Meester Troll


17 November 1873. Op de Krans. Wassenaar verhaalt van zijne bijwoning van het herexamen van de 4 uitverkoren schoolmeesters practisch met een troep leerlingen van Brouwer in de NIEUWE school, bij deze gelegenheid voor het eerst gebruikt. Een zekere Troll van …. zou wel de voorkeur krijgen.

21 November 1873. Menno terug van de zitting der Raadsvergadering die hij had bijgewoond met Bakels. Er was eene benoeming gedaan van een onderwijzer Troll van Wassenaar benoemd. Verslag van de vergadering over ‘t tractement van Ensing. Men zal nu ook voor Oosterend en Oude Schild een Doctor aanvragen op een tractement van 500 gulden en vroedvrouw benoemen voor de Koog en den Hoorn op 250 .

4 January 1874. Des avonds den Heer Troll hier, komende van den Hoorn. Morgen zal zijn school worden ingewijd.

5 January 1874. Ik te 12 ure even naar de inwijding der nieuwe School (een uitmuntend schoone dag). De plegtigheid der aanspraken van Burgemeester Loman, Meester Brouwer, Bakels (schoolopziener), Wieringa, Troll (onderwijzer), D. Bruin (vertegenwoordiger van de jeugd), was pas afgeloopen. De kinderen waren nu vrolijk met chocolade en koek. Gesprek met Troll en Dros.

27 January 1874. Des avonds Vrendenberg en vrouw en Leentje, Betje en Meester Troll na 8 uur bij ons de avond doorgebragt.
Troll is een zeer stil mensch, niet ligt levendig te maken. Hij verheugde zich er in dat zijn zusje uit Groningen bij Wieringa, die de familie eenigzins kende, zou komen logeren.

2 February 1874. Menno [Huizinga] deed de Voorlezing over de Sociale Quaestie, hem met genoegen gehoord. Hij oogste veel lof. Bakels vertoonde ons na eene uitvoerige duidelijke uiteenzetting van oorzaken en gevolgen hoe men langs chemischen weg IJS kan maken, welke proeven zeer goed gelukten. Ik las een stukje voor uit de Nieuwe Uitstapjes “Hoe de regen komt”. Loman een vers ”Aan eene vreemde coquette”. De Holl (na een vrij ongepaste inleiding over allerlei, o.a. over nationaliteitsgevoel, waarbij sterke afkeuring van het Kindergeschenk aan de Koning), een vers “Tante en nicht” waarbij het refrein “vraag ’t mijn vrijer maar”. Ik hoorde dat potsen maken niet met genoegen.
Bij ons boterham gegeten [ambtenaar] Haga en Troll.

15 February 1874. Met de Heer Troll maak ik afspraak dat hij Ko [Huizinga, neef] eenige lessen in gymnastie zal geven.

21 February 1874. Ko vanmiddag van Troll zijn eerste gymnastie-les gehad.

8 Maart 1874. Wij gingen te 10 ure naar huis omdat wij Troll met zijn meisje (vandaag bij Glijnis) bij ons verwachtten. Zij kwamen te half 12 ure. Zij bleef bij ons logeren (volgens uitnoodiging).

9 Maart 1874. Jufvrouw Steghers van Groningen hier geloogeerd.
Briefkaart van Menno die 24 uur op zee was geweest.
Des middags Troll hier gegeten na 4 uur. Hij te 5 uur weer naar school tot half 7. Margo Keyser hier. Troll en zijn meisje visite gemaakt bij Loman, daarna hier koffij gedronken. Daarna vetrokken zij met rijtuig van J.C. Bakker naar den Hoorn (Wieringa).
Troll is eene zeer vervelende figuur, weet niets te praten. Bij het heengaan betoonde hij ook volstrekt niet dat ‘t hem aangenaam was geweest dat wij hem gastvrijheid hadden betoond, wat Katrina nogal hinderde.

