Verpachting van de Weese Water Put.


In tijden van oorlog was er meer water nodig. De pachtprijs volgt de afwisseling van oorlog en vrede met een vertraging van een jaar, want men wist niet uiteraard van te voren hoe de stand van zaken in het land was.
Tussen [ ] gegevens over genoemde personen van de genealogische Databank van Rob Gomes.

Weeshuis

Veldnamenboek van Schraag, omgeving waterput
1046 Huis aan de Put 1047 Waterput, 1151 Braakenstein, 1152 stolp bij Braakenstein

GAT 1207 Conditien en Ackoorden, register van overeenkomsten

Verpachting van de Waterput 1681
Op huijden den 29en December 1681 soo sijn de regenten van het gemeene arme weeshuijs der steede ende eijlande van Texel namentlijck Sijbrant Jansen Cooperslager, Hendrick Jansen Kolder ende Jacob Cornelis Coeman
vervangende ende haer sterck maeckende voor Jacob Elmertsen van Oosterendt van meening aen de meestbiedende int openbaer te verpachten de weese waeterpedt (= waterput) vant voorzegde weeshuijs gelegen aen ofte onder hooge bergh, alhier op Texel ende dat voor den tijt van een jaer, ingaende den eersten januarij 1682, naest ende eerstcomende ende expirerend van 't den laesten december daeraen volgende in den selven jaer 1682 incluijs, ende dat in maniere ende op conditien als hier nader beschreven.

Te weeten dat de pachter sal genieten ende ontfangen voor het waeter dat daeruijt gehaelt sal werden van een varcken vol 4 stuijvers, van een ocxhooft vol waeter 3 stuijvers, van een ton waeter 2 stuijvers, ende van een half vat waeter 1 stuijver, grootere ende kleijnder vaeten naer advenant de groote vandien, edoch met dien verstande ende expres bedingh ende verbodt datter geen waeter uijtte kercke ende andere particuliere regenbacken over het windt aes (= de overtoom over de dijk) sullen mogen werden afgescheept, voor en aleer sijluijden van ieder vat datter over affgescheept sal komen te werden, aen de pachter van de voorzegde pedt sullen hebben betaelt, soo veel als van het waeter hierboven breder uijtgedruckt van de voorzegde pedt moet werden betaelt (dus haalt men water uit de kerk- of particuliere bakken (= tonnen) van Oudeschild, en wordt dat water over de overtoom over de dijk gevoerd, dan heeft men dezelfde prijs aan de pachter te betalen alsof het water uit de wezenput komt).

De pachter sal gehouden ende verbonden wesen sijne uijtgelooffde pacht penningen te moeten betalen alle verndeel (vierde deel) jaers een gerecht vierde part van sijn uitgelooffde pacht penningsprijs sonder langer uijtstel oft dilaeij, des soo sullen de huijrders ofte pachters over haere uijtgelooffde pachtpenningen moeten stellen twee goede spessicante borgen dewelcke hunluijden onder renunchiatie van de beneficien ordinis divisiones et excusiones sullen constitueren (vaste uitdrukking, wil zeggen onder afzien van mogelijke bepaalde oude rechten) ende stellen als borgen ende mede principaele schuldenaers dewelcke men sonder eenige divisie oft splissinge van de schult soo wel als den pachter ter eerster instantie daervoor sal vermogen aen te spreecken ende doen executeren, soo in rechten als daer buijten ende soo in gevalle den pachter ter stont geen borge tot volle vergenoeginge van de voorgemelte regenten konde stellen, soo sal men de selve pedt aenstonts wederom opnieuws vermogen op te veijlen gelt die dan meerder daer van sal hij eerste pachter geen baete hebben ende minder geldende sal men het gebreeckige (wordt het dan voor minder verhuurd dan zal de eerste huurder het tekort aan de regenten moeten bijpassen) aen sijne eerste ende gereetste goederen vermogen te verhaelen met parate executie.

