Brandkolken van den Burg en den Hoorn in 1793
GAT 124


Alle huiseigenaren moesten meewerken aan het onderhoud van deze blusvoorzieningen. Wie niet kwam op de afgesproken tijd kreeg een boete. In de winter moest men de kolken open houden door er bijten in te slaan.
De Nachtwacht hield toezicht en kon bij brand snel waarschuwen.
Het blussen ging met emmertjes water. Er was wel een brandspuit, maar die kon weinig uitrichten omdat het water nog niet opgepompt kon worden. De pomp werd gevoed met het per emmer aangedragen water.

REGLEMENT
Reglement op de Brandkolken aan den Burg, Gearresteerd op den Raadhuyse van Texel, door Schout, Burgemeester en Schepenen, den 17: October 1793-
Die des Zomers als de Kolken moeten Schoon gemaakt worden, niet op het gestelde Uur present is, Zal voor een Huys verbeuren 6 Stuyvers;
Een Weduwe die geen Zoon van 18 Jaaren oud heeft 3 Stuijvers
Voor een Kamer ofte Schuur, die half Waakgeld betalen 3 Stuijvers
Des S’Winters als ‘er gebeijt moet worden; en die als bove niet present is half zo veel als des Zomers, Weduwe, Kamers en Schuuren naar Advenant-
Welke Boetens door Buur Heeren zullen Ontfangen worden
Accordeerd deeze met deszelfs Origineel Getuige ik Secretaris van Texel
Heden den 17: October 1793
Corn: Maronier

N 1 Brandkolk agter het Bosje van Jan Pietersz Verberne in de Zes
Buur Heeren (Meijert Boon en Jacob Nieuwenhuijsen doorgestreept)
Dirk Meijertsz Boon en Jan Pietersz Verberne

Nommer Gebouwen Naamen der Eigenaaren
247 Huis Cornelis Pietersz Roos
246 dito Wed: Cornelis Koning
245 dito dezelve
244 dito Simon Luytsz
243 dito Jan Pietersz Verberne
242 dito dezelve
241 dito Albert de Ruyter
240 dito Reyer Symonsz Bakker
238 dito Jacob Nieuwenhuijsen
236 half Huis de Wed: Klaas Duyn
234 een Huis Meyert Cornelisz Boon
233 dito Cornelis Dirksz Zym
232 Schuur Jan Pietersz Verberne
231 Dirk Meyersz Boon
230 dito de Wed: Rikel Kerssemaker
229 dito dezelve
228 dito Cornelis Dirksz Zijm
236 half Huijs Albert Dirksz Keyser
227 een Huis de Erve Nanning Kikkert
226 dito Lysbet Swaan
225 dito Christoffel Pierre
224 een Kamer Reyer Simonsz Bakker
223 een dito Pieter Lindgreen

N 2 & 3 twee Brandkolken agter Albert Koning in de Zes aan den Burg
Buur Heeren Jan van Heere Waarden en (Hendrik Cornelisz Boon doorgestreept) Hendrik Willemsz Verberne

1 Huys Erve wed: Pieter Bakker
2 dito Jan Ran & Comp:
3 dito Erve Wed: Pieter Bakker
4 dito Albert Dirksz Keyser
5 dito Dieuwertje Nannis
6 dito Theunis Smit
7 dito Cornelis Kikkert
8 dito Jacob Pietersz Verberne de Jonge
9 dito Adriaan de Bont
10 dito Jan Pietersz Groot
11 dito Cornelis van Heerwaarden
12 dito Albert Ran
13 Kamer Mennonite Diaconen
14 Huys Jan van Heerwaarden
15 de Mennonite Kerk Nihil
16 dito de Wed: Cornelis Groot
17 Kamer Egbert Lammersz
18 dito Wed: Jan Jac: Brans
36 Huys Jan Simonsz Ran
248 dito Wed: Cornelis Koning
249 dito Harm: Kikkert
250 dito Jan Tarw
251 dito Hendrik Corn: Boon
252 dito Wed: Willem Jelisz Verberne

N 4 Een Brandkolk op de Hoek van het Land toebehoorende Frans Ratelaar tegens de Waalder Weg, aan den Burg
Buurheeren (Jacob en Arie Hillebrandsz Graaf doorgestreept)
Cornelis Kikkert 1809 Jacob Pietersz Hin

