Johannes Ludovicus Kikkert25 February 1846. Dominee Begeman sprak o.a. veel over W. Bok wien hij zich niet toevertrouwde. Zijne baatzucht. Hoe hij van Aaltje Jans Hillenius [Den Hoorn, 1794-1871] 53 gulden genomen had voor werkzaamheden in hare zaken die hij heette als vriend te verrigten. Hoe vertoornd hij onlangs was toen de diakens van de Waal de Kerkeplaats niet meer door hem maar door Johannes Ludovicus Kikkert lieten verhuren. Begeman erkende tevens dat hij zijne aangenaamste uren op Texel wel bij [notaris] W. Bok gevonden had en dat hij hem dikwijls bewonderd had, bij zichzelven zeggende: jammer dat ik aan zulk een man mijn onverdeelde hoogachting niet kan schenken!

22 Juny 1846. Vergadering Bijbelgenootschap. J.L. Kikkert liet mij de oude doopvont in de [Hervormde] Kerk zien en wees mij onderscheidene graven en grafkelders aan.

21 April 1847. Bok heeft zijne aandeelen in de Prins Hendrik Polder, waarvan de langverwachte concessie nu gekomen is, weer meerendeels aan Kikkert overgedaan.

28 Mei 1847. Van Rossum is op Texel. J.L. Kikkert schijnt met zijne verantwoording niet klaar te kunnen komen.

28 October 1847. Tegen de avond den Heer Notaris J.L. Kikkert hier. Verleden maandagavond toen ik op de Departementsvergadering het stuk uit de Groninger Courant van Januari dezes jaars van Proffessor Hofstede de Groot voorlas, had hij alreeds te kennen gegeven dat hij lid van het Afschaffingsgenootschap wilde worden. Nu kwam hij dit plan volbrengen. Ik sprak vooraf veel met hem. Het scheen hem wel degelijk ernst te zijn.

28 February 1848. Vrendenberg verhaalt dat Kikkert en Westenberg alle hunne aandeelen in de Prins Hendrik Polder aan Prins Alexander verkocht hadden met 1000 gulden schade voor hen beiden. Zij waren echter zeer blijde er van af te zijn.

19 April 1848. Even bij J.L. Kikkert, ziek aan de galkoorts enz.

31 Augustus 1848. Van Geuns verhaalt zijne ontmoeting met Dominee Petersen aan het huis van den Heer J.L. Kikkert.
Dezer dagen kwam den Heer J.L. Kikkert en vrouw Maria A.J. Coninck Westenberg ons eene avondvisite brengen. Zij bragten ons tevens een zeer fraaij schrijftoestel van kristal met zilver, tot een blijk van erkentenis dat hij door mij tot lid van het Afschaffingsgenootschap was geworden. Ik wilde het echter niet aannemen dan onder voorwaarde dat ik het hem terug zou zenden als ik ooit vernam dat hij weer sterken drank gebruikte.

9 Maart 1849. Den Heer J.L. Kikkert… zaak met Jan Koning over de boerderijen in Eijerland.
9 Maart 1849. Den Heer Johannes Ludovicus Kikkert bij ons thee gedronken. Hij verhaalt veel van zijn zaken met Jan Albertsz Koning, met wien hij 5 jaar 2 boerderijen in Eijerland in compagnie had gehad. Jan Koning had er nooit rekening van gedaan, maar desgevraagd altijd gezegd dat het “liek met liek opging”. Doch met de rekening van de Prins Hendrik Polder was het gebleken dat Jan Koning voor eene som van 682 gulden geleend geld later, door bijvoeging van eene 1, 1682 gulden gemaakt had en deze vorderde. Kikkert kon hem echter door het produceren van vroegere stukken van hemzelven overtuigen. Nu begreep Kikkert om de zaak van die compagnieschap ook eens op te halen.
Hij onderzocht bij den boer die nu sedert 3 jaren dezelfde hofstede Rotterdam in huur had naar zijn winsten. Deze was zoo goed om met zijne boeken bij hem te komen en deelde hem mede dat hij in 1846 2100, in 1847 700 en in 1848 1400 gulden zuivere winsten had overgehouden. Tezamen 4200 gulden. Voeg hierbij de opbrengsten van de andere hofstede Weltevreden. Nu meende Kikkert dat Jan Koning in die 5 jaar met die 2 boerderijen wel 30.000 gulden zou hebben oververdiend, waarvan hem Kikkert dus 15.000 zou competeren. Hierover zou hij hem nu aanstaande maandag aanspreken.
Nog verhaalt hij van eene overdragt van eene boerderij verleden jaar door hem [Koning] verkocht aan Arie Cornelisz Lap voor den Prins, waarbij hij op het papier onderaan eenige zeer belangrijke bepalingen had bijgevoegd. Na de voorlezing en toon liet hij het teekenen in schemeravond door de gebroeders Lap (Arie en Biem) die er naderhand geducht mee zaten, want zij hadden zich daarbij verbonden tot de bijbetaling van geldsommen die zij niet beschikbaar hadden.
[Kikkert wilde] dat P. van der Sterr, zijn medeadministrateur van de Prins Hendrik Polder lid werd [van het Afschaffingsgenootschap]. Gebeurde dit, dan wilde Kikkert volstrekt geen Sterken Drank in den polder gedoogen en geene plaats verhuren dan aan een lid van ‘t Afschaffingsgenootschap. Ik gaf mijn vrees te kennen dat die bepaling wel wat te sterk zou wezen.

18 April 1849. J.L. Kikkert 10.000 gulden gehad van Koning.
18 April 1849. Des avonds bij J.L. Kikkert een pijp gerookt. Hij verhaalde mij dat hij van Jan Koning zonder veel moeite 10.000 gulden gekregen had.

13 January 1850. Bij Langeveld, aldaar J.L. Kikkert.

11 February 1850. Eergister even bij J.L. Kikkert geweest en hem 15 gulden betaald voor 10 mud steenkool.

Samuel: Maandag 1 Sept. 1851. Nu ben ik spoedig jarig dan word ik zeven jaar. Dat duurt nog drieentwintig dagen. Maar dan krijg ik geen jongens op mijn verjaardag, denk ik, maar als Dirk jarig is (dan komen) krijg ik Arend Kikkert, Herman Kijser, Willem Verberne en Johan Kijser en Adriaan Kijser bij mij.

11 November 1850. Inteekening voor het beschieten en verven van de zolder der Gereformeerde Kerk. J.L. Kikkert had voor 100 gulden ingeteekend.

19 December 1851. Vrendenberg is het niet eens met Doctor Scheurleer die de tegenstrevers van Bok judassen noemt. Zegt dat Bok notaris Kikkert heeft uigekleed. Had alles gedaan om de jonge Kikkert van Texel weg te houden. Geprobeerd zijn huwelijk tegen te houden.

Samuel: Zondag 4 January 1852. Nu gaan ik strakjes om elf uur naar Mijn heer Kikkert.

Samuel: Maandag 5 January 1852. Gisteren toen wij bij Mijnheer Kikkert waren heeft Dirk een boek te leen gekregen van Robinson Crusoe, een boek met platen.

Samuel: XI Maandag 9 Maart 1852. Wij zijn gistren om zeven ùùr naar mijn heer Bok geweest en wij hebben daar poffertjes, taart en chocolade gehad, er waren wel twintig kinderen. Wij hebben ook veel gespeeld en gedanst en wij zijn toen van mijnheer weggegaan toen alkinders van ons al sliepen, het was toen bijna twaalf uuren. Grietje was er om half vijf heenggegaan en ik en Dirk zijn er om half zeven heenggegaan. Toen de kinderen naar huis gingen bragt de knegt van mijnheer Bok ons weg. Ik gaan ù nù eenige kinders opnoemen die er waren. Ik, Dirk, Grietje, Jan Vrendenberg, Antoon Vrendenberg, Betje Vrendenberg, Leentje Vrendenberg, Naatje Kikkert, Arend Kikkert, Herman Kikkert, Betje Brouwer, Pietje Koning, de kinderen van mijnheer Bok, en Trijntje Langeveld.

Samuel: XIV Zondag 14 Maart 1852. Nù zijn Grietje, Katrina en Sientje gisteren door mijnheer Kikkert verzocht om vandaag om elf ùùr bij bij haar te komen en nù zijn zij er nog ofschoon het nù al over acht ùùr is.
14 Maart 1852. De meisjes bragten de dag op uitnoodiging zeer genoeglijk door van 11 tot 9 bij den Heer Kikkert.

18 Maart 1852. Burgemeester zegt dat volgens Uitwijzen van de Boeken van de Ontvanger der Registratie de beide Notarissen van Texel verleden jaar nog te zamen 10.000 gulden verdiend hadden in hunne kwaliteit. Op sommige avonden verdienen zij 6, 7, of 800. Bok en Kikkert hebben nu bijkans in alles gemeenschappelijke zaken.

