Bewonerslijsten Koog en Everstekoog


Er zijn in mijn archief kopieën van vier lijsten van de bewoners van Wijk Koog (gekregen van Klaas Uitgeest), waarop alle hoofd-inwoners genoteerd staan. Dat waren mannen, behalve als het een alleenstaande vrouw of weduwe was die in een huis woonde. Was er een volwassen zoon in huis, dan werd die aangemerkt als hoofdbewoner.
Wijk Koog was al het land ten noorden van de Rozendijk, ook de Westermient en het Gerritsland, tot aan de Ruigedijk en in het oosten begrensd door de Waalenburgerdijk.
Ik heb wat boerderijnamen toegevoegd, maar alleen als ik er zeker van was dat de persoon op de lijst in deze boerderij woonde.
Men zou verwachten dat de ambtenaren bij deze volkstellingen een vaste volgorde aanhielden, maar daar blijkt geen sprake van geweest te zijn. Men begon wel elke keer bij Hermanshoeve en nam dan de Middenweg (Pontweg) naar het noorden. Dan sloeg men af richting oost naar Mieterglop en Koogerveld en ging via de Ruigedijk over de Koog via de Koogermient naar het zuiden terug. Maar men nam niet elke keer dezelfde route.
Ook vond men het niet nodig om te vermelden in welk jaar de opname was gedaan en wanneer wijzigingen waren vermeld. De indruk bestaat dat de bewoners zelf geen moeite deden om verhuizingen te melden.

Kaart

De situatie rond De Koog in 1859.

Zo staat Cornelis Gorter op de Alfabetlijst 1859 vermeld op nummer 46 in de Koog, zijn ouderlijk huis dat in 1856 verkocht werd. In 1865 werd zijn eerste kind geboren op de Westermient, maar hoe lang hij daar al woonde valt nergens uit op te maken. Het zal langer dan enkele jaren zijn geweest. In 1859 werd een blokje getekend op een stuk land bij de Randweg, dat zou zijn huisje kunnen verbeelden, maar in 1873 was daar geen huis, wel meer naar het oosten aan de Paggaweg. Het een sluit het ander niet uit.
Van andere mensen zijn mutaties wel genoteerd. Dat gaat meestal om overlijden van de hoofdbewoner, zoals Jacob Maartensz Keijzer, wiens echtgenote als ‘Dekker Antje Jans wed. Jacob M. Keijzer’ onder de D kwam te staan. Van sterfgevallen moest men de Gemeente wel op de hoogte stellen

De Gemeente Texel had een Burgelijke stand, waarbij nog weer andere nummers werden gebruikt dan in deze ‘losse’ lijsten van Wijk K.

Curieus is de nummering van het huis van Jan Simonsz Duinker. Na zijn dood werd de nalatenschap bescheven door de notaris, die schreef ‘en zulks ten sterfhuize van den overledene aan de Koog alhier geteekent nommer 54 waarin of waaromtrent de roerende goederen zich bevinden’. Volgens de bewonerslijst op alfabet woonde Jan op 53.

Alfabetlijst

Fragment uit de alfabetlijst 1859 - 1879.


ALFABETLIJST 1859 Wijk Koog
Alfabetisch geregistreerde bewoners, gegevens van 1859 tot ±1875, namen bijgeschreven, doorgestreept, meerdere namen op een adres, wat niet betekent dat die mensen allemaal tegelijk daar woonden. Door het alfabet-systeem is het lastig uit te maken wat de volgorde van die bewoning was, daarvoor moet je meer van die mensen weten.
Het is moeilijk om in zulke lijsten de actuele bewoners weer te geven, veranderingen zoals verhuizing en overlijden maakten de stand van de bevolking per jaar verschillend.
Hier onder zijn de doorgestreepte namen tussen ( ) geplaatst, wat meestal betekent dat deze persoon overleden is. Iemand kan ook de wijk verlaten hebben zonder dood te gaan. Dat staat er niet bij.
Door mij op volgorde van nummering gezet, waardoor bleek wie buren van elkaar waren.
Over sommige van deze mensen is wat meer bekend doordat ze met dominee Huizinga te maken hadden.

