Weesekamers


Sijn bij t Gemelte huijs 8 kamers ofte wooninge die s Jaarlijkx aan huur renderen Cirkum 100.-.-

Pieter van Cuyck schreef rond 1760: aan den oostkant zyn ook eenige oude kamertjes.
Ergens op de Weese Hollebol stonden ooit 8 eenkamerhuisjes, die verhuurd werden. Of ze in een rijtje of verspreid stonden is niet duidelijk. Een stond bij ‘aan de Schuur’, een ‘op de Poort’ en een andere ‘bezuiden de Muur’. In 1772 zijn de kamers verkocht aan particulieren.
Er is plaats genoeg tussen de Weezenschuur en de andere gebouwen aan de Weesen Hollebol voor een rijtje kamers. Maar ze stonden in 1830 niet meer op de plattegrond van den Burg, waar wat precies stond is niet meer te achterhalen.
De huur was in 1710 nog 12 gulden per jaar, in 1737 werd het 10 gulden. Hieronder volgen de aantekeningen over de huurders. De meesten van hen gebruikten nog geen achternaam, zodat het onmogelijk is ze op te zoeken in de Geslachtenregisters. Het ging om eenvoudige lieden.

Generaale Konditie waar op de Weese Kamers Jaarlijks verhuert worden
1706 den 2 december soo hebben de Voogden van t Algemeene Weeshuijs Texel bij resolutie vastgesteld: om de Weese kamers voortaan Jaarlijks te verhueren:
(op Konditie) dat de Huerders gehouden sullen wesen hare huer penningen alle 3 maanden aan de Voogden sullen moeten betalen:
met de geregte Vierde part van ijder Huerders agterstallige huer-penningen:
waar voor haar meuble goederen verbonden sullen sijn en blijven tot de volkomene betalinge toe:

Camer huren ingaande primo Meij 1710
op Konditie staande in het generale Conditie Boek Folio 5
1 Volkjen Alberts de Kamer op de Poort voor 12.-.-
2 Jan Maarsz de Kamer benoorden aan voor 12.-.-
3 Pieter Gerritsz de Kamer benoorden aan voor 12.-.-
Borgh Jacob Jacobsz Roeper sie sulkx int oude verhuer Boek op N 19
4 Willem Pietersz Bruijn en sijn Zuster de Kamer benoorden voor 12.-.-
5 Hendrik Hendriksz gewesene Ruijter de Kamer benoorden voor 12.-.-
6 Trijntje Rikels weduw van Isbrant Lamberts een dito benoorden 12.-.-
7 Pieter Hendriksz Vlaming de Kamer benoorden aan 12.-.-
8 de Weduw van Jakob Keers de Kamer bezuijden de Muur 15.-.-
1726 den 1 augustus hier op ontfangen 12.-.-
[Pieter Hendriksz Vlaming (1685-172x) getrouwd in 1708 met Neeltje Jans Plavier, 6 kinderen, 12 kleinkinderen]

Hueren van de Kamers in de Jare 1711
Aan Anna Gerrits verhuert de derde kamer van de poort ingaande met meij 1711 voor een Somma van 12.-.-
Ontfangen op reeckening van Biem Klasen de somma 2.4.-
Aan de Maniste armen verhuert 2 kamers voor de Jare ingaande met prijmo meij 1711 jeder kamer voor 12.-.-
Adriaen Jacobsen Roeper
Folckjen Albers de kamer op de poort 12.-.-
Jan Maarsen 12.-.-
Hendrick gewesen Ruijter de kamer aan de Schuur voor de som van 15.-.-
Hier op ontfangen op reeckening de somma van 8.2.-
Trijntjen Rijckes 12.-.-
Abuijs uit kogsen hierop betaaldt de somma van 8.-.8
Ten vollen voldaan den 7 Julij 1712 met een somma van 3.19.8
Pieter Hendricksen Vlaming 12.-.-

Aan Wese Jacob de kamer verhuert de kamer aan de Schuer voor den Jare ingaande meij 1712 voor de somma van 14.-.-
Aan Trijn Jans de kamer verhuert daar Lijsbet Keers in woont ingaand aankomende mey 1712 voor de som van 12.-.-
Trijntjen Rijkes het wasschen aangenomen voor 8 stuijvers de wasch ingaande met den 8 maart 1712 Deselve gehuurt een kaamer 12.-.
Pieter Hendriksz Vlaaming een kamer 12.-.-
Niel Hendriks een kaamer 12.-.-
Biem Klaasz een kaamer 12.-.-
Jan Maarsz een kaamer 12.-.-
Folkjen Alberts een kaamer 12.-.-

Verhuuringe van de kaamers 1713
Verhuurd de vierde kaamer van de Poort aan de Kinderen van Kors Lijndraayer welke huur sal in gaan Primo Mey 1713 voor de Somma 12.-.-
De Kinderen van Aadriaan de Gier gehuurd de kaamer aan de schuur voor de Somma 15.-.-
Trijntje Riekkes gehuurd de sesde kaamer van de Poort voor de Somma van 12.-.-
De kaamer naast de Poort aan Volkjen Alberts 12.-.-
De tweede van de Poort gehuurt bij Jan Maartsz 12.-.-
De derde Kaamer van de Poort gehuurt bij Biem Klaasz voor de Somma 12.-.-
De vijfde Kaamer van de Poort gehuurt bij Geertje Keunings voor de Somma van 10.-.-
De sevende Kaamer van de Poort gehuurt bij Pieter Hendriksz Vlaaming voor Somma 12.-.-

Verhuringe van de kamer ingaende mei 1714
De kamer aan de Poort gehuert Folckjen 12.-.-
De tweede kamer van de Poort Jan Maarse 12.-.-
Derde kamer van de poort gehuert Klaas Backer 12.-.-
De Vierde kamer van de poort gehuert Mart Karel 12.-.-
De vijfde kamer van de poort gehuert Trijn Rijkes 12.-.-
De sesde kamer van de poort gehuert Lijsbet Keers 12.-.-
De sevende kamer Antje Sijbrans 12.-.-
Pieter Hendricksen Vlaming 12.-.-

De verhueringe van de camers ingaende met Maart 1715
De Camer aan de poort gehuert bij Fokkjen 12.-.-
De tweede Camer van de poort Jan Maarsz 12.-.-
De derde Camer van de poort gehuert Theunis Martesz 12.-.-
De vierde Camer van de poort bij Martjen Carel 12.-.-
De vijfde Camer van de poort gehuert Trijntje Ryckes 12.-.-
De sesde Camer van de poort gehuert Lysbet Keers 12.-.-
De sevende Camer van de poort Antjen Sybrans 12.-.-
Pieter Hendrikz Vlaming gehuert 12.-.-