Samuel: Donderdag 22 April 1852. Nù is Arend Kikkert van daag bij ons in den tùin geweest en wij hebben daar voor vogelnestje gespeeld, dan maken wij een nestje van hooi en leggen daar dan steentjes in (het welk de eijeren verbeelden) en een kind die geen nestje gemaakt heeft moet dan zoeken en wie elks nestje drie malen gevonden heeft dan moet hij het nestje verbergen. Wij hebben dit spelletje nog niet uit want Dirk heeft onze nesten noch niet gevonden.

Samuel: Zondag 25 April 1852. Nù ben ik vandaag naar Meheer Kikkert toegeweest. In het eerst hebben wij gewandeld en toen onder het wandelen hebben wij twintig hazenooten gekocht. Wij hebben Dirk en Jan en Toon Vrendenberg te zaamen 12 haazenooten gegeven en twee hebben wij in hùis voor de kinderen gegooid en toen hebben wij noch wat suikergoed gekocht en daar hebben wij ook 2 stukken van weg gegeven en des avonds hebben wij ook nog drie kopjes chocolade en twee boterhammen van biscuit met sùiker en daarop een stukje wittebrood en ik heb ook nog het boek van Robinson te leen gekregen en Herman Kikkert heeft mij toen te hùis gebragt en toen wij te huis kwamen was het al negen uur.

Samuel: Maandag 26 April 1852. Nù ben ik vandaag naar Arend Kikkert toe geweest om de verkooping te houden en wij hebben er drie cents bij gewonnen.

Samuel: Zondag 2 Mei 1852. En ik heb van Middag ook met Arend Kikkert gekùyerd en wij hebben ook wat gekocht.

Samuel: Zondag 16 Mei 1852. Nù ben ik naar Meheer Kikkert zijn hùis geweest om te vragen of Arend Kikkert mee kùijeren ging, doch hij was naar de Prins Hendrik polder.

Samuel: Donderdag 20 Mei 1852. Nù ben ik naar Meheer Kikkert geweest om te vragen of hij [Arend] met mij wandelen mog en ik heb ook met hem gewandeld. Wij hebben drie tataadjes [gehad] en zijn toen na de Schilpweg gegaan om het onweer te zien dat er komen zoude en toen zijn wij naar Meheer Kikkert zijn huis geweest en ik heb daar een stukje koek gekregen en dat hebben wij te hùis verdeeld. Vader preekte over Colosenzen

Samuel: Zondag 6 Junij 1852. Wij hebben des namiddags ook gewandeld met Jan Vrendenberg, Herman Kikkert, Arend Kikkert en Willem Westenberg, wij hebben toen vijftien sents verkocht, een dubbeltje aan koek, en een stuiver aan sùikergoed en wij kwamen toen om half zeven te hùis.

Samuel: Woensdag 8 Junij 1852. Nù ben ik strakjes naar het komediespelletje van Herman Kikkert geweest, daar waren zij mee bezig om te boùwen. Dirk was er ook bij.

Samuel: Zatùrdag 12 Junij 1852. Nù zijn Antoon Vrendenberg, Herman Kikkert, Arend Kikkert en Jan Vrendenberg van daag hier geweest, om het tooneelspelletje dat zij vertoonen zoùden te boùwen, en ik heb toen indertùschen met Arend Kikkert in den tùin gespeeld en toen het tooneelspeltje klaar was kwamen er zestien jongens op. Het was een spel van vier bedrijven en het heete ‘Het deurtjeschellen of de straatjongen van den Burg’, en het naspel was ‘De polkadansch’.

Samuel: Zondag 13 Junij 1852. Ik heb ook met Arend Kikkert gewandeld, ik kon hem in het eerst niet vinden, maar in het laatst vond ik hem toch, en toen kreeg ik wat kantkoek van hem en wij verkochten toen vier centen twee aan chocoladen sigaren en de andere twee aan taaje koek.

Samuel: Dingsdag 22 Juny 1852. Ik ben gisteren ùit wandelen geweest doch ik konde Arend Kikkert niet vinden; toen heb ik met vader, Tante van Giffen en Menno gewandeld.

Samuel: Zondag 4 Jùlij 1852. Ik heb ook naar Arend Kikkert toe geweest doch deze was niet te hùis.

Samuel: Zondag 11 Julij 1852. Ik heb ook naar Arend Kikkert geweest doch doch die was aan het ryen ik heb toen met Dirk gewandeld.

Samuel: Donderdag 15 Jùlù 1852. Monsier heeft gezegd dat wij aankomende Vrijdag mogen beginnen te kaartjes teekenen, voor het eerst met een paar andere kinderen van mijne partij. Herman Kikkert heeft een toneelspelletje vertoont.

Samuel: Vrijdag 16 Jùlij 1852. Ik heb van avond ook in het tooneelspelletje van Herman Kikkert [gespeeld] en ik ben op visite geweest bij Frits Ledeboer die nù van de Helder hier gekomen was. Daar waren de kinderen Arend Kikkert, Abraham Stikkel en Willem Langeveld en ik, wij hebben daar gehad twee biscuitjes met sùiker, twee kopjes thee en wij hebben gespeeld van soldaatjes.

Samuel: Zondag 18 Jùlij 1852. Ik ben ook naar Arend Kikkert toe geweest, maar deze was niet te hùis.

Samuel: Woensdag 28 Julij 1852. Ik en Grietje hebben vandaag een dùbbeld kaartje gekregen voor ons maandschrift. Kornelia Verberne heeft ook een dubbeld kaartje, Herman Kikkert ook.

29 July 1852. Vergadering Bijbelgenootschap, o.a. Kikkert. Deze verhaalt veel van zijn stoomboot. Deze komt zondag in de vaart.

Samuel: Zondag 1 Augustus 1852. Ik ben ook naar Arend Kikkert toe geweest, deze was te hùis. Wij hebben met de soldaatjes gespeeld en wij hebben bij ons in de schommel gespeeld en wij hebben van vader kruizebessen gekregen. Meheer Kikkert, Herman Kikkert en Mevroùw Kikkert waaren met de pas in dienst gekomene stoomboot naar het Niewediep. Willem Westenberg was ook bij ons. Wij hebben ook drop en een boterham met aalebessen gehad.

Samuel: Zondag 5 September 1852. Ik heb vandaag naar Arend Kikkert toegeweest, ik heb met hem gewandeld en heb peren van hem gekregen. Wij hebben ook met hem bij ons in hùis geweest en in de schommel gezeten en wij hebben toen ook wat peren met de meisjes van Stikkel gedeeld. Zij wilden Grietje halen, maar Grietje was niet te hùis. Arend was nog in de kerk toen ik kwam.

Samuel: Dingsdag 7 September 1852. Ik heb in het school bij Herman Kikkert gezeten en Arend Kikkert heeft bij Grietje gezeten en Herman Keizer heeft bij Dirk en Dirk Kooger gezeten. Wij mogen niets in de school medebrengen wat er niet behoeft.

23 September 1852. Raven verhaalt mij uitvoerig de treurige geschiedenis van zijn ongeluk, waarin het karakter en de handelswijze van de jonge Pieter Bakker en Sijbrand Keijser en van Kikkert en Westenberg zeer ongunstig uitkomen. Alleen Bok komt in zijn verhaal gunstig voor.
Daarna met Vrendenberg bij Kikkert in de tuin een glas wijn gedronken. Hij doet mij de noodzakelijkheid erkennen van een Voogd benoemen en Inventaris maken.

15 October 1852. Kikkert verhaalde dat hij gister de Concessie van de stoomboot gekregen had die nu 15 April des volgend jaars van Harlingen alle middagen te 1 uur zou vertrekken. Hij verhaalde het gunstig advies der Zeeofficieren over de boot, enz.

24 October 1852. Jan Koning verhaalde mij alles omslagtig, dit was nu de 2e finantieele moeilijkheid, eerst met Kikkert, nu met deze (Cornelis Zeedijk). Deze samenvoeging doet mij weinig goeds vermoeden. Toen immers heeft hij aan Kikkert 10.000 gulden moeten uitkeeren die hij had willen achterhouden.

Samuel: Zondag 24 October 1852. Ik heb vandaag met Arend Kikkert gewandeld, wij hebben ook in zijn hùis van wegkruipertjes gespeeld. Ik heb daar ook 2 peren gehad. In ons hùis hebben wij met hem nog prenten gekeken uit de martelaarspiegel. /Wij krijgen in de andere week het Eerste vertaalboek.

Samuel: Zondag 31 October 1852. Ik heb met Arend Kikkert vandaag gewandeld, wij hebben een tataatje gekocht. Vandaag hebben wij in ons huis prenten gekeken uit de joodsche oudheden.

Samuel: Dingsdag 9 November 1852. Wij zijn vandaag in het niewe vertaalboek tot aan de themas toegekomen. Wij hebben er 2 van vertaald en in nieuwe schrijfboeken geschreven. T. Koning en H. Kikkert gaan uit onze partij zij gaan verder in het 3de deeltje van Baùdait. –

Samuel: Dingsdag 1 Febrùarij 1853. Jantje de Wit is vandaag op het school gekomen. Hein Zijm en Cornelia Kikkert zijn er ook geweest.