21 Maart 1874. Troll hier des middags als naar gewoonte Gymnastieles aan Ko.

2 April 1874. Katrina de koffer van Ko gepakt. Zij daarna met Guurt [Koekebakker] naar de Waal om daar te helpen schoonmaken. Laatstleden dingsdag is de schoonmakerij hier geëindigd. Dien avond was Meester Troll hier en bleef chocolade drinken.
Van voormiddag Troll weder hier, hem 12 gymnastielessen betaald, 60 gulden. Hij besluit zijn reisplan over Haarlem naar Goor te veranderen en vanavond met Ko mede te gaan naar ‘t Oude Schild om morgen met Timmer te reizen.
Ko naar de Waal om afscheid te nemen. Hij is uitnemend in zijn schik, ik hoor hem zelfs vroolijk zingen. Des avonds 8 uur Troll hier, hij blijft boterham eten. Hij vertrekt met Ko te half 10 ure naar ‘t Oude Schild. Het is zeer onstuimig weer. Katrina komt vermoedelijk daarom ook niet van de Waal terug.

13 April 1874. Troll hier vanmiddag even geweest, zaterdag teruggekeerd van zijn reisje naar Groningen en Haarlem. Hij was ook bij broeder Juriaan geweest. Hij had de heenreis met Ko, l.l. donderdag een week, van Texel naar Harlingen nog binnen de 3 uur afgelegd met Timmer.

18 April 1874. Meester Troll kwam hier en bragt aan Katrina Groninger kranten en eenige kievitseijeren, die hij vanmiddag zelf gezocht had. Zijn meisje had examen gedaan voor Nuttige en Fraaije vrouwelijke handwerken.

2 Mei 1874. Des middags Troll hier.

12 Mei 1874. Feestdag van het 25-jarig Koningschap.
Des avonds zou de Illuminatie ontstoken worden, maar om sterken regen en wind bleef dat achtewege. De ballons waren ook reeds voor een deel in veiligheid gebragt. Wij zochten bij de kagchel onze troost. De herbergen waren vol. Troll, Bakels en Betje Vrendenberg hier.

13 Mei 1874. Des avonds was het weder gunstig voor de illuminatie, die eene inderdaad prachtige vertooning was. Troll ging met Katrina en Betje de illuminatie zien, ik volgde later. Fraai was inzonderheid de kastanjeboom op de Steenen Plaats met lampions verlicht en Bengaalsch vuur in ‘t midden.

7 Mei 1874. Ik had van voormiddag ontvangen een pak met tractaatjes van Afschaffingsgenootschap no. 21 en 74, die ik in pakjes verdeelde voor alle schoolkinderen van Texel. De Lang nam ze mee voor Oosterend en Cocksdorp, voor den Hoorn bragt ik het bij D. Bruin bij zijn zwager Jan in de Weverstraat. Ko bragt andere pakjes aan Glijnis, Verberne en Troll. Met Thomassen gaf ik ze mede voor Eijerland en Cocksdorp.
Des avonds Troll hier om te spreken over zijn bezwaar tegen de verspreiding van no. 21, namelijk als onderwijzer op een Openbare School, omdat daarin genoemd werd “Onze Heer Jezus Christus”, schoon hij thans geen Joodsche kinderen op zijn school had.
‘t Scheen dat hij zich als een zeer conscientieus man wilde voordoen. Als hij bezwaar had en behield mogt hij het, zoo was mijn advies, aan de Schoolopziener vragen.

3 Juny 1874. Troll kwam hier gymnastie oefenen met Ko en Pieter Keyser.

4 Juny 1874. Des morgens 8 uur Dominee Wassenaar hier ontbeten. Hij ging schoolbezoek doen te Oosterend. Des middags Troll.

27 Juny 1874. Brief aan Samuel en Dolfina: Troll naar Groningen om te trouwen.

5 July 1874. Des namiddags naar Teunis Timmer, hij wist niet op wat tijd hij van Harlingen zou varen, daar hij goederen van Troll van Leeuwarden moest halen. Misschien voer hij eerst vrijdagmorgen van Harlingen.