Ende off het gebeurde dat de weese ofte regente vandien de praemen van doen hadden, soo sal de pachter de selve moeten laeten volgen om te gebruijcken tot haer gelieven ende wel gevallen sonder eenige opositie.

De pachter sal tot sijne eijgen laste moeten onderhouden de pompetrechter, praemen naer oirbaer ende behooren, alsmede de solder van het wint aes daertoe tot afflaetinge van het voorzegde waeter op den dijck staende, alsmede de voorzegde pedt tot haeren laste schoon te maecken, soo wel bij extraordinaris als ordinaris tijden ende toe vallen, ende soo te onderhouden geduijrende den tijt dat sijluijden de voorzegde pedt in huijre hebben ende den selven ter expiratie van de hujjr alsoo ende gelijck als voorzegd, oock wederom aen de verhuijrders moeten opleveren, sonder eenige kortinge van haere uijt gelooffde huijr off pachtpenningen daervoor te mogen pretenderen.

Ende belangende de noodige reparatie aende praemen dat sal komen ende blijven tot laste van het weeshuijs ofte regenten vandien.

De pachter sal gereet tot ransoen moeten betaelen van ijder uijt gelooffde gulden eenen stuijver (dus vooruit betalen van de huur 5%) sonder het selve mede aen sijne
uijt gelooffde penningen te mogen korten.

Ende off iemant praemen van doen hadden om goet te haelen van den dijck naer de pedt oftevan de pedt naer de dijck, sal te elckende daervoor ten proffijte van de pachter moeten betaelen vier stuijvers, maer de bootegesellen moeten altijt voorgaen.

Ende soo iemant waeter haelden uijt de voorzegde pedt ofte de praemen quaemen te gebruijcken sonder consent van de pachter, sal in sulcken kas (geval) daervoor te elckens verbeuren eene gulden ende daerenboven het gehaelde waeter moeten betaelen.

De pachter sal daerop moeten passen dat haer Edele Mogende ter admiraliteijt boots moeten voorgaen ende dan daer naer de Edele Mogende heeren van de Oost Indische Compagnie, ende dan de Edele Mogende heeren van de directie haer boots volck.

Met een ducaton ingestelt bij Louweris Juriaensen Harder op de somme van f 254: 0: 0
Ende op twee ducatons verhooght bij Albert Jansen Klomp op f 10: 0: 0
Ende daernaer verhoogt met 2 ducatons bij meester Pieter Anthonissen op f 10: 0: 0
Samen 274: 0: 0
Ende naer gedaene afslach den selven mr Pieter Anthonissen Clingebergh
mette voorzegde pedt voor de voorzegde somme van twee hondert ende vierentseventigh gulden geluck gegeve dien hier deselve somme uijt getrocken
segge voor de somme van f 274: 0: 0
Borgen Pieter Willemsen Roeper ende meester Goeraet Spec

GAT 1344 Register van ontvangen Huurgelden
1690 Den 27 december 1689 de Put verhuijrt aan Corn: Pietersz Broer Somma 313.-.-
Ontfangen 200 gl

1691 Den 27 desember 1690 de Pet verhuijrt aan Albert Klomp Somma 355.-.-
hier op betaalt de som 149.-.-
1691 den 27 desember nogh betaalt de som 100.-.-
1692 2 feb: nog betaalt 96.-.-

1692 Den 27 desember de Put 1690 verhuijrt aan Cornelis Pieterse Broer en Jan Broer voort Jaar 1692 voor de som van 414.-.-
De 28 augustus 1692 hierop betaalt 234.-.-

1693 Den 2 December 1692 de Water Put verhuert aan Albert Klomp voor den Jare 1693 voor een Somme van 617.-.-
hier op ontfangen een Somma van 150.-.-
nogh ontfangen een somma van 200.-.-
nogh hier op ontfangen de somma van 217.-.-

1694 Den 26 Desember 1693 soo hebben wij als weese Voogden verhuert de Waterput ingaende met den eersten Januarij 1694 en expirerende met den laatsten desember des selven jaers En dat voor de somma van 810.-.- en dat aen Klaes Rotterdam
1694 den eersten april ontfangen op dese bovenstaende reeckeningh 202.10.-
den 5 augustus 202.10.-
den 17 October 202.10.-

