Helm planten.


Brief Oude Schild te Texel 13 April 1854
aan WelE. Achtbare Heer Burgemeester!
Ontvangen hebbende eene Aanschrijving van den Ingenieur van den Waterstaat den Heer P.J. Haijnard in dato 6 April 1854 N. 222 om nu en in het vervolg bij elke Duinbeplanting de namen der Werklieden en de plaatsen waar gestoken en geplant moet worden aan UWE. Achtb: op te geven heb ik de Eer bij dezen te voldoen:

Namen der Planters en Aanwijzing der Plaatsen van Helmsteken en Planten
D. Klasen W. Klasen G. Mulder J. Timoot
In de buiten en binnenduinen aan het Horntje
In de Uitgestovene gaten der binnenduinen van Neeltjesnol tot Fonteinsnol

D. Maas J. Maas C. Schoenm:
In de Uitgestovene gaten en Raauwe plaatsen der binnen Richgel van de Oude Kooi tot het bosch genaamd de Nieuwe Aanleg

P. Kuijper C. Maas H. Koorn C. Kales
In de Uitgestovene gaten der vroegere beplantingen van de binnen en buitenduinen, Achter Everste Koog, bij de Zetingsnol bij en benoorden de Koog.

A. Eeleman J. Kok J. Gieles P. Hin
In de Uitgestovene gaten en Raauwe plaatsen der buiten en binnenduinen, bij de Duivenkelder en benoorden de Nederlanden

J. Schaatsenb: W. Schaatsenb: A. Schaatsenb:
In Maaikeduin en de Grote Zanddijk

T. Geus T. Platvoet J. Kikkert
In de opbraken en Uitgestovene gaten van de Eierlandsche duinen buiten en binnen
Aanvangende bij Paal N. 17 en eindigende bij Paal N. 29

Brief Nom 1215 Alkmaar 4 Augustus 1854
Den Heer Burgemeester der Gemeente Texel
Het is bekend dat het rooven van helm tot belangrijk nadeel vande Zeeduinen in dit gewest op groote schaal is en wordt gedreven.
De Heer Procureur Generaal bij den Hove is uit dien hoofde te rade geworden mij op te dragen ook de ernstige aandacht van UedA daarop te vestigen.
Onder mededeeling daarvan heb ik de eer UedA beleefdelijk te verzoeken tegen dit misdrijf wel te willen waken met alle middelen, die daartoe in Uwe hand zijn; en wel bijzonder aan Uwe veldwachters en policie-bedienden en bepaald de in Uwe gemeente gestationeerde jagt-opzieners de zorg daarvoor opte dragen.
De Officier van Justitie te Alkmaar G. van Leeuwen

Brief Oude Schild 31 October 1854
WelE. Achtb: Heer! Burgemeester te Texel,
Met dezen heb ik de Eer volgens vroegere Aanschrijving der WelE. Gestr. Heer Haynard, Ingenieur der Waterstaat UWEd. Achtb: kennis te geven van de Plaatsen waar geplant wordt in de Duinen op Texel en door Wien.
Namen der Planters Aanwijzing van helm steken en het beplanten
D. Klasen W. Klasen Duinen aan het Horntje
G. Mulder S. Timoot Westerduinen
P. de Jager C. de Jager C. Abnes Stuifdijk op den Hors
J. Maas D. Maas C. Schoenmaker de duinen achter C. List
J. Kuiper P. Kuiper S. Maas H. Koorn C. Kales Achter Everste Koog en Koog
A. Eeleman J. Kok J. Gielles P. Hin Achter de Nederlanden
J. Schaatsenberg W. Schaatsenberg P. S Kooger Dwarsduin Maaikeduin en Zanddijk
T. Geus T. Platvoet Kikkert Eierlandsche Duinen
Met Verschuldigde Achting
De Onderhoudsaannemer der Duinbeplanting te Texel W. Hillenius

Naamlijst van de Werklieden die in de duinen van Texel met het steken en planten van helm, voor den ondergeteekende onderhoudsaannemer W. Hillenius, van af heden tot ongeveer medio December 1855 bezig zullen zijn.
Van de duinen van het Horntje en op de Hors
D. Klasen C. Mulder A. Smit J. Timoot x. Y. Klasen x. Y. Klasen x. Knaap F. Witte
x. Bakker Helmsnijder P. de Jager C. Snip C. Boon C. Smit J. Duinker C. Knaap
D. Kooiman P. v. Graauw Helmsnijder [x is bij het kopieren weggevallen]
Van het molwerk tot de Loodschenduin
Dezelve
Van de Loodschenduin tot de Fonteinsnol
A. Eeleman J. Kok J. Gieles P. Hin. C. Eeleman C. Kind H. Gieles
Van de Fonteinsnol tot de Nieuwe Aanleg
C. Maas J. Schoenmaker J. Maas H. Maas P. Maas W. Maas
Van de Nieuwe Aanleg tot benoorden de Koog
C. Maas H. Koorn F. Gaas P. Maas T. Schafraad K. de Ridder K. Kuiper C. Kales
P. Kuiper J. Daalder G. Kok P. Keijzer J. Stark C. Kuip R. Daalder Helmsnijder
In de Kooger Dwarsduinen en Zanddijk
J. Schaatsenberg P. Schaatsenberg W. Schaatsenberg Jb. Schaatsenberg K. Huizinga
In de Eierlandsche duinen
T. Geus T. Platvoet M. Dogger W. Koopman G. Platvoet G. Geus K. Seveman
P. Zaagman K. Wetsteen
Aanmerkingen en Ophelderingen
Achter de Nederlanden en de dammen tusschen de Sluftersbollen het zelve volk als van de Loodschenduin na den Fonteinsnol
Opgemaakt te Texel den 18de October 1855 door den Onderhoudsaannemer van het beplanten der duinen W.Hillenius