Verhuring van de Weese kamers voor den Jare 1719
De eerste kamer bij de poort gehuert bij Lysbet Keers 12.10.-
De tweede kamer gehuert bij Jan Maarsen 12.-.-
De derde kamer gehuert bij Martien Karels 12.-.-
De vierde kamer gehuert bij Klaas Cornelisz voor 12.-.-
De 6 maart 1721 ontfangen aan geld 9.-.- Dito nog afgerekend aan arbeijsloon 1.17.8
De vijfde kamer gehuerd bij Vroutj voor 12.-.-
De sesde kamer gehuerd bij Jan Gerretsen Teysen 12.-.-
De sevende kamer gehuerd bij Pieter Hendriksz Vlaming 12.-.-
De agtste kamer gehuert bij Geertien Keunings 15.-.-

Verhuering van de Weese kamer Ingaande met den 1 Meij 1720
De eerste kamer aan de poort gehuerd bij Jan Hendriksen Ketelboeter voor 12.-.-
De twede kamer gehuert bij Jan Maartsen 12.-.-
De derde kamer gehuerd bij Martien Karels 12.-.-
De vierde kamer gehuerd bij Klaas Cornelissen Backer 12.-.-
De vijfde kamer gehuerd bij Maurus voor 12.-.-
met Conditie van om het half Jaar af te betalen Den 3 Meij 1725 ontfangen van de huijsvrouw van Maurits voor den Jaare 1720 en 1721 f 24.-.-
De sesde kamer gehuerd bij Jan Arentsen Tiyton 12.-.-
De sevende kamer gehuerd bij Pieter Hendriksen Vlaming voor 12.-.-
De agtste kamer gehuerd bij Cornelis Jacobsen Kooger voor 15.-.-
1724 de 6 Januarius ontvangen van Bouwen Jacopsen Cooger de somma van 30 gulden
[Cornelis Jacobsz Kooger (1668-1721) getrouwd in 1695 met Anna Simons Bakker, 7 kinderen, 14 kleinkinderen. Bouwen was zijn broer]

Verhueringh van de Wees kamers Ingaande de 1 meij 1722 voor een Jaar
De eerste kamer aan de weese poort gehuert bij Jan Hendericksz Ketelboeter 12.10.-
Den 6 september hier op in minderingh betaalt 12.-.-
De tweede kamer gehuert bij Jan Maarsen 12.-.-
De derde kamer gehuert bij Martien Karels 12.-.-
De vierde kamer gehuert bij Klaas Cor Backer 12.-.-
1723 hier op betaalt 7.-.- 7 februarij 1725 2.10.-
De vijfde kamer gehuert bij Mauweris 12.-.- Den 3 Meij 1725 hier voor ontfangen 12 gulden
De sesde kamer gehuert bij Jan Arents 12.-.-
De sevende kamer gehuert bij Pieter Henderickse Vlaamingh voor 12.-.-
1723 den 4 november ontfangen 8.-.-
De aghste kamer gehuert bij Antjen Symons voor 12.-.- waar voor borgh is Bouwen Jacobsz Koger [Antje was inmiddels weduwe, merkwaardig dat haar zwager betaalde]

Verhueringe van de weese kaamers ingaand den eersten meij 1723 en dat voor een Jaar
De eerste kaamer bij de poort gehuert bij Jan Henderiksz Ketelboeter voor 12.-.-
De tweede kamer gehuert bij Jan Maarsz 12.-.-
1725 den 4 october ontfangen de bovenstaande huer
De darde kamer gehuert bij Martien Karels 12.-.- [betaald 1-7-1723 voor 1722]
Den 5 october ontfangen een Jaar kaamer huur van x dat verstaan was den Laasten april 1724
De vierde kamer ge huert bij Klaas Backer 12.-.-
De vijfde kamer
De sesde kamer gehuert bij Jelis de kruijer 12.-.-
De sevende kamer gehuert bij Pitter Hendricksen Vlaming 12.-.-
De agtste kamer

Verhuert de Weesekamers in gaande de 1 meij 1724
De eerste verhuert aen Dirk Gersen 12.10.- 1726 den 4 october ontfangen de huer
De 2 kamer verhuert aen Jan Maarsen 12.-.- op den 3 okt: ontvangen
De 3 kamer verhuert aen Klaas Cornelisz Backer 12.-.-
De 4 kamer verhuert aen Martijn Aerijes 12.-.-
Hierop betaalt Albert Henderiksen Knap 1725 6.-.- 1726 6.-.-
De 5 kamer verhuert aen Lisebet Keers 12.-.- Klaas Jacopz Kars [Keers?]
De 6 kamer verhuert aen Jelis de kruijer 12.-.- Den 3 Mey 1725 heeft Jelis vol afbetaald
De 7 kamer verhuert aen de vrou van Kasper 12.-.-
Den 7 Junij 1725 heeft Maartjen Claas voldaan en betaalt
De 8 kamer verhuert aen Antje Hendriks voor 12.-.- borgh Jan Dirskze Backker
1725 den 5 July betaalt voor minderingh van de bovenstaende huer van Antjen Hendriks een zomma 7.14.-

Verhuuringh van de Weese Camers ingaande primo Meij 1725
Den 1 kamer verhuert aan Crillis Gerritz 12.10.-
Den 2 kamer aan Jan Maarsen 12.-.-
Den 3 kamer aan Claas Cornlisz Backer 12.-.-
Den 4 kamer aan Maartjen Ariens 12.-.-
Den 5 kamer verhuert aan Casper Maartens 12.-.-
Den 6 kamer aan Jelis de kruijer 12.-.-
Den 7 kamer aan Lysbet Keers 12.-.-
Den 8 Camer aan de kinderen van Meijert Boon 13.-.-

Verhuuringh van de Weese Camers ingaande primo Meij 1726
Den 1 Camer aan Crilis Gerritsz voor 12.-.-
Den 2 Camer aan Jan Maarsz voor 12.-.- den 2 September 1728 ten vollen betaalt
Den 3 Camer aan Claas Cornelisz Backer 12.-.-
Den 4 Camer aan Maartjen Ariens Copster 12.-.- borgh Albert Henderiksen Knaap
6 November 1727 hier op ontvangen 5.-.-
den 2 september 1728 hier op ontfangen 5.-.- den 5 april 1729 dit Jaar ten vollen betaalt
Den 5 Camer aan Caspers Maartje 12.-.-
1729 den 1 desember betaalt Jacob Boon Suuderweer
Den 6 Camer aan Jelis de kruijer 12.-.- den 5 Junij 1727 deze huuer ten dank voldaan
Den 7 Camer aan Lysbet Keers 12.-.- Borgh Jan Jacopsen Keers
1730 den x februarius in minderingh van Lisabet Keers 6.-.-
[regel doogestreept]
den 8 Camer aan Jacob Corn: Oostinjer 14.-.-