1 September 1874. Des avonds de Heer Troll en vrouw hier vertoefd en een fles wijn gedronken.

17 September 1874. Huisbezoek Tienhoven en de Waal. Gegeten bij Sina. Koekebakker aan den Burg. Troll en vrouw waren bij Katrina geweest.

21 September 1874. Goed inpakken voor Ko, des avonds de kist verzonden met Timmer.
Des avonds Bakels even hier. Nutsvergadering. Koekebakker deed een zeer uitgebreid en belangrijk verslag van het voorgevallene op de Algemene Vergadering, door hem als Afgevaardigde bijgewoond. Loman benoemd tot voorzitter voor Koekebakker, De Holl voor Bakels in plaats, Glijnis voor Brouwer in plaats. Troll wilde de post van Secretaris niet aannemen. Ik liet mij overhalen om in februari Volksvoorlezing te houden. Langdurig gesprek of ook ons Departement ernstig zou ter harte nemen de staat van het onderwijs hier, vooral de behoefte aan hulponderwijzers. Men zou naauwgezet daarover nadenken.

8 november 1874. Katrina naar Glijnis om met hem te spreeken over les nemen in Geschiedenis en Aardrijkskunde, waarmede hij zich echter liefst niet wilde belasten. Hij was zeer onvriendelijk tegen haar. Des avonds Troll bij ons.

11 November 1874. Des avonds Margo en haar logeergast jufvrouw Everts bij Katrina, des namiddags eerste les van Troll bij Katrina.

12 November 1874. Doopelingencatechisatie. Mina Bakels des voormiddags hier. Katrina en ik des avonds bij Troll en vrouw boterham gegeten.

21 November 1874. Mina Bakels hier om tot morgen te blijven. Des avonds ook Bakels en Fokel (die in 8 maanden niet aan den Burg was geweest), naar de Nutsvergadering in de Kikkert. Reeds te half 7 (een uur en langer gewacht) de zaal propvol.
Spreker den Heer Zaalberg van ’s-Hage, over het boek Josua. Davids als een Teken des Tijds. Met veel genoegen gehoord. Anderhalf uur sprak hij vlug uit het hoofd, improvisatie hier en daar althans. Daarna hielden De Holl en Loman eene voordragt van een fragment van een drama van Schimmel “Francesca”. Zeer goed. Bakels las voor “de brief van de Loteling” van Conscience. Te 11 ure te huis. Troll en vrouw en Mina Bakels hier boterham gegeten.

25 November 1874. Wederom vorst. Katrina les bij Troll.

5 December 1874. Katrina ontvangt van Fenna uit Zaandam een boekwerk tengeschenke van Fruin “Geschiedenis van 10 jaar uit den 80-jarigen oorlog”. Des namiddags Troll.

21 December 1874. Nutsvergadering. Ensing Redevoering over Lijkenverbranding. Loman leest boeijende schets uit Calefornië “Sint Nicolaasfeest van Bret Harte”. Hamaker (de nieuwe ondermeester) leest een luimig vers “verhaal van een onderwijzer, hoe hij aan zijn vrouw kwam” (dat niet algemeen voldeed). Den Heer Ments eene bijdrage uit de Romeinsche Geschiedenis “Coriolanus en Cleopatra”, daarmede was het half 11 geworden. Na de Nutsvergadering Bakels bij ons boterham gegeten met Troll en vrouw.

30 December 1874. Troll en vrouw hier een korten tijd.

11 January 1875. Katrina naar de school van Troll.

20 January 1875. Bakels hier des middags gegeten. Katrina les van Troll.

28 Maart 1875. Des namiddags Christine Vrendenberg hier. Daarna jufvrouw Troll, haar man op reis naar Haarlem, zijn moeder ongesteld. Na het boterham eten Katrina met jufvrouw Troll naar haar huis om haar vannacht gezelschap te houden.

29 Maart 1875. Des namiddags naar Loman om de trouwpapieren van Menno te bestellen. Hij verklaart gaarne adhaesie aan Multapatior en wil ‘t ook aan den Gemeenteraad voorstellen.
Ik des avonds nog bij P. Boon (niet thuis), Jb. Roeper, Jb. Kooiman, zij teekenen. Te huis komende vond ik Meester Troll en vrouw. Hij teekent.

