Testament Jacob Pietersz Wuijts.


Folio 11
betaelt opgemaeckt

In den name des heeren Amen. Kont en kennelijck zij een iegelijcken die dese openbare instrumente sullen sien ofte hooren lesen dat in den jare van de geboorte ons heeren ende salighmaecker Jesu Cristi 1696 op den 30sten dagh van maieii nieuwen stijl de klock ontrent 9 uijren voor den middagh voor mij Jan Toornheer, openbaer notaris bij den edele Hove van Hollant geadmitteert, residerende ter Burgh in Texel ende presente getuijgen naergenoemt, in eijgener persoon is gecompareert Jacob Pieters Weijts, woonaghtig aen Gerritslant in de banne van de Westen, mij notaris seer wel bekent, sieckelijck sijnde van lichaem, sittende overeijnde op sijne bedde, doch sijn verstant, reden en memorije seer wel en volcomen gebruijckende, soo't uijtwendigh bleeck en men anders niet en konde bemercken, en alsoo hij comparant aennemende de brosheijt van des menschen leven dat als een schaduwe seer haest vergaet, en datter niet seeckerder en is als de doot ende niet onseeckerder dan den tijt en uijre vandien, willende dan d'onseeckerheijt des doodts voorcomen met testamentaire dispositie ter wijle Godt Almachtigh aen testateur sijn verstant, reden en memorije laet gebruijcken seer daeromme met wel en voorbedaghten rade ende vrijen onbedwongen wille, sonder daertoe van ijmant ter werelt tot sulcx bepraet oft misleijt te sijn, soo hij opentlijck verclaerde sijn testament en uijtterste wille gemaeckt en gedaen schrijven in manieren hier naervolgende ende verclaert:
In den eersten bevelende zijne ziele als die uijt desen lighaem sullen comen te scheijden, in de genadige ende barmhartighawt (barmhartigheid) Godts Almaghtigh en sijn doode lighaem de Christelijcke begraeffenisse.
Verso

Comende dan totte dispositie van sijne tijttelijcke goederen, soo heeft hij testateur voornoemt om sonderlinge gewightige redenen hem daertoe percende, sijn doghter Antiene Jacobs gemaeckt, genomineert en geinstitueert in alle de goederen, roerende ende onroerende, mitsgaders alle sijn beesten, geen vandien uijtgesondert omme bij sijn voornoemde doghter geaenvaert, beheert ende beseten te werden haer leven (lanc; dit woord is vergeten) om redenen dat sijn voornoemde doghter haer selven niet kan bestaen en anders van andere soude moeten geholpen werden, de selve goederen te mogen verkoopen, verhandelen, verteren naer sijn doghter off haer vooghden welgevallen, die dan over haer gestelt sullen werden, sonder tegenseggen van ijmant, sijn voornoemde doghter om die redenen tot sijn eenige erffgenaem instituerende ende dat dan nae't overlijden van sijn voornoemde doghter Antien Jacobs, alle de voornoemde goederen die alsdan noch in wesen sijn, moeten succederen en devolveren aen sijn soon Pieter Jacobs off bij versterff van hem aen de kint off kinderen, off anders de naeste vrienden alsdan int leven sijnde om de voormelde goederen ten vollen te aenvaerden en besetten, compareerde mede voor ons notaris ende getuijgen voornoemt Pieter Jacobs, sijn testateurs voornoemde soon, dewelcke verclaerde affstant te doen van sijn pretense erffenisse ende sijn suster haer leven lanck in de gemelte erffenisse belooft vredelijck te laten sitten en 't geheele gebruijck van de goederen haer vrijelijck te sullen laten genieten.

Alle tgene voorzegd staet hem testateur in presentie van getuijgen wel ende duijdelijcken te voren gelesen wesende, verclaerde 't selve te wesen sijn eenige uijtterste en laeste wille, willende ende begerende dat het selve vast en bondigh achtervolght ende naergecomen sal werden, 't sij als testament, codicille, maeckinge, gifte ter saecke van de doot ofte onder den levenden off soo eens menschen uijtterste en laeste wille alderbest magh bestaen en effect genieten, alwaert oock soo dat alle solemniteijten van rechten hierinne niet geobserveert noch onderhouden en waren, ware van hij testateur versoeckt geexcuseert te sijn, renuncierende, derogerende, doodt ende te niete doende alle voorgaende testamenten off maeckingen 't volcomen effect van desen contrarierende, versoeckende aen mij notaris voornoemt hier aff gemaeckt ende gelevert te werden een open ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme. Aldus gedaen ende gepasseert ter presentie van Cornelis Maertsz ende Leendert Cornelisz, getuigen van goeden gelove hiertoe versoght en gebeden, die de minute beneffens hem comparant en sijn soon hebben onderteeckent tot sijnen huijse ten dage als boven.

