Taxatie van de Texelse Landerijen in 1789

Uit het Memoriaal boek 3 1789-1805

De Taxateurs van het Gerritsland berekenden de waarde van het land door een schatting te maken van de grondprijzen en daar de lasten van af te trekken.
Die van Operen hadden bedacht dat ook het onderhoud van de infrastructuur geld kost- 1 gulden per 100 roeden.
De Commissie van de Koog en Everste Koog pakten het veel grondiger aan- zij gaven als bijlage een lijst van grond en huurprijzen zoals die in de afgelopen 10 jaar waren bepaald.
Dat geeft een beeld van de 'landhebbers', maar ook van de waarde van de verschillende landerijen. Deze streek had al eeuwen last van overstuivend zand, waardoor een deel van de velden steeds minder waard werd en zelfs al onder de duinen waren verdwenen.

Behalve van zand had men ook last van het water. Met dat soort land kon men niets meer verdienen- het in 1759 werd door de eigenaars verlaten, geabandonneerd.

De Polder Gerritsland
Is groot 35420 roeden Lands
Wij ondergetekenden Pieter Vermeulen, Jacob Jansz Verberne en Gerrit Hartog, wonende op dezen Eilande Texel, als by Acten van den 2 Mey 1789, door Heeren Regenten en Heemraden van den Burg en Jurisdictie van dien op Texel gequalificeerd, omme te Taxeeren en begrooten de Waarde zo in Koop als in Huur, van alle de Landeryen gelegen in de Polder Gerritsland alhier-
Declareeren en verklaaren by dezen, dat agtervolgens en ter voldoening van opgemelde qualificatie, wy naar onze beste kennis en wetenschap, hebben getaxeert alle de Landen in genoemde Polder gelegen, bevattende volgens opgave 35420 roeden Lands, onder dewelke zig bevinden 18270 roeden, welke niets waardig zyn-
Welke Landen door elkanderen gereekent, wij in koop waardig schatten tegens de 23 Guldens de 100 Roeden, het geene voor de geheele polder uitmaakt eene Somma van f 8146- en in Huur mede door een geslagen als boven, tegens de 2 Guldens en 10 Stuyvers de 100 roeden, komt het zelve te bedragen een Montant van f 885-
Waar en tegens de Lasten en Onkosten van deese polder monteeren als volgt-
Dewyl over de 28 in Gemeenschap zynde Texelsche Dyks Polders is genegotieerd, een Capitaal van f 49750- zo volgt daar uit, dat het aandeel het geene Gerritsland daarin draagt komt te beloopen, eene Somma van f 1083.10-
Dan welk alhier maar werden gebragt voor Memorie
Binnelandsche Kosten f 214.6.8
Idem aan Dykgeld tegens 26 1/2 Stuyvers per 100 roeden, volgens den omslag voor den Jaare 1787 f 466.11-
Is f 680.17.8
Welke kosten afgetrokken van de Huurpenningen ter Somma van f 885-
Blyft 'er zuiver over f 204.2.8
Wanneer men dit nu bereekend tegens 2 Guldens en 10 Stuivers pCt zo blykt- dat dit een Intrest Sí jaarlyks uitmaakt van de genoemde waardig getaxeerde Landen, ter Somma van f 8146-
Aldus ter goeder Trouw by ons onderteekend naar onze beste kennis en wetenschap getaxeert en begroot, bereid zynde (des verzogt) het zelve nader met Solemnen Eede te bevestigen
Actum Texel den 13 Mey 1789
(wasgetekend) Pieter Vermeulen, Jacob Jansz Verberne en Gerrit Hartog