6 April 1875. Des avonds Troll en vrouw hier.

7 April 1875. Troll nam gisteravond de plaatwerk en de flesschen mede om daarvan gebruik te maken.

16 April 1875. Des namiddags Troll hier om ‘t adres van Multapatior vragen. Gesprek over de Afschaffing van Sterke Drank. Troll vindt het met regt vrij onbeteekenend dat ‘t Gemeentebestuur adhaesie betuigt aan Multapatior en zelf niets doet tot beteugeling van ‘t drankmisbruik, dat de diender Dekker, ja de Secretaris Stikkel vrienden van de Jenever zijn.
Katrina des avonds even bij jufvrouw Troll, eenig eigengemaakt kindergoed gebragt. Zij kreeg eindelijk de rekening van Troll voor zijn lessen, 17,50 gulden (35 lessen).

20 April 1875. Katrina aan Troll voor 35 lessen 17,50 gulden betaald.

6 Mei 1875. Katrina wacht nog met het inzenden harer stukken naar Leeuwarden op een stuk van Mr. Van den Berg, dat Dirk ons zal zenden. Zij [zal] nog wel genoodzaakt zijn om zich zelve in Leeuwarden te presenteren. Den Heer Troll belooft mede een getuigschrift voor Katrina af te geven, wat hij des middags doet.
7 Mei 1875. Ik des middags naar het Raadhuis, van Loman een getuigschrift van goed gedrag gehaald en dit laten registreren bij den Heer Haga. Ik breng het pakket op ‘t Postkantoor, inhoudende ‘t verzoekschrift, Acte van Bevoegdheid, getuigschrift van Loman, Troll en Van den Berg.

26 Mei 1875. De vrouw van Troll bevallen. Bakels even hier.

12 Juny 1875. Des voormiddags Dominee Wassenaar van Blesse en vrouw hier, komende van den Hoorn. Wieringa is op reis naar Oudega, waar hij beroepen is. Zij brengen hier gedeeltelijk den dag door, intusschen hier en daag visites gemaakt. Des avonds Troll hier om hen te begroeten. Zij gaan met ongunstig weder naar het Oude Schild, waar zij bij Zwanenburg logeren.

14 Juny 1875. Om half 5 naar Troll om de familie te feliciteren met de voor 3 weken geborene.

25 Juny 1875. Des avonds Troll hier en Margo Keyser.

8 July 1875. Des avonds Troll les aan Katrina.

12 July 1875. Loman, S. Keyser, Bakels, Troll, de laatste was benoemd tot afgevaardigde voor de Algemeene Vergadering. De punten van beschrijving waren besproken, nieuwe secretaris, verbetering van de Leesbibliotheek. Bakels blijft bij ons boterham eten.

27 Augustus 1875. Katrina weer terug, op zee geweest sedert gistermiddag 12 uur, zeer zeeziek, ook jufvrouw Troll en vele andere passagiers. In Harlingen alles wel gevonden.

3 September 1875. Katrina vanavond naar Troll.

13 September 1875. Nutsvergadering. Troll doet verslag van de Algemene Vergadering door hem bijgewoond.

3 November 1875. Bakels even hier, wij beiden naar de Nutsvergadering. Bespreking van Meester Muller van ’t Oude Schild om van Nutswege eene som te stellen waaruit (ter bevordering van getrouw schoolbezoek) jaarlijks premie op spaarbankboekjes van de getrouwen zullen worden gesteld. Tenslotte wordt daarvoor 25 gulden gesteld. Verslag van de Leesbibliotheek. Troll als bestuurder gekozen. De overgang van de Gymnastieschool aan het Departement zal beproefd worden te verkrijgen van het Gemeentebestuur. Bakels deelt mede wat hij met den Heer Kerdijk heeft gesproken en gecorrespondeerd om hier eene voordragt te houden tot oprigting van een afdeling voor Volksonderwijs. Zoo dat hij in de volgende week eene Meeting zal beleggen om het publiek dienaangaande in te lichten.