19 February 1853. Johannes Ludovicus Kikkert griffier, Bok kantonregter bij benoeming tot Toeziend Voogd van broeder Jakob Huizinga en Juriaan Huizinga, broeder Samuel Meihuizen, neef Jakob Egges Huizinga, vader Meihuizen [na het overlijden van Alida Meihuizen, echtgenote van Dominee Huizinga].

Samuel: Zondag 5 Junij 1853. Dirk is vandaag naar Herman Kikkert geweest om te spelen.

Samuel: Donderdag 8 Junij 1853. Ik heb vandaag in het school een niew boek gekregen, namelijk vragen over Engelbert Gerrits. Sybrand Keizer, Herman Kikkert en Teunis Koning ook.

Samuel: Zondag 12 Junij 1853. Dirk is nù naar de Prins Hendrik polder geweest met Herman Kikkert, Arend Kikkert en Dirk Zurmuhlen, een jongen van het Niewe diep.

Samuel: Woensdag 29 Juny 1853. Morgen zullen alle kinderen met Vader en Herman Kikkert naar het strand toe gaan.
Donderdag 30 Junij 1853. Ik ben vandaag met eenige andre kinderen en Vader naar het strand bij de Westen geweest, om 8 1/2 zijn wij heengegaan. Wij hadden 70 noten, een dik stuk koek en een valies met broodjes medegenomen. Toen wij aan de duinen kwamen hielden wij stil bij een duinval, het water hiervan smaakte lekker. Wij hebben ook nog niet ver van de duinen stilgehouden. Frans Kooren is toen met ons meegegaan om ons de weg door de duinen te wijzen. Toen wij aan het strand kwamen hebben wij ons in het zeewater gebaad, daarna hebben wij bij Frans Kooren theegedronken en toen zijn wij weder naar de Burg gegaan.

Samuel: Zondag 18 July 1853. Ik heb vandaag met Herman Kikkert en Dirk wortels gehakt.

Samuel: Zondag 14 Augustus 1853. Vandaag is Dirk met Herman Kikkert, Arend Kikkert en Nikolaas de Jong naar de Hoogeberg geweest, ook hebben zij in onzen tuin geweest.

Samuel: Zondag 2 October 1853. Vandaag ben ik naar de kerk aan de Burg geweest ook heb ik met Arend Kikkert gewandeld.

Samuel: Woensdag 5 October 1853. Vandaag mag ik met Arend Kikkert zamen boogjes doen, wij hebben er al 50.

Samuel: Woensdag 12 October 1853. Ik ben vanavond met Herman Kikkert en Dirk met de ezelwagen gereden.

Samuel: Zondag 16 October 1853. Ik heb vandaag met Arend Kikkert in zijn huis gespeeld.

Samuel: Vrijdag 21 October 1853. Vandaag hebben A. Kikkert en ik 30 knikkers gekocht.

Samuel: Zondag 23 October 1853. Vandaag heb ik met Arend Kikkert en Willem Westenberg gewandeld.

Samuel: Woensdag 26 October 1853. Vandaag is er bij ons visite geweest, Cornelia Kikkert, Jantje Pluvier, Naatje Koning, Teodora en Emilie Bok, Naatje Koning van Ons Genoegen, Elisabeth Veenstra, Adriana en Betje Vrendenberg.Wij hebben gespeeld Nichtje! Nichtje! kom te gast, als kok kok een ei legt, toffel toffel laat u hooren, van beeldhouwer enz. Wij hebben ook de komedie vertoond, ook heb ik met Arend Kikkert gewandeld, enz .enz. enz.

Samuel: Zaturdag 29 October 1853. Ik ben vandaag met Herman Kikkert heengeweest om scheepje te zeilen. Vandaag zijn Grietje en Katrina gevraagd om morgen bij Cornelie Kikkert op haar verjaardag te komen.

Grietje: Zond: 30 Oct: 1853. Van middag om half 5 uren zijn Katrina en ik op de verjaring van Carolien Kikkert geweest; wij hebben eerst thee gedronken, toen hebben wij gespeeld, toen hebben wij koffij gedronken, daarna hebben wij weêr gespeeld, en toen hebben wij chocolade met boterhammen en taart gehad; er waren zeer vele meisjes; ’s avonds om half 11 uren kwamen wij te huis.

Samuel: Dingsdag 1 November 1853. Vandaag is het Allerheiligen voor de Roomschen en daarom zijn wij vrij van school. Monsieur heeft ons 5 werkwoorden opgegeven. Arend Kikkert, Herman en Willem Westenberg bij ons op den schommel geweest.

Samuel: Woensdag 2 November. Het is nu Allerzielen. Vandaag is er jongensvisite bij ons geweest. Martinus Langeveld Adriaan Keiser Herman Kikkert Arend Kikkert Sybrand Keiser Dirk Bakker Pieter Boon Teunes Koning Jan Vrendenberg en Fokke Keiser zijn er geweest. Wij hebben gespeeld met het schimmelspel, het jaargetijdenspel, het Robinson Crusoëspel, de schommel en het hobbelpaard, ook hebben wij drie keer gewandeld.

Samuel: Zondag 6 November 1853. Ik heb vandaag met Arend Kikkert gewandeld.

Samuel: Zondag 27 November 1853. Vanavond ben ik met A. en H. Kikkert en Dirk naar de roomsche kerk geweest. Het is vandaag mooi weder geweest maar een beetje koud. Vandaag is P. Kikkert bij ons geweest.

Samuel: Zondag 4 December 1853. Ik heb vandaag met A. Kikkert, W. Westenberg en H. Westenberg gewandeld.

Samuel: Woensdag 4 Januarij 1854. Ik [heb] met Arend Kikkert in zijn tuin gespeeld.

Grietje: Zondag 15 Januarij 1854. Van middag is Katrina naar Adriana Vrendenberg geweest te spelen, en toen hebben Samuel, Sina en ik met het sleedje op ’t land gereden, en daarna Dirk met Herman Kikkert.

16 January 1854. Departementsvergadering, meest gesproken met S. Keyser en Kikkert. Kikkert verhaalt van het bijgeloof in Noord Brabant.

Samuel: Zondag 22 Januarij 1853/4. Ik heb vandaag met Arend Kikkert en Willem Westenberg gewandeld, ook ben ik naar de Roomsche kerk geweest.

6 Februari 1854. De diender Schuur zegt dat Kikkert op ‘t strand nogal vrijgevig is met sterke dranken.

Samuel: Zondag 11 Februarij 1854. Ik heb vandaag met Herman Kikkert en Dirk met de Soldaatjes gespeeld.

Grietje: Zondag 12 Feb: 1854. Herman Kikkert heeft van middag bij Dirk gespeeld.

13 Februari 1854. Kikkert verhaalt dat hij bezig is met Geschiedkundige Bijzonderheden van Texel zamen te stellen.

Grietje: Zaturd: 11 Maart 1854. Ik heb van daag in een boekje gelezen, dat wij van Herman Kikkert ter leen hebben.

Grietje: Zondag 19 Maart 1854. Toen wij te huis kwamen, had Sina Adriana Vrendenberg en Cornelia Kikkert bij zich

Samuel: Zondag 20 Maart 1854. Vandaag zijn Arend, Herman en Cornelia Kikkert en Adriana Vrendenberg bij ons geweest.

Samuel: Zaturdag 8 April 1854. Ik ben vandaag ook met Dirk naar Domine Lodesen geweest, daar was H. Kikkert al, met hem zijn wij om half acht aan de Burg gekomen.

Samuel: Zondag 23 April 1854. Vrijdag heb ik met Arend en Herman Kikkert gewandeld.

Samuel: Zaturdag 27 Mei 1854. Gisteren zijn wij allen vrij van school geweest omdat het Hemelvaartsdag was. Ik ben ook naar de kerk aan den Burg geweest, s’middags heb ik met Arend Kikkert gewandeld en het proberen van twee brandputten gezien.
Zondag ben ik met Arend Kikkert Willem Westenberg en Herman Westenberg naar het boschje van de Tent gewandeld en toen heb ik twee ekstereitjes gevonden die ik weder verloren heb

Samuel: Zondag 4 Junij 1854. Ik heb vandaag met niemand kunnen wandelen, want Arend Kikkert mogt niet en Adriaan Keijser was op reis naar Amsterdam.

Samuel: Zondag 9 Julij 1854. Vandaag is het mooi weder geweest. Ik ben vandaag met Dirk naar de kerk aan de Waal geweest. A. Kikkert is met ons mede gewandeld.

12 October 1854. Bij J.L. Kikkert de vrouw toegesproken na het overlijden van haar kind van 8 maanden.

Samuel: Donderdag 26 October 1854. Gisteren hebben wij bij Mijnheer Kikkert in de poort verkooping gehouden, waarbij wij 143 griftjes gewonnen hebben en omdat wij er nog 57 over hadden hebben wij nu 200 griftjes.

Samuel: Maandag 20 November 1854. Ik heb vandaag voor de eerste keer muziekles gehad met Herman Kikkert en Willem Verberne, het heeft een half uur geduurd.

Samuel: Donderdag 23 November 1854. Katrina is gisteren naar Mijnheer Kikkert geweest.