1695 Anno 1694 soo hebben de Weese vooghden verhuert de Water put ingaende met den eersten Januarij 1695 expirerende met den laesten december des selven jaers 924.-.-
Waar van pachter off huerder is gebleven Albert Jansen Klomp

1696 Den 27 desember 1695 de Wesewater Put verhuert aan Claas Rotterdam voor den jare 1696 voor de som van 910.-.-

1697 Den 27 1696 de wesewaterput verhuert aan Theunis Pietersz Baay voor de som van 890.-.-

1698 den 27 Januarij hebben de Weese voogden de Water put verhuurt off verpacht Cornelis ick segge Theunis Siwersen Fraij voor een som van 440.-.-
den 1 Februarij het eerste Vierendeel jaers ontfangen 110.-.-
den 7 augustus het tweede vierendeels 110.-.-
den 6 november het derde 110.-.-

1699 Den eersten Januarij soo hebben de Voogden de Water put verhuurt off te verpacht aan Jan Dircksen Korssen voor een somma van 510.-.-
Den a1 april ontfangen op dese bovenstaande pagt 127.-.-
Den 1 october nog een verndel Jaars 127.-.-
Den 3 desember nog _ Jaar ontfange 127.-.-
Den 1 februarij nog tot volle betaling ontfangen 105.-.-

1700 Den eersten Januarij soo hebben de Voogden de Water put verhuert off te verpagt aan Jan Clomp voor een somma van 720.-.-
Den 1 april 1700 hierop betaalt 70.-.-
Den 3 Junij 1700 nog betaalt 107.-.-
Den 2 September op het twee verndel jaar betaalt 122.-.-
Den 7 october nogh ontfangen 100.-.-
Den 18 meij 1701 nogh ontfangen 287.-.-

1701 Den 1 Jan Soo hebben de Voogden de Put verhuijrt aan Jan Broer voor de som van 726.-.-
Den 2 Juny betaalt 1/4 Jaar huijr 181.-.-
1 september betaalt het tweede verndel Jaars 181.-.-
den 5 Jann: 1702 betaalt het derde verndel Jaars 181.-.-
den 27 desember 1702 het 4e verndel Jaars betaalt de som van 100.-.- en ten vollen betaalt

1702 De Water put verhuijrt aan Paaij voor 530.-.-
Den 4 meij betaalt 151.-.- Den 13 Julij 114.-.- Den 1 october 132.10.- Den 1 februarij 132.10.-

1703 Soo hebben de Voogden de Weese put verhuurt aan Cornelis Pietersen Paij en Trijntje Cornelis voor de somma van 890.-.-
Den 13 Junijus ontfangen het eerste verndel Jaars de som van 217.10.-
Den 2 Augustij het tweede verndel 217.10.-
Den 10 februarij 1704 ontfangen op voldoening de som van 335.-.-

Op den 3 Januarij 1704 Soo hebben de Voogden vant algemene arme Weeshuijs verhuurt de Waterput voor den Jare 1704 en dat aan Jan Klomp ende Trijntje Cornelis voor de somma van 660.-.-
En den 8 Julyus sijn op dese bovenstaande pacht van de put ontfangen 280.-.-
Den 7 augusto op dese bovenstaande pacht ontfangen 50.-.-
Den 4 desember dese bovenstaande pacht uijt de hand van Jan Klomp 165.-.-
Den 8 Januarij nogh tot volle betalinge van de Water put ontfangen van Jan Klomp en Trijntjen 160.-.-

1705 Op den 27 desember 1704 verhuurt de Waterput voor den Jare 1705 en dat aan Pietertjen Paaijs voor de somma 759.-.-
Den 3 September op dese bovenstaande pacht ontfangen uijt handen van Trijn Cornelis en Pietertje Pieters een som van 385.-.-
Den 28 december ontvangen van de bovenstaande Vrouwen op rekening van de bovenstaande put een som van 185.-.-
Den 4 februarij ontvangen van de bovenstaande Vrouwen tot Volle betalinge van de bovenstaande put een somma van 189.-.-

