Meester Boonakker/Boonacker


Gekozen is voor de spelling ‘Boonakker’. Dit om verwarring te voorkomen met dominee Boonacker van De Waal. Huizinga schreef de naam vanaf het begin met kk.

15 December 1853. Buitengewoon koud. Ik kan de kagchel haast niet genoeg stoken.
Maandag [12 December] hadden wij Departementsvergadering. Boonakker deed de Redevoering over het spreekwoord “Elk moet zijn koe bij de horens vatten”, ten eerste zijne eigene taak getrouw en ijverig volbrengen. Ik hoorde hem met genoegen.

23 Augustus 1854. Des morgens 8 uur met Boetje en Vissering over de Waal naar Eijerland gewandeld langs Antwerpen. Bij Kees Roeper koffij gedronken (aldaar 2 meesters Boonakker). Hij [Roeper] brengt ons met de wagen naar de Koog (door de Nederlanden), aldaar het duin beklommen. Vervolgens naar den Burg.

14 Mei 1856. Met Juriaan en Samuel naar Eijerland gewandeld te 10 uur en des avonds 6 uur terug. Bij Kors Roeper koffij gedronken. Bij Meester Boonakker.

25 Maart 1857. Meester Jacob Theunisz Boonakker (1828-1903) hier. Komt teekenen voor ’t Afschaffingsgenootschap.
Meester Boonakker vertelde dat Maarten de Bleijker noemde ‘t deelnemen aan ‘t Afschaffingsgenootschap een dwaasheid, omdat ‘t daarbij toch alleen maar ‘t doel was om eenige gelden voor mij te verzamelen.

1 April 1857. Des namiddags Meester Boonakker hier. Hij verhaalt dat Dirk Cornelisz Tanis niet dulden wil dat ik weder te Cocksdorp preek, anders zou hij zijn ampt als ouderling neerleggen, omdat ik de laatste maal aldaar gezegd had te vertrouwen dat de Goede God den zondaar ook nog na dit leven genade kon bewijzen. Alle de overigen hadden gezegd dat zij mij gaarne hoorden.

14 Mei 1857. Afschaffingsvergadering aan de Waal bij Gerbrand Gerbrandz Dros. Meester Boonakker leest een zeer schoone Redevoering voor over het volmaakte gebed en de Sterke Drank.

31 Maart 1858. Gisteravond en vanmiddag nog druk gewerkt aan mijne Verhandeling. Des namiddags met Albert Keyser met de wagen, ook Sipkes, Voigt, Boonakker en C. Keyser naar het Oude Schild, Afschaffingsvergadering. Met veel genoegen, 10 leden daar gewonnen. Ik deed de Redevoering over de “Eerlijkheid voor zichzelven met betrekking tot de Afschaffing”.

15 February 1859. Afschaffingvergadering aan Cocksdorp, o.a. Meester Boonakker leest: ”Hij wilde niets gelooven”, met eene voortreffelijke toepassing op de Sterke Drank.

6 July 1859. Kors Roeper en Meester Boonakker drinken hier thee. Boonakker verhaalt dat hij 2 jaren vroeger dan anders zijn tijd was, zijn post als Diaken van de Cocksdorper Gemeente verlaten heeft wegens de groote moeijelijkheden daaraan verbonden. De een is uit Zeeland, de ander uit Groningen, de ander uit Gelderland en nu wil elk alles geregeld hebben naar de gebruiken in zijne provincie geldende. Maar vooral had hem gehinderd dat men het hem zoo kwalijk genomen had dat hij met zijne vrouw bij ons DOOPSGEZINDEN aan ’t Avondmaal was geweest, waaruit men had afgeleid dat hij zelf weldra doopsgezind zou worden. Aanhoudend was er sprake daarover. De molenaar Slagboom had er hem het eerst een verwijt van gemaakt, anderen herhaalden dat langdurig. Dominee Lammers had zich er niet tegen verzet, alzoo was hij eindelijk gedrongen geworden om zijn ontslag te nemen.
Ik zeide te meenen dat Lammers nogal verdraagzaam was, maar zooals Boonakker zeide was dat een bewijs dat ik hem nog niet kende.

29 April 1860. Naar Cocksdorp. Terwijl mijn gezelschap naar den Burg ging terugwandelen reed ik door over de Noorderdijk met Meester Boonakker naar Oosterend.

15 November 1860. Tegen de avond Meester Boonakker hier. Ik leen hem mijn laatste Afschaffingsredevoering. Hij heeft nog eenige hoop dat het gerucht omtrent de dronkenschap van Van Deurse ongegrond of hoogst overdreven zal zijn.
Hij wil in zijn school Volksvoorlezingen houden des zondagsavonden. Ik raad hem daartoe de Volksbode van Heldring aan en beloof hem verdere medewerking.