Verhuuringe van de Weese Kaamers Ingegaan primo Meij 1727
Den 1 kaamer verhuurt an Cornelis Gerritz 12.-.-
Den 2 kamer an Jan Maarsen 12.-.- den 5 meij 1729 dese huer ten vollen betaalt
Den 3 kamer verhuurt an Klaas Bakker 12.-.-
Den 4 kamer an Martje Kop voor 12.-.- den 5 april hier op betaalt 9.-.-
Den 5 kamer verhuurt an Kaspers Martje 12.-.-
Den 6 kamer an Jelis de kruijer 12.-.-
Den 8 kamer an Dirck Oostinjer 12.-.-

Verhuuring van de Weese kamers innegegaan primo meij 1728
1e Kaamer aan Kornelis Gerritsz 12.-.-
2e kaamer aan Jan Maartz 12.-.-
3e kaamer aan Klaas Pietersz Wever 12.-.-
4e kaamer aan Martje de Kopster 12.-.- den 1 maart 1730 hier op betaalt 8.16.-
5e kaamer aan Kaspers Maartjen 12.-.-
6e kaamer aan Jelis de kruier 12.-.-
7e kaamer aan Lisebet Keers en Jelis Klaasz 12.-.-
1731 den 4 october hier op ontfangen de som van 7.-.-
8e kaamer aan

Verhueringh van de Weese kamers ingaande primo meij 1729
1e kamer Corn: Gersz 12.-.-
2e aan Jan Maarsz 12.-.- hijer op betaelt 6 gulden den 7 September 1730
3e kamer
4e kamer aam Martijen Kopsters 12.-.-
5e aan Caspers Maartijen 12.-.-
6e kamer
7e kamer aan Lijsebet Keers 12.-.-
8e kamer aan Klaas den delver 7.-.-

Verhuringh van de Wese kamers in gaande meij 1730
De eerste kamer Kornelis Gerritsz 12.-.-
2e kamer aan Jan Maarsz 12.-.-
3e kamer aan Klaas Pietersz verver 12.-.-
4e kamer aan Maartje de kopster 12.-.-
5e kamer aan Kaspers Maartjen 12.-.-
6e kamer aan Pieter Siebrantsz tot meij 1731 6.-.-
7e kamer aan Liesbet Keers 12.-.-
8e kamer aan Claas de delver 7.-.-

Verhuringh van de Weese kamers ingaande primo Meij 1731
de eerste kamer Kornelis Gerritsz 12.-.-
2 dito kamer Willem Jansz 12.-.-
3e kamer
4e kamer
5e kamer Kaspers Maartjen 12.-.-
6e kamer Gerrit Hendriksz voor 1/2 jaar 6.-.-
7e kaamer Lysbet Keers 12.-.-
8e kamer Klaas d’delver 7.-.-

Vanaf 1737 werd het op een andere manier genoteerd
N 1 beginnende van het Wees huijs af
Deese kaamer is bij mijn ondergegeschreven gehuurd van de weesvoogden van Texel voor een Jaar ingaande primo meij 1737 en eijndigende de Laaste april 1738 voor een Zomma van 10.-.-
Dit bij mijn ondergeg als vader ondertekend sijnde deezen 2 meij 1737
Aagjen Aerjes Deckers [doorgestreept]
Abraham Magierus
Het Jaar 1737 tot meij 1738 voldaan 10.-.-
[Abram Magerius was de functionerend Weesvader, die had een kamer en bedstee in het Weeshuis. Toch huurde hij een kamer, maar waarom?]

Dese Boven genoemde kamer wederom verhuurt aan mijn ondergesz ingaande meij 1738 voor een Jaar de som van 10.-.- vold 6 aug 1739
Aabraham Magierus

Dese Boven genoemde kaamer beij meij ondergeschreven wederom ingehuerd ingaande meij 1739 desen 5 maart 1739 voor 10.-.-
Abraham Magierus

N 2 Op heeden den Julij is bij mijn onderg gehuerd de weesekamer booven uijtgedrukt van desselve weesvoogden voor de tijt van 1 Jaar ingaande dato dezes 1737 en expirerende primo meij 1738 voor 6.-.-
Dit bij mijn ondergeg ondertekent datum ut supra
Pieter Kors

Ik ondergesz Bekenne gehuurt te hebben van de Weesvoogden een kamer die op de Noemer 2 staat welke huur sal in gaan den eersten meij 1738 voor ider Jaar de som van 10.-.-
Den 3 sept in minderingh betaald 5.-.- vold 5 meij 1740
Gertijed Eijbbers

Dese booven genoemde kaamer weeder verhuerd voor een jaar ingaande meij 1739 en eijndigende meij 1740 den 5 maart voor 10.-.-
Geurten Eybesz
1741 Den 6 April hier op van Geertie Ebbers ontvangen 8.-.-

N 3 Is deese weeskamer boven uijtgedrukt en bij mijn ondergeg gehuurd van desselve Voogden voor de tijt van een jaar ingaande primo meij 1738 en sal eijndege primo 1739 voor een Zomma van 10.-.-
Dit bij mijn ondertekent op den - 1737 dit ist + merk van Koert Meijer Zelve getekend
5 November 1739 betaald 6.9.- betaald 5 mey 1740

Dese booven genoemde kaamer N 3 bij mijn ondergeschreven weeder ingehuert voor 1 jaar beginnende primo meij 1739 en eijndigende ultimo april 1740 voor 10.-.-
Dit bij mijn ondertekent den 5 maart 1739
dit ist + merk van Coert Meyjer Zelv gesteld +
idem 1740-1741

N 4
Op heeden den 4 maard 1737 is bij mijn ondergeg gehuerd de weesekamer N 4 voor de tijt van een jaar ingaande primo meij 1737 en sal eijndigen den 1 meij 1738 voor een Zomma van 12.-.- voldaan 2 october 1738
Dit bij mijn ondertekent op den 2 meij 1737 als voogd van deselve
Hendrik van der Werf
Idem 1738, 1739, 1740

N 5 Op heden den 1 meij 1738 is bij mijn onderg gehuerd een weesekamer N bovengenoemd voor de tijt van een Jaar ingaande primo meij 1738 en sal eijndege primo meij 1739 10.-.-
Dit bij mijn ondertekend Jan Luijtsz
NB: de Voogden moeten voor 3 jaaren vast staan
Ontfangen van Jan Luytsen een jaar kamer huer verschenen den laasten april 1739 10.-.-
[Jan Hendriksz Luijtsen (1716-17xx)?]