Polder Operen
Is groot 46255 roeden Lands
Wij ondergeteekenden Jan Hendriksz van Heerwaarden, Jacob Hertjesz Schaap en Dirk Mandje, alle wonende op Texel, als ingevolge Acte in dato den 2 Mey dezes jaars 1789, door Heeren Regenten benevens Heemraden van den Burg en Jurisdictie van dien op Texel gequalificeerd en aangesteld, omme te Taxeeren en begrooten de Waarde zo in Koop als in Huur, van alle de Landen gelegen in de Polder Gerritsland alhier-
Declareeren en verklaaren mits dezen, dat wy ondergeteekenden agtervolgens en ter voldoening van deselve qualificatie, naar onze beste kennis en wetenschap, hebben getaxeert alle de Landeryen in genoemde Polder gelegen, bevattende volgens daarvan gedane opgave een Montant van 46255 roeden- Best, middelbaar en slegt dooreen geslagen-
Wy in koop waardig hebben geoordeeld, tegens 80 Guldens de 100 roede
Het geene voor de waarde over de geheele polder beloopt de Somma van f 37000-
En in Huur mede door elkander gereekend als vooren d 5 Guldens en 2 Stuyvers per 100 roeden, komen dezelve aantal roeden Sí jaarlyks optebrengen f 2543.15-
Waar en tegens de Lasten en Onkosten van dezen polder bedragen als volgt:
Dewyl over de 28 in gemeenschap zijnde Texelsche Dijkspolders is genegotieerd een Contract ten beloope van f 49750- zo volgt daaruit, dat het aandeel voor dezen Polder in die Negotiatie komt te bedragen eene Somma van f 1400
Alsmede daar dezen nog in zyn privé heeft genegotieert f 900, is die polder belast met een Capitaal van f 2200- welke Somma hier maar alleen werd gebragt voor Memorie
De polder Operen betaald S' jaars aan Ordinaire en Extra Ordinaire Verpondingen en Binnelandsche Kosten f 761.13.4
Aan Dykgeld 27 1/2 Stuyver per 100 roeden volgens de laaste omslag van 1787 f 636-
1397.13.4
De kosten van onderhoud als Hekken, Stekken, Thuijnen en Sloten, zyn de ondergeteekenden van begrip, dat mede onder de nodige onkosten behooren, beloopen gereekent tot 1 Gulden per 100 roeden S' jaars dus over 46255 roeden Lands f 463-
Derhalven bedragen alle onkosten f 1860.13.4
Welk afgetrokken van de Huurpenningen voorsz ten beloope van f 2543.15-
Zo blyft zuiver over f 683.1.12
Waar uit blykt dat voorn Capitaal van f 37000 welke deese Polder waardig is getaxeert nog geen 1 7/8 Gulden, of 37 1/2 Stuiver pCt aan Jaarlyksche Intresse komt optebrengen
Aldus by ons Onderteteekenden Getaxeert en begroot, naar onse beste Kennis en Watenschap, en alles te goeder Trouw
Actum Texel den 3Meij 1789
(was geteekend) Jan Hendriksz van Heerewaard, Jacob Hertzen Schaap en Dirk Mantjen.

De Polder de Koog & Everstekoog
De ondergeteekenden, door Haar Ed. Achtbare den Burgemeester, Scheepen, Heemraad en Poldermeester van den Burg en Jurisdictie van dien, by Acte in dato den 2 Mey 1789 gequalificeerd en by verdere regenten van de polder de Koog en Everste Koog als zodanig geapprobeerd, ten Einde alle Landeryen gelegen in gemelde polders te taxeeren en begrooten, zo na mogelyk op haare tegenswoordige Waarde, zo in Koop als in Huur, ba aftrek als by dezelve Acte vermeld, hoope aan haare Commissie te voldoen, met UEdAchtb onder het Oog te brengen, dat volgens deese Nevensgaande Lysten blykt, dat binnen de Laaste Jaaren, publicq, onderhandsch, by Taxatie, het zy gerechtelyk, of door Neutraale Lieden, dan wel in Cas van Erffenis, getransporteerd en van Eigenaars veranderd zyn
85350 roeden Texelsche Dykmaat of 253 1/9 Morgen voor de Somma van f 24580-
33950 dito roeden of 100 16/27 Morgen worden in Huur gebruikt ter Somma van f 740.15.8
92000 dito roeden of 272 16/27 Morgen zyn door Gecommitteerdens getaxeerd in Huur waardig te zyn de Somma van 1829.11.8
Zoude alzo de Huur bedrage f 2570.7-
Komt in aftrek Dykgeld van 125950 roe Texelsche Dykmaat voor 1787 xx f 1089.2.12
Binnelandsche Kosten op dezelve Massa Landen f 155.7.- [totaal] 1244.9.12
Het zuiver provenu bedraagd f 1325.17.4
Tot welk tegen 4 ten 100 Intrest gereekend bedraagd een Capitaal van 33125.-
211300 roeden gewaardeerd na koop en Huur f 57705.-