  1. Witte (Cornelis) Witte Jan Pietersz
  2. Vlaming (Biem) Wuis Antje wed. B. Vlaming Vlaming Cornelis Bz Vlaming Jan Bz
  3. List Jacob Wz List Kors Jacobus
  4. (Bakker Bouwe) Bakker Cornelis Bouwensz
  5. List Griet wed J. Saris Knol Martinus
  6. Saris (Cornelis) Bakker Pieter Jacobsz
  7. Eelman Kors Dirks
  8. (Ploeg Cornelis v/d) Barhorst Hendrik
  9. Witte Jan Jansz Huisman Gerrit kinderen Gerrit Huisman
10. Keijzer Pieter Maartensz Brouwer Antje wed. P. Keijzer Huisman Jan
11. Maas Willem
12. Brouwer Klaas Bakker Geertje (wed. Jac. J. Bakker)
13. Schafraad Josephus
14. Wilner Simon
15. (Eelman Jacob Cornelisz) Eelman Arie Eelman Jacob Arisz
16. Huisman Jan
17. Brasser Jan Brasser Johannus Bernardus Spigt Hendrik
18. Boon Meijert Boon Kors Boogaard Jacob
19. Bakker Jacob Pietersz Bakker Jacob Jacobsz
20. (Vermeulen Jan) Vermeulen Lodewijk Vermeulen Johannes Vermeulen Cornelis Vermeulen Nan
21. Van der Vliet Pieter Bakelaar Gerrit
22. (Harks Jan Wilhelmus) Huizinga Willem Huizinga Gerbrand
23. Daalder Dirk Pietersz Rotgans Gerrit
24. Heerding Willem
25. Verhoeve Cornelis Dekker Pietertje wed. C. Verhoeven
26. Schaatsenberg Arie
27. (Scholten Gerhard) Trap Klaas
28. Santifort Pieter Santifort Jacob Ridder Dirk de
29. Dijksen Martje Thiessen (Aldert)
30. Ridder Huybert de
31. Thiessen Ties
32. Ridder Pieter de de Ridder Pieter weduwe (Harks Jan Wilhelmus)
33. Bakker Simon Eelman Maarten
34. (Herberg Wiggert Pieter) Mulder Antje wed. v/d Herberg Putman Frans Achterhof Geert
35. Mulder Albert Boon Cornelisje wed C. Koorn Putman Frans
36. Duinker wed. Arie Schouten (Kuiper Pieter Cornelis) Kuiper Jacobus
37. Mulder Gerrit Zuidewind Jacob Mz
38. Daalder Simon Rz
39. Daalder Reijer Zoetelief Johannes Rz
40. (Gerssen Hendrik) Klok Cornelis Kuhn Jan Rutger Bakker Jacob
41. Kuiper (Klaas) Jacobus
42. Daalder Klaas Rz Kuip Cornelis Senior
43. Huisman Jacob Huisman Jacob Junior
44. (Möller Johan Carel Gustav)
45. Burgman Luit Daalder Arie Eelman Arie
46. Gorter Cornelis
47. Ridder Cornelis de
48. Daalder Martje Daalder (Martje wed. Duinker) Roeper Pieter Korsz
49. Duinker Pieter
50. Luitze Hendrik
51. Boon Klaas Boon Cornelis Klaasz
52. Dalmeijer Willem Kikkert Dirk Dijksen Cornelis (Kooiman Trijntje wed. P. Koorn)
53. (Duinker Jan Simonsz ) Wal Francisca v/d wed. Jan S. Duinker Kuiper Maria wed. Petersen
54. Smits Tobias
55. Wegman Geertje wed. Witvliet
56. Pals Trijntje wed. P. Kuiper
57. (Stark Jan) Abbenes Naatje wed. Jan Stark Stark Willem Stark Jacob
58. Gielis Jan Waard Cornelis de
59. Leeuwen Cornelis
60. Bleijker Jannetje den Schaatsenberg Willem
61. Jager Jan de Kok Giel
62. Kooiman (Trijntje wed. P. Koorn)
63. Kikkert Nanning
64. Bakker Pieter Jacobsz
65. Gaas Fredrik Wuis Pieter Pietersz
66. Maas Cornelis Maas Pieter
67. (Koorn Hendrik) Koorn wed. Hendrik Maas Hendrik Cz Hin Arie
68. Gaas Fredrik Fz Huisman Bartholomeus
69. Visser Offert
70. Kikkert Klaas (Kikkert Poulis) (Kikkert Klaas)
71. (Keijzer Jacob Maartensz) Dekker Antje Jans wed. Jacob M. Keijzer Bremer Nanning
72. Krijnen Jacob Porto Pieter de (72) Windy Ridge
73. Nijssen Cornelis
74. List Jacob Cornelis Houtwipper Gerrit Hendriksz
75. (Koorn Jacob Cornelis) Knol Jan
76. Maas Dirk Leely Cornelia wed. Dirk Maas (53) 76 (Maas Jan Dz) Maas Willem Dirksz. Verwey Wouter
77. Hopman Johannes vader en zoon
78. Koorn Maarten
79. Leen (Gerrit) Leen Jan
80. Schrama Gerrit Schrama Jacob (80)
81. Kikkert Jan Albertsz
82. (Reijer Huisman) Kuiper Jannetje wed. R. Huisman
83. Borgman Klaas
84. (List Teunis)
85. Ridder Lambertus de
86. List Jan
87. Witte Dirk Jan Pietersz
88. (Kuip Cornelis Cornelisz)
89. (Knol Thijs)
90. (Maas Hendrik)
91. Hasekamp Johannes Maas Johannes Hendrikus
92. Witte IJsbrand
93. Vliet Marten van der
94. Eelman Dirk Azn
95. Maas Klaas
96. Werf Klaas van der

