Nieuwe school aan Den Burg 1807


Aan de Burgwal staat dit gebouw. Het is nu het Atelier van Maria Roelofsen (2017).

NIEUW SCHOOLGEBOUW AAN DE NIEUWESTRAAT

Ergens in Den Burg stond de Dorpsschool, waar precies is niet duidelijk. Er waren 200 leerlingen in 1806, met een bovenmeester en een ondermeester.

Dominee Huizinga hoorde dat de school stond 'waar nu de wagenmakerij van Luytze staat'. 'Nu' was in 1865. Maar waar was dat?

Dagboek Huizinga 21 Mei 1865. Wij des namiddags naar de Tent, aldaar Vrendenberg en Kikkert c.s. ook kwam daar nog, ingeroepen door Kikkert, de oud-koopvaardijkapitein Hofstee, thans woonachtig aan 't Nieuwe Diep. Hij had er 27 reizen op de Oost gedaan behalve vele op de West. Zijn Grootvader was schoolmeester aan den Burg. Het school was de tegenwoordige wagenmakerij van P. Luitse.

11 Augustus 1846. Meester W. van Haarst van Sneek verhaalde onder welke moeijelijke omstandigheden hij in de jare 1806 hier op Texel onderwijzer was geworden, vooral doordien men zoo bevooroordeeld was tegen de nieuwe manier van onderwijzen die hij zou invoeren, alsmede tegen zijn jeugd (20 jaar) en dat hij uit Amsterdam kwam, alsmede dat hij geen uitmuntende zinger was.

De bovenmeester in 1806 was dus Van Haarst.

Het gebouw was oud en klein en moest vervangen worden door nieuwbouw, vond de Plaatselijke Schoolcommissie. Die bestond in 1802 uit de Burgers G.C.W. Reinbach, A. Wentel, S. Hoekstra, H. Schutte en H. Dogger, een gemeenteraadslid, een notaris, twee dominees en vooraanstaand Texelaar Hertje Dogger.

De nieuwbouw werd begroot op 1530 gulden. Eigenlijk vond de Gemeenteraad de kosten voor zo'n project te hoog, de kas was leeg. Men deed liever wat aanpassingen aan het oude gebouw, maar dat loste het probleem niet op- de school was en bleef te klein.

Het jaar erop begon de Schoolcommissie er weer over en nu werd het besluit om een nieuwe school te bouwen genomen. Er werd vaart achter gezet: op 10 maart werd het besluit genomen, in april was het eerste grote bouwmateriaal al gekocht bij een sloopbedrijf in Haarlem, begin mei werd de bouw aanbesteed en begon het werk, in de Nieuwe Straat 'op het Erf afkomstig van het afgebroken huis van Abram Hendriksz Plavier, leggende aan het Kerkhof' (Abram was dood, zijn erven konden de achterstallige belasting niet betalen en dus werd het huis gesloopt). De Nieuwstraat heet tegenwoordig Burgwal.

Eind juni kon het schilderwerk beginnen en op 5 september werd de school in gebruik genomen. Alle aannemers en ambachtslieden werkten er aan mee, blijkt uit het bewaarde kasboek en de kwitanties. De totale kosten overstegen ruim de begroting: het was meer dan twee keer zo veel, alleen de guldens opgeteld maakt al f 3130. De schellingen en penningen bij elkaar erbij zal de 3500 overschrijden.

Op onderstaande plattegrond (1828) is ingetekend nr. 11 'eigendom Gemeente Texel, Algemeene Armen School'. Een merkwaardige omschrijving, want het was in die tijd de enige school van Den Burg, niet alleen voor kinderen van de arme inwoners.

Monsieur Verberne begon pas in september 1830 met zijn bijzondere school.De naaste buren van de school waren op nr. 10 Albert de Jager, werkman en aan de andere kant nr. 12 Mees Disper, doodgraver. De achterkant grensde aan het Kerkhof. Tegenover het gebouw waren geen huizen- tot ver in de 19 e eeuw waren veel percelen langs de Nieuwstraat onbebouwd.

Op onderstaande plattegrond is te zien hoe de school lag ten opzichte van de Burggracht, tussen de Nieuwstraat en de Weverstraat. Na de bouw van de Nieuwe School in 1874 werd het oude gebouw ingericht als Bewaarschool, dit kaartje is gemaakt na 1876.