1740 16 Julij heeft Jan Luijtsen met de Vooghden geakkordeert voor Een jaar voor t setten van hout int weesen hooij vak eijndegende 1741 den 1 mey 3.-.-
Voldaen voort Jaer verscheenen den Laesten April 1741

N 6 Op heeden den 4 maard 1737 is bij mijn ondergeg gehuerd de weesekamer N bovengenoemd voor de tijt van een Jaar ingaande primo meij 1737 en sal eijndege primo meij 1738 voor 10.-.- ontf: den 6 Nov 1738 Albert Kikkert
Dat bij mijn ondergetekend datum ut supra Evert Cornelisz
Idem 1738, 1739

N 7 Op heeden den 7 maart 1737 is bij mijn ondergeg gehuerd de van de wesevoogden van Texel een kamer N bovengenoemd voor de tijt van een Jaar ingaande primo meij 1737 en sal expireren primo meij 1738 voor 10.-.-
Dit bij mijn ondergetekend datum ut supra Jelijs Klaesen
Idem 1738, 1739

N 8 Op heeden den 7 maart 1737 is bij mijn ondergeg gehuerd de van de wesevoogden van Texel een kamer N boovengenoemd voor de tijt van een Jaar ingaande primo meij 1738 en sal eijndege primo meij 1739 10.-.-
Dit bij mijn ondergetekend datum ut supra Aerjen Blankert
Idem 1738, 1739, 1740, 1741

1739 Den 5 Maart de Rekening van Lijsebet Keers uijt het oude boek opgenomen en bevonden te bedraagen weegens verscheenen kaamer huer Een Zomma van 7.1.-
op dato hier op betaald weegens verdiensten van schoonmaken 4.19.-
Blijft Resteerende 2.2.-
Den inhoudt deses den 3 desember 1739 alles ten vollen afgerekent en betaald

De Kaamer N 6 laast gebruijkt bij Evert Cornelisz nu gehuert op voorgaande konditien bij Aafjen Maartens zal ingaan den 1 meij 1740 en Eijndigende den Laasten april daar aan volgende voor 10.-.-
Desen 3 September 1739 Aefen Maertes
Idem 1741, 1742, 1743

De kaemer N 5 heeft Jan Luijtse wederom op Nuw in gehuert van de Vooghden vant Algemene Weeshuijs voor de tijt van een Jaer voor 10.-.-
Als mede de schuer 3.-.- desen 4 maeijus 1741 Idem 1742, 1743
De boovenstande kaamer met het Regt van Enegh hout te setten in de schuer wederom gehuert bij Klaas Luijsen voor de tijdt van een jaar en sal eydigen den lasten april 1745 voor 13.-.-
Klaas Luijtsz

De Kamer N 7 Bij mij Jeles Klasen weder ingehuerd voor een jaar ingaande meij 1740 voor 10.-.-
Idem 1741

1740 5 meij De kaamer N 2
Bij mij ondergeschreven weeder in gehuerd voor Een jaar beginnende meij 1740 10.-.-
Dit is t merk + van Gertje Egbers
6 junij 1743 in minderingh hier op ontfange 4.-.-
Idem 1741, 1742
NB: nog te quaad op t jaar 1738 5.-.- en 1739 2.-.- Zulkx te Zaamen 33.-.-
Hier op ontfangen den 1 Julij 1745 2.-.-

De Kamer N 2 Bij mij Jan Dirksz Bakker gehuurd van de Presente wees vooghden voor de Tijd van Een jaar sullende zij aanvangh nemen den 1 meij 1744 en Eijndigen den Laaste april 1745 voor een somma van 10 gulden in ’t jaar waar voor verbint speciaal alle zijn muebileere Goederen dese 5 maart 1744
Idem 1745
[Jan Dirksz Bakker (1702-17xx)]

De kaamer N 1 Desen 5 meij 1740 wederom ingehuerd bij mij ondergeschreeven voor 10.-.-
De kamer N 1 op nuew verhuerd aan Vader Abram Magerius 1741 10.-.-

De kamer N 4 weder ingehuert Bij de voogden van Maertie Aerijens voort Jaer 1741 voor 10.-.- Hendrik van der Werv
Idem 1742 1743 1744 getekend Kornelis P: Bakker

1743 3 jan De kaamer N 1 weeder bij Lijsebet Jans met konsent van haar man weeder ingehuurd welk jaar huur verschenen zal weesen den laasten april 1744 voor de somme van 10.-.-
Elysabeth Yans

Weeshuis

1743 3 jan De Kaamer N 8 gehuurd bij Bart Kaspersz voor Een jaar welk verscheenen zal weesen den Laasten April 1744 voor een somme van 10.-.-
+ Dit is het mark van Bart Kasperz
idem 1744 betaald in 4 termijnen, 4 gulden in 1746, 2 in 1747, 1749 en 1750

De Kaamer N 7 Gehuurd bij Martje Isberans voor een jaar verschijnt den Laasten april 1743 voor een Somme van 10.-.- vold 2 meij 1743
1743 den 3 jan de booven genoemde kaamer weeder bij de selve ingehuurd sal verschijnen den laasten april 1744 10.-.-
Dit is t merk + van Martje Isberans
Voldaan den 7 meij 1744
Idem 1745, 1746

De Kaamer N 8 Gehuert bij Cornelis Yonker voor den tijd van Een Jaar ingaende meij 1745 En sal eijndigen den Laasten April 1746 waar voor hij verbindt speciaal al Inhoudt dat hij komt in de kamer te setten voor 8.-.-
Cornelis Jonker
Idem 1747

De Kaamer N 4 Bekenne ik ondergeschreeven Gehuurt te Hebben voor de Teijd van een jaar met Approbatie van mijn man Een kaamer toe behoorende ‘t weeshuijs welk sijn aanvang zal neemen den Eerste meij 1744 en Eijndigen den laaste april 1745 voor een somme van 8 gulden in ’t jaar waar voor verbint Speciaal alle mijn muebele goederen
Desen 5 maart 1744
Dit is het merk ± van Trijntje Pieters Huijsvrou van Pieter Zijberanz alias Jop
1744 4 Zeptember in minderingh de som 4.-.-
1744 den 19 Nov: nog van Trijn in minderingh 2.-.-
ontfangen de restant vant jaar 1744 tot het jaar 1745
Dese Bovenstaande Kamer weder om gehuert beij Trijn Pitters op Condissij als voren 8.-.-
Den 7 Julij 1746 hier op ontfangen 3.-.-

De Kamer N 7 Bekenne ik ondergeschreeven Gehuurt te Hebben voor de Tijt van een jaar met Approbatie van mijn man Een kaamer toe behoorende ‘t weeshuijs welk sijn aanvang zal neemen den Eerste meij 1744 en Eijndigen den laaste april 1745 voor een somme van 10 gulden in ’t jaar x x
Voldan den 22 meij 1745

1743 Den 3 Januarij De Camer N 7 weeder un gehuert Beij Lysbet Jans met Consent van haar man welke huer verscheenen sal weesen den lasten April 1745 voor de zomma van 10.-.-
Lysabet Yans [betaald]
1745 den eerste Meij de Camer N 7 weder gehuert by Lysbet Jans met Consent van haar man welke huer verscheenen sal weesen den laasten April 1746 10.-.-
Idem 1746