N 19 Huijs Cornelis Kikkert
20 dito Cornelis Jacobsz Bakker doorgestreept
21 Huys Geertje Formers
22 dito Mennonite Diaconen
23 dito Jacob en Arie Willemsz Graaf
24 Kamers der armen inde Waalderstraat Nihil
25 Huijs Frans Ratelaar
26 dito de Wed: Dirk Blaauw
27 dito Maarten Pietersz de Boer
28 dito Cornelis Kalis
29 Schuur Jacob Klaasz Bruijn

N 5 Een Brandkolk agter het Huys van (Cornelis Koorn doorgestreept) Maarten Jansz Boon en de Haay Sloot
Buur Heeren (Cornelis Petten en Cornelis Pietersz Smit doorgestreept)
Maarten Boon en Cornelis Pietersz Dyksen

30 Huijs Floris Spin en de Wed: Willem Leendertsz Bakker
31 dito Cornelis Petten
32 dito Sybrand Pietersz Keijser
33 dito Cornelis Pietersz Smit
34 ’t Arme Huijsje van de Waalderstraat Nihil
35 Huijs Weduwe Jan Pietersz Koger
36 dito Jan Simonsz Ran
37 dito Arie Kikkert
38 dito Martje Groot
39 dito Jacob Karssman

N 6 een Brandkolk agter het Huys van Dirk Nannings Koorn in de Weverstraat, agter inde Sloot tegens het Leen Land
Buur Heeren Sybrand Pietersz Keijser en Dirk Nannings Koorn
40 Huys Pieter Jansz Ran
41 en 42 dito en Kamer Wed: Hendrik Teyp
43 Schuur Arie Kikkert
44 Huys en Schuur Charlo Gravius
45 Huys Trijntje Willems Roeper & Comp:
46 en 47 Gereformeerde Pastorie Nihil
48 Huys Sybrand Pietersz Keijser
49 dito Dirk Jansz Kooijman
50 dito Dirk Nanningsz Koorn
51 dito Wed: Simon Zym

N 7 Een Brandkolk agter het Huijs in de Weverstraat van Gerrit Pietersz Bakker en de Sloot tegens het Leenland
Buur Heeren (Cornelis Karsman en Gerrit Pietersz Bakker doorgestreept)
Dirk Bakker en Pieter Bikker

52 Huijs Dirk Kooyman Antonie Geus
53 dito Cornelis Karsman Jan Koning
54 dito Wed: Cornelis Groot
55 dito Gerrit Pietersz Bakker Dirkje Bakker
56 dito Jan Star Neeltje Bakker
57 dito Cornelis van Sittert
58 dito Jan Kerssemaker 57 en 58 Pieter Bakker
59 dito Maartje Hendriks Luytsz
60 dito Wed: Jan Jansen 59 en 60 J:L: Kikkert
61 dito Cornelis Vos

Antoni Geus, Jan Koning en Dirk Bakker gevoegd bij de Brandkolk achter het huis van Arie Geus, aan omme zeide, en Neeltje Bakker, Pieter Bikker, J.L. Kikkert en Cornelis Luitse gevoegd bij de kolk agter het huis, waardoor de bovengenoemde Brandkolk is vervallen

N 8 Een Brandkolk agter het Huys inde Weverstraat van Maartje Hendriks Luytse ende Sloot
Buur Heeren Dirk Gorter en Pieter J. Vlaming
Hendrik Bruijn en Jan Jac: Bruijn

Brandkolken

N 9 Een Brandkolk agter het Huys in de Weverstraat van Cornelis Vos, inde Sloot nevens de Boomen van Hendrik Bruyn of het Vyvertje
Buur Heeren (Harmen Koger en Arie Gielisz doorgestreept)
Jan Th: Koger en Hendrik van Heerwaarden

72 Huys Theunis Koger
73 dito Arie Hendriksz Gielis
74 Huys en Schuur Jan Poulusz Kikkert en Hendrik Bruyn
75 Huys Wed: Ryer Pieters Schaap
76 dito Gerrit Cornelisz Roeper
77 dito Klaas Maartensz Graaf
78 dito Jan Hendriksz Thielman
79 Cornelis Maronier
80 1/2 huys Klaas Pietersz van der Wiele
80 1/2 huijs Arie Dirksz Kok