5 November 1875. Bezoek van Meester Troll, hij beklaagt zich zeer over de onmogelijkheid om hier de school aan haar doel te doen beantwoorden zonder het noodige personeel. Zijn hulponderwijzer Hamakers was om ziekte van vrouw en schoonmoeder, die nu zijne hulp behoefden, in 3 dagen niet ter school geweest, zoo dat hij de kleinen had moeten terugzenden. Vandaag was Meester Brouwer in de school geweest.
Gesproken over de noodzakelijkheid om de onderwijsuren der catechisanten zoodanig te regelen, dat deze aan het schoolonderwijs de minste afbreuk doen. Voorts over de scholieren die bij mij ter catechisatie gaan. Hij verwachtte dat ik groot genoegen zou hebben aan de kleine Teunis Jansz Roeper, evenals aan Neeltje de Ruiter.

10 December 1875. Nut, huishoudelijke vergadering. Ensing, Troll, Boonacker, Bakels, Loman en S. Keyser. Met de Spaarbank gaat het goed, vooral op de school van Meester Muller is daarvoor veel ambitie. Lange debatten tusschen Loman en Keyser, vooral over de staat van ’t onderwijs op Texel en de middelen tot verbetering. Keyser wil verhoogd schoolgeld, anders niet. Loman wil desnoods subsidie vragen. 1100 kinderen gaan [naar] school, kosten omstreeks 10.000 gulden dus elk kind ongeveer 9 gulden. Slechts 1500 gulden wordt aan schoolgeld ontvangen (à 4,80 het volle geld) dus ongeveer driekwart van de kinderen betalen het volle geld niet, of betalen niets.

28 February 1876. Des avonds naar de Huishoudelijke vergadering van ‘t Nut, o.a. werd daar meest door Bakels, Ensing, Troll, Loman veel gesproken over het krachtige handhaven der Gymnastieschool, die vroeger 22, nu maar 12 leerlingen telde, ook omdat het lokaal zoo gebrekkig was, niet verwarmd werd enz. Deze vergadering duurde tot bij 10 uur.

9 April 1876. Bij Vrendenberg, aldaar jufvrouw Troll, die donderdag naar Groningen gaat.

2 Mei 1876. Even bij Troll, hijzelf niet thuis, gister op reis gegaan naar Groningen.

21 Mei 1876. Des namiddags met Katrina gewandeld buiten den Burg. Bij Troll thee gedronken.

8 Juny 1876. Katrina naar Troll.

18 September 1876. Des avonds Nutsvergadering. Ensing treedt op als praesident voor De Holl. Ensing wordt secretaris.
Ik neem de Redevoering voor October op mij. Veel gesprek over het Gymnastie-onderwijs met Troll. Deze had verslag uitgebragt van de Algemene Vergadering te Amsterdam. Brouwer treedt af als Secretaris. Als aankomend lid van ‘t Bestuur wordt Bakels benoemd.

12 November 1876. Het weder was toenemend ruw en koud. Het was echter niet mogelijk om de Bijbelgenootschapsvergadering in onze kerk af te zeggen. Tegen 6 uur kwamen dan ook Bakels en Boonacker en vrouw. Er zullen ongeveer 50 menschen geweest zijn en slechts zeer weinigen op wiens aanwezigheid men prijs mogt stellen, zooals Jakob Roeper, Troll, Bakels, Katrina, Lize, 2 hervormde diakens om te collecteren.

26 December 1876. Wederom zeer koud, doch helder. Ik gepreekt aan den Burg, met genoegen. Bakels was mijn hoorder, ook Troll, doch weinig volk (125) schoon er bij de Gereformeerden geen kerk was.

2 January 1877. Vervolgens kwam Troll ons gelukwenschen en bleef tot half 8. Gesproken over het ontwerp wet Lager Onderwijs.