Bewonerslijst

Fragment uit de bewonerslijst.

Op nr. 76 staat de familie Maas, maar ook Wouter Verwey. Dat zal wel een vergissing zijn van de ambtenaar. Op de hier onderstaande lijst staat bij Maas 76/80 en 76/81. Gezien de buren moet dat bij het tegenwoordige ‘Windy Ridge’ zijn.
Wouter staat daar niet meer op, maar zijn hutje was waarschijnlijk dat met ‘nr. 83 onbewoond’.

Notulen van de vergadering van Burgemeester en Wethouders 23-10-1878:
1. Missive van den Heer Controleur der Directe belastingen betreffende de slechte toestand van de nummering der huizen. De Voorzitter doet mededeeling dat de nummering der huizen, ten gevolge bijbouw en afbraak en ook dat de schapenboeten thans ook genummerd moeten zijn, noodzakelijk veranderd moet worden. Na eenige bespreking wordt besloten en aan de Secretaris opgedragen, dit in orde te doen brengen aan de verschillende dorpen.

DIENSTBODENGELD
Situatie vanaf 1879, gezien de gezinssamenstelling van enkele personen.
Het ging bij deze opname om de inwonende dienstboden, maar die heb ik niet overgenomen. Het waren er niet veel. Men telde deze keer ook de schuren mee

Buurt Gehucht Straat Huisnummer Namen der Hoofdpersonen Inwonende Man Vrouw Jongens Meisjes [Inwonende dienstboden]