Het was bij Keur verboden om botten in die gracht te gooien, botten kennelijk afkomstig van het vee van de slachterijen, die aan de gracht lagen zodat het afvalwater makkelijk geloosd kon worden. Vlak bij het Weeshuis was een sluisje, waardoor de afwatering van de gracht liep.

De Nieuwe School werd in 1955 vervangen door de Jac. P. Thijsseschool aan de Keesomlaan en afgebroken. De Bewaarschool werd verkocht aan x. Het gebouw staat er nog steeds.HET HELE VERHAAL

Notulen van de Gemeenteraad van Texel

Vergadering 3 Junij 1806

Ingekomen Missive van de plaatselyke School Commissie op deese Eilande geschreeven alhier in dato 2 Junij 1806 opgevende verscheidene poincten, waar in zy eenige schikkingen verzogten- waar over zynde gedelibereerd,

ten tweede: tot opneeming van het School aan den Burg, de Inspectie daarvan opgedragen aan het Lid Jan Bakker, den Bailliuw en de Secretaris, met versoek van hunne bevinding ter naaster rapport te doen-

In 1802 waren de leden van de Schoolcommissie de Burgers G.C.W. Reinbach, A. Wentel, S. Hoekstra, H. Schutte en H. Dogger, een gemeenteraadslid, een notaris, twee dominees, allen vreemden op het eiland, en geboren vooraanstaand Texelaar Hertje Dogger.

Vergadering 8 July 1806

De Commissie van wegens deeze Vergadering benoemd tot het inspecteeren van het School aan den Burg- geeve kennis: dat zy tot dat einde hadde gerequireerd de nodige arbeidslieden- dat zy daar van hadde begeerd eene schriftelyke opgave van Timmer en Metselwerk zo tot verbetering van het tegenwoordige, als voor een geheel Nieuw School, belopende de Kosten voor het eerste f 307- en een geheel Nieuw School, het geen dan 8 voet wyder zoude zyn f 1530-

Dat hoe zeer Uwe Commissie wel voor een geheel Nieuw School Uwe Vergadering zoude adviseeren, als verre het voordeeligst zynde- moesten zy zulks agterlaten uit hoofde der slegte gesteldheid van de Eilands finantien, maar dat zy onderzogt hadde, het Huis in de Weverstraat, onlangs van de Erve Arie H. Graaf tot eene Caserne gekogt- het zelve met een Klyne verbetering, die men calculeerde f 150 a f 200- te zullen kosten, daar zeer geschikt toe hadde gevonden immers tot zo lange dat men door middel van Koop een bekwaam Huis aan konde kopen-

Waar over zynde gedelibereerd is tot het laaste besloten- zo de verbetering aan het eerstgemelde niet geschikter zoude voorkomen, zynde de uitvoering opgedragen aan de Commissie voorschreeve-

Vergadering 22 July 1806

De Leeden van den Burg in Commissie tot het in gereedheid brengen van de Caserne aan den Burg in de Weverstraat tot een verbeterd school, rapporteeren: dat zy na nadere Examinatie van deselve Caserne, en gehoord hebben de Schoolmeester van Haarst, van dit plan waaren afgegaan, maar geresolveerd het tegenwoordige School door het wegneemen van het Kamertje te vergrooten- dat zy zulks werkelyk alzo hadde laten verrigten, voor eene geringe Kosten- waardoor het School merkelyk is vergroot geworden en is dit rapport met genoegen gehoord en de Commissie voor hunne genomen moeite bedankt-

Geen verbouwd huis in de Weverstraat, maar een kleine verbouwing aan het oude gebouw, dat was het voordeligst, want de Gemeente was arm. Een half jaar later echter begon de Schoolcommissie toch weer over nieuwbouw. Men ontkwam er niet aan.

Vergadering 19 Maart 1807

Ingekomen Missive van de plaatselyke School Commissie deezes Eilands, geschreeven alhier den 10 Maart 1807-

Verzoekende uit aanmerking van de bekrompene Staat van het School aan den Burg, daar thans het getal Leerlingen over de 200 beloopt, en het met het aanstaande Voorjaar nog staat te vermeerderen, dat de Vergadering uit besef van de noodzakelykheid, en tot bewaar der gezondheid der Kinderen, in haare wysheid gelieve te zorgen, voor eene geschikter en bekwaamer plaatse tot Onderwys ingerigt voor de Jeugd aan den Burg-

De precident deselve Missive in deliberatie by de Vergadering gelegt hebbende, en zig beroepende op de overtuiging van de noodzakelykheid van dien te wel by deselve bekend, omme daarover verder in eenige details te treeden- brengt alzo in Omvraag: zal 'er ten spoedigste aan den Burg een ander en bekwaamer Schoolgebouw werden aangeschaft ja! dan neen!