1707 Op den 27 december 1706 soo hebben de Voogden vant Algemene Arme Weeshuijs verhuert de Water Put en dat voor den Jare 1707 beginnende primo Januarij en expirerende met het eijnde van t Jaar en is gehuert bij Jan Clomp voor 883.-.-
Borg Neeltje Bruijns en Willem Biersteeker
Den 7 Julij 1707 het eerste verndel Jaars pagt betaalt 220.15.-
6 October 221.-.- 18 desember 221.-.- den 2 februarij 1708 220.5.-

1708 Op den 27 december 1707 soo hebben de Voogden vant Algemene Arme Weeshuijs verhuert de Water Put en dat voor den Jare 1707 beginnende primo Januarij en expirerende met den Einde vant Jaar en is gehuert bij Gerrit Leurz voor den som 820.-.-
Borge Cornelis de Boer en Hendrick Buijsman
Den 7 Juny 1708 het eerste 1/4 Jaar betaalt 262.-.-
Den 2 Augustus 205.-.-
Den 1 November 150.-.-

1709
1710 Hendrik Ellink voor de somme 800.-.- Borgen Mr: Jan Klomp en Gerrit Visser
1711 Jan Klomp voor de Somma van 720.-.- borgen Jan Meijersen en Gerrit P. Visser
1712 Trijntjen Cornelis op Dijck voor de Somma van 645.- Borgen Jan Krijnen en Jacob Kalf
1713 Trijntje Cornelis voor de Somma van 510.-.-
1714 Tryntjen Cornelis voor 460.-.- Borgen Jan Om Krijnen en Cornelis Jansen
1715
1716
1717
1718 Trijn Pieters voor 651.-.- Borgen Sijmon d’backer en
1719 Jan Croes voor 620.-.-
1720 Aris Tijsen 460.-.- Borgen Cornelis Jacobsen van de Schans en Cornelis Jansen Hassing
1721 Ares Tijsen voor een somme van 430.-.-
1721
1723 Hendrick de helberdier voor een Somma van 355.-.-

GAT 1363 Register van verhuur en aanbesteding van de wezenputten
1750 Op heden den 27 dec: 1749 soo hebben de present sijnde voogden van het algemene weeshuijs van Texel verhuurt voor den tijt van een jaar ingaande den 1 januarij 1750 en zal eijndigen den laasten dec 1750 en is huurder geworden Arend Veen om 535.-.-
Borgen Jan Veen en Claas Bommel betaald met 4 keer 133.15

Voor 1751 aan Arend Veen 437.- Borgen Jan Folmer medestander en Claas Veen
Den 11 aug: 1751 ontfangen van Arend Veen en Jan Folmer 218.10.-
Den 6 Januarij 1752 ontfangen van Aerend Veen en Jan Volmer 218.10.-

1752 huurder Arend Veen om 350.-.-
Jan Volmer borg en medestanden en Jacob Bommel als borg
Twee keer 112.10 en 125.-.-

1753 Arend Veen 402.-.- Borgen Klaas Bommel en Jan Jansz Veen
twee keer 201.-.-

1754 Arend Veen 408.-.- Borgen Matthijs den Berger en Adriaan Wentel
204.-.- en twee keer 102.-.-

[Jan Arents Veen trouwde rond 1720 met Pietertje Cornelis Bommel, 7 zonen. Alleen Jan Jansz (1730-1xxx) had nakomelingen met Hendrikje Fokkes Brakenhof]
[Aagje Jacobs Bommel trouwde met Gerrit Pietersz Bakker (1723-1809), 8 kinderen geboren te Oudeschild]
[Matthijs den Berger (1707-17xx) in 1741 getrouwd met Stijntje Leenderts Bot, 5 kinderen. Ten tweede met Nanna Braak, 2 kinderen. M was opziender van de Schans]
[Adriaan Abrahamsz Wentel (1721-1777) geboren aan den Helder, na zijn huwelijk in 1749 notaris te Oudeschild. Hij trouwde met Catharina Lucas Coppens (1722-1800), 7 kinderen geboren in Oudeschild]