Gerritsland 1 Jan Witte Pz M 1 V 1 J 1 M 3 Hermanshoeve
Burg. Nieuwland 5 2 Martinus Knol M 1 V 1 J 1 M 1 Strooppot
Burg. Nieuwland 3 3 Kors List M 1 V 1 J 1 M 1
“ 4 4 Cornelis Bakker Bz M 1 V 1 J 5 M 3
“ 5 onbewoond
Evertsekoog 16 6 Jacob Eelman M 1 V 1 M 1
“ 94 7 Dirk Eelman M 1 V 1 J 2 M 1
Evertsekoog 7 8 Kors Eelman M1 V1
“ 9 onbewoond
“ 11 10 Willem Maas M 1 V J 1 M 2
“ 9 11 Jan Witte JPz M 1 V 1
“ 12 onbewoond
“ 12 13 Dirk van der Werf M 1 V 1 J 3 M 1 Hooge Land
“ 12 14 Klaas Brouwer M1 V 1 J 1/ Gouden Dak
“ 86 15 Jan List M 1 V 1 J 3 M 3
“ 16 onbewoond
“ 59 17 Hendrik van Heerwaarden M 1 V 1 J 1 Langebosch
“ 47 18 Arie Zutphen M 1 V 1 J 2 M 1
“ 19 schuur landbouw
Pijpersdijk 23 20 Dirk Daalder M 1 V 1/ J 3 M 1
“ 2 21 Cornelis Vlaming M 1
“ 48 22 Aris Eelman M 1 J 1
“ 46 23 Jan Huisman M 1 V 1 J 2 M 1
24 schuur landbouw
25 idem
Koogerveld 48 26 Meijert Boon Pz M 1 V 1 J 2 M 4
“ 96 27 Klaas van der Werf M 1 V 1
“ 24 28 Willem Heerding M 1 V 1 J 1
“ 49 29 Frans Witte M 1 V 1/ J 3/ M 3
“ 30 schuur landbouw
“ 31 idem
“ 17 32 H. Spigt (keet onbewoond) M 1 V 1 J 3 M 3
“ 33 schuur landbouw
Nederlanden 48 34 Fredrik Gaas M 1 V 1
“ 35 keet onbewoond
“ 28 36 Pieter Sandifort M 1 V 1 J 2
“ 37 onbewoond
Koogermient 34 38 Geert Agterhof M 1 V 1
21 39 Pieter van der Vliet M 1 V 1
93 40 Marten van der Vliet M 1 V 1 J 2 M 1
“ 41 schuur landbouw
“ 19 42 Jacob Bakker M 1 V 1 J 3 M 2
“ 60 43 Willem Schaatsenberg M 1 V 1 J 1 M 1
“ 26 44 Arie Schaatsenberg M 1 V 1 J 1 M 3
“ 77 45 Johannes Hopman M 1 V 1 J 4 M 3
“ 46 keet onbewoond
“ 47 onbewoond
“ 43 48 Jacob Huisman M 1 V 1 J 1 M 5
“ 49 schuur landbouw
“ 67 50 Hendrik Maas Cz M 1 V 1 J- M 2
“ 28 51 Jacob Sandifort M 1 V 1 J 1
“ 52 onbewoond (Hendrik Spigt)
Koog 92 53 IJsbrand Witte M 1 V 1 J 4 M 1
“ 88 54 Cornelis Kuip M 1 V 1 J 3 M 5
“ 55 onbewoond
“ 38 56 Simon Daalder M 1 V 1 J 2
“ 54 57 Thomas Smit M 1 V 1 J 2 M1/
“ 41 58 Jacobus Kuiper M 1 V – J 1 M 2
“ 58 59 Hendrik Luitse M 1 V 1 J 3 M 2
“ 40 60 Jacob Bakker M 1 V 1 J 1
“ 51 61 Cornelis Boon M 1 V 1 J 1
“ 31 62 Reijer Daalder M 1 V 1 J 3 M 2
“ 52 63 Wed. W. Dalmeijer M – V 1 J 4
“ 64 schuur landbouw
“ 66 65 Cornelis Maas M 1 V 1 J 1
“ 37 66 Jacob Zuidewind M 1 V 1
“ 67 Hervormde Kerk
“ 68 onbewoond armenkamer
“ 69 idem
“ 59 70 Johanna Stoepman M – V 1
Koogermient 83 71 Klaas Borgman M 1 V 1 J 2 M 2
“ 66 72 Pieter Maas M 1 V 1 J 2 M 1
“ 73 schuur landbouw
“ 72 74 Jacob Krijnen M 1 V 1 J 1 M 1
“ 2 75 Jan Vlaming M 1 V 1 J 2 M 3 1878
Westermient 46 76 Cornelis Gorter M 1 V 1 J – M 2
“ 53 77 Gerrit Witte M 1 V 1 J 1 M 3 Onderneming
Gerritsland 73 78 Cornelis Nijssen M 1 V 1
“ 64 79 weduwe Pieter Bakker M – V 1 J 3 M 1
“ 76 80 Willem Dirksz Maas M 1 V 1 J – M 3 1878
“ 76 81 weduwe D. Maas M - V 1 J 1
Westermient 78 82 Maarten Koorn M 1 V 1 J 3 M 1
“ 83 onbewoond [Verwey]
“ 84 onbewoond [Leen]
Gerritsland 95 85 Klaas Maas M 1 V 1 1879
“ 77 86 Pieter Koorn Fransz M 1 V 1
Burg. Nieuwland 87 schuur landbouw
“ 79 88 Pieter Huisman M 1 V 1 J 1 M 1