En is de Vergadering unaniem van gevoelen, dat 'er noodzakelyk en ten spoedigste een beter Schoolgebouw aan den Burg word versorgt, en het zelve nieuw opgebouwd worden-

Zynde voorts dat werk opgedragen aan 3 Leeden dezer Vergadering welke ter naaster alvorens zullen overleggen het plan en de plaats waar het zelve te bouwen- mitsgaders het fonds waar uit de nodige penningen tot dezen aanbouw zullen gevonden worden- en zyn daartoe benoemd de Leeden van den Burg met het Lid van de Waal-

Vergadering den 21 April 1807

't Lid deeser Vergadering Leendert Pruit gedepecheerd geweest tot de aankoop van Materialen, zo te Amsterdam Haarlem als Leijden, ter opbouw van het Nieuwe School aan den Burg, hier van voorlopig berigt doende, werd de Secretaris gelast- aan Hendrik van Geenhuizen Koopman in afbraak te Haarlem te schryven: of hy nog 4 Balken van 30 voet zo als hy 'er een voor f 16- verkogt had, tegens die prys wilde afstaan, zo ja! dat hy dan per omgaande post moest antwoorden- en men de Balken ten spoedigste zou doen afhalen, het geld daarvoor aan de Schipper medegevende-

De precident kennis gevende: dat hij de nodige Ordres had gesteld, omme opgemelde Materialen na den Burg te doen transporteeren, brengt deselve wyders in omvrage of de Vergadering als nu geliefde te bepalen de plaats aan den Burg, alwaar het Nieuwe Schoolgebouw zal werden opgerigt-

En is na gehoudene deliberatie beslooten dat het Nieuwe Schoolgebouw aan den Burg zal werden opgerigt, in de Nieuwe Straat op het Erff afkomstig van de Erve Abram Hendriksz Plavier, leggende aan het Kerkhof-

Wyders zal het Timmer en Metselwerk besteed worden by beslotene Billetten Heede 14 dagen- en het bestek ter Visie gelegd worden in de Lindeboom aan den Burg van wiensdag den 29 dezer Maand af- zullende de Billetten voorsegt moeten ingeleverd worden ter Secretary alhier voor opgemelde dingsdag den 5 Mey aanstaande-

BESTEDING

't Gemeente Bestuur op Texel voornemens Zijnde op dingsdag den 5 Meij 1807 aanstaande, bij besloten Billetten aan de Minstschrijvende te besteeden-

Het Metsel en Timmerwerk van een Nieuwe School Gebouw aan den Burg-

Waarvan het bestek en Conditie ter Visie zal Leggen op woensdag den 29 April eerstkomende, en volgende dagen ten Huise van Jan Jacobsz Boon, aan den Burg op de Groeneplaats-

Nodigd hier mede de Gegadigdens daartoe uit, Omme hunne billetten verzegeld, ter Secretarij deses Eilands inteleveren, voor dingsdag den 5 meij hier boven genoemd-

Ter ordonnantie als bove

(was Get:) W: Romans Secretaris

Vergadering 5 Mey 1807

Thans aan de ordre zynde te openen de beslotene Billetten, tot het aanneemen van het Metsel en Timmerwerk voor het Nieuw te bouwen School aan den Burg- zyn bevondenzynde alzo bevonden de minstschryvende tot het metselwerk bevonden Klaas Maartensz Graaf en heeft die tot Borgen opgegeven Maarten Klaasz Graaf en Jan Michielsz

en tot het Timmerwerk Coendert Pronk- welke tot Borgen opgegeven heeft Theunis C. van der Sterre en Pieter Jansz Vlaming-

Besteeding

't Gemeente Bestuur op Texel zullen op dingsdag den 30 Juny 1807 bij beslotene Billetten aan de Minstaanneemende Besteeden-

Het Verwen en Glasenmaken aan het Nieuw gebouwde School aan den Burg-

Het bestek en Conditie Ligt voor een ieder te Lesen aan den Burg bij Jan Jacobsz Boon in de Lindeboom-

De Billetten kunnen ter dage voornoemt Worden ingeleverd-

Ter ordonnantie als bove

(was Get:) W: Romans Secretaris

Vergadering 30 Juny 1807

Thans aan de ordre zynde de Billetten te openen van de Verwers tot het verwen van de Nieuw gebouwde School aan den Burg, is alzo bevonden Jan Andriesz Robbok f 45.16- en Simon Dekker f 40- en daar deze laaste de minst schryvende was, is aan deselve het opverwen van de Nieuw gebouwde School geaccordeerd-

WERKELIJKE KOSTEN

Kosten van de bouw van het nieuwe Schoolgebouw Burg

De kwitanties van dit werk zijn in het Gemeentearchief bewaard, net als het Kasboek waarin de eindbedragen vermeld staan.

