Hendrik Tigman mocht geen Schout van Texel zijn


Van zijn persoonlijke gegevens en voorgeschiedenis was niets te vinden.
Hij was Inschrijver van het boek ‘Vaderlandsche historie’ door Jan Wagenaar in 1790.

De Schout van Texel was naar Den Haag vertrokken. Zo lang er geen nieuwe in zijn plaats gekozen was werd de functie vervuld door de president van het Committé van Justitie, eerst Gerrit Kooyman, later Albert Gorter.

Tigman werd in augustus 1796 gekozen als Schout van Texel. Waarom hij? Geen idee.
Hij was van beroep schrijver op een Oorlogsschip, dus geletterd, wat ook blijkt uit het inschrijven voor het geschiedenisboek. Maar om Schout en Maire te zijn was een juridische studie nodig. De Schout moest misdadigers kunnen aanklagen. Waarschijnlijk is dat de reden waarom het Provinciaal Bestuur zijn verkiezing niet accepteerde.
Op Texel begreep men daar niets van- men had deze man gekozen en verwachtte zijn aanstelling. Op brieven daarover kwam maandenlang geen antwoord.
Uiteindelijk kwam er een speciale Commissie naar Texel om de zaak te onderzoeken. De Provincie kon de verkiezing van Tigman afkeuren vanwege het ongeldige Regeringsreglement van Texel. Maar dan hadden ze de benoeming van de leden van de Municipaliteit van Texel ook niet moeten accepteren.

De Municipaliteit van Texel gaf niet meteen toe, maar stond ook niet vierkant achter Tigman.

Voor Hendrik Tigman was het jammer. Als Schout van Texel was geweest zou hij niet gewond zijn geraakt bij de Slag bij Kamperduin op 11 oktober 1797, maar veilig aan land zijn geweest.

Decreeten der constitueerende Vergadering, representeerende het Bataafsche Volk
12 MAART 1798
Is geleezen de Requeste van Hendrik Tigman, laastelyk gediend hebbende als tweede Schryver op ’s Lands Schip van Oorlog Wassenaar, daar by te kennen geevende, dat hy, ny geleegenheid der op den 11 October laatstleden plaats gehad hebbende Zeeslag, verscheiden wonden heeft bekomen; dat hy zich diverse maalen aan het Committé tot de Zaken van de Marine, doch vrugteloos, heeft geadresseerd tot het bekomen eener gagie, van 24 guldens s’ maands, tot dat hy zoude geplaatst worden; versoekende mitsdien, dat deeze Vergadering aan hem Suppliant, in zyne voorschreeve geweezene qualiteit, deszelfs volle gagie gelieve toeteleggen, of met een of anderen post begunstigen; en dat hy inmiddels, om niet van gebrek omtekomen, met eenig onderstand, by wyze van gratificatie, mag worden begunstigd.
En gedecreteerd, de voorschreeve Requeste, in originali te stellen in handen van de Burgers Representanten C. Visser Cz, Fronhoff en Brands, om de Vergadering daaromtrent te dienen van consideratien en advis.
In het Dagverhaal der Handelingen van de Nationale vergaderingen was Tigman ‘zwaar gewond’

Notulen betreffende de verkiezing van Hendrik Tigman:
Vergadering op Vrijdag den 19 Aug. 1796
De Stembilletten op gisteren in de Grondvergaderingen door de Stemgeregtigde Burgers ingeleverd, zyn geopend, en de navolgende Leeden der Municipaliteit benevens de Schout deeses Eilands, zyn bevonden door meerderheid van Stemmen benoemd te zyn:

Tot Leeden in het Committé van Algemeen Welzyn
Gerrit Kooyman - van den Burg
Jan Wilkes - Waal
Ryer Huisman - Oude Schild

Het Committé van Justitie
Albert Gorter - Burg
Jacob Schraag -Waal
Maart Daalder - Hoorn
Klaas Keesje - Koog

Tot Schout - Hendrik Tigman
Tot Dykgraav - Jan Bakker de Jonge - Burg

Tot Hoofdingelanden
Sybrand Koning - Schil
Poulus Kikkert Albersz - Burg

Tot Heemraden
Cornelis Jansz Smit - Hoorn
Gerrit Sluysman - Waal
Aris G. Eelman - Oosterend

