Erfgenamen Crelis Gerrits en Meijs Jans.


ERFGENAME NIEUWE BLEEKERIJ

8-2-1725 Testament van Cornelis Gerritsz Bleeker en Meijs Jans, wonend op de bleekerij op de Mient. Paulus Lammersen Bleeker zal de bleekerij erven.

3-7-1730 Bepaling van de erfgenamen van Meijs Jans en Crillis Gerritsz Bleekert, na de dood van beiden:
Haar erfgenaam is Trijn Jans, weduwe Fulps Cornelis, wonend benoorden Den Burg.
Zijn erfgenamen zijn Teunis Jacobsz Bleekert, diens broeder Sijmon Jacobsz Bleekert, de voogden van de kinderen van Cornelis Lammerts Dekker en de voogden van de kinderen van Paulus Lammerse Dekker.
Er zijn in korte tijd veel mensen gestorven, waaraan?
Wat is de relatie tussen de erfgenamen en Cornelis Gerrits? De vrouw van Cornelis Lammerts Dekker heette Cornelisje Cornelis. Paulus Lammerse lijkt ook een schoonzoon geweest te zijn. Dan zijn hun kinderen de kleinkinderen van de erflater.
Van Teunis en Sijmon Bleekert weten we niets. Zij kunnen ook familie van de onbekende eerste vrouw van Cornelis Gerrits zijn.

27-10-1730 De erfgenamen van Crillis Gerrits de Bleekert transporteerden voor 1400 gulden een bleekerij, schuur, tuin, inclusief kuipen, ketels, enz. en land aan Trijn Jans, weduwe Fulps Cornelis.

NOTARISAKTE
Op heijden den 3 Julij 1730 compareerden voor mij Zacharias Gravius, openbaer Notaris bij den Hove van Holland geadmitteerd, residerend aen den Burg Texel in presentie van de nagenoemde getuigen

Trijn Jans weduwe van Fulps Cornelisz, wonende benoorden den Burg, als erfgenaam voor de helft van Meijs Jans ende Crillis Gerritse Bleekert,
mitsgaders nog Teunis Jacobsz Bleekert, als xx ende d’rata leverende voor zijn broeder Sijmon Jacobsz Bleekert,
Jan Jansz Blauw in qualiteit als voogd over de kinderen van Corn. Lammersz Dekker,
D. Keijser, Aug. Dijcksen en Willem Ariens Bakker als voogden over de kinderen van Paulus Lammerse
mede in qualiteit als Erfgenamen van de wederhelft van de goederen nagelaten bij den genoemden Crillis Gerritse Bleekert en Meijs Jans ter andere zijde,
ende bekenden zij alle Comp.ten met den anderen wel een gekomen en veraccordeert te zijn wegens de Bleekerije bestaende in een huijs, schuijr, tuijn ende dat verders om en bij het huijs leijt daer de bleekerije altijd op is gedaen en bij het xx zal volgen de kuijpen, ketels ende xx alles dat nu present is en tot de bleekerije behoort,
mitsgaders dan nog een stuckie land genaemd Koeijweijdie, aen de weg leggende in Gerritsland zende ruim groot 400 roeden,
welk huijs het is en al dat present is bij de Bleekerije met het Koeijeweijdie zal zij Trijn Jans in vollen vrijen eijgendom erven en besitten en daermede mogen er geene andere xx goederen die niemand op te zeggen heeft
mits dat zij Trijn Jans bekent bij desen schuldig te zijn aen de gen. Teunis en Sijmon Jaconsz Bleekert en de kinderen van Cornelis Lammersz en Paulus Lammersz Dekker een somma van seven hondert gulden vrij elk xx te betalen ende tegelijck voor 1 November aenstaende deses jaer
dat onder dit beding
dat de zuijveringe van dese Bleekerije, huijs en land uijt den gemeenen kas zal worden voldaen en betaeld gelijck als andere schulden betaelt zullen worden
dat de andere en verdere goederen die Crillis Gerritsz Bleekert en Meijs Jans heeft nagelaten en reets beschreven en op Inventaris zijn gestelt zullen alle nog int gemeen zijn en blijven tot dat de boedel geredt zal wesen.

Belovende zij laetste Comp.ten deselve Trijn Jans gerustelijck ende vredelijck het huijs met de Bleekerije en het landien te laten beheeren en besitten tot naerkomende (d f 6) zoo verbind zij Trijn Jans voor de prompte betalinge der voorsz. sevenhondert gulden haer persoon en goederen geen uijtgezonderd
subject ende d’selve alle regt en regteren en speciael den Hove van Holland consenterende hier van twee en meer actants in Forma
aldus gepasseerd in het sterfhuijs van Meijs Jans, staende op de Meent ter presentie van Arien Cornelisz Coorn en ZZ. Gravius beijde als onderstaende getuijgen

Teunis Jacobsen Dit merc bij Trijn Jans zelve gestelt
Carels Oostinien
Jan Jansz Blaau J. Klok
Dyrck Keijser Jan Smit
Augustijn Dijcksen Aryen Cornelisen Koorn
Willem Ariens Backer ZZGravius
xx present
Z.Gravius Not

Augustijn Dijksen werd in 1731 vermaner van de Vriese Mennoniste gemeente.

Zuijveringe? Ontsmetting na ziekte? Gewoon schoonmaak?


Terug naar de vorige bladzij