Er stond ‘Evertsekoog’, dat moet natuurlijk zijn ‘Everstekoog’ (deze schrijffout wordt vaker en gemakkelijk gemaakt).
Nummer 78-81 is feitelijk niet Gerritsland, maar Everstekoog (78 en 79) en Westermient.
Enkele nummers die voor het huisnummer staan zijn hetzelfde als in de alfabetlijst, een deel echter niet.
Mulders en Duinkers worden niet meer vermeld.

Dienstboden
Op nummer 1 bij Jan Pz Witte: V van C Schoenmaker, Cornelis Schoenmaker,
doorgestreept Pieters?, korrekte Gerrit Schoenmaker zoon van Jan Schoenmaker
Op nummer 3 bij Kors List: K Toon Bakker, zoon van P Bakker
Op nummer 4 bij Cornelis Bakker: Marretje Bruin, V van wijle C Bruin
Op nummer 7 bij Dirk Eelman: K Jan Boerhorst zoon van C Boerhorst
Op nummer 14 bij Klaas Brouwer: van Texel ( zijn zoon is doorgestreept)
Op nummer 20 bij Dirk Daalder: Vrouw Daalder
Op nummer 21 bij Cornelis Vlaming: K Arie Roeper zoon van Klaas Roeper
Op nummer 27 bij Klaas van der Werf: wed van der Werf xx doorgestreept overleden
Op nummer 29 bij Frans Witte: Trijntje Barhorst dochter van A. Barhorst
Op nummer 53 bij IJsbrand Witte: H Grietje Burgman dochter van K Burgman
Op nummer 59 bij Hendrik Luitse: Kors Boon inwonend
Op nummer 65 bij Cornelis Maas: K Klaas Kuiper zoon van Trijntje v Pals
Op nummer 81 bij wed. Dirk Maas: Naatje van Heerwaarden dochter van Hendrik van Heerwaarden

K zal knecht betekenen, H hushoudster en een soort D betekent waarschijnlijk vrouw V

ALFABETLIJST 1879 WIJK KOOG
Net zo’n per letter gerubriceerde opname als de lijst van 1859, ook hier namen bijgeschreven.
Registernummer
  1 Witte Jan Pz, Bakker Aris Bzn
  2 Knol Martinus, Koorn Jacob Jz
  3 List Kors
  4 Bruin Marretje, Bakker Cornelis Bzn
  5 Eelman Jacob Az, Witte Jacob Jz
  6 Eelman Dirk
  7 Eelman Kors
  8 (Maas Willem), Maas Hendrik Wz (Bloem en Bosch)
  9 Witte Jan Jz
10 Van der Werf Dirk
11 Brouwer Klaas, Maas Johannes
12 List Jan
13 Van Heerwaarde Hendrik, Van Heerwaarden Jacob
14 Zutphen Arie
15 Daalder Dirk, List Pieter Jz
16 Vlaming Cornelis, Boon Pieter, Huisman Cornelis
17 Eelman Aris Jbz
18 Huisman Jan
19 Boon Meijert
20 Van der Werf Klaas
21 Heerding Willem
22 Witte Frans
23 Spigt Hendrik
24 Gaas Fredrik
25 Huizinga Arie, Santifort Pieter
26 Achterhof Geert
27 Van der Vliet Pieter
28 Van der Vliet Marten
29 Bakker Jacob
30 Schaatsenberg Willem, Langeveld Martinus
31 Schaatsenberg Arie
32 Hopman Johannes, Huisman Aagje
33 Huisman Jacob, Maas Antje
34 Maas Hendrik
35 Santifort Jacob
36 Witte Ijsbrand, Van Schoorenburg Coenraad L, Kuip Cornelis
37 Kuip Cornelis jr
38 Daalder Simon
39 Smits Thomas, Daalder Leendert
40 Simonis Gerlake
41 Luijtze Hendrik
42 Bakker Jacob, Heerding Pieter
43 Boon Cornelis
44 Daalder Reijer
45 Daalder Marretje wed. Dalmeijer
46 Maas Cornelis
47 Zuidewind Jacob
48 Maas Willem Cz, Stoepman Hanna
49 Borgman Klaas
50 Maas Pieter
51 Krijnen Jacob (Huussie van Hannes)
52 Vlaming Jan (Uit en Thuis)
53 Gorter Cornelis (Paggaweg)
54 Witte Gerrit (Onderneming)
55 Nijssen Cornelis, Kikkert Jacob Tz, Eelman Jacob Kz (Tempeliersweg)
56 Hoogheid Antje wed. Bakker (Tempeliersweg)
57 Maas Willem (Windy Ridge)
58 Lely Cornelia wed. D. Maas, Maas Pieter Dz (Windy Ridge)
59 Koorn Maarten (Westermient)
60 Maas Klaas
61 Koorn Pieter, De Ridder Abram