Vergadering op Zaturdag den 20 Augustus 1796
van alle 3 de Committé’s der Municipaliteit
present alle de Leeden demto de Burgers C.H. Bakker, Simon Bakker, Jacob Vermeulen, Biem Dekker, Aris Zunderdorp, Arien Dyksen, Pieter C. Hin, W. Oom, Pieter Keyser
S’ morgens om 10 uuren

Binne gestaan Hendrik Tigman, dewelke versogte declaratoir van zyne aanstelling als Schout, omme die by het provinciaal bestuur in S’ Hage te vertoonen-
Is hem aangezegt: dat de Municipaliteit van zyne aanstelling en versoek van approbatie aan het provinciaal bestuur, by Missive kennis zou geven- en naar bekoming daarvan dat hy dan eerst naar S’ Hage konde gaan tot het afleggen der Eed en ontfangst zyner Commissie.
Waarop deselve Tigman versogt dan zelve brenger van de Missive te mogen zyn- ’t geene de precident zeide in omvraag te zullen brengen, waarna geresolveerd is de Missive ordinair modo per post te versenden.

Ter Tafel gebragt zynde, eenige bedenkingen tegens de Verkiesing van Hendrik Tigman als verkoosene Schout van Texel, door Reyndert Dirksz
Is dezelve Reyndert Dirksz hier over gehoord, dog dezelven van weinig aanbelang of verder ondersoek waardig geoordeeld wordende, werd vervolgens geresolveert den Burger Hendrik Tigman te requireeren, en aftevragen zyne bewysen conform de gedaane advertentien,
En is deselve in de Vergadering binnen gestaan, overgeevende de volgende bewijsen:
Eerstelyk eene attestatie van het Committé van Waaksaamheid van Amsterdam in dato 13 July 1796 en getekend door de Secretaris M. Tadama- vermeldende dat denselve H. Tigman, in dienst van hetzelve Committé, en bekend staande voor een goed Patriot had geweest als schryver op de Uitlegger voor Amsterdam-
Ten tweede eene Attestatie van D.H. van Vloten, Capiteyn van de eerste Compagnie van het tweede bataillon van de 4 halve Brigade te Amsterdam, meede houdende dat hy een patriot was, en in dienst was als Schutter-
Ten derde: een attestatie van Hendrik Nobbe te Amsterdam, in dato 16 Aug. 1796 meede houdende, dat hy voor zo verre hem bekend was, van een goed patriot te zyn-
En eyndelyk eene attestatie van de Commissie van de Raad van Amsterdam tot het Defensie weesen, dato 2 Aug. 1787- getekend door B.E. Abbema en ter ordonnantie van deselve door H.N. Havels
Ten blyke dat hy reeds in dat Jaar voor Patriot bekend stond en in dienst van het Defensie weesen, op de uitlegger voor Amsterdam was- alle welke bewysen voldoende geoordeeld zyn geworden.

Aan ’t provinciaal bestuur van Holland
MedeBurgers
Door de Stemgeregtigde Burgers deezes Eilands is in de Grondvergadering op den 18 Aug. 1796 door meerderheid van Stemmen verkoosen, den Burger Hendrik Tigman tot Schout van Texel en Bailluw van het Eierland-
Wy hebben de Eer Ul. daar van kennisse te geven, met versoek hier op eene approbatie te mogen ontfangen.
Wyz yn naar toewensching van
Heyl & Broederschap
De Municipaliteit van Texel
Ter ord. van dezelve (get) WRomans Texel 20 Aug. 1796
[Daarop kwam geen antwoord]

Aan ’t Provinciaal bestuur van Holland
MedeBurgers!
Door de lastdragende Ingelanden der 28 Vereenigde Dykspolders deezes Eilands in de respective Grondvergaderingen van den 1e en 5e deeser Maand, tot Dykgraav van Texel verkoosen zynde, den Burger Arie Kikkert te Buyksloot, dog zig met ‘er woon herwaarts zullende begeven- hebben wy de Eer die aan Uwl voortedragen met versoek deszelfs goedkeuring daarop ten spoedigste te willen verleenen-
En dewyl de handhaving van de publicque authoriteit deezes Eilands ten allerhoogste vorderen het zelve zo ras doendelyk van eene Schout en Bailluw voorsien zyn- zo versoeken wy den uitslag te mogen weeten, nopens den Burger Hendrik
Tigman, by onse Missive van den 20e der voorgaande Maand, aan Uwl vergadering voorgesteld-
Wy zyn naar toewensching van
Heil en Broederschap
De Municipaliteit van Texel
Ter ordonn. van deselve (wasgetekend) WRomans Texel den 18 September 1796