N 10 een Brandkolk agter Ryer Dijt in de Zogenaamde Verwers Sloot
Buur Heeren Reijer Dijt en Gerrit van der Wiele

137 Molen Dirk Gorter
81 2 Kamers Jantje Koeders en Wed: M. Groot
130 Huys Gerrit van der Wiele
131 Schuur Harmanus Kikkert
138 Huijs Pieter Arisz Zunderdorp
140 dito Cornelis Vlaming en Arie Hillebrantsz Graaf & Comp:
141 1/2 Huys Albert Ran
142 Huys Hendrik Jansz Smit
143 dito Reyer Cornelisz Dyt
144 Schuur dezelve
147 Huys Jan Klaasz Bruijn
141 1/2 Huys Pieter Sluys
139 Kamers de Arme in de Warmoesstraat Nihil

N 11 Een Brandkolk agter tegens het Erf van Albert Gorter en de Sloot in de Warmoesstraat
Buur Heeren Albert Gorter en Jan Luijtsz Dirk Reijersz Kooijman

149 Huijs Albert Gorter
150 dito Cornelis Jacobsz Roeper
153 Kamer Jan Cornelisz Kuyt
154 dito Jan Kleij
155 Huijs Jan Luytsz
158 dito Jan Bakker de Jonge
159 dito Cornelis Dirksz Dijt
161 dito Jan Bakker de Jonge
163 dito Jacob S. Smitsz
168 dito Jan Jacobsz Groot
169 dito Jan Sprong
170 Schuur Vroutje Ran

N 12 Een Brandkolk agter het Huys van Arie Crelissen in de Molenstraat
Buur Heeren (Dirk Reijnders en Theunis Kopjes doorgestreept)
Poulus Roeper en Simon Verberne

171 Huys Wed: Gerrit Kooijman
172 dito (Pieter Scheepers doorgestreept) Roomsche armehuijzens
173 dito Arie Pietersz Graaf
175 dito (Jacob Jansz Verberne doorgestreept) Jan Jacobsz Verberne
176 dito (onleesbaar doorgestreept) Wed: Jan F: Ratelaar
177 dito (Wed: Corn: Jacobsz Roeper) J.S. Roeper
178 dito (Arie Cornelisz Bakker doorgestreept) S. Quast
179 (Jan van Keeren doorgestreept) deselve
180 dito Simon Quast
181 Molen dezelve
182 Huys (Thabits Kopjes doorgestreept) Neeltje Sprong
184 dito (dezelve) C. Sieuwersz
186 dito (Gerrit Janse) Cornelis B. Gorter
187 Huijs (Kinderen van Jan van Westfalen) Meindert Weeseman
188 dito (Jan Jacobsz Kikkert) weg
189 dito (Pieter Cornelisz) S. Huitsen
190 dito Wed: Pieter Dirksz Keijser
191 dito (Dirk Reyndertsz) S. Verberne
192 Moolen Jan Pietersz Verberne
193 Huys Dirk Kerssemaker
194 dito (Dirk Reyndersz) S. Verberne
195 dito (Jan Lattje) Klaas H. Pruit Sluis
196 dito Egbert Lammersz
197 dito (Gerbrand) Sijmon Zoetelief
198 dito (Cornelis Dirksz Dyt) Jan K. Graaff
199 dito Jan (Lattje) Stam
200 dito (Dirk Albertsz Keijser) Jan P. Verberne
201 dito Pieter Jacobsz Keesom
202 Huys en Kamer (Wed: Lambert Rademaker) H. Dekker
203 Kerk Roomsche Gemeente Nihil
204 Huys van de Roomsche Kerk
205 dito deselve
206 dito deselve

WINTER
Reglement wegens de Brandkolken op de Burg Wal, Gearresteerd op den Raadhuyse van Texel, door Schout, Burgemeester en Schepenen, den 17: October 1793-

Die des Winters als op order van de Regeering Gebeijt moet worden, en op het gestelde Uur Present is, Zal verbeuren voor een Huys 4 Stuijvers, een Weduwe die geen Zoon van 18 Jaaren heeft 2 Stuijvers, Kamers of Schuuren die half Waakgeld betalen half zo veel als een Huijs; Welke Boete door den Buur Heer zullen werden Ontfangen