4 December 1854. Nutsvergadering. Veel gesprek met den Heer Kikkert. Hij verhaalde mij van zijn vroegere omstandigheden. Hoe hij in 1830 dienst genomen had als vrijwilliger. Hoe Bok toen met zijn vader een accoord had aangegaan, waarbij hij zijne Notarieele Practijk overnam tegen 300 gulden in 6 jaar. Een veel te schrale vergoeding. Hoe dan ook, de zaken van Vader waren zeer achteruitgegaan, vooral daar hij erg aan de drank was, waardoor hij ook zeer was verstompt. Hoe hij Kikkert zich inmiddels had voorbereid en zijn examen als Notaris had gedaan met den besten uitslag, maar eerst nog langen tijd naar eene aanstelling had moeten wachten. Hoe Bok zijn vader 1200 gulden had voorgeschoten en hoe hij Kikkert om deze te voldoen de vaste goederen van zijne moeder voor spotprijzen had moeten verkoopen, want hij had niets.
[Gegevens van Jan Daarnhouwer, brief in archief Van der Vlis: 14-5-1831 boedelinventaris van Hendrikje Romans (gestorven 23-9-1830) vrouw van Abram Reyersz Kikkert, ouders van Johannes Ludovicus op nr. 166, Binnenburg hoek Kantoorstraat. Verkocht voor F 498,-
2-5-1836 compareerden de erfgenamen van Abram Kikkert (overleden 9-1-1836). Notaris Bok veilde in de Vergulde Kikkert een dubbel huis en erf in de Weverstraat 283 en 284. Koper Johannes Ludovicus voor F 1150,-
Daarnhouwer en Van der Vlis namen aan dat JL Kikkert in het oude Schoutshuis woonde, Huizinga zou dat hebben beschreven, maar waar?]

Samuel: Donderdag 22 Maart 1855. Ik heb met Herman en Arend Kikkert en Dirk in de tuin gespeeld van wegkruipertje.

Samuel: Woensdag 28 Maart 1855. Ik ben Zondag niet naar de kerk aan het Oostereind geweest. Ik heb toen met Arend Kikkert gewandeld.

Samuel: Maandag 2 April. Ik heb gisteren met Arend Kikkert gewandeld.

30 April 1855 De reiziger van Van Goor uit Gouda laat hier een prachtbijbel zien, 45 gulden. Kikkert, Westenberg, Vrendenberg, Voigt en P. Langeveld hebben er op geteekend.

26 September 1855. Des voormiddags vergadering van Bestuurders van het Bijbelgenootschap in de Gereformeerde Kerkekamer. Praesent J.L. Kikkert, Vrendenberg, Lammers.

27 December 1855. Vergadering van ’t Nut. J.L. Kikkert deed de Redevoering over Texel, zijn oude toestand en iets van zijn Geschiedenis.

13 Maart 1856. Jan Koning keurt het zeer af dat er pogingen worden aangewend (door den Heer Kikkert) om hier eene Bewaarschool op te rigten. Texel moet Texel blijven.

19 Juny 1856. Dirk bij den Heer Kikkert.

6 July 1856. Zeedijk verhaalde mij dat J.L. Kikkert die 10.000 gulden onregtvaardig van Jan Koning gekregen had, omdat hij de Compagnieschap reeds lang te voren had opgezegd.

23 July 1856. Ook even bij den Heer Kikkert over het Bijbelgenootschap. Hij zelf niet thuis, de vrouw toegesproken. Zij ziet er vrij goed uit doch laboreert aan een gezwel aan de hals.

4 Augustus 1856. Gesprek over het plan tot oprichting van een nieuwe Tent op de Hoogte, onder voorgang van J.L. Kikkert en Westenberg, 25 gulden per aandeel.

25 Augustus 1856. Dominee Wieringa en vrouw van den Hoorn bij ons. Des avonds begint het sterk te regenen en te waaijen. Zij kunnen niet wegkomen, welke pogingen zij ook aanwenden. Zelfs Jan Jansz Kalis, de rijknecht van J.L. Kikkert durft hen niet wegbrengen. Zij besluiten eindelijk te blijven. Vele vergeefsche pogingen om iemand naar den Hoorn te zenden.

8 September 1856. Den Heer Johannes Ludovicus Kikkert vierde met 27 voormalige krijgskameraden de herinnering aan de Militaire Dienst van 1831. De Lindeboom was geheel geïllumineerd. Het ontbrak niet aan vreugdeschoten en vuurpijlen. 15 muzikanten van het Nieuwe Diep kwamen met de Stoomboot en maakten op een stellaadje muzijk. Eene groote menigte was op den been. ’s Namiddags hadden de Schutters aan Kikkert een geschenk in zilver vereerd. Ik vertoefde ook eenigen tijd op de Groene Plaats met de kinderen die zich daar uitstekend gelukkig gevoelden, bij het aanschouwen van het vreemde schouwspel.
Simon Sijbrandsz Keyser verhaalde mij daar dat men nog onlangs den Heer Kikkert had moeten manen om eene geldsom die hij niet had, en die men nu langs andere wegen van hem moest vorderen.

23 September 1856. Dominee Lodeezen was gelogeerd bij J.L. Kikkert.

2 November 1856. L.l. donderdag had ik hier eene comparitie aan huis waaraan ook de Burgemeester, den Heer Kikkert en Zuidewind deelnamen. De oprigting van eene Texelsche Vereeniging van het Afschaffingsgenootschap werd besloten.

10 November 1856. Des avonds 6 uur in de Kikkert, voor eene vergadering van ruim 100 personen.
Den Heer Kikkert was er niet omdat J.R.C. Coninck Westenberg woensdagmorgen zijn oudste dochtertje aan een stuip plotseling verloren had [K. en C.W. zijn zwagers].

25 November 1856. De stoomboot Texel gisteren verkocht aan den Heer J.L. Kikkert voor 9000 gulden.

1 December 1856. Den Heer J.L. Kikkert heeft zich vrij wat aan het hoofd bezeerd door het nedervallen van eene groote spiegel.

12 January 1857. Nutsvergadering. Den Heer J.L. Kikkert deed een vers uit Hollands Jaarboekje ‘Eene moeder redt haar kind dat door een gier geroofd is, van een hoogst gevaarlijke plaats’.

15 January 1857. Afschaffingsvergadering aan den Burg. J.L. Kikkert las het vers van Dikema ‘Een uit velen’.
Kikkert verhaalde hoe de jonge Bok l.l. maandag was blijven punch drinken tot dronkenschap toe en in die staat zijn gezelschap op allerlei verhalen van zijne guitestukken had onthaald, o.a. hoe hij op ’t Vlie geleefd had met de vrouw van Dominee Kiehl.

9 Maart 1857. Des avonds vergadering van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Ook J.L. Kikkert en Van der Wal hadden verzen. Den Heer Kikkert verhaalde dat het getal afschaffingsleden op Wieringen thans 20 was en dat men met ons wenschte te vergaderen, waarop hij dan ook plan had en mij voorstelde dat hij met Wieringa en mij eens derwaarts zou gaan.

3 Mei 1857. Den Heer J.L. Kikkert bij mij. Ik ’s middags met hem naar Dominee Wieringa aan den Hoorn.

5 Mei 1857. Des morgens half 10 naar den Heer J.L. Kikkert, daar meer dan een uur gewacht op Dominee Wieringa. Toen met Coninck Westenberg, J.L. Kikkert en Willem Hendriksz Faas naar ’t Oude Schild gereden waar wij Dominee Wieringa vonden. Met de stoomboot Texel die ons wachtte naar Wieringen gevaren. Ook Biem Cornelisz Lap. Aldaar met 2 wagens van de quarantaineplaats gehaald. Koffij gedronken in ’t logement van Kossen.
Wieringa en ik Dominee Pott en Leemhuis bezocht. Beide zijn de Afschaffing niet genegen. Pott en Leemhuis houden volstrekt geen verkeer met elkander.
In het logement gegeten, daarna gewandeld. Vervolgens te 7 ure Afschaffingsvergadering. Talrijke vergadering. ’t Scheen met veel genoegen te worden gehoord. Ook zij die verstoring der orde in den zin schenen te hebben werden spoedig stil. Men noodigt ons uit om morgenavond aan den Oever nog eens te vergaderen.

6 Mei 1857. In ’t logement van Kossen op Hyppolytushoef op Wieringen. Des morgens met J.L. Kikkert, Coninck Westenberg en Dominee Wieringa naar de boerderij van Beukenkamp. Hij is voor eenige jaren, toen zijne zaken zeer slecht stonden en de polder werd geinundeerd, door J.L. Kikkert aan geld geholpen. Nu staat zijn polder zeer goed. Kikkert en Coninck Westenberg stellen er groot belang in dat hij lid wordt van de Afschaffing, anders kan ’t onmogelijk goed gaan.
Ik verneem later dat Beukenkamp met die vrouw die daar bij hem is, een dochter van Dirk Koorn, niet eens getrouwd is, maar dat zijne vrouw nog leeft en aan de Hoef woont. Zij zijn gescheiden van tafel en bed. Had ik dit vroeger geweten, ik zoude er bij mijn spreken in zijn huis partij van getrokken hebben.
J.L. Kikkert verhaalde mij later veel van de handelwijze van de Notaris Cazank van Rotterdam, administrateur van de polder. Iemand die alles onverschillig was als hij maar aan ’t geld kwam. Een tweede Bok, zooals Kikkert zeide.