9 February 1877. Des avonds Ledenvergadering van ‘t Nut in de Kikkert. Gesprekken over ‘t beëindigen van’t Gymnastiekonderwijs dat Troll had laten varen en hoe nu te handelen met de toestellen en de 75 gulden die wij van ‘t Hoofdbestuur ontvingen. Het advies van ‘t Hoofdbestuur zal gevraagd worden.

26 Maart 1877. Des avonds half 8 in de Lindeboom Vergadering van Volksonderwijs. Tot afgevaardigden voor de Algemeene Vergadering te Amsterdam benoemd Loman en Sijbrand Jansz Keyser, die dan toch in Amsterdam zouden wezen. De beschrijvingsbrief besproken, vooral met de onderwijzers Troll en Keyser.
Aanleiding tot veel gedachtenwisseling gaf de vraag van Ensing wat onze Afdeeling van Volksonderwijs doen zou bij de ophanden zijnde verkiezingen voor nieuwe leden van de Gemeenteraad enz. Het bleek dat men zich meest tot het oefenen van ZEDELIJKEN invloed zou bepalen, door bij advertentie te vermanen tot zulke keuze waarbij het Neutraal Volksonderwijs bevorderd kon worden. Het ontbrak niet aan toespelingen (van de zijde van Ensing) op de dubbelzinnige houding van Simon Keyser te dier zake.

18 April 1877. Katrina des avonds bij Troll.

7 December 1877. Meester Troll hier. Hij was verleden week naar Hoorn geweest om te solliciteren met 46. Hij was onder de 12 of 14 die terug mogten komen. Hij wilde alzoo zijne voorbereiding maken voor eene sollicitatie te Leeuwarden, doch hier was de oproeping reeds geschied, vroeger dan hij verwachtte.

1 Mei 1878. Te 11 uur zijn wij met de wagen van C. Keyser, de vrouw en schoonmoeder van Troll opgenomen en naar de haven gereden. De Flevo kwam weldra in de haven. Eerst te kwart over 12 voeren wij af. Zeer kalme, meestal geheel effene zeer prachtige gelegenheid. Alleen op ‘t vaartuig was het niet aangenaam. [Er waren] bovenop geen zitbanken, alles vuil en onhebbelijk. Het nette kajuitje beneden veel te klein, kan slechts aan een 12-tal reizigers ongeveer plaats bieden.
Gelukkig konden wij meestal bovenop wezen, maar het dek lag vol olijvaten. Onder de medereizigers waren er weinig die ons interesseerden, behalve jufvrouw Troll en moeder.

24 Juny 1878. Des avonds Vergadering van leden van het Nut, slechts 5 praesent (in den tuin van Moojen gezeten), Ensing, Troll, Bakels, S. Keyser en ik. Ik word door Simon Keyser gedrongen om als afgevaardigde naar de Algemene Vergadering te gaan met Bakels op 13 Augustus, schoon die het wel geheel aan mij alleen wil overlaten
Ik nam een lot voor de verloting voor de Bewaarschool te Egmond. Troll zal mij helpen in ’t klaarmaken van de Catalogus der Leesbibliotheek.

9 Augustus 1878. Laatstleden dingsdag de Heer Troll hier geweest. De catalogus der Leesbibliotheek besproken. Ik was l.l. zondag bij hem geweest.

1 September 1878. Ik vandaar komende nog even naar Troll om over het drukken van de Catalogus te spreken. Hij heeft het thans zeer bezet, 56 uren van de week.

18 October 1878. De Heer de Holl even en des avonds weer andere bezoekers, Troll.

23 October 1878. Katrina was naar Troll waar Fokel met de 3 kinderen van namiddag gekomen was, die vannacht en morgen hier zouden vertoeven. Te 7 ure komen zij de jongste kinderen te bed brengen.

18 November 1878. Des avonds 7 uur vergadering van Commissarissen voor de Leesbibliotheek in de Kikkert. Wij met ons zessen de zaken onderling geregeld. Ik zal met Troll a.s vrijdag de eerste boeken afgeven, dan De Holl met D. Bakker, vervolgens Troelstra met C. Rab.