N 1 De eerste Beyt agter Adam Kalf
Word aangesteld tot Buur Heer Adam Kalf

276 Huys van Sandersz Helm
279 Huys Simon Kooyman
280 Kamer Tryntje Jans Brouwer
281 Huys Feye Swart
289 een half dito dezelve
282 1 Huijs 5 Kamers Wed: Jacobus Verberne
287 Huys Ryer Kikkert
288 dito Ryer Lakeman
289 Arien D. Kok
291 dito Adam Kalf
291 dito Jan Bakker en de Erve Pieter Bakker
292 dito Jacob Drosthagen
291 Kamer Pieter Andriesz Robbok
293 Huys Jan Bakker de Jonge

N 2 tweede Beyt, agter Albert Maartensz Brouwer agter de Wal
En word aangesteld tot Buur Heer (Albert Maartensz Brouwer) (Pieter Kalis)

294 Huys Albert Maartensz Brouwer
148 dito Cornelis Barendsz Rijk
146 dito Dirk Harmensz Zuydewind
145 dito d’Erve Jacob Smith
144 dito Jan Klaasz Bruyn
135 dito Cornelisje Barends
136 dito Tryntje Pieters van der Wiele
132 dito Cornelis J. Bakker
133 Jacob G. Smith

N 3 derde Beijt agter Willem Brinkman
En word aangesteld tot Buur Heer Willem Brinkman

295 Huys Willem Brinkman
298 Kamer Wed. Harme Keesman
296 Huys Wed. Abraham du Gardyn
298 Kamer Cornelis Pietersz Roos
298 dito Wed. Teunis Schaatsenberg
298 dito Leendert Zym
298 dito Jan Klaasz Bruyn
298 dito Hendrik du Gordyn
292 dito de Kinderen van Gerrit C. Bakker

N 4 van de Beyt, agter Pieter Jansz Vlaming
En word tot Buur Heer aangesteld Pieter Jansz Vlaming

89 Huys Pieter Kalis
88 dito Pieter Jansz Vlaming
87 dito Klaas Vlaaming
86 Kamer dezelve
85 Huys dezelve
85 dito Jacob D: Keyser
84 dito Klaas Vlaming
82 dito Jacob D. Keyser
90 dito Symon Blom
91 dito Pieter Jansz Gorter
92 dito Weduwe Jan Jansen
93 dito Simon Zulk

N 5 Vijfde Beijt agter Jacob Klaasz Bruijn
En word tot Buur Heer aangesteld (Jacob Klaasz Bruijn) J. Klaasz Jacobsz

105 Huys Jacob Klaasz Bruijn
104 Kamer Wed. Klaas Schar
102 & 103 Huys Jan Dalmeyer
101 dito Pieter Veger
100 dito Jan Hendriksz Petten
99 Huys, Kamer, Schuur Floris Spin
98 Huys Isele Ryers Huysman
97 dito d’Erve Jacob Bouwensz Koger [familiehuisje Weverstraat]
96 dito Dirk Spreeuw
94 dito Wed. Klaas Bruijn
94 dito Cornelis Vlaming
302 dito Jacob Disper
301 dito Fredrik du Gardyn

N 6 Zesde Beyt, agter Pieter Lindgreen
Buurheer aangesteld (Pieter Lindgreen) Abram Kikkert

113 Huys Pieter Lindgreen
112 dito Wed. Reijer Keijser
111 dito Leendert den Berger
110 dito Cornelis Jacobsz Koger
109 dito Cornelis van Sittert
108 dito Wed. Jan Jansen
107 dito Gerrit Jansz Bakker
106 dito Arend Zutfen
303 dito Hendrik Abrahamsz Plavier
304 Kamer Pieter Barendsz
306 dito Jan Schagen
305 Huys Hendrik Cornelisz Petten
307 Kamer Jan List
298 dito Abraham Hendriksz Plavier
309 Schuur Gerrit Jansz Bakker

N 7 Zevende Beijt agter Jan List
En word tot Buur Heer aangesteld Jan List

114 Huys Abraham Klaasz Plavier
115 dito Wed: Hendrik Luytsz
116 dito Jan List
117 dito Pieter Ruyter
119 Kamer dezelve
120 Huijs Ari Kikkert

N 8 Agtste Beijt agter Pieter Jacobsz Keesom
En word tot Buur Heer aangesteld (Lodewijk Hondius) Pieter Jacobsz Keesom