62 Huisman Pieter
63 Daalder Arie
64 Huisman Jacob, Huisman Jacob
65 Keijzer Jan, De Porto Simon, Schaatsenberg Jacob
66 Heeroma Frederik, Jarigsma Klaas
67 Koorn Pieter
68 Kuiper Cornelis, Bakker Meijert Wz Hoog Koog
69 Barhorst Anthon, Kuiper Cornelis
70 Kikkert Jan Mz
71 De Wijn Hendrik

Tot nummer 62 hield men dezelfde volgorde aan als bij de lijst Dienstbodegeld. Met ‘Registernummer’ lijkt hier niet hetzelfde te zijn bedoeld als met huisnummer.
Deze keer werden alle schuren en onbewoonde huizen en afgebroken keten weggelaten.
Kuiper Jacobus heeft geen nummer, hij stond eerder op 58 tussen Thomas Smit en Hendrik Luytse, maar daar woonde inmiddels Gerlake Simonis.
Met ander handschrift bijgeschreven Boon Pieter, Daalder Leendert, Kikkert Jacob Tz, Kikkert Jan Mz, Koorn Jacob Cz, Langeveld Martinus, Maas Johannes, Maas Hendrik Wz, Van Schaarenberg Coenraad L,
De enige naam die is doorgestreept was Maas Willem 8

Bewonerslijst

Bewonerslijst

Fragmenten uit de bewonerslijst 1889.


ALFABETLIJST 1899 (jaartal met balpen bijgeschreven)
Huisnummer en Registernummer
H 1 R1 Bakker Aris Bouwens (Hermanshoeve)
2 2 Koorn Jacob Cz (Strooppot) dienstbode Dalmeijer Jan
3 3 List Kors
4 4 Bakker Cornelis Bouwens
6 5 Witte Jacob Jz
7 6 Bakker Dirk Cz Bakker Cornelis Bouwense (Nieuwkoop)
8 7 Eelman Kors (Flora)
- 8 Maas Hendrik, Gertenbach Jan Andries (Bloem en Bosch)
11 9 Witte Jan Jz dienstbode Witte Sijbrand
14 10 Van der Werf Dirk
13 11 Bakker Klaas, Ooms Dirk
16 12 List Jan
17 13 Van Heerwaarden Jacob, dienstbode Vlaming Cornelia (Langebosch)
19 14 Zutphen Arie
20 15 List Pieter Jansz
21 Huisman Cornelis
22 16 Eelman Aris Jbz
23 17 Van der Werf Arie, dienstbode Zutphen Jannetje
23 18 Huisman Jan, List Willem
26 19 Boon Meijert, Looman Martje
27 20 Van der Werf Klaas
28 21 Heerding Jacob, Dijksen Marretje wed. Heerding
22 22 Eelman Cornelis
47 23 Spigt Hendrik
43 24 Gaas Fredrik
48 25 Huizinga Arie
38 26 Achterhof Geert
39 27 Van der Vliet Pieter
41 28 Van der Vliet Marten, Van der Vliet Pieter
46 29 Bakker Jacob
49 30 Langeveld Martinus
81 31 Schaatsenberg Arie
42 32 Huisman Aagje wed. Hopman
33 Spigt Johannes Az
54 34 Maas Hendrik
51 35 Sandifort Jacob, Boon Pieter
53 36 Van Scharenberg C.L., Ran Michiel
54 37 Kuip Cornelis (Koog dorp noord)
56 38 Daalder Simon
58 39 Daalder Leendert
40
59 41 Luytze Hendrik
42
64 43 Dalmeijer Jan
62 44 Daalder Reijer
63 45 Daalder Marretje
65 46 Maas Cornelis, Maas Pieter, dienstbode Schoenmaker Cornelis
66 47 Zuidewind Jacob
75 48 Maas Willem, Koorn Hendrik, dienstbode Boon Jan
40 49 Borgman Klaas
50
74 51 Krijnen Jacob (Huussie van Hannes)
80 52 Vlaming Jan (Uit en Thuis)
77 53 Gorter Cornelis (Paggaweg)
78 54 Witte Gerrit (Onderneming)
23 55 Eelman Aris, Eelman Jacob Kz (Tempeliersweg)
56 Koorn Cornelis Mz
57 Maas Cornelis Pz
82 58 Maas Pieter Dz (Cornelia Lely stierf in 1880)
83 59 Koorn Maarten (Westermient)
79 60 Maas Klaas
52 61 De Ridder Abraham, Klok Klaas