7 Mei 1857. Op Wieringen. Met Kikkert en Coninck Westenberg wandelden wij naar Westerland, wachtten daar op de stoomboot Texelaar en voeren naar Texel.

21 Mei 1857. Samuel naar de Hooge Berg met J.L. Kikkert, alwaar groot gezelschap in de Tent.

22 Mei 1857. Geert Kikkert doet mij een uitvoerig verhaal hoe Jan Koning hem misleid heeft, tot hij eindelijk door het inroepen van de hulp van Notaris Kikkert werd gedwongen.

31 Mei 1857. Bij Dominee Wieringa thee gedronken met J.L. Kikkert en dochter, J. Coninck Westenberg en vrouw, Dominee Wentink en vrouw en kinderen die zaterdag en zondag doorgaans bij Kikkert is. Juriaan en ik met Kikkert teruggewandeld.

30 Juny 1857. Bestuurdersvergadering van het Bijbelgenootschap, Dominees Vrendenberg, Wentink, Wieringa en ik. Daarna met de vrouwen bij den Heer Coninck Westenberg den avond doorgebragt. Den Heer J.L. Kikkert, in den aanvang ook daar, verhaalt hoe Professor Schneevoogd aan zijne vrouw geraden had om voor de gezondheid van haar en van haar zoon Texel met de woon te verlaten.

14 July 1857. Samuel l.l. zondag met Arend Kikkert naar de Heldersche Kermis.

10 Augustus 1857. Dominee Wieringa gaat morgen met zijne vrouw, Coninck Westenberg en Johannes Lud. Kikkert en Anna die zij te Driebergen zullen afhalen, op reis door een deel van Duitsland en België.

1 September 1857. Brans ging van het denkbeeld uit dat ik mij door den Heer Joh. Lud. Kikkert tegen W. Bok had laten opzetten, ik zeide het tegendeel en dat ik voor ik Kikkert had gesproken de zaak kende van een ooggetuige.

23 September 1857. J.L. Kikkert laat de tekening zien van een nieuwe kerk aan de Waal. Kikkert stuurt mij des avonds een buitengewoon zware haas.

21 October 1857. Met Vrendenberg en Lambers naar J.L. Kikkert en vandaar met Coninck Westenberg gereden naar ’t Oude Schild. Bij het Park in den Burg loopt één der achterwielen van de wagen en wij vallen met het rijtuig om, echter zonder dat iemand onzer eenig letsel bekomt. Met een ander rijtuig zetten wij onze reis voort. Te 2 ure begrafenis van jufvrouw Wentink.

17 December 1857. Bij den Heer J.L. Kikkert om nog eens Herman J. Kikkert te spreken die hoe langer zoo meer achteruitgaat, en wel niet verre meer van zijn einde kan zijn. Ik bleef bij Kikkert thee drinken. Hij verhaalde van de verkooping die hij zou houden van den inboedel en boeken van Doctor E.C. de Könnigh. Hoe deze man zijn geld besteedde aan liefhebberijen, een passerdoos van 40 gulden, drie kistjes met hoorns en schelpen uit China, een groot getal kostbare medische werken, plaatwerken, zoo had hij de Illustrated London News, met de beschouwing van welke platen wij ons een tijd lang bezig hielden. Kikkert vertelde hoe hij aan de pretensie op De Könnigh gekomen was, namelijk toen hij, De K., zich voor een jaar of 8, zich van de gelden der Hervormde kerk te Cocksdorp (als kerkvoogd) had meester gemaakt en daarop gevlucht was naar Amsterdam om zich naar Amerika te begeven. Kikkert had op het smeeken der vrouw die zaak weer in orde gebragt en de gelden (800 gulden) opgeschoten, welke schuld later tot 1200 gulden was aangegroeid. Daarvoor had de Könnigh al zijn meubelen, boeken, kortom alles wat hij had, verpand, en zoo had Kikkert dit nu alles tot zich genomen. Hij zei te meenen dat het alles niet toereikend zou zijn om de schuld te betalen.

21 December 1857. Des avonds naar de verkooping van boeken van Doctor de Könnigh in de stal van den Heer J.L. Kikkert. Het ging alles zeer goedkoop. Ik kocht nog het een en ander.

27 February 1858. Voigt verhaalde dat zij met de stoomboot Texelaar een geheel nieuwe zaak hadden begonnen. Langeveld en J.L. Kikkert werkten zeer tegen, willende de Texel op ’t Nieuwe Diep behouden.

4 Maart 1858. Den Heer Kandidaat Koning verhaalde dat den Heer J.L. Kikkert het voornemen had om a.s. maandag in ’t Wapen van Texel eene Voorlezing te houden, waarbij hij Koning een vers zou reciteren, 50 cents entrée ten voordeele van de weduwe Toon Geus, politiedienaar, dezer dagen plotseling overleden, en eene weduwe Smit.

8 Maart 1858. Des avonds met Samuel naar de Voorlezing van den Heer Kikkert, de zaal was geheel vol. De opbrengst ten behoeve der 3 weduwen was 130 gulden. Kikkert las voor: Ter Haar ‘De val van Jeruzalem’.

9 Maart 1858. Na de catechisatie naar Vrendenberg waar wij een kring van 21 persoonen formeerden. Te 10 ure in de tuin vuurwerken, waarop de Burgemeester met Simon Keyser en verscheidene anderen komen om dit te verbieden. Den Heer J.L. Kikkert is zeer beducht voor de onaangename gevolgen daarvan. Wij bragten de avond voorts genoeglijk door aan den feestdisch tot omstreeks 1 uur.

26 Maart 1858. P. Boon is intusschen ook alle behalve vriend van J.L. Kikkert. Hij zegt dat er een gerugt ging dat Dominee Wentink zoo kwijnde omdat de geheele erfenis die hij van Amsterdam had nog onder Coninck Westenberg zat, en door hem als verloren werd beschouwd.

22 Juny 1858. Brans spreekt over Jan Koning alsof die in zijn opregtheid door Kikkert is misleid en op eene schandelijken wijze afgezet.

30 Juny 1858. Even bij den Heer Kikkert een sigaar gerookt en een glas rhijnwijn gedronken.

25 Augustus 1858. Des morgens een briefje van Dominee Wentink ontvangen of ik met Dirk des avonds 7 uur wilde komen. Hij wilde zijn Herstellingsfeest vieren. Kikkert en Westenberg waren ook genoodigd, doch waren er niet. De tafel was buitengewoon bereid. Wij waren tot half 12 in gulle vrolijkheid te zamen.

18 November 1858. Nutsvergadering aan den Burg, waarbij eene langdurige beraadslaging plaats had om een voorstel, van den Heer Kikkert uitgegaan, om een nieuw Nutslokaal aan den Burg te bouwen.

14 February 1859. Wieringa hier, bij Westenberg en Kikkert had hij van Faas gehoord [drankproblemen]. Kikkert was er straks nog geweest, maar kon geene woorden uit hem krijgen.

8 Maart 1859. Samuel met Arend Kikkert, die door ongemak aan zijne hand van Alkmaar te huis is, gaan wandelen.

10 Maart 1859. Ik raad Dirk Schuit om te beproeven of hij niet wat schrijfwerk bij den Heer Kikkert kan krijgen om toch maar zijn ledigen tijd eenigzins nuttig aan te wenden.

17 April 1859. Arend Kikkert bij Samuel.

23 April 1859. Samuel des morgens met Arend Kikkert naar de Koog naar het schip dat daar op het strand zit.

25 Mei 1859. Des namiddags met het geheel gezin bij zeer schoon weder naar de Tent, aldaar Kikkert, Westenberg, Wentink, Voigt en familie Koning en Leentje Vrendenberg. Veel verhaald van mijn reis. Wentink en Kikkert hebben de brief van Samuel gelezen.

30 Mei 1859. Naar de Tent, aldaar de rekening gehoord van Kikkert, ik moet jaarlijks nog 5 gulden contributie voor de Tent betalen, daar zijn jaarlijks ten minste 36 gulden vaste kosten.

8 Juny 1859. Zeer warme dag, des namiddags Grietje en Menno, Sina en ik naar de Tent, aldaar o.a. Kikkert en een Heer Pfaff, Officier der Genie, belast met het opmaken der Topografische Kaart van Texel.

3 Augustus 1859. Naar de Tent, aldaar Kikkert, Westenberg, Voigt, Vrendenberg, Heer Eezen.
Gister den Heer Kikkert hier om mij te bedanken voor een brief van Dominee Harting over ’t Gymnasium te Enkhuizen.

24 Augustus 1859. Des namiddags naar de Tent met het geheel gezin, zeer groot gezelschap aldaar, o.a. Kikkert.

25 Augustus 1859. Des namiddags Dirk en ik, met Westenberg en Kikkert en Hendrik Vrendenderg en Pieter Koorn naar de prins Hendrik gereden. Zij, behalve Kikkert en ik, zich daar in zee gebaad (Wieringa geeft instructie in het zwemmen). Wij daar thee gedronjen en Niesteiner. Zeer genoeglijk daar tot donker gebleven.