1755 Den 27: december 1754 is de voorenstaande Waaterput op alle de voorsz: Conditien weder verhuurt en is aannemer geworden Arend Veen voor 498.-.-
Borgen Jan J Veen en Jacob Bommel
Betaald met twee keer 249.-.-

1756 Den 27 december 1755 is de voorenstaande Waterput op alle de voorsz: Conditien weder verhuurt en is Huurder geworden Maarten Tijsz Brouwer voor 700.-.-
De borgen zijn Pieter Groot en Abram Klaasz Plavier
Betaald met 4 keer 175.-.-
[Maarten Tijsz Brouwer (1693-1768) was een zoon van Tijs Arisz Sunderdorp en Trijntje Cornelis Brouwer. Zijn broer was Aris Tijsz Zunderdorp (1690-1753)]

1757 Den 27 december 1756 is de voorenstaande Waterput op alle de voorsz: Conditien weder verhuurt en is Huurder geworden Hendrik Flens voor 831.-.-
Borgen Tijs Ariesz Sunderdorp en Jan Boermeester
Betaald met 4 keer 207.15.-

1758 Den 27e december 1757 is de voorenstaande Waterput op alle de voorsz: Conditien weder verhuurt en is Huurder geworden Hendrik Flens voor 710.-.-
Borgen Adriaan Wentel en Arien Smit
Henderik Pietersz Flens betaalde 4 keer 177.10.-

1759 Den 27e december 1758 is de voorenstaande Waterput op alle de voorsz: Conditien weder verhuurt en is Huurder geworden Hendrik Flens voor 704.-.-
Borgen de Heer Nicolaas Rimersma en Pieter Klinkert
Betaald met 4 keer 176.-
[Pieter Klinkert was getrouwd met Aaltje Hendriks Flens (1725-1812), 2 dochters met dezelfde naam. Hij stierf in 1767 bij of op Ceylon. Trijntje hertrouwde met Jan Buijsekool]

1760 Den 27e december 1759 is de voorenstaande Waterput op alle de voorsz: Conditien weder verhuurt en is Huurder geworden Hendrik Flens voor 1030.-.-
Borgen Goosen Flens en Anthonij Dalmajer
Eerste verndel 3 April 1760 257.10.-
[Hendrik Flens (1702-1760), loods; overman van de loodsen in Oudeschild (1740/41 en 1745/46); aannemer en berger; commies van de posterijen, overleed op 27 januari. Hij was rond 1722 getrouwd met Antje Gosens Zunderdorp, 8 kinderen, waarvan de helft nakomelingen had]
[Gosen Hendriksz Flens (1723-1791) "Caagschipper en Coopman" in Oudeschild; loods (tot 1758) zoon van Hendrik Pietersz Flens en Antje Gosens Zunderdorp. Hij trouwde in 1744 met Geertje Dirks Schelvis van den Hoorn, 4 kinderen, de eerste 3 geboren te Oudeschild, het laatste aan den Hoorn]
De borgen zullen de pacht moeten hebben betaald, maar dat staat niet in dit boek vermeld.

1761 Den 27e december 1760 is de voorenstaande Waterput op alle de voorsz: Conditien wederom verpagten is Pagter geworden Lambert Blom voor 1080.-.-
Borgen Teunis Meijertsz Schellinger en Andries Volmar
Vier keer 270.-.-

1762 Den 27e December 1761 is de voorenstaande Waterput op alle de voorsz: Conditien wederom verpagten is Pagter geworden Dirk Meijertsz Schellinger 1190.-.-
Borgen Teunis Meijertsz Schellinger en Jan T: van der Sterre
Betaald 4 keer 297.-.-
[Dirk Meijertsz Schellinger (1734-1765) van Oudeschild, in 1760 getrouwd met Neeltje Meijnderts Boom (1734-1819)]