Vergadering van alle de 3 Committé’s op Zaturdag den 1 October 1796
Daar de hier voorengemelde Missive van het Provinciaal bestuur geen melding van de ap of improbata van de Burger Hendrik Tigman tot Schout van Texel, maakt en het absoluut van het uitterste gewigt is, dat men den uitslag weeten-
werd voorgesteld, deswegens eene dringende Brief, aan het Provintiaal bestuur aftezenden.
Conform geconcludeerd.

De Missive aan ’t Provinciaal bestuur was van deezen inhoud
MedeBurgers!
Wy versoeken tog instantelyk te weeten: of de door de meerderheid verkoosene Schout Hendrik Tigman, by Missive van 20 Aug. laastleden aan Uwe Vergadering voorgedragen goedgekeurd word Ja! dan Neen!
Dewyl ‘er voor de Justitie en goede ordre ten hoogste aangelegen legt, dat dit Eiland ten spoedigste van eene Publicque aanklager voorsien zij, omme het regt van het Volk naar behooren te kunnen waarneemen.
Wy versoeken hier op spoedigste resolutie te weeten-
en zyn naar toewensching van
Heil en Broederschap
De Municipaliteit van Texel
Ter ord. van deselve (getekend) WRomans Texel 4 October 1796

Vergadering den 18 October 1796
De Missive aan het Provintiaal bestuur luide aldus
MedeBurgers!
Het Committé van Justitie alhier, ons gecommunceert hebbende, den inhoude van UL decreet van 1 October ll aan den precident van het zelve Committé, inhoudende onder anderen, den ontfangst onzer Missive wegens de Verkiessing van den Burger Hendrik Tigman tot Schout van Texel, met het verdere daar by vermelde, ten opzigte van A. Musquetier als by requestte zig aan Uwe Vergadering hebbende geadresseert, ter bekominge van opgenoemde Schoutspost
Hebben wy vermeend, als de handhaving der Regten van Texel ten dierste aanbevolend, EwL te moeten versoeken, dat zo er voldoende reedenen mogte gevonden worden, waaromme der voorgestelde H. Tigman geimprobeerd wierd; zulks ons ten spoedigste te willen berigten ten eynde het volk daar van kennisse hebben en tot de verkiesing eener ander te kunnen overgaan.
Wy zyn naar toewensching van
Heil & Broederschap
De Municipaliteit van Texel
Ter ord. van deselve (get) WRomans Texel 19 Oct. 1796

[De Provincie gaf alsmaar geen antwoord op de Texelse brieven, maar uiteindelijk kwam er een Commissie naar Texel om te zien wat daar aan de hand was (er was geconstateerd dat er gevochten werd door verschillende partijen)]