23 November 1878. Ik gistermiddag de eerste zitdag gehouden van de Leesbibliotheek in de Kikkert met den Heer Troll, 24 lezers. Bij den Heer Troelstra de ontvangen 4,40 gulden gebragt.

8 December 1878. Des avonds de Heer Troll en later de Heer de Holl bij ons. Langdurig gesprek over Theologische onderwerpen naar aanleiding van een verhaal van De Holl, dat hij bij ‘t sterfbed zijner moeder zoo getroost was door de hope des wederziens. Die hoop had hij verloren en daarmede veel troost. Ik meende dat hij die hoop niet mogt laten varen. Wel bleef hij bij het geloof aan God vasthouden, maar meende toch dat alles hier nu overgegeven was aan de leiding van eens vastgestelde Natuurwetten, waartegen ik mijn geloof verdedigde.

13 December 1878. Des middags met Troll naar de Leesbibliotheek.

26 Maart 1879. Katrina vanavond bij jufvrouw Troll, kraamvrouw.

4 April 1879. Vooraf Troll hier. Hij gaat met Paasch op reis naar Haarlem.

5 April 1879. Het zoontje van Troll, Anton, hier den dag doorgebragt, met Marretje Kooiman plezierig spelende.

21 April 1879. Des namiddags de Heer Troll hier thee gedronken. Hij was eene week naar Haarlem geweest, maar had, als gewoonlijk, zeer weinig te vertellen.

25 April 1879. Ik naar de laatste vergadering voor de Leesbibliotheek in de Kikkert met D. Bakker, De Holl en Troll. Bakker als Praesident sloot met eene zeer gepaste toespraak, waarin hij ook in ‘t bijzonder aan mij gedachtig was als staande te vertrekken.

27 April 1879. Bij Meester Troll en vrouw koffij gedronken, zijn tuin en school bezien, met genoegen er vertoefd, moet er later nog eens weer komen om het kleinste kind te zien. De baker Geertje, weduwe Kikkert kwam nog even aan.

19 Mei 1879. Des avonds half 9 de Heeren Troll en Visser (onderwijzer aan de Normaalschool op ‘t Raadhuis) hier een paar uur doorgebragt. De vader van Visser was schoenmaker op ‘t Oude Schild. Hij sprak veel over Wijhe, waar hij een tijdlang onderwijzer was. Gesprekken over Plantkunde en Samuels boeken daarover, over Samuels verblijf te Mulhouse.

26 Mei 1879. Des namiddags Katrina naar de Bewaarschool, naar Troll (Anton jarig, kruiwagen vereerd).

13 Juny 1879. Des avonds Troll hier even om zijn zoontje weer te halen die hier den dag bij Katrina doorbragt. Hij verheugt zich zeer dat Beers door het Hulponderwijzersexamen gekomen is. Dat zulks aan Dirk Bremer niet gelukt is bevreemdt hem niet. Hij werkte niet.

21 July 1879. Naar Troll, hij wil dat als er te Groningen iets goeds voor hem open komt, ik hem zal recommanderen.

26 Juny 1880. Jufvrouw Troll op bezoek te Groningen met roddels: Dirk Pietersz Bakker nu vijand van Herman Westenberg, het huwelijk van Bakker en Mina la Faille niet zeer gelukkig door zijn ongeregeld leven en leegloperij.

18 Mei 1881. Bij Bakels den Heer Troll ontmoet.

24 July 1882. Groningen. Troll hier bezoek gebragt, klaagt over de altijd voortdurende kibbelarijen op Texel. [Doctor] Ensing staat aan ‘t hoofd van een club, Dominee Boon behoorde daar vroeger ook toe, die het materialisme ten toon wil heffen, tegenover Bakels c.s. Troll meende dat men Ensing niet ongaarne zou zien heengaan, als maar in de behoefte aan geneeskundige hulp genoegzaam kon worden voorzien.


Terug naar de vorige bladzij