1763 Den 27e December 1762 is de voorenstaande Waterput op alle de voorsz: Conditien wederom verpagten is Pagter geworden Lambert Blom, Teunis M. Schellinger en Andries Volmer in Compagnie 1086.-.-
Betaald met 271.10.- Op 5 Januwarij 1764 dit alles voldaan
[Teunis Meijertsz Schellinger (1732-1790) loodsman aan ’t Schil, getrouwd in 1754 met Geertje Jaspers Baas, 2 kinderen, ten tweede met Trijntje Teunis de Wijn (1742-1813)]

1764 Den 27e December 1763 is de voorenstaande Waterput op alle de voorsz: Conditien wederom verpagten is Pagter geworden Lambert Blom, Teunis M. Schellinger en Andries Volmer in Compagnie 844.-.-
Ten volle voldaan den 3 January 1765

1765 Den 27e December 1764 is de voorenstaande Waterput op alle de voorsz: Conditien wederom verpagten is Pagter geworden Pieter Zonderdorp, Cornelis Buijsekool en Jan T: van der Sterre in Compagnie 655.-.-
Dese boven staande som geheel betaald en of gedaan door Pieter A Sunderdorp den 2 January 1766
[Cornelis Buijsekool (1734-voor 1813) zoon van Michiel Cornelisz Buijsekool en Stijntje Simons Schemmel van Oudeschild, trouwde in 1760 met Jantje Teunis van der Sterre (1735-17xx), 5 kinderen geboren in Oudeschild. Cornelis hertrouwde in 1774 mat Aagje Jans Smit (1734-1813)]
[Jan van der Sterre (± 1730-1785) loods van Oudeschild, zoon van Teunis Jansz van der Sterre (± 1697-1781) uit Waddinxveen, getrouwd met Antje Cornelis Baas van Oudeschild.
Jan trouwde in ± 1750 met Neeltje Dirks Gram (1726-1779), 7 kinderen geboren te Oudeschild, 3 volwassen]

1766 Den 27e December 1765 is de voorenstaande Waterput op alle de voorsz: Conditien wederom verpagten is Pagter geworden Teunis Meijertsz Schellinger voor 770.-.-
Borgen Jan J: Veen en Andries Volmer
Dit bovenstaande voldaan deese 4 Januarij 1766

1767 Den 27e December 1766 is de voorenstaande Waterput op alle de voorsz: Conditien wederom verpagten is Pagter geworden Adriaan Wentel voor 800.-.-
Borgen Gosen Flens en Andries Volmer
Voldaan den 7 Jannuarij 1767

1768 Den 27e December 1767 is de voorenstaande Waterput op alle de voorsz: Conditien wederom verpagten is Pagter geworden Pieter Kikkert voor 950.-.-
Borgen Meijert Bakker, Leendert den Berger en Meyndert Meijnkom
Die deese nevens den Pagter op heden hebben ondertekent
voldaan den 5 Jannuarij 1789

1769 Den 27e December 1768 is de voorenstaande Waterput op alle de voorsz: Conditien wederom verpagten is Pagter geworden Pieter Kikkert voor 773.-.-
Borg Meijert Bakker
[Pieter Paulusz Kikkert (1713-1781) gerechtsbode en deurwaarder op Texel, zoon van Paulus Albertsz Kikkert (1672-1747) uit Enkhuizen en Antje Cornelis Kok (1672-1727) uit Oosterend. Hij trouwde in 1739 met Jannetje Hendriks van der Werf (1718-1791), 10 kinderen.
Pieter had een zoon Pieter Pietersz (1736-1823) met Anna Barents Overdeweg. Deze was tjalkschipper, zeeman, loods. Hij trouwde met Charlotte Ziervogel (1740-1775) uit Enkhuizen, zoon Casper (1761-1783) daarna in 1778 met Martje Pieters Flens, 11 kinderen, van wie de eerste anderhalve maand na de bruiloft kwam]
Een van deze twee was de pachter.
[Meijert Bakker misschien degene getrouwd met Jannetje Maartens Brouwer (1728-17xx) uit Oudeschild, zoons Reijer (1757), Reijer (1758-voor 1828) en Maarten, geboren te Oudeschild]