De Kamer N 5 gehuert Beij Maarten Jansen Groet voor den tijdt van Een jaar ingaenden den Eersten meij 1745 en sal eijdigen den Lasten April 1746 voor 10.-.-
Desen 7 Januarij 1745 Maerten Jansz Groot
Ontvangen van Maarten Jz Groot dese bovenstaande Camer huer desen 7 Julij 1746
De kamer N 5 Gehuert Bij Maarten Jansen Groot voor de tyt van En Jaer voor 9.-.- desen 5 oktober 1747 Maarten Jansz Groot
Ontvangen dese boven staende kamer huur
Den 15 oktober 1748 Den 3 April 1749
5 Feb: 1750 ontfangen van Maarten Groot voor kamerhuer verschenen den 3 oct: 1749 9.-.-
Maarten Jansz Groot (1714-17xx)]

De Kamer N 4 wederom gehuert beij de Vogden van Martije Aerijens voor den tijdt van Een Jaer ingaende meij 1745 en sal eijndigen den Lasten April 1746 voor 10.-.-
Hendrik van der Werf
Ontfangen van de Voogden van Maartje Aarijes dese boovenstaande kamerhuer den 1 augustus 1746
Idem 1746

De Kamer N 5 Bekenne ik ondergeschreven te hebben gehuert voor de tijdt van een jaar in gaende den 1 meij 1746 en sal eyndigen den Lasten april 1747 waer voor ick speciaal verbindt mijn persoen en goederen niet uijtgesondert voor 10.-.-
Cornelis Zebrantse Stam
Voldaen 7 desemb: 1747

De Kamer N 7 Bekenne ik ondergeschreven te hebben gehuert voor de tijdt van een jaar in gaende den 1 meij 1747 en sal eyndigen den Lasten april 1748 voor 10.-.-
Elisabeth Yans
Dit neven staende kamer huur betaalt den 5 Junij 1749 voort Jaar 1748
Idem 1748-1749

De kamer N 1 bekenne ik ondergeschreven gehuerd te hebben voor de tijt van een Jaar Ingaende den 1 November En Eyndigt den Laaste april 1747 voor 5.-.-
Cornelis Van Veen
Dese boven staende Camerhuer ontfangen van Corn: van Veen den 5 Julij 1747 5.-.-

De kamer N 4 gehuert bij Klaes Klun voort Jaer 1749 voor de somma 10 gulden
Dese bovenstaende kamer huur ontvangen den 5 Junij 1749

De Camer N 7 Soo bekenne ik ondergeschreven dese kamer Gehuert te hebben met Consent van Meijn man in gaande den 1 meij 1746 voor 10.-.-
Idem 1747

De Camer Nommer 2 Soo bekenne Ik ondergeschreven Tunnissin Jacobs en Magdaleen gehuert te hebben voor de tijt van Een Jaar Ingaande den 1 Meij 1746 en Eijndegende den Laaste april 1747 voor de Somma van 10.-.-
En neemt aen alle half Jaeren de helft te betaalen en verbind onder de bovengenoemde huur penn: al hare goederen daar deselve Niet Eerder uyt de Camer te halen voor en al eer de bovengen: huer som syn voldaan onder welke Conditie heeft Tuenissien en Magdaleen dit ondertekent
TI dit is het merk van Tonnisen Jacobs

De Camer N 4 Soo bekenne ik ondergeschreven dese kamer Gehuert te hebben van de present zynde Voogden Ingaande den 1 Meij 1747 en zal Eijndigen den Laaste april des zelven Jaars voor 10.-.- waar ik speciaal verbind meyn persoon en goederen niet uijgesondert
Corneles Isbrantsz Stam
Ontvangen de booven staende kamer huur desen 7 November 1748 10.-.-
Idem 1748
[Cornelis IJsbrantsz Stam (1710-17xx) zoon van IJsbrant Hendriksz en Anna Jans Stam]

De Kamer N 1 soo beken ik ondergeschreven gehuert te hebben van de Present zynde Vooghden voor de tijt van Een Jaer Ingaande den 1 meij 1748 en sal eijndige den Laesten april des selve Jaers voor de somma van 10 gulden waer voor verbint sijn Persoon en goederen Niets uijt gesondert
Evert Cornelisz Mulder
1 meij dese boven staende kamer huur ontvangen 10.-.- 1749
dese boven staende kamer weder ingehuurt voor de tijt van Een Jaar op de selve kondity Als booven Evert Cornelisz Mulder
voldaan den 7 meij 1750 een jaar kamerhuur van Evert Mulder verschenen den 1 Meij 1750

De Kamer N 2 soo bekennick onder geschreven gehuert te hebben van de Present zynde Vooghden voor de tijt van Een Jaer Ingaande den 1 meij 1748 en sal Eijndigen den Laesten april des selve Jaers voor de somma van 10 gulden waer voor verbint sijn Persoon en goederen Niets uijt gesondert
Pieter Cornelisz Karben
Den 22 November 1749 hier op ontfangen 4.-.- nog ontfangen 3.10.-
16 oktober 1750 nog 2.10.- en de huur van 1750 10.-.-

De kamer N 3 beken ick onder geschreven gehuert te hebben van de Present zynde Vooghden vant Allegemeene weeshuijs vant Tessel voor de tijt van Een Jaer Ingaande den 1 meij 1748 en sal Eijndigen den Laesten april des selve Jaers voor de somma van 10 gulden
waer voor verbint sijn Persoon en goederen Niets uijt gesondert
Pitter Poulusz Kleijen burgh
Den 7 November ontvangen op de booven staende huer van dit Loopende Jaer 5.-.-
1749 den 1 meij ontvangen de andere helft van Jaer 1748 dat vrschenen is geweest den Laesten April somma 5.-.-
De kamer weder in gehuurt voor de tijt van Een Jaer Ingaende den 1 meij 1749 En Eyndigende den laesten april des selve Jaer voor 10.-.-
Den 6 November 1749 ontfangen van Pitter Pouwelisz Kleijnen burgh Een half Jaar huur dat verscheenen is geweest den 1 November 1749 5.-.-
7 meij 1750 5.-.- idem 4 augustus 1750
Den 3 meij van de Erfgenaamen van Pieter Kleijnen burgh het Laasten Half Jaar huur ontfangen 5.-.-
[Pieter Kleijenburg was een zoon van Pouwels Wesselsz Kleijenburg en x. Beroep wolspinner. Hij trouwde in 1708 met Maartje Gieles, een jonge dogter uit den Hoorn, kinderen Antje, Michiel, Paulus, Aaltje en Martje. Als doopgetuigen traden op zusjes Gielis, Martje, Antje en Trijntje]

De kamer N 6 soo beken ik onder geschreven gehuurt te hebben met konsent van mijn man Ingaende den 1 meij 1749 en sal Eijndigen den laesten April 1750 voor de Somma van 10 gulden waer voor verbint ons persoon En Goederen gene uijt gesondert
Dit is het merck X van de vrou van Bart Kaspertsen
Deze kaamer heur voldaan de 1 oktober 1750 10.-.-