9 april 1807 aan F. van Scharenberg voor het opneemen van het werk en teekening 8-

19 Mey betaald

aan dezelve voor 18 dagen in dienst na Amsterdam, Haarlem en Leyden tot aankoop van Materialen, en Opmaken der Bestekken, zo van Timmer als Metselwerk 46.16-

betaald aan Hendrik van Geenhuizen Koopman in afbraak te Haarlem voor diverse Materialen zo van Hout als Steen, volgens reekening, mitsgaders Yserwerk en Lood 927.16.8

aan Jan Wolbring te Amsterdam voor Houtwaren 121-

aan J. Mentes voor Spykers 24.15

aan Daniel de Bont sjouwloon 3-

Christiaan van Scharenberg idem 3.3-

Arend van Scharenberg 3-

Cornelis M. Spreeuw 3-

Jan Jb. Bakker 4-

Aan Leendert Pruyt voor Verteeren, ryskosten en vacatie na Amsterdam, Leyden en Haarlem tot de aankoop van Materialen 33.12-

16 July betaald

P. Vermeulen diverse Wagenvragten 15.12-

Adam Kalf dito 10.17.8

Jan Zutfen dito 3.10-

Pieter Sluysman Sjouwloon 13.1-

Albert Kooyman wagenvragten 10.12-

Arie J. Dekker 4.4-

Willem Rab geleverd Hout 30.7.8

Cornelis D. Boon wagenvragt 8.8-

Symon Dekker verwloon by Inschryving 97.17.8

Cornelis Vlaming volgens reekening 1.18.8

Cornelis Sybrandsz Kok geleverde pannen en Lood 39.12.817 October betaald

Coendert Pronk Arbeidsloon zo aan Tafels Banken Borden Secreet en afdak 37.0.12

Theunis C. van der Sterre idem 12.18-

Dezelve als vooren met Leverantie 53.0.8

Pieter Jansz Vlaming dito 96.13.12

Maarten Graaf Metselwerk particulier 45-

Pieter Albertsz Bakker wagenvragten 4.8-

Reier Zym dito 13.18

Hendrik Wilner dito 1.6-

Jelle Boomsma geleverde Kalk 166.16.8

Jan W. Douwesz voor Hout 22-

Wed. Ockke van der Stok sement 24-

Pieter Jacobsz Schip en Wagenvragt 12.1-

Klaas Maartensz Graaf Metselwerk partculier 38.14.8

Jan Simonsz Ran geleverde Houtware 223.16.8

Gerrit Geus, Vragt van Kalk 11.10

Martinus Langeveld voor 1 Zwaare Juff 11.12-

Wed. S. Koning Yserwerk 19.2.4

Cornelis Jacobsz Boon Schipvragt van de Materialen met Verteering van de Timmerman Scharenberg van hier gedurende zyn verblyf aan boord 80.16-

Wed. van Gelder voor Nieuwe Inkt kokers 15.12-

Hendrik Koorn Wagenvragten 8-

Adam Kalf dito sand 22.4-

Deselve dito met Materialen 13-

Jacob Rab Schip & wagenvragt Kalk en sement 23.13-

Gerrit P. Bakker pannen 4.1-

Reier Dyt yserwerk 34.6.1

Jacob W. Hin wagenvragten 2.16

Arie P. Hin dito 6.16

Aan Albert Kooyman wagenvragt 13.14-

Gerrit P. Eelman dito 7.16

Gerrit Dyt dito 1.6-

Jan P. Kikkert dito 1.6-

Jan Zut dito 12-

Klaas Kalis dito 4-

Door de Secretaris betaald op 19 Junij 1807

aan H. van Geenhuizen Materialen f 103-

W. van de Schans vragt 35.11.8

Klaas Graaf Metselwerk volgens besteeding 199-

Coendert Pronk Timmerwerk idem 207-

Albert Koning voor Steen schip en wagenvragt 89.7-De guldens van deze bedragen bij elkaar opgeteld f 3130.-