Brief Oude Schild 28 Sept. 1859
WelE. Achtb: Heer! P. Keizer Burgemeester te Texel
Ingevolge Art: 3 van het bestek der Duinbeplantingen te Texel ben ik verplicht UWEd. Achtb: een lijst met de namen der Werklieden te doen toekomen die van af heden tot ongeveer 15 November in de Duinen zullen werken. Waaraan ik de Eer heb bij desen te Voldoen
UwEd.Dw. dienaar WHillenius

Naamlijst der Werklieden die in de duinen van Texel, met het steken en planten van Helm, voor den ondergeteekenden Aannemer W. Hillenius bezig zullen zijn van af heden tot ongeveer 15 November 1859

  1 G. Mulder
  2 A. Smit
  3 S. Timoot
  4 D.Y. Klasen
  5 H. Klasen
  6 P. de Jager
  7 S. Abnes
  8 H. Daalder
  9 D. Kooiman
10 D. Daalder
11 D. Kramer
12 C. de Jager
13 D. Maas
14 S. Schoenmaker
15 J. Maas
16 H. Maas
17 P. Maas
18 C. Maas
19 H. Koorn
20 P.C. Maas
21 T. Schafraad
22 K. de Ridder
23 J. Kuijper
24 P. Kuijper
25 C. Kales
26 R. Daalder
27 G. Kok
28 P. Keizer
29 A. Eeleman
30 J. Kok
31 P. Kalf
32 C. Hin
33 J. Eeleman
34 Jb. Schaatsenberg
35 W. Schaatsenberg
36 A. Schaatsenberg
37 J. Rotgans
38 K. Huizinga
39 J. Vermeulen
40 T. Platvoet
41 C. Dogger
42 C. Kales
43 Gt. Platvoet
44 G. Geus

Opgemaakt door den Ondergeteekende Texel den 28ste September 1859
De Aannemer W. Hillenius

Naamlijst der Werklieden die in de duinen van Texel met steken en planten van Helm, voor den Ondergeteekende Willem Hillenius, bezig zullen zijn van af heden tot ongeveer 1 Mei 1860
G. Mulder A. Smit S. Timoot D. Y. Klasen H. Klasen P. de Jager S. Abnes H. Daalder D. Kooiman D. Daalder C. Kramer C. de Jager D. Maas S. Schoenmaker J. Maas
H. Maas C. Maas H. Kooren T. Schafraad C. de Ridder P. Maas Jb. Kuijper P. Kuijper
C. Cales R. Daalder G. Kok P. Keizer A. Eeleman J. Kok P. Kalf C. Hin J. Eeleman W. Schaatsenberg J. Schaatsenberg A. Schaatsenberg J. Rotgans K. Huizenga
J. Vermeulen T. Platvoet C. Dogger C. Kales Gt. Platvoet H. Geus
[totaal 43 personen, stond in net zo’n lijst als boven]
Opgemaakt door den Ondergeteekende Texel den 2de April 1860 W.Hillenius

Lijst

Hillenius verbeterde elke keer zijn brieven, stelde ze mooier op en leverde ze met tabellen af.


Naamlijst der Werklieden die in de duinen van Texel, met Steken en Planten van Helm, en Stroo, voor den Ondergeteekende Aannemer W. Hillenius bezig zullen zijn van af heden tot ongeveer 15 November 1860
G. Mulder A. Smit S. Timoot D.Y. Klasen H. Klasen P. de Jager S. Abnes H. Daalder D. Kooiman D. Daalder D. Kramer C. de Jager D. Maas S. Schoenmaker J. Maas
H. Maas P. Maas C. Maas H. Kooren P. Maas T. Schafraad C. de Ridder J. Kuijper
P. Kuijper C. Kales R. Daalder G. Kok P. Keizer A. Eeleman J. Kok C. Eeleman
P. Kalf C. Hin W. Schaatsenberg A. Schaatsenberg J. Rotgans K. Huizenga
J. Vermeulen T. Platvoet G. Platvoet H. Platvoet A. Nierop J. Nierop C. Kikkert [45]
Opgemaakt te Texel den 21ste Sept. 1860 W.Hillenius.


Terug naar de vorige bladzij