92 62 Huisman Pieter, Post Cornelis
45 63 Daalder Arie
21 64 Huisman Jacob
50 65 De Porto Simon
60 66 Frederik Heeroma, Dijkstra Pieter, Brandenburg Tjalligius, Mak Joost, De Vries Hendrikus
67 Weijers Nicolaas
86 68 Bakker Meijert Pz
69 Van der Wal Johannes
88 70 List Jannetje wed. Kikkert, Schenkins Hendrik
10 71 De Wijn Hendrik
72 Stroomer Cornelis

Twijfel over juistheid jaar 1899, want Jan Vlaming woont volgens deze lijst nog steeds op Uit en Thuis, terwijl daar toch onderhand de familie van Dirk Bakker zou moeten wonen.
Rond 1890 werd Uit en Thuis gepacht door Willem Cornelisz Maas, broer van Jannetje Maas, vrouw van Jan Vlaming. Willem kon de pacht niet opbrengen en ging eind 1892 met zijn gezin naar Amerika. Bakker was zijn borg en nam de pacht over.
Cornelis Nijssen overleed in 1886, waarna Aris en Jacob Eelman in zijn huisje woonden.

1899 op huisnummer
Met de huisnummer op de eerste rij komt het heel anders uit en is het gewoon de situatie van na de tijd dat Bakker op Uit en Thuis woonde.
Zo sluit het ook stukken beter aan op het Boerderijenboek!
1 1 Bakker Aris Bouwens
2 2 Koorn Jacob Cz (Strooppot)
3 3 List Kors
4 4 Bakker Cornelis Bouwens
5
6 5 Witte Jacob Jz
7 6 Bakker Cornelis Bouwense, Bakker Dirk Cz
8 7 Eelman Kors
9
10 71 De Wijn Hendrik
11 9 Witte Jan Jz
12
13 11 Bakker Klaas, Maas Johannes, Ooms Dirk
14 10 Van der Werf Dirk
15
16 12 List Jan
17 13 Van Heerwaarden Jacob (Langebosch)
18
19 14 Zutphen Arie
20 15 List Pieter Jansz
21 Huisman Cornelis, 64 Huisman Jacob
22 16 Eelman Aris Jbz, 22 Eelman Cornelis
23 17 Van der Werf Arie, 18 Huisman Jan, 18 List Willem
24 55 Eelman Aris, Eelman Jacob Kz
25
26 19 Boon Meijert, Looman Martje
27 20 Van der Werf Klaas
28 21 Heerding Jacob, Dijksen Marretje wed. Heerding
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38 26 Achterhof Geert
39 27 Van der Vliet Pieter
40 49 Borgman Klaas Ruigedijk
41 28 Van der Vliet Marten, Van der Vliet Pieter
42 32 Huisman Aagje wed. Hopman Mienterglop 7
43 24 Gaas Fredrik na 1886 in huis van Jan Huisman
44
45 63 Daalder Arie
46 29 Bakker Jacob
47 23 Spigt Hendrik
48 25 Huizinga Arie
49 30 Langeveld Martinus
50 65 De Porto Simon
51 35 Sandifort Jacob, 35 Boon Pieter
52 61 De Ridder Abraham, 61 Klok Klaas
53 36 Van Scharenberg C.L., 36 Ran Michiel
54 37 Kuip Cornelis (Koog dorp Boodtlaan 1)
55 34 Maas Hendrik ( Dorpsstraat 2)