Vergadering den 28 October 1796
De Secretaris geeft al verder kennisse: dat alhier van het Provinciaal bestuur was gekomen een Commissie bestaande uit de Burgers Rogge en Reynen verseld van eene Staatse Boode, zynde den Burger Temminck, meede tot deselve Commissie behoorende. ziek geworden te Alkmaar- welke Commissie alleen ten oogmerk had, te ondersoeken de gedane Stemming van den Burger H. Tigman tot Schout en den Burger Ari Kikkert tot Dykgraav deeses Eilands- en dat dus de reedenen waaromme dat deese Vergadering te zamen gekomen was, de komst van deese Commissie was, welke daartoe ordre had gegeven-
Vervolgens is S’ Middags om 4 uuren voornoemde Commissie uit het Provinciaal bestuur, op het Raadhuys in deese Vergadering verscheenen-
Naar hun van wegens deese Vergadering met haar komst op het Eiland gecomplimenteerd te hebben- zeggen deselve Burgers ingevolge hunne Last van het Provinciaal Bestuur de dato 1 October 1796 alhier gekomen te zyn, omme informatie te neemen, nopens de gedaane Stemming en hetgene daarby plaats gehad heeft, van den Burger Hendrik Tigman tot Schout van Texel en Bailluw van het Eierland- mitsgaders Arie Kikkert tot Dykgraav- dat daarop klagte waaren gedaan van verregaande kuyperyen.
Naar hier met de commissie in discours getreden [twee zinnen onleesbaar doorgehaald] en de ongelukkige staat van Tweedragt waar in dit Eiland thans verkeerde, aan deselve opengelegt was- en daar hoofdzakelyk in te bestaan, de gevoelens der Burgeren over het Stemregt- is hun ook voorgeleezen Missive van 5 Mey ll deswegens met de Sustenie van de Krygsraad, aan het Provintiaal Committé- met het antwoord van dat zelve Committé van dato 30 Mey daaraan- waarby wel expresselyk vermyd was, te beantwoorden: het tweede punt van sustenie der Krygsraad, namentlyk dat die geene ook niet Stemgeregtigd zoude weesen, welke zy de wapens niet konde vertrouwen.
Het welk ten gevolge had gehad, dat men die by het gearresteerde Regeerings Reglement ook uitgesloten had even als die welke tot de wapenen bevoegd [waren] maar die geweigerd hadde, dat dit de voornaamste Bron der Tweedragt was, die zo jammerlyk dit Eiland folterde, en zodanig eene algemeene Verwarring te weeg bragt, dat het zelve eyndelyk regeringsloosheid zoude te gevolge hebben-

Dat deese Vergadering dus verheugd, op haare Eiland eene Commissie te hebben, uit de hoogstgeconstitueerde Magt deeser Provincie, als nu ook verhoopte de goede officie daar van te ondervinden, door een Harmonie onder de Burgery te weeg te brengen, hoogstnoodzakelyk en waartoe de Zwakke pogingen, der Municipaliteit verklaarde buiten staat te zyn-

Eyndelyk wat de verkiesing der Burger Tigman betrof, dat de meerderheid der presente Stemgeregtigde Burgers hem hadde verkoosen- en dat de Dykgraaf Arie Kikkert door de meerderheid der Ingelanden meede op eene wettige wyze verkoosen was- ofschoon men de verkiessing niet had kunnen laten doen ingevolge publicatie van 7 October 1795 by Morgetalen, dewyl Texel in geene Morgentalen was leggende, maar in roede- en eene byzondere maat deswegens had- ook dat ‘er oneyndig veel slegt Land op Texel was- en zo men het by Morgens moest verdeelen, ‘er dan eene groote ongelykheid zoude plaats hebben in de Stemming;
Voorts was ‘er aan de Municipaliteit geene speciale beschuldiging tegens de kuyperyen van stemmen voor Tigman ingekomen, nog ook eenig Legaal bewys-
De Commissie antwoorde: dat haare Last alleenig inhield zo als zy vermeld hadde, onderzoek te doen- zo lang alles in Statu te laten, en daar van rapporteeren moesten by de ceustivlyende Vergadering in het Provinciaal bestuur- zonder zig ergens in te kunnen emisceeren, houdende hun Last dit niet in.