De kamer N 7 soo beken ik onder geschreven gehuert te hebben voor de tijt van Een Jaer Ingaende den 1 meij 1749 en sal Eijndigen den laesten April 1750 voor de Somma van 10 gulden waer voor verbint mijn persoon En goederen gene uijt gesondert
Harmen Kuijper
Den 29 Zeptember 1750 deze kaamer huur voldaan

N 3 soo beken ick onder geschreeve van de Weesvoogden van Texel Gehuert te hebben twee Camers den eene N 3 en Den andere N 5 voor een Jaer zal beginnen den 1 meij 1752 zal Eijndege den Laesten April 1753 en dat voor zze Zomma van 17.10.- beloofende alle 1/4 Jaere de regte vierde part te voldoen
Gedaan deze 1 dezember 1751
Dit is Claas Claasz brouwers Merk +

N 4 Op den 2 Dezember 1751 soo beken ick onder geschreeve van de Weesvoogden van Texel Gehuert te hebben een Camer N 4 van nu tot Meij 1752 voor de Zomma van 5 gulden Zal de helft betaalen Nuwe Jaer 1752 en de andre helft meij 1752-
Dit is Claes Suls merk T
1753 den 19 Sept: ontfangen op dezen boven staande huur Een Zom van 3.11.-
En is bij deselfe wederom ingehuurt van meij 1752 tot meij 1753 voor de Zomma van 10.-.-

Op 16 1756 de kaamer N 4 verhuert aan de vrouw van Aarjen Tromp Ingaende den 1 meij en sal Eijndigen den laesten April 1757 voor 10.-.-

