Meester Quant


6 December 1868. Zondag. Vannacht harde wind. Gepreekt te Oosterend. Bij [Dominee] Buisman aangetroffen Meester Kwant van Oost, was daar zeer goed tevreden.

31 January 1869. Zondag. Gepreekt te Oosterend. Koffij gedronken bij Buisman, aldaar meester Kwant. Buisman was zeer door de koude aangetast, welligt nog t.g.v. zijn val door het ijs met 3 andere predikanten (het onderwerp der gesprekken over geheel Texel)

23 February 1869. [Notaris/schoolopziener] Bok roemde zeer het verbeterd onderwijs te Cocksdorp, maar op Oost was het niet beter geworden. Het bleek dat hij met Meester Kwant heel weinig op had. Dezen had vroeger in zijne armoedige omstandigheden een prospectus uitgegeven over een te schrijven werk over de vrijmetselarij (hij zelf behoort er echter niet toe). Hij had zoo inteekenaars gekregen tegen 1 of 1,50 gulden. Dit geld was meerendeels ontvangen en gebruikt, echter moest het werk nog geschreven worden. Hij scheen aan Bok een dwaas man te zijn en die juist daarom wel altijd blijven zou.
(in blad HV-Texel staat een artikel over Meester Quant, nr 40)

28 Juny 1871. Bij meester Kwant over de Gustaaf Adolf Vereeniging, hij had nu 14 leden.

1 October 1871. Zondag. Zeer onstuimig regenachtig weder.
Bevestigingspreek in de Waal voor [Dominee] Koekebakker, ook zijn moeder en zuster Lobregt uit Deventer overgekomen. Van de predikanten alleen Bakels (op de kraak). Des namiddags Intreerede van Koekebakker, aanwezig 300 mensen, en Vrendenberg, Wieringa, Bakels, Wassenaar, Buisman, Bruno Bok, meester Keyser, Kwant, enz. Des middags Koekebakker intrede-preek voor 300 toehoorders over Efez. 3. Hij werd algemeen, ook door mij, met veel genoegen gehoord.

10 February 1872. Meester Quant van Oost komt zich aangeven als sollicitant voor de betrekking van voorzanger in onze Gemeente. Willem Langeveld had zich ook aangegeven.

17 Maart 1873. Nutsvergadering. Koekebakker deed de Redevoering over het Epos van Kamerling getiteld “de Koning van Sion”. Ik hoorde hem met veel genoegen hoewel het 1 en een kwart uur duurde, tussenbeide pauze. Voorts gesprek over het voorstel van Wieringa tegen het werkje van Hugenholz, ’t werd verdaagd tot julij. Voorts over de Spaarbank. Ensing als bestuurder herkozen. Een boekwerk van meester Kwant aangekocht Rietstap ‘de Wereldbol” 10 gulden.

28 October 1873. Wassenaar hier, het examen afgeloopen. Kwant was een van de besten.

22 November 1878. Gister voormiddag jufvrouw Johanna Everts hier om informatie in te winnen over zekeren armen Schoolmeester op Texel, die geen ander kan wezen dan Quant, voor wie haar door eene mevrouw in Amsterdam (de weduwe van Dominee Stuart) eenige gelden was ter hand gesteld, zijnde naar het scheen eene Gift vande Gustaaf Adolf Stichting. Zij had zich bij Quant aan huis genoegzaam van zijne armoede overtuigd (hij had haar gezegd dat hij nog wel eene rekening van 2000 gulden te betalen had).
Daar ik haar kan zeggen dat hij geen doorbrenger was of zich in de Drank of andere ondeugden verliep, besloot zij het geld hem te geven.


Terug naar de vorige bladzij