12 November 1859. Bij den Heer Kikkert. Arend gaat morgen weer naar Enkhuizen. Hij is hier eenigen tijd ziek geweest.

5 December 1859. Sint Nicolaas. Menno had een zeer gelukkige dag doordien het hem vergund was om voor Sint Nicolaas te spelen, waartoe tante Gé hem een zeer net costuum (als Turk) had gereedgemaakt.Sina, insgelijks gecostumeerd , bij den Heer Kikkert, deelde ook in de pret. Zij hebben den Burg doorwandeld met de kinderen van Kikkert en Westenberg, hier en daar bezoeken gebragt om zich te vertoonen.

9 December 1859. Vrendenberg deelt mij mede hoe Voigt, door eene schandelijke verraderij van den Heer Kikkert, als jagtstroper is bekend geworden.

29 February 1860. Jan Koning bemoeide zich weer sterk om Dominee Vrendenberg zeer zwart bij mij af te schilderen. Hij had Mr. Kikkert bedorven, deze was nu een eerste schurk, 2 jaar lang hadden zij nu met hem geprobeerd, terwijl Kikkert van Koning 36000 gulden schadevergoeding eischt. Hij had geëindigd met te verzoeken om maar een eind aan de zaak te maken, daar hij, Kikkert, alle geregtskosten wel niet wilde betalen. Van de 23 getuigen door hem tegen Koning opgeroepen hadden er 17 VOOR Koning getuigd.

8 Maart 1860. Ik naar den Heer Kikkert. Mevrouw Kikkert verjaart (42 jaar), aldaar mevr. Westenberg. Arend Kikkert gesproken over Samuel.

9 Maart 1860. Afschaffingsvergadering in ’t Wapen van Texel bij Logman. Kikkert ging wat vroeger weg om ziekte zijner vrouw.

23 Mei 1860. Mevrouw Baert gaat na de dood haars vaders spoedig weer vertrekken. Zij verhaalt welke moeite de Notarissen Bok en Kikkert maken om in den boedel te komen, hoe naijverig zij op elkander zijn.

30 Mei 1860. Broeder Juriaan [Huizinga] van voormiddag gereden met den Heer Kikkert naar Eijerland en daar de ellende op het strand gezien, een Hamburger stoomboot gestrand met 48 ossen en 1460 schapen waarmede het strand overdekt was.

20 Juny 1860. Wij des namiddags naar de Tent, aldaar o.a. den Heer Kikkert.

11 Augustus 1860. Terug van reis naar Groningen enz. Mevrouw Kikkert overleden.

12 Augustus 1860. Bij den Heer Kikkert, Anna is mede in zorgwekkenden toestand door bloedspuwingen.

20 September 1860. Een haas van den Heer Kikkert ten geschenke ontvangen.

26 September 1860. Des avonds Gé en ik naar de afscheidspartij van den Heer Westenberg ten zijnen huize. Aldaar o.a. den Heer Kikkert , die vroeg heen ging.

9 October 1860. Den Heer Kikkert was eergister met zijne dochter van een reisje naar Bonn en omtrek teruggekomen.

9 November 1860. Des voormiddags bij Dominee Vrendenberg koffij gedronken. Hij kwam van den Heer kikkert. Diens dochter Anna, die l.l. zondag nog bij de Kerkinwijding aan de Waal was tegenwoordig geweest en zich toen zeer wel gevoelde, had des avonds en volgende dagen sterke bloedspuwingen gehad en lag nu als op de oever des doods. Den Heer Kikkert, uit Haarlem ontboden, was deze morgen te huis gekomen. Zij zou met 1 of 2 weken de bruid worden, waartoe alles gereed was.

10 November 1860. Berigt ontvangen dat Anna Kikkert deze morgen overleden is. Ik des avonds derwaarts. Arend komt te huis van Enkhuizen. Kikkert was vrij kalm. Koorn, die deze maand nog met haar in het huwelijk getreden zou zijn, was zeer bedroefd. Zeer aandoenlijk was de thuiskomst van de zoon, toen Cornelie hem om de hals viel en snikkende zeide :”Ach, nu zijn wij nog maar met ons drietjes!”.

26 November 1860. Kapitein Saathoff van Leer [die onlangs hier zijn schip verloren had] beklaagde zich dat hij niet Kikkert maar Bok tot correspondent had. Deze behartigde zijne belangen niet en wilde alles van de kapitein afhalen.

30 November 1860. Kapitein Saathoff scheen mij een eenvoudig en braaf man toe. Hij had te Leer vrouw en 4 kinderen. Hij had uit deze schipbreuk, zijn eerste, zelfs zijn kleeding niet kunnen redden. Hij moest nu vertrekken met nog 300 gulden schuld, hetwelk den Heer Kikkert zoo goed geweest was hem voor te schieten.

16 January 1861. L.l. zondag den Heer Kikkert en Koorn hier geweest.

3 February 1861. Condoleantiebezoeken na de dood van Grietje [Huizinga], o.a. den Heer Kikkert.

5 February 1861. Des avonds o.a. den Heer Kikkert en P. Koorn.

10 Maart 1861 Des namiddags Cornelie Kikkert eenigen tijd bij Sientje.

17 Maart 1861. Verjaardag Sina. Cornelie Kikkert bragt haar een fraaij kleed ten geschenke.

10 April 1861. Verleden zaterdag werd dit bekend dat den Heer Kikkert weder in het huwelijk zal treden, en wel met jufvrouw Boon van Purmerend, 23 jaar oud. Dit plan is nu algemeen het onderwerp der gesprekken en vindt sterke afkeuring.
Gister namiddag was hier Dominee Koning. Hij verhaalde dat Kikkert vroeger een reeds ander plan had gehad (Pauline) wat zijne zuster sterk ontraden had.

12 April 1861. Dominee Vrendenberg is zeer gebeten op de Kerkeraad Van de Waal. Hij scheen P. Langeveld te beschuldigen als zijn grootste tegenstander in deze,had den Heer Kikkert afkeerig gemaakt.

6 Mei 1861. Des avonds bij den Heer Kikkert de gevonden steen gezien.

7 Mei 1861. Brief aan Dirk met een afteekening van het stuk doopvont van Kikkert.

27 Mei 1861. Jufvrouw Wieringa wil niet naar Mijnheer Kikkert om daar zijne bruid nog eens te ontmoeten.

5 Juny 1861. Met den Heer Kikkert naar Texel, gereden aan de Tent.

21 Augustus 1861. Des namiddags Dirk, Samuel, Katrina en Sina en ik naar de Tent, aldaar o.a. den Heer Kikkert en VROUW.

4 September 1861. Naar de Tent, aldaar o.a. Kikkert.

11 September 1861. Naar de Tent, aldaar Kikkert, Westenberg, Wieringa, Voigt en vrouwen, Heringa en zuster, Vrendenberg, P. Koorn. Kikkert leest ontvangsten en uitgaven voor van 1860-61. Als de achterstalling van B. Lap, Daalder enz. betaald worden is de schuld afgedaan behalve 3 obligatien elk van 120 gulden. Eene daarvan wordt door P. Koorn namens P. Langeveld opgezegd. Met November zal hij zijn geld hebben. De nog aanwezige roode wijn en madeira wordt verkocht. De verkoop van theegoed wordt uitgesteld. Wieringa wil dat zijn aandeel zijn waarde houde, ook al doet men afstand van het lidmaatschap. Dit wordt door de meesten, behalve door mij, betwist.

30 October 1861. Des namiddags Sina naar Cornelie.

1 November 1861. Sientje heeft meisjes bij zich. Cornelie Kikkert, die morgen of maandag naar Doetichem zou gaan, Margo en Rina Keijser, Adriana Vrendenberg.

4 December 1861. Volgens verhaal van den Heer Kikkert zou den Heer Voigt zijn huis hebben verkocht om met de ontvangen koopsom een dringend deel van zijne schulden te betalen.

23 Maart 1862. Bruno verhaalt dat verleden jaar de Concessie voor de Stoomboot Texel vernieuwd was, maar dat 3 andere Stoombootmaatschappijen die concessie gaarne hadden willen hebben, o.a. de Zwolsche, doch dat zij aan Kikkert c.s. weder verleend was omdat, zoo zij zeiden, er vroeger zoo veel geld bijgelegd was.

7 Mei 1862. Naar de Tent, voor de eerste maal, aldaar Vrendenberg, Westenberg, Kikkert, Voigt en familie. Toen wij er kwamen zwaar onweer.

21 Mei1862. Des voormiddags de Burgemeester gefeliciteerd met zijn verjaring, aldaar de familie, later den Heer Kikkert.

4 Juny 1862. Met Menno naar de Tent, aldaar Vrendenberg, Voigt en vrouwen en later Kikkert en Westenberg komende van Wieringen (gesprek met Vrendenberg over Kikkert die thans zoo gaarne lid wil worden van de Tweede Kamer).