Kasboek Ontvang GAT 1254
6 Augustij 1733 van Jan Maerse Groot ontvange een Jaer kamerhuer 1731 12.-.-
5 November 1733 Van Lijsebet Keers voor 2 Jaeren kamerhuer 1731 en 1732 24.-.-
6 meijus 1734 van Mr: Hendrik Plavier 1/2 Jaer kamerhuur 5.-.-
1 Julij 1734 Cornelis G: Spiekman de Restant van de huur van de Camer 1732 5.-.-
4 November 1734 Van Mr: Hendrik voor de halfe huur van de tweede kamer 1734 5.-.-
Den 7 April 1735
Van Claas de bakker in mindering van de huur van de kamer vant Jaar 1723 -.7.-
2 Junij 1735 Van Maartje Salms voor een Jaar huur van de eerste kamer 1735 10.-.-
4 Augustus 1735 Koert Meijer voor huur van de 3 kamer 1735 8.-.-
3 Meij 1736 Hendrick Plavier tot vermindering van de huur van de kamer vant Jaar 1735 5.-.-
1 November 1736 Van Kornelis Kooger in minderingh van een kaemer huur ingaande jan: 1735 8.-.-
Koert Meijer kamerhuur 8.-.- Van Aagje Aarjens kamerhuur 1736 10.-.-
Jan Steijnen idem 6.-.-
Van Hendrik Pluvier weegens het nog te quaat sijnde restand kaamerhuur 5.-.-
9 Januarij 1737 Van Harmen Sjoules in minderingh van de kaamerhuur 1736 4.2.-
5 Nov: 1737 Koert Meijer kamerhuer 8.-.-
den 1 meij 1738 Aagje Ariens kamerhuur 10.-.- idem Jelis Klaase 10.-.-
Arien Blankert kamerhuur 10.-.- van deselve voor ’t Leggen van hooij 1.9.-
5 Junij 1738 Pieter Bot kamerhuur 6.-.-
2 october 1738 Van de Pres: van der Werf kaamer huur 1738 12.-.-
6 November 1738 Evert Cornelisz kaamer huur 1738 10.-.-
5 maart 1739 ontvangen van Lijsebet Keers weegens agterstallige kaamer huer 4.19.-
7 meij 1739 Van Jeeles Klaasz kaamer huer 10.-.-
Van Aarjen Blankers een jaar kamer huer 10.-.- Van Jan Luijtsz kaamer huer 10.-.-
4 Junij 1739 Evert Cornelisz kamer huer 10.-.-
Van Abraham Magieris kamer huer 1739 10.-.-
3 September 1739 Geertje Egbers in minderingh van kamerhuer 5.-.-
5 November 1739 Koert Meijer kamerhuur 6.9.-
3 desember 1739 Lijsbet Keers tot volle betaling van haar kamerhuer 2.2.-
5 Meij 1740 Koert Meyjer restant 1739 kamer huer 3.11.-
Jelis Klaasz kaamer huer 1740 10.-.- Geertje Egbers restand 1739 5.-.-
Jan Luijtsen kamerhuer 1740 10.-.- Aarjaan Blankers idem 10.-.-
21 Julij 1740 Hendrik van der Werf kamerhuur 10.-.-
November 1740 van Koert Meijer kamerhuur 10.-.-
6 April 1741 Van Geertie Ebbers in minderingh van de kamer huer 1740 8.-.-
4 Meijus van Jan Luitse kamer huer 10.-.- alsmede voor de schuer 3.-.- als mede voor t legge vant 2 wagens hooij 1.-.- voort leggen en darsen vant saet 2.8.-
Aerjen Blankert kamerhuer 10.-.-
28 Julij 1741 van Abram Magerus kamer huer 10.-.-
3 Augustij 1741 van Hendrik van der Werf voor Maertie Aerjens een Jaar kamer huer 10.-.-
10 meijus 1742 Van Korn: Kok voor afstandt van de kamer van Aerjen Blankert 3.18.8
Van Afie Maertens kamer huer 10.-.- Van Jan Luijtse kamerhuur 10.-.-
Als mede voort setten van hout en leggen van 5 wagen hooij en stroo 5.10.-
Julij 1742 Hendrik van der Werf kamerhuur 10.-.- Onleesbaar bleek kamerhuur 10.-.-
1 April 1743 Van Jan Luijtz Huur kaamer en van Eenige Vrijheid in de schuur 1743 13.-.- Aefjen Maartens kaamerhuur 10.-.- Martje Iseberans idem 10.-.-
Geertje Egbers in mindering van de kaamer huur 4.-.-
1 Augustus 1743 van de vooghden van Martje Kaspers ’t jaar kamer huur 10.-.-
Jelis Klasen kamerhuur 1742 10.-.-
2 Januarij 1744 Van Lysebet Jans kamer huur 1743 10.-.-
8 meij 1743 Martje Iseberans kamerhuur 10.-.- Aafje Maartens in minderding idem 6.-.-
1 Julij 1744 van Maertje Aerjens kaamer huur 10.-.- Trijn Pieters in minderingh 4.-.-
6 Augustus 1744 Van Aefje Maertes kamerhuur 4.-.-
Klaes Luijsen kamer huur en het Regt van Eenigh houdt in de Schuur te sette 15.-.-
5 November 1744 van Bart Kaspartsz kaamer huur 10.-.-
Van de vrou van Abram Magirus een kaamer huur 1744 10.-.-
Antien Pieters in mindering van de huur 2.-.-
6 meij 1745 Martje Isebrants kaamer huur 10.-.- Aeftje Maertens kaamer huur 10.-.-
2 Junij 1745 Van Trijn Pitters het restant van de kaemer huer 2.-.-
Julij 1 van Gertije Eggeberts kamerhuer 2.-.-
Van de Wedeu van Hendrick Luijsen een Jaar kamer huer en het regt van eenigh houdt in de Schuuer te setten en hoeij te leggen te samen 15.10.-
[Hendrik Jansz Luijtsen (1682-1743) x Aagje Klaas Fuijk (1686-17xx) 12 kinderen]
October 7 1745 Van de vogden van Martije Aerjens kamer huer 10.-.- Jan Dirckz Backer idem 10.-.-
1 November 1745 Van de erfgename van Martije Eijsbrants een half jaar kamer huer 5.-.-
Den 5 meij 1746 Lijsbet Jans Camer huer 1745 10.-
Jan Dirckz Backer kamer huer 1745 10.-.- Van Maertije van de Kamp _ Jaer kamer Huer 5.-.-
July 7 1746 van Trijntie Pietersz voor kamer huur 3.-.-
Van Maarten Groot kamer huur 10.-.- Corn: Jonker kamer huur 8.-.-
6 october 1746 Van Bartel Casperse in mindering van de kamer huur 4.-.-
1 desember van Lijsbet Jans Camer huur 10.-.-
4 meij 1747 Van Magdaleentie Jacobs in mindering van de Camer huur 2.1-.-
2 Julij 1747 Kornelis van Veen kamerhuer 5.-.-
6 Oktober 1747 van de vooghden van Maartje Aris 1/2 jaar kamerhuer 5.-.-
Van Bart Kaspersz kamer huer 2.-.-
7 desember Van Kornelis Stam een jaer huur 10.-.- van Madeleen idem 1.10.-
2 meij 1748 Pieter Pouwelesz 1/2 jaar kamer huur 5.-.- Lijsbet Jans kamerhuur 1747 10.-.-
7 November 1748
Van Kornelis Isebrantsen Stam een jaar kamer huur 10.-.-Pieter Pouwelisen idem 5.-.-
3 April 1749 Maerten Jansen Groot kamerhuur 1748 9.-.-
1 Meij 1749 Pieter Pouwelisen kamerhuur 1748 5.-.- Evert Kornelisen idem 10.-.-
Lijsebet Jans kamer huur 1748 10.-.- Klaas Kleun idem 1749 10.-.-
6 November 1749 Van Pieter Poulisz Kleijenburg een half jaar kamer huur 5.-.-
5 Feb: 1750 Van Maarten Groot kamerhuur 1749 9.-.- van deselve knegtsloon verdient met timmeren 5.-.-
Ontfangen van de Erfgenamen van Corn: Jonker voor knegtsloon en kamerhuur 64.-.-
2 Julij 1750 Van Pieter Cornelisz in mindering van een jaar huur 1749 7.10.-
3 Aeptember 1750 Harmen Barentse Kuijper 2 jaren huur van de tuijn 1748 en 1749 48.-.-
Van deselve een jaar kamerhuur 1750 10.-.-
1 October Van Bartel Kasperse kamer huur 10.-.-
16 oct: Pieter Cornelisz een restant van kamerhuur 2.10.- deselve een jaar kamerhuur 10.-.-
5 nov van Pieter Poulisz 1/2 jaar kamerhuur 5.-.-
6 meij 1751 Van de erfgenamen van Pieter Poulisz een half jaar kamerhuur versch: den laasten april 1751 5.-.-
Van Harmen Barentse Kuijper huur tuijn 1750 24.-.- deselve kamerhuur 1751 10.-.-
3 Junij 1751 van Evert Corn: Mulder kamer huur 10.-.-
7 Septmber 1752 Van Harmen Baerenesz Kuijpers huur van tuijn 1751 21.-.- dezelve van kaamer huur 10.-.-
Klaas Vermeulen kaamer huer 1752 10.-.-
November 1752 Van Klaas Backer kaamer huer 1752 10.-.-
7 Junij 1753 Evert Kornelisz Mulder kaamer huer 1752 10.-.-
Van Klaasz Jacopsz Vermeulen kaamer huur 1753 10.-.-
6 September 1753 Harmen Baaerrensz Kuijper tuijn 1752 24.-.- dezelve kaamer 1753 10.-.-
4 october 1753 van Klaas Backer kaamer huer 1753 10.-.-
1 november van Bartel Kaspersen Bruijn kaamer huer 1751 10.-.-
[Bart Caspersz Bruijn (1717-17xx) trouwde in 1743 met Cornelisje Maartens, 5 kinderen]
5 September 1754 van Evert Cornelisz Mulder kaamer huur 10.-.- idem Claas Bakker 10.-.-
3 oktober 1754 van Harmen Barents Cuijper huur tuijn 1743 24.-.- Camerhuer 10.-.-
7 November van Klaas Vermeulen kaamer huer 1754 10.-.-
3 Julij 1755 Harmen Barentsz tuijn 24.-.- Camer 10.-.-
6 Meij 1756 Van de erve van Ester Jans voor huer van een weese kaamer 10.-.-
Van Evert Cornelisz kamer huur 1754 10.-.-
September van Klaas Bakker kamer huur 1756 10.-.-
Van Bart Kaspersen kamerhuur 5.-.- dezelve 3.-.-
Harmen Baarentsz huur tuijn 1755 24.-.- kamer 1756 10.-.-
7 october 1756 Van Henderik de maaijer kamer huur 5.-.-
2 dezember 1756 Bart Kaspersz kaamer huur 1753 7.-.- van de selven 1754 3.2.-
7 April 1757 Van Evert Corneelisz half jaar huur kamer 5.-.-
7 Julij 1757 Klaas Vermeulen kamer huur 15.-.-
Harmen Baarents kaamerhuur 10.-.- Restant kaamer huur 1.13.-
3 November 1757 kaamer huur van Evert Corneelisz 10.-.-
5 Januarij 1758 Van Bart Kasperse kaamer huur 8.-.-
7 Ocktober 1758 Van Lientjen Jans Kamer huur 2.-.-
2 November van Antje Jacob voor kamer huur -.15.-
2 desember Kamerhuur Bart Kaspersz 11.-.- Evert Cornelisz Mulder idem 10.-.-
4 Januarij 1759 Van Antje Jacob Camer huur 1.10.-
5 Julij 1759 Van Trijntje Buijs voor een half Jaar kamer huur 4.10.-
13 Augustus 1759 Van Hendrik Hansvelt kamerhuur van den 1 maart tot den 1 november 8.-.-
5 Januarij 1760 Bart Kaspersz afkorting van kamer huur 12.2.-
Van Trijntje Gerrits tot afkorting van een kamer huur 2.10.-
18 februarij 1760 Garbrant Tijsz afkorting van kamer huur 2.-.-
1 meij 1760 Jan Korn: Bakker kamer huur -.16.- idem Trijntje Buijs 1.13.-
5 junij Van Jan Korn: Backer voor kamer huur -.16.- Trijntje Gerrits idem -.17.-
7 augustus 1760 Van Trijntje Gerrits tot afkorting van kamer huur 2.10.-
Jan Korn: Backer kamer huur -.16.-
4 september Trijntje Gerrits kamer huur 1.11.- idem Jan Korn: Backer -.16.-
Voor kamer huur van de Bremers 8.-.-
8 Januarij 1761 Jan Korn: Bakker kamer huur 1.-.- 2 April 1761 Jan Kors: Bakker kamer 1.-.-
7 Meij Jan Kors: Bakker kamer 1.-.-
6 Augustus van Trijntje Gerrits kaamerhuur 2.10.- Bart Kaspersz idem 10.-.-
Van Dirck Willems kaamer Huur 4.10.-
2 dec: 1762 Van Tryn Geerys afkorting kaamerhuer 2.10.-
3 Februarij 1763 Van Derckzen Wulms afk kaamer huer 2.-.-
Julij 1763 Een 1/4 Jaers huer van een Wees kaamer van Nieltjen Tijs 2.10.-
Trijn Geres voor 1/4 kaamer hueer 2.10.- Van Baert Kaspaerzen 3.-.-
Kaamer huier van Eevert Cornelisz Muilder 40.-.-
Nov 3 1763 Van Klaes Brouwer 3 jaier kaamer huier 30.-.-
Van Trijn Gerys 1/4 Jaar kaamer huier 2.10.-
April 5 1764 Kaamer huier van Trijn Gerys 2.10.-
Augustus 1764 Van Trijntje Buijs 1/4 Jaar kamer huur 1764 2.10.-
Van Tuunes Schaarsenberg 1/4 Jaar kamer huur 2.10.-
November 1 1764 Van Trijntje Buijs van kamer huur 2.-.- Neeltje Pieters 2.10.-
Desember 6 1764 Tuunis Schaarsenberg 2.10.-
3 Januarij 1765 Kaamer huur van Klaas Brouwer 12.-.-
Februarij 7 1765 Trijntje Buijs Camerhuur 2.10.-
Tuunes Rut 1/4 Camer huur 1.10.-
[Teunis Schaatsenberg (± 1720-1782) wiens vader kennelijk ook al Rut heette, trouwde rond 1749 met Jantje Cornelis de Waard, 7 kinderen, 5 geboren in Oudeschild, 2 te Burg, 3 jong gestorven, 3 zonen met nakomelingen]
2 Meij 1765 Tryn Gerris kamer huur 2.10.-
Van Tuunis Rutsen ontfangen voor Een Erfporse voor Adriaan de Bont 3.7.8
26 Julij 1765 Van Jacob Dirckse Kuijper kamer huer 10.-.- Trijn Gerris 1/4 jaar 2.10.-
Van Aarjaantje Kriekebooms kamer huer 10.-.-
Den 7 November 1765 van Grietje Maartes 1/2 jaar kamer huer 5.-.-
Den 5 Dezember van Trijn Gerris 1/4 jaar kamer huer 2.10.-
Tuenis Schaarsenberg in verminderinge van kamer huer 3.-.- idem Bart Kasperse 5.10.-
6 maart 1766 van Trijn Gerres 2.10.-
3 Julij 1766 Aerijaentje Kriekeboom kamer heur 10.-.-
2 Januarij 1767 Teunis Schasenbergh huer kamer 2.-.-
4 Junij 1767 Van Aeryaentje Kriekeboom kamerhuer 10.-.- idem Jacob Dirksz Kuijper 10.-.-
Van Grietje Maertens kamer Huur 1766 4.-.-
1768 den 7 februarij van Teunis Schasenbergh het Restand kamer Huer 1766 3.-.-
Den 1 September 1768 Van Evert Mulder kamer huer 1765 10.-.- Bart Bruijn 1.-.-
7 dezember 1769 Van Jacob D: Kuijper 2 Jare Kamerhuer 20.-.-
Van Lijsbet Mauris tot af korting kamer huer 2.-.-
Den 6 September 1770 van Evert Mulder voor 2 Jare kamerhuer 20.-..-
Van Aarijaantje Kriekkeboom kamer huer 10.-.-
November 1770 Kamerhuur van Teunis Schaarsenberg 6.-.-
Januarij 1771 Kamer huur van Zijmon Brouwer 2 jaar 20.-.-
Kamerhuur van de Wed: Cornelis Dros 1769 2.10.-
[Cornelis Garbrantsz Dros (1704-1766) loods te Oudeschild. Getrouwd in 1728 met Trijntje Pieters Kuijnder, 3 kinderen)
3 October Van Aereijaantje Kriekeboom kamer huur 10.-.-
2 Januarij 1772 Van de Wedue Corneles Drost huur kamer 4.10.-
Febr: 6 Van Jacob D: Kuijper kamer Huur 1770 10.-.-