Decreeten van de vergadering van het provinciaal bestuur van Holland
16 DECEMBER 1796
Aan de orde van den dag zynde, het rapport door de Burgers Rogge en Reine, den 12 dezer ter Vergadering gedaan, tot voldoening aan het Decreet van den 1 October ll, om informatie te neemen, omtrent de verkiezingen van Hendrik Tigmans tot Bailluw van Texel en het Eyerland; en van Arie Kikkert, tot Dykgraaf van Texel; mitsgaders of gemelde Arie Kikkert de bevoegdheid heeft, om, schoon op Texel niet woonagtig, aldaar tot Dykgraaf te worden verkooren.
Is, na deliberatie, goedgevonden, de verrigtingen der voorsz. Commissie te approbeeren; met opheffing der surcheance van den 1 October ll, verleend; voorts te annulleeren het verandert Plan en Regerings-Reglement, gearresteerd den 6 Augustus ll; als mede de verkiezing van Hebdrik Tigmans, tot Bailluw van Texel en het Eyerland; gelyk ook de verkiezing van Arie Kikkert tot Dykgraaf van Texel, als zynde het voorsz. veranderd Regerings-Reglement gearresteerd, en de verkiezing van voorsz. Baillluw gedaan, strydig aan de aanschryving van deze Vergadering van den 9 Maart ll, en de verkiezing van gemelde Dykgraaf, als niet geschied, conform het voorschrift der Publicatie van de provisioneele Representanten van het Volk van Holland, van den 7 October 1796.
En is wyders goedgevonden, de Municipaliteit van het Eiland Texel op het ernstigste te gelasten, van zich omtrent de qualiteiten, welke de Stemgeregtigden moeten bezitten, die tot het neemen van eenig besluit, de plaatselyke belangens, of de verkiezing van derzelver Regeering betreffende, behooren opgeroepen te worden, punctueel te gedragen aa de voorgemelde aanschryving, en omtrent de verkiezing van een Dykgraaf voornoemd.
Wordende verder de Precident Scheepen op den Burg gequalificeerd, om met de waarneeming der Bailluage van Texel zo lang te continueeren, tot dat door deze Vergadering, aan welke het recht van aanstelling van District Bailluwen competeerd, een Bailluw over dat district zal zyn aangesteld, en zodanig aangestelde dien post zal hebben aanvaard.
Terwyl voorts nog is goedgevonden dag te stellen op heden acht dagen, den 23 dezer, tot het uitlooten der Leden, welke de nominatie van een Bailluw en Strandvonder van Texel, zullen formeeren, om vervolgens uit de geformeerde nominatie den volgenden dag, vermits het waarschynlyk scheiden der Vergadering op laastgemelde dag, daar uit de electie te doen ; en zal intusschen een lyst der ingekomen verzoeken, om laastgenoemde posten op de Secretary worden voorgelegt.
En zal extract dezes aan gemelde Municipaliteit en aan den President Schepen van den Burg, op Texel gezonden worden, om zich daar naar te reguleeren.

[De Provinciale Staten zagen in dat een fatsoenlijke Schoutsverkiezing op Texel een hachelijke zaak was en zouden er zelf een uitkiezen. Daar zat wat in, maar was tegen de rechten van het Volk van Texel]

Vergadering 21 December 1796
Present Sybrand Keyser, Jan G, Spigt, Cornelis H. Bakker, Jan Wilkes
Mitsgaders de fungeerende Maire Albert Gorter
Woensdag Morgen om 10 uuren

De precident zegt: dees Extra Ord. Vergadering te hebben moeten beleggen, uit Hoofde van het ontfangen decreet van het Provinciaal bestuur de dato 17 December 1796- en vertrouwt dat het de Vergadering ook zo begrypen zal, zo ras zy de Lectuure daarvan gehoord heeft- waarop deselve de Secretaris de Lectuure versogt, waarna het zelve in Deliberatie is genomen, en daarop het volgende: geresolveert het Provinciaal bestuur, wegens de door hun te doene aanstelling van eene Schout voor dit Eiland, te schryven
Dat men in die aanstelling niet berusten kan, daar deselve stryd tegens het Volks regt-
Dat men dus zo lang ‘er geene vaste synosure, omtrent de aanstelling van den Schouten en Bailluwen, zo wel voor de Steeden, als alle andere plaatse worde daargesteld (hoe zeer men van Oordeel is dat zulks alom diende te geschieden door het Provinciaal bestuur) de Municipaliteit van Texel verklaarde, de aantestellene of bereids aangestelde Schout van Texel niet te zullen erkennen-
Dat zo dat men elucidatie heegt hoe verre het Regeerings Reglement en wel nopens het Stemgeregt geannuleerd is: over welke laaste men zig bereids aan het zelve bestuur den 5 Mey ll had geadresseerd, dog waarop het Provinciaal Committé slegts den 30e daar aan antwoorden: dat de wetten zig elkanderen niet konde tegenspreeken, daar notoir die geene vervallen waren van hun regt als Burger, welke de wapenen wel vertrouwd, maar die geweigerd hadden, en tot dat eynde geweesen naar de bylage van het op den 8 feb. deeses Jaars 1796 gearresteerd plan van Organisatie bylage Art. 11- als zynde gevallen in de Terme van het 6 Art. par L D van het 2 Hoofd stuk van het reglement voor het Prov. Bestuur-
Dat men als dan dit weetende: de Burgery in de Grondvergaderingen zoude doen oproepen tot het verkiesen eener andere Schout en die ter approbatie presenteeren
Dat wyders wat de verkiesing van Dykgraaf betrof, volgens het Regeerings Reglement, van Texel, het Dyks Collegie tot de Municipaliteit behoorde; dienvolgende dan ook zodanig de Verkiesing had plaats gehad-
Dog dat de Grondvergaderingen wettig waren gehouden, zynde by Advertentie 8 dagen te vooren, de stemgeregtigde opgeroepen
Voorts is de Secretaris gelast van de Improbatie van den Burger Hendrik Tigman als verkoosene Schout van Texel alom advertentie te doen, gelyk ook dat men zig over het Stemregt had geadresseert, en hier van elucidatie bekomen hebbende, dat men dan aanstonds de Grondvergadering zoude oproepen, ter verkiesing eener andere Schout
Dog dat de Municipaliteit de te zendene Schout van het Provinciaal bestuur, niet zoude erkennen; zo lang er nopens de aanstelling door haar Vergadering, van alle Schouten en Bailluws eene vaste Synosure was daargesteld.