56 38 Daalder Simon
57
58 39 Daalder Leendert
59 41 Luytze Hendrik (Koog Dorpsstraat 74)
60 66 Frederik Heeroma, Dijkstra Pieter, Brandenburg Tjalligius, Mak Joost, De Vries Hendrikus
61
62 44 Daalder Reijer
63 45 Daalder Marretje
64 43 Dalmeijer Jan
65 46 Maas Cornelis, 46 Maas Pieter
66 47 Zuidewind Jacob (Koog Dorpsstraat 164)
67
68
69
70
71
72
73
74 51 Krijnen Jacob (Huussie van Hannes)
75 48 Maas Willem, 48 Koorn Hendrik (Uit en Thuis)
76
77 53 Gorter Cornelis (Paggaweg)
78 54 Witte Gerrit (Onderneming)
79 60 Maas Klaas (Windy Ridge)
80 52 Vlaming Jan (Duinroos)
81
82 58 Maas Pieter Dz (1892 Bonte Koe)
83 59 Koorn Maarten (Westermient)
84
85
86 68 Bakker Meijert Pz (Hoog Koog)
87
88 70 List Jannetje wed Kikkert (Betwiste Rust)
89
90
91
92 62 Huisman Pieter, 62 Post Cornelis

Een deel van de bewoners heeft geen huisnummer meegekregen.

Huizen met al die tijd hetzelde nummer
Vergelijking met de lijst Dienstbodegeld en deze huisnummers laat zien dat maar een klein deel van de bewoners al die tijd en bij elke telling steeds op hetzelfde nummer gezet zijn. Dat betekent niet dat ze verhuisd waren, maar dat de teller een ander systeem aangehouden heeft.

1 Bakker Aris Bouwens (Hermanshoeve)
2 Koorn Jacob Cz ( Strooppot)
3 List Kors
4 Bakker Cornelis Bouwens
8 Eelman Kors
11 Witte Jan Jz
17 Van Heerwaarden Jacob Langebosch
22 Eelman Cornelis, Eelman Aris Jbz
23 Van der Werf Arie, Huisman Jan, List Willem
26 Boon Meijert, Looman Martje
27 Van der Werf Klaas
28 Dijksen Marretje wed. Heerding, Heerding Jacob
38 Achterhof Geert
39 Van der Vliet Pieter
51 Sandifort Jacob, Boon Pieter
54 Kuip Cornelis (Koog dorp noord)
56 Daalder Simon
59 Luytze Hendrik (Koog Dorpsstraat 74)
62 Daalder Reijer
63 Daalder Marretje
65 Maas Cornelis, Maas Pieter
66 Zuidewind Jacob (Koog Dorpsstraat 164)

74 Krijnen Jacob (Huussie van Hannes)
75 Maas Willem, Koorn Hendrik (Uit & Thuis)

De huisnummers uit de 20e eeuw zoals gebruikt in het Veldnamenboek zijn weer anders. Ook die zoals de Burgerlijke stand ze registreerde sluiten hier niet bij aan.

De Koogerweg
School aan de Koog
Schoolmeester van de Koog
Schoolkinderen van de Koog


Dirk Boon
Gerrit Leen
Jan Duinker
Nan Eelman
Bernardus Huisman
Albert Mulder
Antje Mulder
Kees de Ridder
Antje Wuis
Pieter en Maarten v.d. Vliet
Het Buiten van de heer v.d. Vliet


Terug naar de vorige bladzij