5 Augustus 1862. Des morgens half 11 was Sientje er, gistermiddag met de stoomboot vertrokken van Zaandam. Sina ging spoedig eens Sipkes, Jantje Bispinck, Cornelie Kikkert, enz eens bezoeken.

2 Maart 1863. Des avonds Nutsvergadering, den Heer J.L. Kikkert doet de Redevoering over de bedoelingen onzer Maatschappij als overeenkomstig met ’s menschen bestemming. Het was eene aaneenschakeling van hoogdravende woorden, maar geen betoog.

16 Juny 1863. Aan de Tent groot feest, Vrendenberg, Wieringa, Kikkert, Westenberg, Voigt, Heringa enz. Tezamen groot en klein 40 personen houden daar het middagmaal en brengen er de dag door.

16 Augustus. 1863. Arend Kikkert komt Samuel bezoeken.

10 December 1863. Feest van Nederlands Verlossing in 1813. Tractatie van schoolkinderen op krentebrood en chocolade met hulp van Cornelie Kikkert en Sientje.

30 Maart 1864. Sientje vanavond bij Cornelie Kikkert.

5 April 1864. Cornelie Kikkert van namiddag hier.

29 Mei 1864. Des namiddags even bij Vrendenberg om hem te verwelkomen, als pas terug van zijne reis van 4 weken naar Zutphen en Varseveld, aldaar den Heer Kikkert. Druk gesprek over zijn adres aan de Minister ter bescherming van het eiland Vlieland, en de goedkeuringsblijken die hij daarvoor ontvangt.

3 Juny 1864. Des namiddags op uitnoodiging van den Heer Kikkert met dezen en Vrendenberg gereden naar ’t Oude Schild en voorts met de stoomboot naar ’t Nieuwe Diep, om de 6 of 7 schepen van het Oostenrijksch Eskader op de Reede te bezien. Na passagiers en koeijen gelost te hebben, wij derwaarts. De Oostenrijksche vlag aan den achtertop. Wij stoomden bij alle schepen langs, vooral bij het gepantsterde Don Juan van Oostenrijk, 500 man en Der Kaiser, 1000 man met 102 stukken, het Admiraalschip, eene raderstoomboot, enz. Den Heer Kikkert had een mandje met wijn medegenomen. Nog waren bij ons Wieringa, Knap, Westenberg, Bruno Bok en de zoons van Kikkert en Westenberg en Dunné. Wij hebben een genoeglijken namiddag gehad.

2 July 1864. In de Kikkert op uitnoodiging van Bruno Bok. Aldaar de 78-jarige Bamberg zien goochelen, 60 verwonderlijke toeren, van 8 tot ruim 11 ure. Aldaar de families Bok, Kikkert, Westenberg. Voorts Dunné, de Vries, Voigt en familie, enz.

15 January 1865. Des avonds bij Sientje Margo Keijser en Cornelie Kikkert, met welke laatste de vriendschap na een half jaar stilstand weder hersteld schijnt, toen wij, Sina en ik, verleden week bij den Heer Kikkert waren om te condoleren wegens het verlies van zijn 2-jarig zoontje Cornelis aan de kinkhoest.

16 February 1865. Des namiddags Sientje met Cornelie Kikkert naar de Waal.

21 Mei 1865. Wij des namiddags naar de Tent, aldaar Vrendenberg en Kikkert c.s. ook kwam daar nog, ingeroepen door Kikkert, de oud-koopvaardijkapitein Hofstee, thans woonachtig aan ’t Nieuwe Diep. Hij had er 27 reizen op de Oost gedaan behalve vele op de West. Zijn Grootvader was schoolmeester aan den Burg. Het school was de tegenwoordige wagenmakerij van P. Luitse.
Kikkert verhaalde hoe Simon Keyser dingsdagavond zoo schijnbaar vriendelijk tegen hem was geweest. Zij waren anders altijd, zelfs van de jeugd af aan, elkander vijandig geweest, vochten reeds als schooljongens. Dan was Hofstee altijd aan de zijde van Kikkert.

22 Juny 1865. Wij uitgereden naar Eijerland, naar de Vuurtoren, deze beklommen en alles bezien. Kikkert gesproken en de opzigter Lammerts. Beide liggen nogal eens met elkander overhoop, zoo als ook de andere bediende Driessen verhaalde, doordien Lammerts een ongemakkelijke man is.

20 Augustus 1865. Bij Vrendenberg, aldaar Hendrik Vrendenberg, ontmoet Heringa en Kikkert. De grindweg naar Eijerland zal van ’t jaar nog wel besteed worden.

8 September 1865. Bij de Burgemeester, gesprek over de Werkverschaffing. Wij zullen eens, Kikkert, hij en ik, naar de Mient gaan, die grond daar bekijken, in hoeverre geschikt tot ontginning.

20 September 1865. Te 5 ure op uitnoodiging van de Burgemeester met Vrendenberg en een aantal anderen tegenwoordig geweest bij de uitrijking der Zilveren Kruisen aan de 3 oude strijders van 1813-15, Willem Outer, Jan Veen en Louw Snip, op het Raadhuis. Zeer goede toespraak van de Burgemeester, in naam der oud-strijders beantwoord door den Heer Kikkert. De vlugge en luchthartige praat van de oude Veen vermaakte allen zeer.
Ik daarna nog even met Vrendenberg en den Heer Kikkert naar de Tent gereden.

21 September 1865. Samuel en ik des avonds de vertimmering van de Gereformeerde Kerk bezien met den Heer Kikkert.

4 Maart 1866. Den Heer Johannes Ludovicus Kikkert verhaalt uitvoerig zijn zaak met Jan Koning over de 22.000 gulden die deze van hem blijft vorderen, getuige een brief pas ontvangen, die hij voorleest.

1 Augustus 1866. Wij met het geheel gezin naar de Tent, aldaar groot gezelschap. Kikkert verhaalt aan Vrendenberg en mij van een brief van Jan Koning aanbiedende 15.000 gulden voor de voldoening zijner schulden, die hij echter zelf ontkent.

9 April 1867. Katrina vanmiddag naar Bok. Sina naar Cornelie Kikkert. Men zegt bij Bok dat al het goed van Kikkert verkocht is.

24 April 1867. De zaken van den Heer Kikkert zijn fout, hij heeft ontslag gevraagd en gekregen als Notaris. Alles van hem werd verkocht.

25 April 1867. Katrina en Sina hebben bij zich Margo en Rina en Adriana en Cornelie Kikkert en Bet en Antje Lokker van Emmen bij Kievit gelogeerd.

28 April 1867. Katrina en Sina bij Cornelie Kikkert.

7 en 8 Mei 1867. De thermometer wees 84 graden, maar14 en 15 Mei 42 graden. De kagchel weer gestookt.
Brief aan de kinderen in Groningen: Aan Menno: Het zou u en mij later spijten als deze kermisweek u op hooger dan 3 gulden te staan kwam.
Notaris Kikkerts eigendommen worden te koop gepresenteerd, zijn huis is reeds verkocht. Wat zal deze vernedering den man hard vallen, die juist door te groote eerzucht zoo ver gekomen is! Dat Texel intusschen veel aan hem te danken heeft, zal hoop ik, door niemand worden ontkend, maar zijn groote fout was, hij hield geen orde op zijn zaken.

8 Mei 1867. Cornelie Kikkert had Sina verhaald dat zij welligt naar Gelderland zouden verhuizen.

24 Mei 1867. Intusschen Cornelie Kikkert hier. Gister de eigendommen van haar vader (zeer goedkoop) verkocht. Zij spreekt er vrij onverschillig over.

26 Mei 1867. Des avonds Cornelie Kikkert hier.

30 Mei 1867. Naar de Tent, o.a. Cornelie Kikkert mede. Ook familie Westenberg en mevrouw Kikkert.

2 Juny 1867. Bok over de geschiedenis van Kikkert, van de week zou men werkzaam komen om zoo mogelijk zijne zaak tot een einde te brengen. Bok was er ook nog voor 3000 gulden in betrokken wegens Jan Vlaming. Vreemd was het dat de voornaamste pretentiehouders zooals Cock enz. hunne pretentien niet hadden ingediend, welligt uit desideratie, en de kleinen dachten “er is toch niets van te halen”. De oproeping van Crediteuren had anders in vele Couranten gestaan.

6 Juny 1867. Cornelie Kikkert hier.

12 Juny 1867. Naar de Tent, aldaar Westenberg c.s., Mies Kikkert c.s., en vele anderen.

13 Juny 1867. Cornelie Kikkert mede op een dagje naar de duinen.

16 July 1867. Jan Koning over notarissen, Kikkert en Westenberg hadden voor vestiging van een hypotheek van 600 gulden zich met 68 laten betalen i.p.v. 20. Voor een boedelscheiding van Dirk Koorn op Wieringen waarvoor zij misschien 150 à 200 gulden hadden mogen eischen 1000, en toen Koorn het niet wilde betalen en de zaak voor het Geregt door Vonk te Alkmaar bepleit was had hij 1500 moeten geven. Er waren onder advocaten en notarissen maar zeer enkele goede, zoals Cohen Stuart.