De fungeerende Maire de Burger Gorter geeft kennis aan deese Vergadering, dat hy extraxt uit deselve aanschryving van het Provinciaal Bestuur ontfangen had
Dat hy wel is waar ingevolge het Regeerings Reglement, waar aan hy verklaard zig getrouw te houden, verpligt is: by afweesen van de Schout zyn post te moeten waarneemen, mits dan ook de Voordeelen aan die post verknogt genietende en is de waarneeming van die post door de aanschryving van het Provinciaal bestuur de dato 1 October is geconfirmeerd geworden-
Dat het Provintiaal Committé gewisselyk ook in dat Vertrouwen had geverseert- daar zy hem den 10 Oct. daar aan kennisse gaf, van de aanstelling van den Burger Reynbach tot Strandvonder ad interim, hetgeene zyns inziens zo niet behoord, maar dat hy, die de Last van de post had, notoir ook de voordeelen daar aan verknogt genieten moest- te meer: daar zyn post zomwyle meerder bragt dan hy voor den Lande uitschotten moest doen-
Versoekende dierhalven, daar hy voorsag nog mogelyk langer als Maire zoude moeten fungeeren, dit aan de Vergadering van Holland te willen voordragen, met versoek dat de precident Scheepen van Texel, zo lange ‘er geen Schout en Strandvonder effectief is: ook als zodanig moest ageeren en de voordeelen der Stranden genieten-
En is het zelve conform geresolveert- met byvoeging: dat de Secretaris zulks in de Missive aan het Provinciaal bestuur niet alleen zal melden, maar ook te gelyk: dat de Burger Reynbach Commies ter Recherche by de Marine op de Texelsche Stroom is, gevoegelyk te gelyk de Stranden niet kan waarneeme-
En de Burger Gorter door het moeten waarneeme van de post als Schout, zeer in zyn tydelyk bestaan benadeeld word-
En is al het hier voren gemelde gearresteerd zonder resumtie- zullende de Secretaris gehouden zyn, morgen ochtend tydig de Missive aan het Provinciaal bestuur te depecheren, op hoop dat deselve nog voor het scheyden derselver Vergadering in S’ Hage zal zyn.