121 Huys Arie Hillebrandsz Graaf
122 dito Klaas Plavier
123 dito Pieter Jacobsz Keesom
124 dito Antje Aris Petten
126 dito Cornelis Kalis
127 dito Lodewijk Hondius
128 dito Wed: Lammert Rademaker
129 dito Hendrik Kok

N 9 Negende Beijt nevens de Sluys in de Binnenburg
En word aangesteld tot Buur Heer (Gerrit Jacobsz Bakker) Jan Cornelisz Petten

261 Huys Renrig Vermeulen
262 dito Arie Kikkert
263 dito Vrouwtje Kalf
264 dito Gerrit Jacobsz Bakker
265 dito Wed. Jan Lodewijksz Vermeulen
266 dito Arie Kikkert
267 dito Wed. Hendrik Klaasz Plavier
268 dito Sybrand Koning
269 dito Jan Cornelisz Petten
270 dito Antje Poulis Kikkert
271 dito Cornelis Kalis
272 dito Abraham Hendriksz Plavier
273 dito Dirk Kikkert

N 10 Tiende Beyt agter (Hendrik Abrahamsz Plavier) Cornelis Sunderdorp
En werd aangesteld tot Buur Heer (Hendrik Abrahamsz Plavier) Anthonij Makkenberg

255 Huijs Hendrik Abrahamsz Plavier
256 dito Jan Theunisz Visser
257 dito Wed. Simon Ran
258 dito Gerrit Kikkert
259 Schuur dezelve
260 Huys Jan Kleij
254 dito Pieter Zoetelief
253 dito Lodewijntje Langereijs
221 dito Jacob Eelman

N 11 Elfde Beijt agter Hendrik Nieuwenhuysen
En werd aangesteld tot Buur Heer (Hendrik Nieuwenhuysen) Lammert Stam

218 Huys Hendrik Nieuwenhuysen
207 dito de Erve Hendrik Schraag
208 dito Vroutwje Ran
209 Kamer Gerrit Kooyman
210 dito Jan Theunisz Visser
211 Huys Albert Gorter
212 dito Jan van Keeren
213 dito W Bruijn Mangel
214 dito Willem Dyker
215 dito Jan Klaasz Graaf
219 dito Lammert Stam
220 dito Hendrik Dekker
222 dito Jacob Jelisz Verberne

N 12 Twaalfde Beyt, agter het Huys van de Heer Binkhorst
En werd aangesteld tot Buur Heer Pieter Andriesz Robok

274 Huys Jan Schagen
275 dito Simon Jacobsz Dekker
277 Huys en Schuur Mr: Cornelis Binkhorst [Schoutshuis]
270 Schuur Cornelis Petten
270 dito Cornelis Kalis
213 Huijs Jan Andriesz Robbok
216 dito Vrouwtje Ran
217 dito Pieter Andriesz Robbok
166 dito Jan Jacobsz Reij

N 13 agter de Zwaan by het Sluysje
En werd aangesteld tot Buur Heer Meyndert Weeseman

167 Huys Frans Roos
165 dito Mijndert Weeseman
164 dito Geert Machielsen
162 dito Jacob Pietersz Verberne
160 dito Wed: Cornelis Klok
157 dito Foppe Jacobsz
156 dito Weduwe Jan Boerhorst
152 dito Erve Wed: Klaas bakker
151 dito Frans Roos
284 dito Wed: Sybrand Kok
286 schuur Reyer Kikkert
287 Kamer dezelve
285 Huys Isbrand Bakker
283 dito Hendrik Spigt

DEN HOORN
[volgens deze lijst waren er in 1793 247 huizen in Den Hoorn]

Reglement op de Brandkolken aan den Hoorn op Texel, gearresteerd op den raadhuijse aan den Burg, door de Municipaliteit, op den 29 Mey 1798
Die des Zomers als de Kolken of put moeten Schoon gemaakt worden, niet op het gestelde Uur present is, Zal voor een Huys verbeuren 6 Stuyvers;
Een Weduwe die geen Zoon van 18 Jaaren oud heeft 3 Stuijvers
Voor een Kamer ofte Schuur, die half Waakgeld betalen 3 Stuijvers
Des S’Winters als ‘er gebeijt moet worden; en die als bove niet present is half zo veel als des Zomers, Weduwe, Kamers en Schuuren naar advenant-
Welke Boetens door Buur Heeren zullen Ontfangen worden.-