626 2/27 Morgen Noorder Coggen Maat of 211300 Roeden Texelsche Dykmaat uitmakende de Landen gelegen in de Polders de Koog en Everste Koog, zyn na Koop en Huur getaxeerd en begroot ter waarde van f 57705.-
En belast met een Capitaal a 4 pCt van f 100- nog voor aandeel en Schuld ten Lasten de Dykagie groot f 49750 is Circa f 3773-
Bedraagd na deese Taxatie het montant f 53932-
En zoude alzo ieder Hollandsche roeden Texelsche Dykmaat waardig zyn een Somma van Circa f 25.10.8
Houdende ieder Morgen 337 1/2 roeden, en is dus waardig 86.3-

De Ondergeteekenden geene Exacte Lyst van Verkooping of Verhuuringen voor handen hebbende, zoude moogelyk hier of daar in het ter nederstellen der Koop of Huurpenningen een Klyne Ommissie hebben kunnen begaan, waar van haar egter niets bewust is, en betuigen in deezen alzinds opregt ter goeder Trouw en na haar beste Kennis en Wetenschap te werk gegaan te zyn, en bereid te weezen zulks gerequireerd wordende, dit Solemneel te bevestigen-
NB diend voor UEdAchtb ten narigt, dat aan genoemde Polders door den Souverain gunstig is verleend remis van de Ordinaire Verponde zynde de aanslag geweest de Somma van f 1523.16.8
Extra dito 761.18.4 [totaal] f 22 85.14.12

En bedraagene de Dykgelden en binne Landse Kosten per Jaar de Som van f 2026.9.8 na den omslag van 1787
Koog op Texel den 9 Meij 1789
(wasgetekend) Hertje Dogger, Jacob Maarsen Roeper, Klaas Keesen, Aris Dirksz Eelman, Pieter Cornelis Boon, Ysbrand Schoen.

Volgt nu Lyst der Pryzen van Landerijen by Publicque Verkooping, Gerechtelyke of onderhandsche Taxatie, dan wel in Cas van Erffenis aantedeelen en alzo getransporteerde of van Eigenaar veranderd, geduurende de Laaste Tien Jaaren in de Polders de Koog en Everste Koog:
Ruim Op de Naam van
400 Lammert Arisz Bruyn aan Aris Eelman f 3.-

Cornelis Kalis aan Pieter C. Boon 160.-
700 Cornelis Kikkert 2 maal verkogt de Middelprys 52.10-
200 Antje Dirks aan Kors Bakker 160.-
400 Cornelis Kalis aan Isbrand Schoen 265.-
50 Dezelve aan S. Kikkert 190.-
11050 Aarien Eelman op Taxatie 2972.-
9000 Aris Dirksz Eelman dito 2250.-
7150 Aris Jansz Eelman aangevallen tegens 3140.-
7300 Cornelis Dirksz List onderhandsch verkogt 1850.-
180 Cornelis J. Keesje van Aldert Sluysman 103.-
1000 Dirk Kikkert van Klaas Brouwer en Hendrik Maas 150.10
425 Gerrit Keesje van de Wed. J. Wessel 74.-
7500 Hertje Dogger van Former Groen 3200.-
9550 Hendrik Maas gerechtelyk getaxeerd 585.-
300 Hendrik Smit onderhands gekogt 3.-
400 Jacob Lubbesz van Lubbert Kuyper 355.-
600 Jan Boon en Comp. wettig getaxeerd 378.-
600 Jacob Zuydewind van Cornelis Roeper 300.-
650 Jan Dyksz van Neeltje Veeger 82.-
700 Jacob Bruyn van Bouwe Bakker 450.-
58125 Roeden Texelsch zyn verandert als boven voor f 16723.-

Transport 58125 Roeden Transport 16723.-
2975 Jan Ariesz Spigt aan Kors Bakker 1202.-
900 Jan A. Spigt aan P. Boon in ruiling 300.-
400 Jan Frederiksz van Pieter Visser 85.-
1200 Isbrand Schoen van de Erve Dirk G. Kanjert 85.-
1050 Jacob List & C. van Symon Groot 600.-
500 Jacob Wessel van Martje Pieters 300.-
3275 Kors Bakker publicq en onderhands gekogt 606.-
5025 Klaas Keesje geregtelyk getaxeerd 1330.-
300 Pieter Augustynsz 50.-
3600 Meiert Boon & Comp. getaxeerd 2268.-
5550 P.C. Boon 818.-
800 P. Visser de jonge 140.-
700 Sybrand Kok 23.-
900 Reyer Kleun aan Cornelis Korsen 50.-
85350 Roeden 24580.-