De eerste begroting was f 1530.-

Feestelijke opening

Vergadering 28 Augustus 1807

De precident communiceerd de Vergadering, dat het nieuwe Schoolgebouw aan den Burg ten eenemale voltooid en in gereedheid gebragt zynde, hij precident met de plaatselyke Schoolcommissie, onder het welmeenen deeser Vergadering was overeengekomen het zelve Nieuwe Schoolgebouw plegtig intewyden Heede 8 dagen- en dat het dierhalven de Vergadering gelieven zal, het zelve met hunne tegenswoordigheid te vereeren-

Waar over zynde gedelibereerd is het verrigtene met de Voordragt van den precident goedgekeurd, zullende de Vergadering by de inwyding van het School in forma assisteeren

Zullende dese plegtigheid, met eene gemeenschappelyke maaltyd met de plaatselyke Schoolcommissie en den Schoolhouder [Willem van Haarst] werden beslooten-

302a Vergadering 30 September 1807

Binnen gestaan de Heer Neuman, Schoolopziener van het 2 district van Hollandsch Noordelyk gedeelte, bedankende het Gemeentebestuur voor hunne iever en activiteit opzigtelyk de bezorging voor de Schooljeugd en de lagere Schoolen alhier, met versoek daar tog in te volharden wijl zulks hogelyk tot nut en heil van de Maatschappy zal verstrekken-

De Vergadering met genoegen de betuiging van de Heer Neuman ontfangen hebbende, verklaard in het zelve voetspoor tot bevordering van het welzyn der Schoolen te zullen voortgaan, waartoe dezelve dan ook weederkeerig de hulp en bystand van de Heer Neuman is verzoekende-

Kwitanties voor gedaan werk en leverantie

1807 Het Gemeente bestuur van Texel debet aan Willem Festersz met Arbesloon en LeveRanzie

1806 5 july Voor het op Neemen van het oude en Nuwen School 1.10.-

1807 Het gemeente bestuur van Texel debet aan Leendert Pruyt van 3 april tot 20 dito verteerde Rijs kosten met Frederik Schaarenbergt in Commissie om af brek voor een School aan de Burgt te koopen 17.12.-

8 dagen vacatie voor myn a f 2 per dag 16.-

33.12.-

Oosterend 26 april 1807

Voldaan 22 Mey 1807 Leendert Pruijt

1807 de Heer WRomans secretaris van Texel debet Aan H: Van Geenhuyzen a Haarlem

15 Juny 4 Balken a 16.- 64.-.-

voor het doorzagen van dezelve Lansdoor a f 1.10 6.-.-

6000 Metselsteen a 5.10.- 33.-.-

Somma 103.-.-

Voldaan op dato Haarlem den 15 Juny 1807 H: Van Geenhuijzen A: Hoomans

Vracht van Haarlem

Den 11 Junij 1807 Gemeente bestuur Debet Aan Gerrit Geus vragt voor 60 Zak Kalk ten Dienste voor t School

Schipvragt 5.-.-

Wagevragt 6.10.-

Somma 11.10.-

Voldaan den 17 october 1807 Gerrit Geus

Vracht kalk en sement Pieter Jakobsz

Rekening van H: van Geenhuiijsen 927.16.8

T Gemeente bestuur te Texel debet aan Willem Rab

1807 24 Junij 323 voet Plank a 2 ½ stuiver 40.7.8

af 2 wagen vragten 10.-

30.7.8

zegel -.2.8

30.10,-

gaat af als hier toe geen Zegel nodig -.2.8

30.7.8

Voldaan den 11 Augustus 1807 Per Ordre Vader Cornelis Rab

1807 het gemeente bestier van Texel debet voor het School aan Jacob Rab 23.13.11

het gemeenten bestuur van Texxel debet aan Cornelis Syberanze Kok

voor 915 pannen het 100 tegen 2.2.- maakt zaamen 21.9.8

nog door Klaas Graaf gehaald en door de knegt zoo als ook meeden door de zoon van Pieter Vlaaming aan Loodt 62- ½ het pondt teegen 3

nog Laastelijk door de zoon van Vlaaming gehaald 58 een 2 pond om Looden te gieten maakt 18.3.-

