Keuren boek 22, 1777-1790


Ooit ingebonden geweest, maar nu bestaande uit losse blaadjes, waarvan het eerste ontbreekt

Keuren

N 9 Verbod wegens het vuuren op onbekwaame plaatsen en het Uytbrengen van Heete asch op Vuylnis Hoopen, boete 25 guld:

10 Verbod op ’t Reyden op de Voetpaden, boete 6 gulden & 3 gulden & 30 Stuijvers

11 Verbod tegens het Vissen met fuijcken, wand Etc: in de Togtslooten, ten waare de Sluijsen toestonde, boete 6 guld: en verbeurte van ’t Wand, Vistuijg Etc:

12 Verbod tegens het Dronken voor den Regter te verschynen, boete 6 gulden

13 Verbod wegens het gooijen van eenig vulnis op den Schilsloot of varkens op de Dyk te houden, boete 6 gulden

14 Verbod wegens het op de Wierdyk Reijden, eenige Paalen te Breken of Jooten op te breeken, boete 25 gulden

15 Verbod tegens het Vastmaken van Touwen aan Nommerpalen of Paalen, die achter de Wierhals staan, of Paale die door de Wierhals zijn geslagen, boete 25 gulden en verbeurte van het Touw Etc:

16 Keure wegens de Successie der gemeene arme Kisten en de goederen der gealimenteerden

17 Verbod tegens het gooijen van Vulnis in de Burggraft van Ruygte of diergelijke binnen den Burg als in de Mestkuylen te mogen Plaatsen, boete 2 gl: 4 Gl: & 6 gulden-

18 Verbod tegens het Reyden van Wagens en Paarden over het Patersdykje boete 10 gl:

19 Verbod tegens het afkopen der Gifte van gealimenteerde, boete 10 gl:

20 Keure wegens het bergraven van Lyken zonder Kist, boete 6 gulden

21 Keure over het Violeeren van Arresten en Interdicten boete 60 gulden

22 Keure wegens de Schurfte onder het Wolvee alhier boete 1 guld: 5 gl: 5 gl: 3gl:

23 Verbod tegen het beschadigen van Het voetpad tussen Oosterend & het nieuwe Schil, boete 20 gl: 40 Gl: 60 gl:

24 Keure wegens het Houden van bokken of geyten binnen de Dorpen, of op de Kerkhoven, boete 6 Stuijv: 12 stuijvers

25 Keure wegens het aan dyk leggen van Vaartuijgen-

26 Keure tegens de Bedelaars, Vagabonden en Landlopers, boete 12 gulden

27 Keure tegens het Blissen of Meijvuuren branden, als mede tegens het ganstrekken, kat knuppelen en diergelyke Exercitien, boete 6 guld: 25 gulden-

28 Keure wegens den Zondag en andere feestdagen, boete 6 guld: 10 gulden-

29 Keure tegens den invoer van Rund of Wolvee alhier, boete 25 gl: 10 guld:

30 Keure wegens de Zeeweeringen, boete 20 Stuyv: 50 Stuijv:

31 Keure wegens in Twee Spannen setten der Rammen aan den Hoorn & Westen, boete  St: 2 St: 5 St: 10 Stijv:

32 Keure op de Jagt en verbod tegens het Strikken zetten, boete 20 gl: 10 gl: 20 gl:

33 Keure wegens het Slaan of gooijen van de Koek, boete 6 gulden

34 Keure op het Zoeken van Eyeren na de 15 Meij & tegens het Schieten in de Laage Landen tussen 1 Januarij & 25 Julij, boete 10 st: 3 Gl: 3 gulden-

35 Keure omtrent het Visiteeren van de Hooijklampen aan en in de Banne van den Hoorn en Westen op Texel, boete 25 Gulden

36 Keure op het in Huys zetten der rammen aan den Hoorn & Westen, boete 6 St: 12 St: 3 gulden-

37 Keure op ’t in Huys setten der Rammen aan den Burg & District van dien, boete 3 Guld: 6 St: 12 Stuyv:

38 Keure op de Vragt Loonen der Wagenaars aan den Burg, boete 3 gulden

39 Keuren op ’t Bakken en de Setting van ’t brood, mitsgaders reglement waar na de Bakkers en de Slyters van Brood op Texel zig zullen hebben te gedragen, boete 25 Guld: 25 gl: 50 gulden

