Jakob Sijmense Koen en de grote sterfte in het Weeshuis
in de winter van 1732 op 33.


Als een weeskind stierf, werd het netjes begraven en de klok werd geluid, heel eenvoudig.
Maar wie was toch Jakob Koen, die van het Weeshuis begraven werd met alles erop en eraan?
Zijn huis en land werden door het Weeshuis verkocht, zijn schulden betaald.
Het kwam ook voor dat alleenstaande mensen hun nalatenschap aan de wezen nalieten. Was hij een weeskind dat zichzelf niet had vrijgekocht en van wie wat te erven viel?
In het Weeskinderenboek werd de naam Koen niet genoemd, wat ook niet veel bewijst, bij veel kinderen werd alleen de naam van de vader genoemd.
Misschien was hij deze Jacob Simesen, wat de leeftijd betreft kan dat:
A 1681, sijn 2 kinderen van Simon Leendertsz en Anne Cornelis vande Coogh int Weeshuijs gekomen als Jacob en Dirk Simonsz
1687 den 1 Zept: Dirk gestorven
1693 den 19 maijus Jacob Simonsen uytgegaen.

De epidemie
Deze sterfte trof niet alleen Texel. Jan Buisman citeerde (in zijn boek Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen) Bickers Raye te Amsterdam, die schreef dat er daar in een week 70 mensen meer waren overleden dan anders. Diens vrouw Sofia Maria Goossens (30) werd ook ziek, ‘pleuris’ noemde hij het. Ze stierf in juni 1733. Uit heel Europa kwamen berichten van ongewone ziektegevallen.

Vermeldingen van Jacob Koen
6 februarij 1710
Jakob Sijmensz Koen wegens 4 dagen Arbeijden aan t Schilpat den 20 October 1709 gedaan blijkende bij quitantie 2.16.-

Den 26 desember 1711
Aan Jacob Symonse Koen voor 2 dagen arbeijdsloon aant Schil padt 1.8.-

Huurgeldenboek: Den 27 desember 1719 Verhuerd aan Jacob Sijmensen Koen het koogjen op de Hal voor den tijd van een Jaar, neemt zijn aanvang met den eersten Januarij 1720 en eindigt met den laasten desember des selven Jaars 19.5.-

Hij verkocht de wei van zijn schapen aan het Weeshuis:
17 desember 1729
Aan Jacob Sijmonsz Koen voor weij tot de verkens v q 5.8.-
Den 6 desember 1731
Aan Jakob Siemensz Koen voor wat Schaapeweij 1.16.-
6 November 1732
Jakob Koen het schapen weij betaalt 5.2.-

In de loop van december stierf Jakob Koen:
8 Januarij 1733
Aan de Secretaris Gravius als ontvanger van t regt van begraven vant Lijk van Jakob Sijmense Koen een somma 6.6.-
Aen Jan Pool als doodt graver betaelt 3.6.-
Aen Jantie Jans voor doodkleet, brandewijn, kleijn bier, gebruijkt opt begraven 3.11.-
Aen Lodewijk Vermeulen voort maeken van de doot kist 8.-.-
Aen Pieter Bakker voor 3 Lopen koorn bakloon, verschot van krente xc v r 5.18.-

Afhandeling van zijn zaken door de Regenten:
5 februarij 1733
Betaelt voor Jakob Sijmense Koen aen Trijntie Dirkx voor 2 schapen bij hem gekogt 6.12.-
2 april 1733
Aen de ontvanger Pouweles Kikkert voor de suijveringe vant Lant van Jakob Sijmonse Koen tot Haer 1732 gesuijvert 50.6.8
Voort huijs van den overleden betaelt 63.13.-
Aen Kornelis Steedman voor de 20 pen: en 1/10 verhooging van de Nalatenschap van Jakob Sijmense Koen betaelt 8.16.-
7 meij 1733
Voort oversetten vant huijs van Jakob Sijmense Koen betaelt en voort Lant -.12.-
4 Junij 1733
Aen Trijntien Vermeulen voor Jakob Sijmense betaelt een Jaar Lant huer verschenen de laaste desember 1732 een somme van 12.-.-
Dato nogh voor de selve verscheenen als vooren 15.-.-
Dato voor deselve aan Jan Vermeulen een obligatie af gekogt met desselfs intrest 208.-.-
Dato aan Jakobus Vermeulen voor de selve voor 1/2 Jaer scheer Loon betaelt 1.-.-
460.7.6
2 Julij 1733
Teijs Lodewijkse voor 117 lb kaes en t leggen van hooij voor Jakob Sijmense betaelt 11.18.8
2 Julij ontvange van Korn: Gerse Spijkman de eerste kustingh over koop vant huijs van Jakob Sijmense Koen 47.- alsmede de duijties volgens kondiesie 1.15.4
1733 den 1 oktober verhuert het Nagras vant Lantie van Jakob Sijmonse Koen aan Jakob Deije tot 8 weken voor meij voor 2.10.-
den 1 desember 1735 dit bovenstaande voldaan
Den 3 November 1733 verhuert an Jacob Lap het Nagras van de Weese Koeije weijt en t Weijtie van Weese Jacob tot 8 weeken voor meij toe om 10.-.-
31 meijus 1734
Aen een stukie Landt twelck Jakob Sijmense Koen in huer hadde en te kort verhuert 2.-.-
1734 2 september Van Cornelis Spiekman de tweede kusting vant huijs 47.-.-