Somma 39.12.8

Voldaan den 17 october Cornelis Syberanze Kok

1807 De Heeren Leeden van het Gemeente Bestuur van den Eylande Texel debet aan Jan Ran voor het School 137.10.-

vervolg 223.16.8 voldaan den 17 oct: Jan Ran

Harlingen den 24 Juny 1807

Voor het Gemeentebestuur aan de Burg op Texel Debet aan Jan Willem Douwes weegens geleevert Houtw: met Jacob Rab verzonden

11 bod Gr: Pan Lat 20 vs best 40 S 22.-

Voldaan den 20 October 1807 per O: mijn Vader Jan Willem Douwes J: Houtsma

Harlingen Jelle J: Boomsma kalk 166.16.8

Het Gemeente Bestuur van Texel

Debet aan Cornelis Boon voor Schip Vragt de Zomma van 68.-.-

Voor pasborde 2.2.-\voor verteering van Leendert Pruijt en Schaarenburg 18.10.-

Het Zegel -.4.-

Is te Zame 80.16.-

Voldaan op dato den october 1807 Cornelis Boon

1807 Ontvangen van het Gemeente bestuur van Texel, de Somma van 199 Guldens, voor en ter voldoening volgens aanneeming van gedaan Metselwerk aan 't Niew geboude School aan den Burg- Waar voor bij deese Quitance

Actum Texel den 24 aug 1807 Klaas Graaf

Metselwerk School aan den Burg f 199.-

23 junij 1807 daar op ontvangen 66.7.-

dus nog 24 Aug: 1807 het restant 132.13.-

1807 Ontvangen van het Gemeente bestuur van Texel, de Somma van 207 Guldens, voor en ter voldoening volgens aanneeming van gedaan Timmerwerk aant Niew gebouwde School aan den Burg- Waar voor bij deese Quitance.-

Actum Texel den 28 aug 1807

Timmerwerk School aan den Burg f207.-

28 junij 1807 hier op ontvangen 69.-

dus nog 28 Aug: 1807 het restant 138 Coendert Pronk

1807 Het Gemeente bestuur van Texel debet aan Simon Dekker wegens aangenomen werk in het Nieuwe School 55.15.-

97.17.8

1807 Het Gemeente bestuur van Texel debet aan Coendert Pronk voor arbeijdsloon tot het School aan den Burg

Juli van 13 tot 18 incluis Gewerkt 6 dagen per dag 26 st 7.16.-

Den 20 dito Gewerkt 1 ¼ dag d: 1.12.8

Van 29 tot den 1 augustus Gewerkt 5 dagen d: 6.10.-

Den 21 en 22 d: aan twe nieuwe borde voor het School 1 ½ dag 1.19.-

Lowrens Pronk ½ dag -.12.-

Daar toe Gelevert 1/20 per 1 d: pord 1.6.-

Van 24 tot 29 incluis Gewerkt 5 ½ dag 7.3.-

Louwrens Pronk 5 ½ dag 6.18.-

Voor 25 dagen drinkgeld 3.3.12

Som 37.-.9

Voldaan de 17 october 1807 Antje Romijn

Coendert Jansz Pronk (1754-1820), timmerman te Oudeschild x Antje Michiels Romeijn (1751/52-1813), 9 kinderen

[Jan Coendertsz Pronk (1776-1832) was onderwijzer x Maria Pleij (1775-1814) van Amsterdam, 3 kk in Den Helder. Maria stierf 3 maanden na het derde kindje.

Lourens Coendertsz Pronk (1786-18xx) timmerman]

1807 Het Gemeente bestuur van Texel debet aan de wed: Sijbrand Koning voor het School aan den Burg

ijzerwerk en spijkers 23.3.12

1807 Het Gemeente bestuur van Texel debet aan Adam Kalf voor gedaane Vragten

33 karren zand, puin, zement, panne, stien

Den 25 Meij- 1 Kar stien bij de Kelder van gefangene -.4.-

Den 3 Junij 3 Karre Puijn uit de Kelder -.12.-

1807 het Gemente bestier debet den 6 juny an Cornelus Vlameng an kooper draad voor het schol 1.18.8

Voldan den 17 october Cornelus Vlaameng

1807 Gerrit P Bakker Geleeverd per order Het Gemeentebestuur voor het Nieuwe School

30 julij 57 vorstpanne 1 ¼ st 4.1.4

Voldaan 7 Jann 1808 per Gerrit P Bakker D. Bakker

1807 Het Gemeente bestuur van Texel debet aan Reijer Hendreksz Dyt voor het School

ijzerwerk, klink, krammen wartels 31.6.8

Voldaan den 16 Janwarij 1808 Reijer Hendreksz Dyt
Home