40 Keure tegens de Boomschenders

41 Keure nopens het Broodwegen, boete 6 gl: 6 gl: 6 gl:

42 Keure wegens het Berooven van Tuyn vrugten, Stekken Etc: op de Boete van 25 gl: en verdere arbitraale Correctie na gelegenheijd van Zaaken-

43 Keure tegens het Plegen van Hostiliteiten, om het Huys of in ’t vertrek bij gelegenheyd van veylinge van Vaste of andere goederen op dit Eyland, boete 3 gulden-

44 Keure wegens het doen van den Eyk op Texel-

45 Ampliatie op de Keure wegens het slaan en goijen van Koek, tevens het Koektooveren of diergelyke Exercitien, op de Boete van 6 Gulden-

46 Keure tegens het plegen van Hostiliteiten bij gelegentheijd van ’t voltrekken van Eenige Huwelijke op ’t Raadhuijs alhier, boete 6 guld:
en reglement van Zalaris op ’t Trouwen-

47 Ampliatie Keure op ’t Schieten in ’t Veld tussen de 1: Januarij en 1: September op een boete van 25 gl: en verbeurte van ’t Schietgeweer

48 Keure op ’t Schieten in de dorpen op Kerkhoven &, op een Boete van 25 gl:

49 Ampliatie Keure op ’t Broodwegen boete 20, 40 en 60 gl: resp: boven ’t te Ligt bevondene Brood, en Suspensatie der neering en Sluijting der Winkel voor een Jaar en 6 weeken, wanneer het brood voor den 3e maal te ligt bevonden werd-

50 Nadere ampliatie op ’t Stuk van de Jagt, en het Schieten in ’t veld, duijnen of wildernissen van den 1: Januarij tot 17 September en tegen ’t opvangen van Jongen Entvogels op een boete van 25 gl: en 10 Gl: resp:
Idem tegens het LosLoopen van Jagthonden, brakken of andere honden tot de Jagt afgerigt geduurende het geheele Saisoen, op eene boete van 10 gulden-

51 Keure tegens het plaatsen van Ankers op dijk voor ’t oude schil en ’t leggen van Vaatwerk en andere goederen op de dijk, boete 20 gl:

52 Ampliatie op de Keure nopens het formaat van broodbakken inhoudende het bakken van Groff, ten minsten eenmaal per Week

53 Keure tegens het beschaadigen der Snaphaanen, Zijdgeweer en patroontas

54 Keuren tegens het borgen of geldleenen aan Militaire Persoonen, nog het tappen aan dezelven na des avonds 9 uuren, ook tegens het van Texel brengen van dien sonder dat deselven zijn voorsien van een behoorlijk paspoort op de penaliteijten daar in vervat-

54 B Ampliatie op de Keure op Vreemdelingen van buiten inkomende, zonder borgtogt en bewijs hunner Goed Gedrag-

55 Ampliatie op de Keur op de Vragtloonen der wagenaars aan den Burg-

56 Keure & reglement van de Veemarkten als mede reglement van de Marktmeester

57 ampliatie op voorgemelde Keur

58 Keure & reglement op de brandspuit aan den burg

59 Keure nopens het in huijs zetten der Rammen over den Eilande Texel-

60 Keure nopens het Plaatsen van ankers en Touwen op de Havendijk-

61 Keure op het plaatsen van Vulnis, Puijn &a buijten de burg voorbij de Landen ten dien eynde gesteld-

62 Keure en Reglement waar na de kaagschippers van den Burg en Oude Schil zig in het ontfangen der Vragt Loonen moeten gedragen, op eene Boete van 21 Guld:

63 tegens het Schenden der Lantaarns aan den Hoorn, boete 15 Gl: en ouders voor haare Kinderen aansprakelijk

64 nopens het vry Loopen der Lammen na den 1 Junij

65 verbod tegens het Losloopen op de Landen en wegen buiten de Dorpen van de Honden, in de maanden february, Maart en April boete 10 gl-
nader geamplieerd 7 Mey 1789 een maand langer-