De Missive aan het Provinciaal bestuur luide aldus
MedeBurgers!
Den 19 October ll ons aan Uwe Vergadering adresserende, over de aanschryving van den 1e te vooren, gedaan aan de precident Scheepen van den Burg alhier, omme met alles wordende gehouden in state, de Bailluage van Texel en het Eierland ad interim waarteneemen, met verdere daarby vermelding dat den urger Musquettier zig by Uwe Vergadering tot opgemelde post versogt hadde,
versogten wy als de bewaaring der regten des Volks aanvertrouwd, dadelyk kennisgeving, zo wanneer de verkoosene H. Tigman van Uw wierde geimprobeerd ten eynde het Volk daar van te berigten, de Grondvergaderingen op nieuw te doen beleggen, omme tot de verkiesing eener andere Schout te kunnen overtegaan in die voegen als door het Volk van Texel by de verkiesing van de Burgers Elout en Tigman had plaats gehad, als zynde zedert de gezegende Revolutie ons tot nog toe geene andere Synosure bekend.
Dan hoe verwonderd waaren wy wel en hoe vonden wy ons bezwaard, by inzagen van Uw decreet van 17e deeser maand, toen en daar in vond, dat aan Uwe Vergadering zoude competeeren het aanstellen van district bailljuwen!
Wy zouden MedeBurgers daar wy overtuigd zyn, alle pubicque aanklagers onmiddellyk in Naam van het geheele Volk regt eischen, geen ogenblik gehassiteerd hebben, deeze aanstelling te berusten- zi dit eene generale Synosure, door de provincie Holland, voor alle Steeden en plaatsen, en dit alom by publicatie of decreet verkondigd was-
maar daar ons Eiland by de tegenswoordige Ordre van Zaken, als tegens Volks regt inlopende, eene exceptie op de generale regel maken zoude
Vinden wy ons gedrongen van te moeten verklaaren, dat wy als nog, de door Uwe Vergadering aantestellene of aangestelde Schout van Texel en Bailluw van het Eierland, niet kunnen of mogen erkennen-
Dat wy van de improbatie van Hendrik Tigman dan Volke zullen kennis geven- het zelve in de Grondvergadering oproepen, omme de verkiessing eener ander tot Schout te doen; waarna wy die onmiddellyk ter approbatie aan Uwe Vergadering zullen presenteeren.
Ten anderen: daar opgemelde decreet ook inhoud, dat het op den 6e Augustus deeses Jaars gearresteerde Regeerings Reglement voor Texel geannulleerd word- vraage wy ter onser Elucidatie hoe zulks door ons verstaan moet worden-
Den 5 Mey ll by de ophanden zynde Vergadering der Municipaliteit, vervoegde wy ons per Missive aan Uwe Vergadering over het StemRegt, waarover tusschen ons en de Krygsraad der Gewapende Burgermagt oneenigheeden waaren ontstaan- wy vroegen of het decreet van 9 Maart 1796 niet ook Grondbasis moest zyn? Waarby de Krygsraad zig, fundeerende op de Publicatie van 8 february waarby het Plan van Organisatie was gearresteerd, sustineerende geene als Stemgeregtigde te kunnen toelaten, welke de wapenen geweigerd hadde,- ook zy niet, die uit hoofde haarer politique denk en handelwyze dezelve niet waaren toevertrouwd.
Het Provintiaal Committé antwoorde den 30 Mey daar aan: dat het onmogelyk was, dat de Wetten elkander konde tegenspreeken, en dierhalven ingevolge art 11 der bylagen van het op den 6 february ll gearresteerde Ontwerp van Organisatie, verklaarden: dat zodanige Burgers onwaardige Leeden der Maatschappy waaren, van hun regt als Burger voor allen verklaard en notoir vallen in de Termen van het 6 art. parag. Litt. D van het 2 Hoofdstuk van het Reglement voor het Provintiaal bestuur, en dienvolgens van zelve van het StemRegt zyn uitgesloten; en dat ons hier op het Regerings Reglement voor het Volk van Texel was gebaseerd, en vervolgens was gearresteerd geworden- waarby ook het Dyks Collegie tot de Municipaliteit te behooren was verklaard- en alzo conform de daarby gemaakte bepaling van gegoedheid, de Grondvergaderingen 8 dagen te vooren by advertentie opgeroepen, waare gehouden, en daar in, dog alleen door de Landbesittende Burgers een Dykgraaf verkoosen geworden was-
Eindelyk MedeBurgers hebben wy niet onverschillig kunnen zyn, over de aanstelling door het Provintiaal Committé den 10 October laastleden- van de Burger G.C.W. Reinbach ad interim tot Strandvonder, zo van Texel als Eierland.
Toen het Volk van Texel haar Regeerings Reglement arresteerde, wilde zy daarbij, dat de precident Scheepen, by vacature van de Schout zyn Post zoude waarneemen, mits zo lange de voordeelen, aan die post verknogt genietende-
Uwe aanschryving van 1 Oct. ll lag hem insgelyks die last op, met byvoeging, dat alles zo lang in statu moest blyven-
Dan het Committé Provintiaal, qualificeerde den 10 daar aan, den Burger Reynbach tot Strandvonder ad interim- en even of men bevreest was, dat de precident Scheepen, van de door Uwe Vergadering geconfirmeerde post in effect ook nopens de Stranden van der voordeelen zoude jouisseeren, Schryft men de Man aan, dat den Burger Reynbach tot de Stranden gequalificeerd was
Eene handel Burgers representanten, die van geene onregtvaardigheid vry te spreeken is, en
gansch strydig aan het gedecreteerde by Uwe Vergadering den 13 Juny 1796, waarby de posten van de Strandvonder van Texel en het Eierland zouden verbonden blyven aan die van Schout en Bailluw; mits dat Uwe Vergadering de approbatie had.
En dewyl nu de laastgenoemde posten door de precident Scheepen in allen deszelfs deelen, zelfs ten uiterste tot benadeeling zyner beroep moet waargenomen worden, dierhalven ook notoir aan hem de Voordeelen, waar van de Strandvonderyen een voornaam deel uitmaken toekomen- te meer daar hy in gevallen komen kan, dat hy voor den Lande uitschotten moet doen- daar en tegen is ook de Burger Reynbach Commis ter Recherche by de Marine, en dagelyks verpligt, de afkomende Koopvaardy Scheepen op de Texelsche Stroom te expedieeren- kan hy te gelyk de Stranden niet waarneemen-
Wy verwagten dus Burgers, daar wy veronderstellen, deese aanstelling geheel zonder meedeweeten van Uwe Vergadering is geschied- dat dezelve zal werden ingetrokken, en zo lange de post van Schout en Bailluw door den precident Scheepen moet waargenomen worden- dat hy dan ook de gewone emolumenten van de Stranden zal kunnen profiteeren-
Wy zyn naar toewensching van Heil en Broederschap
de Municipaliteit van Texel, Ter ordonn. van deselve (get) WRomans
Texel den 22 december 1796