N 1 Brandput op het Erf van Cornelis List en een Kolk genaamd de Veer op Dijk naast het huys van Pieter Cornelisz Koger.-
Buurheeren (Jan Witte) Jacob Hoek en Cornelis W: Smit

Gebouwen Naamen der Eigenaren
Een Huijs Aarjen Hoogheyd, wed: Jacob Vos, Maarten Dijker, Mies Corporaal, Trintje Teunis, Cornelis Pietersz Koger, Gerrit Hoek, Gerbrig Jans, Aaltje Isbrands, Aarjen Fransen, P: Dirksz Boon, Klaas Dirksz Duijnker, Trintje Laurens, famielje, Cornelis Will: Smit, Cornelis Jansz Smit, Floris Sandboer, Antje Jansz Knaap, Antje Migielsz, Klaas Vermeulen, Grietje Joost, Jan Drijver, Cornelis Will: Smit, deselve, Jan Pietersz Knaap, Pieter Albertsz Kikkert, wed: Dirk Gollenstee, Dirk Gonder, Pieter Gonder, Geert van der Weijk, Antje Migielsz, Cornelis Jansz Smit, Jacob Gerr: Hoek, Isbrant Metselaar, Jan Witte, deselve, Jansz Daalder, Barend Bakker, Gerrit Will: Smit, Cornelis Stark, Pieter Alb: Bakker, Martje Duijnkers, de Gerformeerde Kerk, Johannes Schoonberg
Ter Ordonnantie als bove by mij Secretaris WRomans

N 2- Brandkolken twee Putten en een Kolk bij het huijs van Pieter Drijver en agter tegens het Erf van Jan Drijver
Reglement- zie reglement hier vooren beschreeven
Zijn aangesteld tot Buurheeren (Jan Knaap) Pieter Klaasz Daalder en Pieter Sluijs

Gebouwen Naamen der Eigenaren
Een huijs Willem Krijnen, Pieter D: Boon, Pieter Drijver, Jan Dekker, Aagje Dekkers, Pieter Sluijs, Aarjen I: Bakker, Jan Pietersz Knaap, Antje Knaap, Pieter Mijndertsz Griek, Willem Rijsen, Antje Meijtens, Dirk Jansz Daalder, deselve, deselve, Aarjen A: Abbenes, Maarten de Boer, Gerrit A: Abbenes, Barber
Kamer Regenten, 4 Kamers Voogden
Huijs Willem Ernst, Lammert Daalder, Pieter Klaasz Daalder, wed: Klaas Abbenes, Dirk Kok, Pieter Klaasz Daalder
Het Schoolhuijs
Huijs Jan Klik, Aarjen Jacobsz Abbenes, Pieter van Grouw
Pastorij van de Geref: Kerk
Kamer Pieter van Grauw
Huijs Jantje Drivers, Gerrit Jansz Duijnker, Aldert Kooren, Meijert Jansen, Pieter Alb: Kikkert, Pieter Krijnen, Pieter Spigt, Dirk Cornelis Daalder, Jan Bruijn
Ter Ordonnantie als bove by mij Secretaris WRomans

N 3 Brandkolk en put agter tegens de Kuijpweg, en bewesten den Hoorn tegens het Erff van Meyert Jansz-
Zie reglement hier vooren
Buur Heeren Jan Klaasz Bruyn en (Corn: List) Simon Duynker de Jonge

Gebouwen Naamen der Eigenaren
Huijs Gerrit de Reus, Pieter D: Daalder, Dirk Van der Werf, Jan Bruijn, Willem Bakker, Hendrik Wilner, Lijsabeth Hendriks, Fulps Lap, Aarjen Kooyman, Jan Bruijn, Jacob J: Krijnen, Cornelis J: List, Willem Keijser, Simon Gerr: Boon, Fulps J: Krijne, Jantje Jacobs, Impje Kloks, Aarjen A: Lap, Willem Keijser, Antje Jans, Simon Will: Jonker, Leendert Vos, Dirk Sim: Daalder, Harmen van der Werf, Pieter Jansz Duynker, Gerrit Abbenes, Aldert Kooren
Pastorij der Doopsgezinden.-
Huijs Martje Cornelis, Hertje Kl: Swart, Sijm: Duijnker de Oude, Aarjen Klok, Erve Sym: Walig, Antje Oukers, Trintje Jans, Pieter Brouwer, Martje Hertjes, Saartje Gerrits, Sim: Duijnker de Jonge, Aagje Brouwers, Jan de Jager, Saartje Gerrits, Jacob C: Boon, Dirk de Boer
Ter Ordonnantie als bove by mij Secretaris WRomans