66 Ampl: nopens inkomende Vreemdelingen hoedanig de betaling der 25 gl. nu en in ‘t vervolg

67 Amp: Keure nopens de Zondagen en andere feestdagen aan den Burg & Jurisdictie van dien f 6-

68 Keure wegens de inkomende Vreemdelingen geannulleert
De Eigenaars der Huizen & Herbergiers geinterdiceert Vreemdelingen frequenteerende eenige hanteering of affaires te verhuuren of Logeeren, Boete 50 Gl

69 Amp: Keure wegens de Zon & andere feestdagen over den Eijlande Texel, Boete 12 Gl.
Idem ampliatie van dien

70 Keure tegens het beschadigen, Breeken of berooven van Hekken, Stekken, Jooten, Paalen, Planken of andere Soortgelyke Goederen, mitsgaders het pleegen van Hostiliteiten langs de Straaten & publ. Wegen, of de Huysen molesteert, voor de Eerste Reijse Boete 25 Gl. tweede 50 Gl. & arbitrale Correctie-

71 Keure wegens het beschadigen van het Steene Straatje, tusschen het oude Schil & de Burg 12 & 20 Gl- vernietigd

72 Keure tegens het maaken, aanplakken, divulgeeren en Zingen van Eenige pasquillen &a Boete 100 gl.

73 Keuren tegens het Steeken, Spitten of delven van Zoonen door Vreemdelingen op de Mient, boete 25 gl:

74 Resolutie nopens het Tappen aan Buitedorpers & Vreemdelingen, zynde zulks gepermitteerd

75 Advertentie wegens het algemeen dragen van Oranje

76 Keure tegens het gestadig Gooijen, of schieten met Steenen en opbreken der Straten-

77 Keure van op de aanstaande Kermis geen hostiliteijten te doen aan Huijzen &a: of vertrouwde goederen, of malkander niet te molesteeren &a:

78 Ampl. Keure nopens de Jagt als de sneeuw legt geen Hazen te mogen Jagen &a: of door Koorn of Zaaijlanden of Tamme Eenden &a-

79 Renov: Notificatie, wegens Zon en feestdagen, onder de Kerk tyd, of voor 4 uuren in de dorpen te Venten, &a-

80 Advertentie wegens de opbrenging der 25 Penn: aan [Ontfanger] Karsman- vervald

81 Keure dat geen Tappers of nering doende bij acte, na 9 uuren niet Tappen, geen Herbergier of Logementhouder na 10 uuren, en in ’t Generaal na 10 uuren niet te Verkopen &a:
nog aangehaald aan geen Soldaten borgen &a:

82 Keure, van op dit oude en Nieuwe Jaardag niet te Schieten hoe ook genaamd over het geheele Eijland &a:

83 Advertentie, tot afneeming der Eed door aangestelde Commissarissen wegens het fournissement der 25 penn:

84 Keure wegens ’t plegen van Hostiliteiten en Vreugde &a op den 8 Maart 1789
7 Mey 1789 gearresteerd & gerenoveert over het geheele Eiland
[Google: 41e verjaardag van Nederlandsch erfstadhouder Willem den Vijfden]

85 Keure wegens het in 2 Spannen zetten der rammen van den 10 September tot den 6 October over den Burg, Oosterend en de Waal

86 Amp. wegens het Losloopen der Honden in februarij, Maart, April en Meij van ieder jaar

87 Advertentie tegens het Schieten &a ten tyde van ’t Verblyf zyner doorl. Hoogheid op Texel- vervallen

88 Amp: Keur wegens de Boomschenders boete 50 Gl.

89 Keur wegens het aan de wal brengen van Zieken persoonen
Boete 25 Gl. zonder Consent van den Heer Schout

90 Notificatie tot het nog voor een Jaar als tweede Hengst te houden de Springhengst van Kors Jac. Bakker

91 Advertentie nopens de betaling van 8 Stuyv: per Jaar van ieder Huys over Texel, aan de Dienaars der Justitie, aanvang genomen hebbende 1e Oct. 1790

92 Amp: keure wegens de Venters en LoopersTerug naar de vorige bladzij