6 September 1867. Des avonds Arend Kikkert bij Samuel.

13 September 1867. Samuel en Sina afscheidsbezoeken gemaakt en hun goed gepakt, des avonds Van Goudoever, Willem Westenberg, Arend Kikkert en Cornelis Vrendenberg hier.

18 September 1867. Westenberg notaris geworden op Texel gister.

18 October 1867. L.l. dingsdag verkooping bij den Heer Kikkert, ik [heb] eenige boeken gekocht.

18 November 1867. Westenberg woont nu in het huis van Kikkert, deze woont in Kleef. Jan Vrendenberg had van een agent van de Credietvereeniging gehoord dat Kikkert voor hij van Texel vertrok zich 60.000 gulden had laten geven om dat op hypotheek te zetten, enz. Vrendenberg geloofde dat hij op zulk een wijze alleen door zulk een diefstal zich de middelen had verschaft om te Londen en nu te Kleef te leven. Ik verwonderde mij dat hij dit ongestraft kon doen. Vrendenberg meende dat hij wel door andere schelmsche grooten gedekt zou worden. Kikkert had zelf (volgens zijn eigen verhaal) eenmaal 60.000 aan Prins Hendrik weten te verschaffen toen hij in Luxemburg ingehuldigd moest worden. Daarvan was de Prins Hendrikpolder verhypotheekt. Dit geld was afgelost zoodra het vertrek van Kikkert bekend was geworden, door de Prins. (Vrendenberg verhaalde mij niet, wat ik reeds door Katrina van Adriana gehoord had, dat er beproefd werd om het huis van Westenberg voor pastorij aan te koopen).

28 Mei 1868. Burgemeester wilde (in het geval van Sijbrand Keyser) in aanmerking nemen zijn opvoeding in het ouderlijk huis, zijn verkeer op het kantoor van Bok en Kikkert, dan de verzoeking waarin een zaakwaarnemer alligt vervalt tegenover een man als Lindgreen, die ligt te misleiden scheen.

14 July 1869. Brief van Arend Kikkert waarbij hij de 120 gulden van zijn vader over de Tent geschoten terug verlangde. Knap wilde daartoe niet betalen. Wieringa noemde het alleen een slim geval.

21 October 1869. Des namiddags Arend Kikkert van Amsterdam hier. Bij deze gelegenheid sprak ik hem over zijn briefje waarin hij het geld dat zijn vader in de Tent had terugvroeg, en zeide hem dat zijn vader ook wel wist dat de Tent geen geld had en het dus niet kon opbrengen. Hij zeide te meenen dat zijn vader het nu ook zoo noodig niet had daar hij nu na het overlijden van zijn schoonmoeder aan ’t erven was. Hoewel niet in gemeenschap van goederen getrouwd had hij toch het vrugtgebruik.

25 November 1869. Den Heer Johannes Ludovicus Kikkert en zijn vrouw zijn gister op Texel gekomen voor het eerst sedert Februari 1867.

29 November 1869. Dominee Vrendenberg had ( op geheim aanzoek) den Heer Kikkert die sedert woensdag op Texel is bij Westenberg bezocht. Men kon aan hem niet merken dat er iets gebeurd was. Katrina vanavond naar de goochelpartij van Kinsbergen in de Kikkert. Zij verhaalt dat de Families Westenberg en Kikkert zoodanig twist met elkaar gehad hadden dat Kikkert en vrouw de wijk hadden genomen naar de Lindenboom.

30 November 1869. Ik des avonds na de catechisatie (toen Sientje aan het huis van Westenberg komende pogende de Familie Kikkert eene visite te maken daar vernomen had dat zij in de Lindenboom gelogeerd waren) in de Lindenboom getracht Kikkert te spreken, maar hij was aan den Hoorn bij Dominee Wieringa.
Den volgende namiddag is hij met de diligence weer vertrokken.

6 December 1869. Dominee Vrendenberg verhaalt mij wat den Heer Kikkert hem l.l. woensdag verhaald had van zijn twist met Westenberg, eerst zondag voormiddag tusschen de vrouwen begonnen, na Westenbergs terugkomst uit de kerk van Dominee Heringa heviger geworden, vooral toen Kikkert hem begon te spreken over de afrekening. Westenberg zou aan Kikkert als hij Notaris werd jaarlijks 1000 gulden uitbetalen, hetwelk Westenberg ontkende.
Kikkert had hem verweten dat hij alleen op aandrang van hem Westenberg en Reinbach de wijk had genomen naar Engeland en dat hij toen reeds bedoeld zou hebben zich in zijn plaats te dringen.
’s Zondags namiddag was Kikkert nog bij Westenberg gebleven in eene afzonderlijke kamer maar ’s maandags morgens had hij zijn intrek genomen in de Lindenboom.
Dominee Wassenaar had ook weinig lust gehad zich aan Westenberg en Kikkert aan te sluiten, vooral nadat hij gehoord had van Kapitein Mets hoe dezen door Westenberg was behandeld, gelden vorderende die reeds lang verrekend waren.

8 February 1870. Op reis met het Spoor met o.a. een Philip Cohen uit Kleef. Hij kende den Heer Kikkert als ex-notaris met eene mooije vrouw, vroeg waarom hij toch wel zijne betrekking verlaten had en of hij veel vermogen bezat? op welke vragen ik hem echter geen voldoend antwoord wilde geven.

17 Maart 1870. Sien ontving brief van Cornelie Kikkert.

21 September 1870. Brief aan Samuel: Willem Westenberg komt hier soms een enkele keer een visite maken. Hij had in Amsterdam onlangs Cornelie Kikkert met haar minnaar, een lieutenant, Directeur van ‘t Hospitaal, ontmoet. Zij zouden weldra trouwen.

26 April 1872. Sina brief aan Cornelie Kikkert.

9 Augustus 1872. Ik met J.C. Bakker naar ’t Oud Schild. Na eenig wachten bij zeer schoon weder Samuel en Katrina en Fenna van Calcar van de stoomboot van Harlingen gehaald.
Bij Dolfina [pas bevallen] is intusschen Koosje Wentink en Cornelie Kikkert.

13 Augustus 1876. De vrouw van Westenberg is op reis naar Kikkert te Maarssen.

27 July 1877. Des avonds Mina Bakels hier, verhaalt van haar logeren bij den Heer Kikkert te Maarsen in de tijd toen hij van ’t voorjaar daar hevige bloedbrakingen had gehad.

20 February 1878. Des avonds naar Westenberg om de familie te condoleren met het sterven van den Heer J.L. Kikkert te Maarsen waarvan wij heden berigt hadden ontvangen. Ik trof echter alleen de dochter Cornelie.

22 February 1878. Doodsberigt van den Heer J.L. Kikkert ontvangen. Ik zond vandaag reeds eene condoleantie aan zijne weduwe te Maarsen.

15 Maart 1878. Des avonds Arend Kikkert hier (met een zeer ongunstig uiterlijk). Gesprek over den dood zijns vaders, over de verdere familie. Jan is nu in Rotterdam depôthouder. De treurige toestand waarin zijne tante Maartje Koning-Kikkert verkeerd, verlamd, sprakeloos. Teunis Koning is in Amsterdam zoo wat makelaar of commissionair.

17 Maart 1878. Een bezoek van den Heer en Mevrouw Westenberg die hier genoeglijk een uurtje doorbragten. Gesprek o.a. over hun overleden broeder Kikkert. Diens zoon Arend welke dezer dagen op Texel was, had door zijn voorkomen ook aanvankelijk een min gunstige indruk op hen gemaakt. Westenberg had echter de overtuiging gekregen dat het niet voortkwam van het gebruik van spiritualiën, die hij zoo goed als niet gebruikte, of het moest van bier wezen. Ik verhaalde op welke wijze ik het zilver kristal inktstelletje van diens vader Kikkert ten geschenke had gekregen.

21 Maart 1878. Arend Kikkert hier. Hij doet een tijd lang verhaal waarom hij van Amsterdam naar Rotterdam is verhuisd. Hij werd gruwelijk bestolen door zijn bedienden. Anders jongelui van fatsoenlijken huize maar die groote vertering maakten. Hij oordeelde best zijn winkel op te geven. Hij vertrok van de Damstraat naar de Houttuinen. Daar raakte hij in proces over het betrokken huis wat hem veel geld kostte. Toen ging hij naar Rotterdam waar zijn broeder Jan gevestigd was, en doet nu met dezen gezamenlijk de winkel.

9 Juny 1879. Bij de oude mevrouw Westenberg ten huize van Zijm, 90 jaar. Haar vader was 97 geworden, nooit ziek geweest. Op zijn 88e sprong hij nog met polsstok en geweer over de sloot en schoot een haas.
Zij leefde nu van haar pensioen, 500 gulden, en betaalde 400 gulden kostgeld. Haar schoonzoon J. Kikkert had haar en haar man als gedwongen om alle hunne vaste goederen te verkoopen en het geld onder zich te nemen (11.000 gulden). Later werden die landerijen voor 44.000 gulden verkocht. Ten gevolge van dien hadden zij Wijk bij Duurstede voor Texel moeten verlaten.


Terug naar de vorige bladzij