Lyst der Landen welke Publicq of onderhandsch doorgaans de Laaste Jaaren verhuurd zyn, en daar benevens de Huurprijsen, waar voor dezelve zyn, of nog gebruikt worden in de Polders de Koog en Everste Koog:

Roede Texelsch
550 Antje Dirks f 15.-
4700 op Naam van Pieter Cornelisz Boon 85.-
250 op Naam van Cornelis Koning 10.-
1000 de Kerk de Koog 102.-
550 d' Arme Kamers 13.10-
300 de Roomsche Kerk 13.10-
1300 Diaconen der Gereformeerde Kerk 77.-
1000 Neeltje Ariens Erve 22.-
4775 Gerrit Ariesnz Spigt 75.-
350 Jacob Lubbers 21.-
300 Jan Boessen 4.-
900 Isbrand Wuys 34.-
700 Jacob Verberne 6.-
200 Klaas Jacobsz Bruyn 6.-
8125 Meiert Boon 197.-
750 Pieter J. List 22.-
400 Pieter Vaartjes 21.10-
7800 Geabandonneerde Landen 26.5.8
33950 Roeden Texelsch of 100 Morgens 250 roede worden verhuurd voor f 740. 15.8

Lijst der Landen gelegen in de Polders de Koog en Everstekoog, doorgaans by de Eigenaars zelve gebruijkt, en in Huur waardig als volgt:
Roeden

400 Arien Hillebrandsz 6.-
250 Albert Maars Brouwer 10.-
600 Albert Bas 26.-
4400 Aldert H. Sluysman 154.-
2950 Biem Doggers wed. 102.5-
450 op Naam van Cornelis Schagen 25.-
1925 Cornelis Jansz Keesje
125 Cornelis J. de Boer 4.-
750 Cornelis Jac. Roeper 26.5-
4600 Cornelis Keesje 46.-
450 Cornelis Sym 4.10
3725 Dirk J. Keesje 93.2.10
400 de Kinderen van Albert Kastelyn 16.-
750 Dirk J. List 18.-
3300 Gerrit Keesje 66.-
6725 Gerrit Hartog 33.2.8
500 Hendrik de Waard 20.-
825 Hertje Dogger 33.-
600 Hendrik Formersz Neef 24.-
1550 Jacob Lubbersz 23.5-
200 Jan Hendriksz de Waard 5.10
925 Jan C. Keesje 19.5.8
400 Jacob Hillebrandsz 6.-
400 Jan C. Boon 12.-
3300 Isbrand Wuys 71.-
600 Jan A. Spigt 18.-
350 Jacob Verberne 14.-
7000 Jacob Sluysman 80.-
121850 Jacob M. Roeper
62950
f 1251.-

6525 Isbrand Schoen 130.10-
350 Jan Vlaming 4.-
600 Jacob Wessel 24.-
300 Klaas G. Sluysman 9.-
8050 Klaas Brouwer 96.3.8
1150 Martje Keesje 46.-
400 Matthys Orts 1.10
250 Maarten J. Groot 5.-
375 Neeltje Cornelis Veeger 16.-
775 Nanning Kikkert 10.10
3150 Pieter C. Boon 94.10-
150 Pieter G. Kanjert 9.-
100 Pieter Breeroe 5.-
1350 Pieter Visser de oude 18.18
1100 Pieter Roos 15.8-
675 Pieter Visser de Jonge 16.17
400 Pieter Keyser 14.-
300 Symon P. Wuijts 9.-
1450 Symon P. Graaf 22.-
500 Theunis Kopjes 10.-
1100 Willem Oom 21.5-
92000
f 1829.11.8

Opgave van den Heer Leendert den Berger-
In de Resolutie van Haar EdG. Mog. van 15 Januarij 1721 tot de Gemeenschap der Dykagie van den Eilande Texel, vond men niet anders dan by het 6: articul aldus gesteld-
Dat de Polders van de Coog en Everste Koog niet hooger als volgens het gecontracteerde van den 29 Junij 1670 in de voorsz (Dyks) Lasten en Onkosten aangeslagen zullen werden en vervolgens niet meer betaalen, als tegens Twaalf Honderd Land-Terug naar de vorige bladzij