N 4 een Put nevens de Hogewerf en Kolk op het Land van Dirk Sym: Daalder
Zie reglement hier vooren
Buur Heeren Cornelis Klaasz Swart en (Corn: H: Moenis) (Aarien Klok) Gerrit Duynker

Gebouwen Naamen der Eigenaren
Huijs Klaas Vos, Pieter Lap, Cornelis P: Koger, Jan Kuijt, Dirk Toenaffen, Cornelis Theunisse, Corn: Moenis, Rempje Klaas, Jac: D: Duijnker, Engeltje de Boer, Cornelis J: Duijnker
Kamer Impje Kloks
Huijs Jacob Grouw, Arien Klok, Gerrit Kl: Duijnker, Jac: D: Duijnker, Jan J: Duijnker, Aarjen Krijnen, Jan D: Duijnker, Neeltje Jacobs, Cornelis Klaasz Swart, Tomes Jansen, Antje Bakkers, Antje Cornelis, Corn: Jans, Jacob Schelvis, Hilletje Lubberts, Jan Vermeulen, Aarjen A: Klok, Meijndert Visser, Gerrit Gorter, Pieter Kuijper, Neeltje Duijnkers, Pieter Visser, Aaltje Ariens, Leendert Kunst, Jan Tjebbes, deselve, Martje Pietersz Schaap, Cornelis Vos, Cornelis Hoogschagen, Willem Bijl
Ter Ordonnantie als bove by mij Secretaris WRomans

N 5 Een Put op de Hoek van ‘t Huys van Jan Dirksz Duynker
Zie reglement hier vooren
Buur Heeren Hendrik P: Meijs en Jan Kunst

Gebouwen Naamen der Eigenaren
Huijs Jan Kunst, Jacob Brouwer, Aarjen Kunst, Cornelis Kuijper, Hendrik Meijs, Jacob Griek, Leentje Aarjens, Antje Huberts, Hertje Abbenes, Dirk Vos, Albert Brouwer, Maarten Dogger, Neeltje Sipkes, Corn: Kunst, Tetje Omes, Neeltje Sipkes, Martje J Dykse, Jan Puijman, Hillege Lubbers, Martje Isbrans
Ter Ordonnantie als bove by mij Secretaris WRomans

N 6 een Put by Hendrik Dolleman en een Kolk agter het Oude Huys van Jacob Gerr: Boon
Zie reglement hier vooren
Buur Heeren Jacob Jansz Knaap en Willem Keijser

Gebouwen Naamen der Eigenaren
Huijs Antje Sipkes, Hendrik Dolman, Dirk Kunst, Vokert Boon, Sipke Krijne, Jan Albertsen, Jacob Klaasen, Marijtje Cornelis, Hillige Lubberts, Cornelis J: Daalder, Pieter J: Krijne, Pieter J: Daalder, Jan P: Krijne, Hendrik Resel, Theunis J: List, Pieter Alb: Kikkert, Jacob Gerr: Boon, Martje Dirks, Aarjen Joosten, Hendrik Nanningsz, Martje Jans, Dirk Nanningsz, Cornelis Dijksen, Pieter Dros, Wed: A. Lap, Trintje Theunis, Willem Keijser, Weibrand Kooijman, Aarjen Kunst, Maartje Frunks, Gerrit Koger, Trintje Jacobs, Leendert Kok, Remmert Kramer, Jan Mulder, Jacob Bakker, Diaconie Geref: Kerk, Jac: G: Boon, Cornelis Prins, Barend Vet, Trintje Klaas, Huybert Lap, Antje Mooij, wed: A. Lap, Ouker Boon, Erve Jac: Boon, Albert Lap
Kamer Willem Keijser, Jan Pietersz Knaap
Huijs Simon van der Wijk
Kamer Gerrit van Brederode
Huijs Arend van Brederode
Ter Ordonnantie als bove by mij Secretaris WRomansTerug naar de vorige bladzij