12 December 1860. Meester Boonakker hier. Zijne Volksvoorlezingen op zondagavonden beginnen wat op te nemen. Hij hoopt dat Van Laar aan de Waal zal komen omdat hij van Vrendenberg voor de Afschaffing niets verwacht.
Hij dacht dat de boedel van zijn schoonvader wel verkocht zou moeten worden omdat de erfdeelen niet groot genoeg waren, zoodat een der kinderen de plaats kon houden. Het speet hem zeer omdat de 5 kinderen zoo goed met elkander harmonieerden.

2 January 1861. Des namiddags Meester Boonakker en Jan Kors Roeper. Hij verhaalt hoe Van Putten aan Dominee Van Deursen op de Departementsvergadering te Cocksdorp verweten had hoe hij, schoon Afschaffer, toch even goed Jenever dronk, waarop Jakob Koning had gezegd dat hij als geneeskundige soms dat gebruik meende te moeten verordenen. Waarop Jakob Buijs had beweerd dat dit eene bespotting was van eene goede zaak. Toen had ook Boonakker zich in het gesprek gemengd en er was wel 2 uur over gesproken. Van Deursen had door zijn gedrag zijne achting grootendeels verloren.

8 October 1868. Zeer schoone dag. Met P. Eelman met de wagen naar Eijerland, huisbezoek. Bij Boonakker enz. bij Jakob M. Eelman in de Krim, Jan Peper enz, Pietje Bakker enz, Raven.

9 February 1874. Naar de Waal, aanneming van Doopelingen.
Koekebakker maakte het goed, maar zijne leerlingen wisten niet veel. Die nog het meest antwoordden waren Neeltje Boonakker, Nan List, Pieter Eelman.

20 February 1876. Zondag. Schoon weder. Doopbediening aan den Burg aan 10 personen (ruim 400 menschen ter kerk). Na kerktijd alle Doopelingen bij ons koffij gedronken. Zij bragten mij ten geschenke, met toespraak van Jan Koning overhandigd, een nieuw zilveren koffijkan, theepot, suikerpot en glazen theebus op verlakt blad.
Later kwamen Meester Boonakker en vrouw mij bedanken voor ‘t onderwijs aan hun dochter Vrouwtje, des avonds evenzoo Sijbrand Pietersz Keyser voor ‘t onderwijs aan Pieter.

25 February 1876. Vanmorgen 10 uur met rijtuig van J.C. Bakker gereden naar Eijerland.
Ik ter begrafenis van Grietje Teekens van Grouw, 83 jaar, uit de woning harer dochter Vrouwtje getrouwd aan Geest van der Ploeg. Aldaar de zoons Cornelis en vrouw, Thomas en bruid Naatje D. List, Nanning en Willem. Meester Boonakker las. Ik was er reeds te half 11 en had dus veel te spreken voordat het lijk te 12 ure werd uitgedragen. Begrafenis aan de Waal.

21 September 1876. Des morgens te 9 ure uitgereden met Mart Bakker naar Eijerland. Huisbezoek. Dirk List (op Padang), de vrouw van Boonakker (hij verheugde zich mij brood met versche honig te kunnen voorzetten. Zijne meeste kinderen zijn de deur uit. Theunis is als onderwijzerskweekeling te Zegwaard, maar dit kost hem nog wel 100 gulden in ‘t jaar, die van zijn tractement van 500 afmoeten, voor kleeding, boeken enz).

4 Maart 1877. Zondag. Wij naar de Waal. Bakels bediende het Avondmaal (107 communicanten).
Wij dronken koffij bij Bakels, aldaar Meester Boonakker.

23 Maart 1878. Meester Boonakker hier om een Bijbel.

24 Maart 1878. Gister vertelde Meester Boonakker hoe hij verleden jaar (bij ’t Kermisoproer) in Amsterdam was geweest en ook gepoogd had om nog eenige gelden te verzamelen voor ’t Cocksdorper orgel. Hij had zich daartoe aan eenige predikanten geadresseerd, maar was allerhatelijkst ontvangen bij Dominee Hoedemaker, die voor Cocksdorp niets doen wilde omdat daar de WARE LEER niet werd verkondigd. Toen Boonakker zeide: “Mijnheer dat is de ware leer van Christus niet”, had hij hem toegevoegd: “Gij zijt zoo modern dat gij stinkt”.
Zeer vriendelijk was hij nogtans ontvangen bij Dominee ten Kate en bij Dominee Vinke. De laatste had hem 34 gulden toegezonden.


Terug naar de vorige bladzij