1770 Den 27e December 1769 is de voorenstaande Waterput op alle de voorsz: Conditien wederom verpagten is Pagter geworden Goose Flens voor 636.-.-
Borgen A. Wentel en Lambert Blom

1771 Den 27e December 1770 is de voorenstaande Waterput op alle de voorsz: Conditien wederom verpagten is Pagter geworden Pieter Arisz Zonderdorp voor 720.-.-
Borgen Jan T. van der Sterre en Cornelis Buijsekool

1772 Den 27e December 1771 is de voorenstaande Waterput op alle de voorsz: Conditien wederom verpagten is Pagter geworden Lammert Blom en Jantie Blom voor 730.-.-
Borgen Lambert Blom en Klaas Visser
[Lammert Maartensz Blom (1732-1782), loods van Oudeschild, had een zuster Jannetje (1742-1808). Haar doopgetuige was Antje Hendriks Volkmar]

1773 Den 27e December 1772 is de voorenstaande Waterput op alle de voorsz: Conditien wederom verpagten is Pagter geworden Lammert Blom en Jantie Blom voor 630.-.-
Borgen Lambert Blom en Klaas Visser

1774 Den 27e December 1773 is de voorenstaande Waterput op alle de voorsz: Conditien wederom verpagten is Pagter geworden Cornelis Jansz Baas voor 644.-.-
Borgen Jan Cor Baas en Reyer Jansz Baas

1775 Den 27e December 1774 is de voorenstaande Waterput op alle de voorsz: Conditien wederom verpagten is Pagter geworden Pieter Arisz Zunderdorp voor 620.-.-
Borgen Corn: Buijsekool en Jan Teunisz van der Sterre

1776 Den 27e December 1775 is de voorenstaande Waterput op alle de voorsz: Conditien wederom verpagten is Pagter geworden Cornelis Jansz Baas voor 718.-.-
Borgen Jan Cor Baas en Reyer Jansz Baas
[Cornelis Jansz Baas (1733-17xx), in 1768 getrouwd met Neeltje Meijnderts Boom (1734-1819). Zijn broer Reijer Jansz Baas (1750-1830), zeeman, was in 1775 getrouwd met Jacoba Johannes Brans (1756-1830)]

1777 Den 27e December 1776 is de voorenstaande Waterput op alle de voorsz: Conditien wederom verpagten is Pagter geworden Gosen Flens voor 765.-.-
Borgen Dirk Gosen Flens en Gerrit Kolk
Betaald met 4 keer 191.5.-

1778 Den 27e December 1777 is de voorenstaande Waterput op alle de voorsz: Conditien wederom verpagt en is Pagter geworden Maarten Rey en Pieter Kikkert in Compagnie voor 1020.-.-
Borgen Pieter Hassing en Pieter van der Schans

1779 Den 27e December 1778 is de voorenstaande Waterput op alle de voorsz: Conditien wederom verpagten is Pagter geworde den Heeren Hendrik van der Merct, Jacobus van Steenbergen, Abraham Wentel en Ryer Bakker in Comp: voor 1160.-.-
Borgen Pieter Arisz Zunderdorp en Jan Veen

Daarna werd het water niet meer verpacht, maar per periode afgerekend door een boekhouder van het Weeshuis.

In 1782 bracht de boekhouder van de Waterput totaal ± 2800.- gulden in kas, in 1783 ± 2760.
Het Weeshuis moest nu wel alles zelf onderhouden, ook het deel dat voorheen door de pachter gedaan moest worden ‘de pompetrechter, praemen naer oirbaer ende behooren, alsmede de solder van het wint aes daertoe tot afflaetinge van het voorzegde waeter op den dijck staende, alsmede de voorzegde pedt tot haeren laste schoon te maecken’.