Verkoop van de Kamers
9 September 1772 Van Jacob Bruijn Een Somme voor Een koop van een Weese kamer 116.8.-
Van Zijmon Dekker de Eerste kusting wegens koop van Een weese kamer 35.-.-
20 September 1772 Ontfange van Dirck Kok wegens koop van een kamer mits kortende 3 persent sijnde 9.14.-
Van deselve ontfange wegens koop van Een weese kamer gekogt bij Jan Cornelesz Kooger mits kortende 3 pCt 53.-.-
20 September Van Frans Ratelaar en Fester Willemse wegens koop van een Wees kamer mits kortende 3 persent sijnde 111.14.-
28 Sept: 1772 Van Frans Bonaventura Eerste Custing wegens koop van Een weese kamer sijnde een somme van 22.14.-
3 december 1772 van Aerien Gorter kamer huur 1772 10.-.-
7 Januarij 1773 Ontfangen van Dirk Pieterse Bakker en Jan Bakker de Jonge voor Rekening van Jan Harmense Boom de koop van een weesekamer 93.12.-
Van Cornelis Kamerling de Eerste Custing van de koop van een Weese kamer 32.-.-
4 maart van Zijmon Dekker voor kamerhuur 1772 3.-.-
Den 7 October 1773 van Frans Bonaventuere de 2e kusting wegens koop van een Wesekamer 23.-.- Van Simon Dekker idem 35.-.-
Den 2 Junij 1774 van Corn: Kamerling de 2e kusting wegens koop van een Weesekamer 32.-.-
Den 1 September Van Aarjaantje Kriekeboom huer van een kamer 1772 10.-.-
Van Simon Dekker de derde of laaste kusting wegens koop van een wese kamer 35.-.-
Den 1 junij 1775 van de derde kusting van Cornelis Kamerling 28.-.-
nog voor de duijten -.11.14
Desember 1775 Van Frans Benaetvertuer de derde of laaste kusting van de kaemer 22.6.-