Jacob Piersz Weijts
Pieter Jacopsen
Cornelis Mersen
Leendert Cornelisz ... 5 -13- 0
Jan Toornheer .......... 2 - 4 - 8
Notaris Publique ....... 7 -17- 8

Bovenstaande akte in huidig Nederlands

In de naam van de heer amen. Klaar en duidelijk zal het een ieder zijn die dit openbaar bewijstuk zullen zien of horen voorlezen dat in het jaar van de geboorte van onze Heer en zaligmaker Jesus Christus 1696 op den 30e mei nieuwe stijl omstreeks 9 uur voor de middag voor mij Jan Toornheer, openbaar notaris door het edele Hof van Holland toegelaten met als standplaats Den Burg op Texel en de aanwezige getuigen hierna genoemd, in eigen persoon is verschenen Jacob Pieters Weijts, woonachtig aan het Gerritsland in het rechtsgebied van de Westen, mij notaris zeer wel bekend, ziek van lichaam overeind zittend in zijn bed, maar zijn verstand, rede en geheugen zeer goed en volkomen gebruikende, naar het leek aan te zien en men niet anders kon concluderen, en daar hij comparant in ogenschouw nemende de broosheid van een mensenleven dat als een schaduw zeer snel verdwijnt en dat er niets zekerder is dan de dood en niets onzekerder dan het tijdstip van sterven, willende dan de onzekerheid van de dood voorzijn met een testamentaire beschikking nu god almachtig de testateur zijn verstand, rede en geheugen goed laat gebruiken, daarom met wel en voorbedachten rade en vrije niet gedwongen wil zonder door iemand daartoe bepraat of misleid te zijn, zo verklaarde hij openlijk zijn testament en uiterste wil gemaakt, gedaan en gesteld te hebben op de wijze die hierna volgt en verklaart:

Ten eerste beveelt hij zijn ziel als die van dit lichaam zal scheiden, in de genade en barmhartigheid van God almachtig aan en zijn dode lichaam een christelijke begrafenis.
Komende tenslotte tot de beschikking van zijn tijdelijke goederen, zo heeft hij testateur voornoemd om bijzonder gewichtige redenen hem daartoe dwingend zijn dochter Antien Jacobs vermaakt, benoemd en wettelijk gesteld voor alle goederen, roerende en onroerende, voorts al zijn beesten geen ervan uitgezonderd, om door zijn voornoemde dochter te worden aanvaard, beheerd en bezeten tijdens haar leven om reden dat zijn voornoemde dochter zichzelf niet kan redden en anders door anderen geholpen zou moeten worden, deze te mogen verkopen, verhandelen en op te maken naar het welgevallen van zijn dochter of haar voogden die over haar geplaatst zullen worden, zonder tegenspraak van iemand, zijn voornoemde dochter om die reden tot zijn enig erfgenaam aan te stellen en dat dan na het overlijden van zijn voornoemde dochter Antien Jacobs, alle eerder genoemde goederen die dan noch over zijn, moeten overgaan en toekomen aan zijn zoon Pieter Jacobs of bij eerder overlijden van hem, aan zijn kind of kinderen of anders de naaste familieleden die dan leven, om de eerder genoemde goederen ten volle te aanvaarden en te bezitten. Verscheen mede voor ons notaris en getuigen voornoemd, Pieter Jacobs, de zoon van de testateur, die verklaarde afstand te doen van zijn deel van de erfenis en zijn zuster haar leven lang van de gemelde erfenis vredig in bezit te stellen en het gebruik van de goederen haar vrijelijk te laten genieten,
Alles wat voorzegd staat is hem testateur in bijzijn van getuigen wel en duidelijk voorgelezen, en verklaarde dit te wezen zijn enige en laatste en uiterste wil, begerende dat dit kort en bondig gevolgd en nagekomen zal worden, hetzij als testament, codicil, stelling, gift ter zake des doods of onder de levenden of hoe zo'n uiterste en laatste wil ook mag heten en effect sorteren al zou het zo zijn dat alle bijzonderheden van rechten hierin niet bekeken noch onderhouden zijn, waarom hij testateur verzoekt geexcuseerd te zijn, weigerend, afstand doend van en te niet doende alle voorgaande testamenten die in tegenspraak zijn met een goede uitvoering van deze, verzoekende aan mij notaris voornoemd hiervan gemaakt en geleverd te worden een of meer bewijsstukken in duidelijke uitvoering. Aldus gedaan en gepasseerd in aanwezigheid van Cornelis Maertsz en Leendert Cornelisz, betrouwbare getuigen hiertoe verzocht en gebeden die de akte naast hem comparant en zijn zoon hebben ondertekend te zijnen huize op de dag als boven vermeld.

Samenvatting:
Jacob Pieter Weijts is ziek en laat zijn testament op 30 mei 1696 thuis opmaken in aanwezigheid van zijn zoon en getuigen. Hij bepaalt dat zijn dochter Antien Jacobs alles krijgt bij zijn overlijden omdat zij niet voor zichzelf kan zorgen. Haar broer Pieter Jacobsz gaat hiermee akkoord.


Terug naar de vorige bladzij