Vergadering 10 January 1797
Binnen gestaan den Burger Hendrik Tigman, versoekende declaratoir dat [hij] tot Schout van Texel en Bailluw van het Eierland was verkoosen
- leggende tot dat einde eenige poincten voor hoedanig gaarne had het declaratoir van de waarheid wille diende te zyn ingerigt- zynde deselve poincten als volgt
1e Of de Verkiessing op den Persoon van Hendrik Tigman wettig is geschied
2e Of de tyd of dag behoorlyk aan de Burgery is gepreadverteerd
3e Of ook eenig persoon uit de Grondvergadering is geweerd? En welke? Om wat reeden?
4e dat de Burgery nimmer (gelyk zy aan het provinciaal bestuur gedeclareerd hebben) een door het Provinciaal bestuur hun toegzonden of toetezenden Schout zullen admitteeren
5e dat zy zo lang geen wettige en sufficente reedenen van disapprotatie door het provinciaal bestuur werd opgegeven, de electie voor wettig zullen houden
Waarover gedelibereerd zynde, is het versoek van den Burger Hendrik Tigman geweesen van de hand, als moetende men in de improbatie berusten.
Zynde dit den Burger Tigman aangezegt, dog op deszelfs nadere sterke instantien is geresolveert denselve het volgende declaratoir te presenteeren
De Municipaliteit van Texel, declareerende hier meede: dat op den 18 Augustus des gepasseerden Jaars 1796, door den meerderheid der Stemgeregtigde Burgers van voornoemd Eilande, agt agen te voren in de Grondvergadering wettig opgeroepen, tot Schout van Texel en Bailluw van het Eiland is verkoosen, den Burger Hendrik Tigman,
Dog dat de Municipaliteit voornoemt, aan het Provintiaal bestuur van Holland, wel degelyk de ap of improbatie van voorschreeve posten en daar in berust-
Het welk den voornoemde Tigman andermaal binnen zynde gestaan, aangezegt zynde, heeft dezelve daarmede genoegen genomen-
En is de Secretaris gelast in zo verre den Burger Tigman Extract te geven, omme daat meede te handelen, zo als vermeenen zal te behooren.Terug naar de vorige bladzij