en finale afdoening der inquartierings Kosten

Werd geresolveerd den Burger P. Kikkert te versoeken met de zelve Commissaris afspraak te maken, wanneer men gevoegelykst met de andere Commissarissen tot de eyndelyke definitie van dit werk by een komen zou- en wanneer zulks door hem was bepaald, zoude men de anderen daartoe ook uit Naam van dit Committé laten nodigen.

Van wegens de Commissarissen der 6 pCt geforceerde Negotiatie gevraagd zynde, of zy nog niet eenige Zitdagen zoude houden, voor de Laaste Termyn- is zulks geaccordeerd en aan hun overgelaten.

De precident heeft de Vergadering ten ˝ 5 uuren des S' avonds gescheiden en tot aanstaande dingsdag den 5 January 1796 geadjourneerd des S' morgens om 10 uuren-

133 de Missive aan 't Committé van Algemeen Welzyn van Holland was van deesen inhoude

MedeBurgers!

Door onze aanstelling van eenen andere Schoolmeester aan de Koog alhier, wilde wy die possessie doen neemen van het School aldaar den Lande Competeerend

Dan, daar men de Sleutel weg hield, of niet voor handen vond, zyn wy in de noodsakelykheid geweest, het zelve School te doen openen, omme tot gebruyk der Jeugd te doen verstrekken-

Wy hebben gemeend UL hier van te moeten kennisse geven, en zyn naar toewensching van

Heyl & Broederschap

De Municipaliteit van Texel ter ord van deselve (get) WRomans

Texel 31 Dec. 1795


Home